Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

MurphYnko

Informácie potrebné pre registráciu a vznik občianskeho združenia

Hodnotiť článok
by , 10.01.20 at 16:31 (913 Videní)
Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby. Toto právo vyplýva z článku 29 Ústavy SR. Podrobnosti o združovaní sa v občianskych združeniach upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len „zákon“)

Združenie vzniká registráciou

V zmysle § 6 ods. 2 zákona na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (prípravný výbor). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo. K návrhu pripoja stanovy vo dvoch vyhotoveniach, ktorých obsahové náležitosti stanovuje § 6 ods. 2 písm a) – f) (podrobnejšie popísané nižšie v texte).
Členmi prípravného výboru musia byť slovenskí občania, zatiaľ čo členmi združenia už môžu byť aj cudzinci.

Povinné náležitosti stanov • V zmysle § 6 ods. 2 písm. a) názov združenia, ktorý musí byť v súlade so zákonom NR SR č 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • V zmysle § 6 ods. 2 písm. b) sídlo, ak je sídlo v Bratislave alebo v Košiciach, je nutné v adrese uviesť aj mestskú časť,
 • V zmysle § 6 ods. 2 písm. c) cieľ jeho činnosti,
 • V zmysle § 6 ods. 2 písm. d) orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
 • V zmysle § 6 ods. 2 písm. e) ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
 • V zmysle § 6 ods. 2 písm. f) zásady hospodárenia,
 • .

Poplatok za registráciu združenia

K návrhu na registráciu občianskeho združenia je nevyhnutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 eur.

Odstránenie vád návrhu a odmietnutie registrácie

Ak návrh nemá zákonné náležitosti , prípadne ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo bezodkladne, najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu, na to upozorní prípravný výbor s tým, že konanie o registrácii sa nezačne dokiaľ vady nebudú odstránené.

Odmietnutie registrácie ministerstvom • Ak z predložených stanov vyplýva, že:
 • ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti,
 • stanovy nie sú v súlade so zákonom,
 • ide o nedovolené združenie,
 • ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona (§ 5).Ministerstvo registráciu odmietne. O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 10 dní od začatia konania a rozhodnutie je doručené splnomocnencovi prípravného výboru.

Vznik združenia a pridelenie identifikačného čísla organizácie
Vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi ministerstvo do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu Slovenskej republiky.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov musí občianske združenie požiadať o pridelenie IČO miestne príslušné pracovisko štatistického úradu.

Reakcie