Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

internetová faktura za 60 eur

faktúra za nikdy nepoužívané internetové služby.
Predžalobná výzva k úhrade dlžoby

Konáme v zastúpení nášho Mandanta, spoločnosti Online Investment Group Ltd., Seychelles
Mandátne číslo zmluvy: OIG-5133-4844
Pohľadávka: 60,00 €
Úrok 3,56 €
Poplatky 5,00 €
Uhradené: 0,00 €
Zmeny: 0,00 €

Celkový dlh spoločnosti: 68,56 €


Úhrada prevodom alebo priamym vkladom
Konto: 4011640335 / 7500
Banka: ČSOB a.s., Pobočka Nitra
Štefánikova trieda 45, 949 01 Nitra
IBAN: SK68 7500 0000 0040 1164 0335
SWIFT: CEKOSKBX
Variabinlý symbol: 9993374972
Špecifický symbol: 2010Chceme Vás upozorniť, že v prípade neuhradenia danej dlžoby budeme vo veci
postupovať ďalej a podnikneme kroky k zahájeniu súdneho konania. V súdnom
konaní Vám súd prikáže popri dlžnej čiastke uhradiť aj ďalšie náklady spojené
so súdnym konaním. Nasledujúce náklady Vám môžu vzniknúť v prípade neuhradenia
danej pohľadávky v určenej lehote.

Diskusia miniPorady

Táto miniPorada nemá zatiaľ žiadnu diskusiu.