Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Členom od 16.04.11
Odpovede 120
Otázky
Posledná návšteva 27.06.21 12:23

Semetrika1 Semetrika1 je offline (nepripojený)

Tab Content
Verejné odkazy
O mne

15 Odkazy a pochvaly

 1. No na porade je to už tak, nejaký puritán to neznesie, upraví si debatu podľa seba a nehľadí na Teba, nie len na Teba. A Všetci už potom musia zdieľať jeho, jej názor na vec. A admin to zariadil tak, "nikomu to nepovedz" A tak to nikto nevie, ani to, kto je to, to hovado, puritán, čo si tu robí, čo sa jenu hodí.
 2. Čo myslíš, keď sa opýtaš na to ministra, čo ti odpovie? Či len to, čo si myslia zamestnanci ministerstva.

  Je toho kopec, ale zaujímavé, že? Alebo, žeby, ak si zvolia zástupcu vlastníkov bytov, ten ich všetkých zastúpi pri úhrade záväzkov domu.
 3. § 8b, ods. 4. "Správca zodpovedá za záväzky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vzniknuté pri výkone správy až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. Zodpovednosť za úhradu záväzkov voči dodávateľom služieb a tovaru, ktoré obstaráva správca v rámci zmluvy o výkone správy, nesie vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, iba ak nie sú kryté úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv správcovi."

  Všetko to, čo správca robí, zabezpečuje pre dom, jeho spoluvlastníkov, ich záväzky voči dodávateľom uhrádza správca domu. Z čoho? Ak spoluvlastníci domu nezabezpečia správcovi dostatok peňazí ná úhradu záväzkov domu, správca už nie je zodpovedný za to, že na FPÚaO nie je dostatok peňazí. V takom prípade už zodpovednosť za neuhradené záväzky nesie vlastník bytu. Podľa čoho? Podľa majetkového podielu vlastníka bytu na dome, jeho spoločných zariadeniach.
 4. ods. 4 "Za splnenie povinností podľa odsekov 1 až 3 v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správca.54) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome je povinný umožniť spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správcovi splniť povinnosti podľa odsekov 1 až 3, inak zodpovedá za vzniknutú škodu."

  Snáď je to pre lajka jasne napísané. Čo na tom ministerstve čítali? Či čo si mysleli?

  Zákon 182/1993, § 8, ods. 3 "Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu." Ak tie merače a regulačné zariadenia bezprostredne nesúvisia so správou domu, nie sú v dome, jeho bytoch potrebné! Či áno?
 5. Ak sa dohodnú všetci koneční spotrebitelia na inom spôsobe rozpočítavania množstva dodaného tepla, povinnosť zapojenia určeného meradla tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla nevzniká,"

  Dnes je to už tak, ak má dom súčet plôch bytov 500 m2 musí mať meranie v bytoch zo zákona POVINNÉ!

  K tým ventilom, hlaviciam.

  Zákon 321/2014, § 11, ods. 1 "Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný", písm. a "zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove,".
 6. Ako to bolo s meraním tepla na vykurovanie? § 18, ods. 4. "Dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, je povinný" písm. a.zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel tepla alebo pomerových rozdeľovačov tepla na vykurovanie u konečného spotrebiteľa do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; ak všetci koneční spotrebitelia požiadajú dodávateľa alebo odberateľa, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, o zapojenie určeného meradla tepla alebo o zapojenie pomerových rozdeľovačov tepla, je dodávateľ alebo odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, povinný zapojiť určené meradlo tepla alebo pomerové rozdeľovače tepla do jedného roka od doručenia žiadosti o zapojenie týchto meradiel.
 7. Semetrika, nenašiel sa ani jeden taký sprostý Slovák, ktorý by si za svoje peniaze kúpil určené meradlo, ktoré mu namerá, vyčísli spotrebu tepla v teplej vode, ale pre toho kto rozpočítava spoločné náklady domu na jednotlivé byty nie je ten údaj smerodatný. Podstatný je z takého meradla údaj pretečeného množstva vody. No ale také, ktoré merajú len prietok teplej vody zabezpečuje, montuje správca domu! Na čie náklady? Domu, jeho spoluvlastníkov? A preto bola v zákone táto možnosť od 1.4.2007 zrušená!!!
 8. Semetrika, zdravím! Už sem moc nechodím. Inak máš pravdu, že o psoch a výťahoch tu už bolo hodne tém popísaných, ale aj uzavretých ako besných psov.

  V tej dobe bol pes vlastne nepes, VEC! A kto to kedy videl, aby si človek nemohol do výťahu zobrať vec? Som zvedavý, čo sa bude diať teraz, keď už pes nie je vec?

  K tým spoločným zariadeniam v bytoch. Ako si tie ministerstvá, teda ich zamestnanci vysvetľujú zákon? Či tak ako je napísaný, alebo ako si ho prečítali, či prečítaný pochopili?

  Platný Zákon 657/2004 od 1.1.2005 do 1.4.2007, § 17, ods. 4. "Ak konečný spotrebiteľ obstará na svoje náklady určené meradlo, ktoré okrem merania množstva dodaného tepla na prípravu teplej úžitkovej vody meria aj množstvo pretečenej teplej úžitkovej vody, účtuje sa dodávka teplej úžitkovej vody podľa údajov tohto určeného meradla."
 9. -
 10. -
Odkazy od 1 po 10 z 15celkove
Semetrika1

Základné informácie

Štatistika


Spolu príspevkov
Spolu príspevkov
120
Príspevkov na deň
0.03
Odkazy a pochvaly
Počet odkazov
15
Ostatné odkazy
21.06.19 11:04
Všeobecné informácie
Posledná návšteva
27.06.21 12:23
Členom od
16.04.11