Zavrieť

Porady

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie – jedná sa o poistenie na zabezpečenie príjmu v prípade straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania alebo opatrovania, tehotenstva a materstva.

Z uvedenej definície vyplýva, že z nemocenského poistenia sa vyplácajú tieto dávky:
a. nemocenské
b. ošetrovné
c. vyrovnávacia dávka
d. materské

Povinne nemocensky poistenízamestnanci (s pravidelným mesačným príjmom) a SZČO, ktorej príjem z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti súvisiacej s podnikaním bol v predchádzajúcom období vyšší ako 12-násobok 50% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné.

Dobrovoľne nemocensky poistená
môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16.-ho roku života s trvalým pobytom na Slovensku, povolením na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt a ktorá
a. nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
b. nie je poberateľom invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku a
c. je súčasne dobrovoľne dôchodkovo poistená.

Nárok na nemocenskú dávku vzniká
- zamestnancovi od 11. dňa trvania dočasnej PN. Dovtedy (prvých 10 dní dočasnej PN) má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej PN zamestnanca, ktorú poskytuje zamestnávateľ.
- SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe od prvého dňa trvania dočasnej PN.

Sadzby poistného pre nemocenské poistenie:
Zamestnanec: 1,4%
Minimálny vymeriavací základ nie je určený; maximálny vymeriavací základ 3.930 EUR.

Zamestnávateľ: 1,4% (maximálny vymeriavací základ 3.930 EUR)
Minimálny vymeriavací základ nie je určený; maximálny vymeriavací základ 3.930 EUR.

SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba: 4,4%
Minimálny vymeriavací základ 393 EUR, maximálny vymeriavací základ 3.930 EUR)

Od 1.1.2013 platia nemocenské poistenie aj dohodári (nie dohodári študenti ani dohodári, ktorý poberajú starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok) s pravidelným mesačným príjmom vo výške: dohodár 1,4%, zamestnávateľ 1,4%.
••• viac••• menej
Sleduj témy Nemocenské poistenie
na hlavnej stránke Porada.sk