Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Môže občianske združenie darovať peniaze? (14.01.19)
0 odpovedí Otázka od gabamartin Neziskové organizácie
Situácia je nasledovné. Občianske združenie predáva reklamné predmety a z vyzbieraných peňazí chce dať z každého predaného predmetu 1€ jednej nemenovanej dedinke. Je to OK?
1 0
OZ má menej členov rady ako uvádzajú Stanovy a nemá revízora, ktorého tiež Stanovy uvádzajú. Je to problém? (09.01.19)
Dobrý deň. OZ má mať podľa stanov 6 členov rady (z toho jeden predseda, 2 podpredsedovia a 3 členovia). V priebehu 2 rokov však z funkcie odstúpil predseda, nahradil sa novým, ale nahradil sa len z...
2 0
OZ prijem oslobodeny od dane (26.12.18)
0 odpovedí Otázka od akalikova Neziskové organizácie Dane
Ak občianske združenie dostáva príspevky od CVČ je to príjem oslobodený od dane alebo nie..
2 0
Nečinné občianske združenie (15.12.18)
0 odpovedí Otázka od gregor.cp Neziskové organizácie
Mám záujem o prevzatie nečinného občianskeho združenia. V prípade dohody pripravím všetky podklady k jeho odovzdaniu
1 1
V ktorej banke je najvhodnejšie a najjednoduchšie založiť účet občianskemu združeniu? (13.12.18)
Zdravím, potrebujem založiť účet pre o.z., ktorého primárnym zdrojom financií budú granty Fondu na podporu umenia a iných kultúrnych inštitúcií. Ideálne by bolo, ak by bol zdarma a dal by sa založiť ...
1 3
Narok na odmenu pri jubileu (04.12.18)
Mam narok na odmenu pri jubileu 60 rokov,odpraxovala som v organizacii 40 rokov. Dakujem
4 3
Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní? (29.11.18)
Dobrý deň, som členom jedného nedávno založeného občianskeho združenia (neziskovej organizácie), a chceli by sme sa stať prijímateľom 2% dane podľa § 50 ods. (4) a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z p...
1 0
Združenie PO, začiatok činnosti, JU (23.11.18)
Prepáčte, ale zadávam otázku do tejto témy. Pôvodne som ju dala do účtovníctva,ale asi som zvolila nesprávnu poradu, lebo tam mi nikto neodpovedal, tak snáď v tejto porade mi bude vedieť niekto pomôc...
1 0
Povinnosť podať daňové priznanie pre spoločenstvo vlastníkov bytov (15.11.18)
Prosím Vás, som povinná podať daňové priznanie za spoločenstvo vlastníkov bytov, ak nemáme žiadné prijmy len príspevky do fondu opráv? Raz ročne je vyplácaná odmena správcovi spoločenstva na základe d...
1 0
účtovanie podielov v pozemkovom spoločenstve (18.11.18)
Neviem na akých účtoch sa účtujú podiely členov pozemkového spoločenstva. Nikdy som to neúčtovala a teraz ma prosilo malé spoločenstvo, ktorého som aj ja podielničkou o spracovanie účtovníctva. Spolo...
1 0
Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu (26.06.17)
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať kedy je nezisková organizácia povinná použiť verejné obstarávanie. Neziskovka je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorej ministerstvo financií poskytuje ...
1 0
zmena názvu, sídla aj stanov (12.11.18)
0 odpovedí Otázka od yvica Neziskové organizácie
prosím vás ako postupovať, keď potrebujem zmeniť názov OZ, aj sídlo aj stanovy, môžem to urobiť v jednom kroku, alebo najskôr názov a potom stanovy už na nový názov a sídlo? ďakujem
1 0
Materska skola, opatrovanie cez OZ (07.11.18)
Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohladom zalozenia materskej skoly pripadne opatrovania deti cez OZ. Ake su podmienky, ake povolenia treba, ake vzdelanie je na to potrebne??? Viem len, ze sa tr...
2 0
môže o.z. aspoň dočasne využívať súkromný bankový účet niektorého z členov? (06.11.18)
Ide o to, že sa podarilo schváliť o.z. skôr, ako som predpokladal a momentálne som v zahraničí, takže nejaký čas sa k založeniu účtu na Slovensku nedostanem a som jediným splonomocnencom o.z....
1 2
Občianske združenie a pôžička (28.09.18)
Občianske združenie funguje pri základnej škole, kde som štatutárkou. Máme v pláne požiadať samosprávny kraj o nenávratnú finančnú dotáciu. Dotáciu dostaneme až po zaplatení a predložení faktúr, na čo...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk