Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
nezisková organizácia (14.07.06)
Prosím Vás o radu či sme povinný dávať daňové priznanie a príslušné výkazy -výkaz ziskov a strát, výkaz o príjmoch a výdavkoch-ako nezisková organizácia, ak sme mali príjmy 2.800 Sk - sponzorské dary
0 0
vystavenie fa (12.07.06)
Pekný deň, asi ste nedostali môj predchádzajúci dotaz, preto ho zopakujem. Môžem ako OZ, ak nie som platcom DPH, vystaviť faktúru za reklamu? Ak áno, čo to obnáša. Doteraz ste mi vždy dobre a rýchlo p...
0 0
Plynové zariadenie v pivničných priestoroch (09.07.06)
Dobrý deň, prosím Vás, môže mi niekto poradiť? Sme bytové spoločenstvo ( 12 vlastníkov bytového domu). Vlastník bývajúci na prízemí si vo vlastných pivničných priestoroch, nachádzajúcich sa hneď pod...
0 0
Dotácia ESF pre OZ (07.07.06)
Zdravim poraďaci, študujem to tu už dosť dlho, ale stále neviem nájsť jednoznačnu odpoveď na môj problém. OZ dostalo dotácie na 4 zamestnancov od uradu práce z ESF na zamestnanie zamestnancov, lenže p...
0 0
Prieskum trhu energetickej efektívnosti a obnoviteľných energetických zdrojov (26.04.06)
ECB Bratislava robí "Prieskum trhu energetickej efektívnosti ..." Ak máte záujem zapojiť sa, pripájam sprievodný list a dotazník. Termín vyplnenia a odoslania je myslím do konca tohto týždňa. Kontaktn...
0 0
Povinnosť nahlasovať výšku nájmu za byt v OV (30.06.06)
Ahoj chcel by som sa opýtať či existuje zo zákona povinnosť nahlasovať SVB výšku príjmu z prenájmu bytu v OV? Na aké účely potrebuje SVB vedieť či niekomu prenajímam byť zdarma alebo za úplatu? :cool...
0 0
Ako sú počítané náklady na dažďovú vodu (26.06.06)
Chcem sa spytat, vie mi niekto poradit, kde by som nasiel informácie, ako sa ma spravne postupovat pri vypocte predpokladanych nakladov na odvod dažďovej vody, resp. ako je neskor tato sluzba fakturov...
0 0
Program na JU pre cirkev (06.06.06)
Robím papiere bratovi ktorý je kňazom a prakticky by si papiere inak musel robiť sám ( za svoju farnosť ) - toť pre neho španielska dedina. Nie je to veľa položiek, ale aj tak sa mi nechce to robiť ru...
0 0
Kontrola (13.06.06)
Kto je oprávnený robiť kontrolu tepla pre konečného spotrebiteľa v SVB?
0 0
2% (08.06.06)
Existuje niečo, kde najdem špecifikáciu, na čo môžem použiť prijaté 2% ? Viem, že na účel na ktorý NO vznikla, ale môžem to použiť aj napr. na mzdy, ked niekto sa o tie 2% "stará" ?
0 0
Daň zrážkou za nabytové priestory (13.06.06)
Dozvedela som sa niekedy začiatkom tohto mája že "správca" - firma SEM ktorú síce platíme, ale je to naša blbosť, neodviedol za nás nikdy žiadne dane, ani daň zrážkou za prenájom nebytových priestorov...
0 0
nezisková organizácia (12.06.06)
0 odpovedí Otázka od Barbara43 Neziskové organizácie
Zdravím Vás poraďáci, môžete ma prosím usmerniť, resp. poradiť? Kde môžem nájsť predlohu na založenie neziskovej organizácie? Potrebujem štatút, zakladaciu listinu a nejaké čestné prehlásenia. Súrne t...
0 0
PÚ-účt. čl. príspevkov a ryb. povoleniek (08.06.06)
Prosím pomôžte mi ako účtovať o členských príspevkov - vo forme čl. známok a ryb. povolenkách v PÚ. Volala som na SRZ a tam mi povedali že cez ceniny. Dobre ale ako ak: čl. známka má hodnotu 600 Sk. N...
0 0
Občianske zdurženie do kedy použiť 2%? (02.06.06)
Neviete prosím niekto dokedy má občianske združenie povinnosť použiť prijaté 2% z daní? Aký zákon toto upravuje? Zatiaľ som OZ neúčtovala.Ešte jedna otázočka: Môže si občianske združenie, ktoré organi...
0 0
Vyúčtovanie nákladov za 2005 (07.06.06)
:eek: :mee: Tak sme ho konečne dostali. A verte stojí to za to. Pri poctivom platení predpisu od správcu máme nedoplatok za užívanie bytu za rok 2005 22 000,- Sk. Samozrejme najväčšia položka je 22 05...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk