Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Občianske združenie a výročná správa (06.04.06)
Prosím o radu. Občianske združenie musí alebo nemusí robiť výročnú správu?
0 0
Forma vyplatenia odmeny (02.05.06)
Ako klub chovatelov psov budeme vyplacat "odmeny" alebo ako by som to nazval za toto: - posudzovatela exterieru psov - zapisovatelov posudkov pri stoliku - pripadne pomocny personal Akou formou by to ...
0 0
odmeny správnej a dozornej rade v n. o. (11.04.06)
Môžem vyplatiť odmenu členom správnej a dozornej rady neziskovej organizácie, hoci zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových org. ... hovorí v § 21 ods. 5, že "Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a ne...
0 0
rozpočtove organizacie (04.01.05)
Viete mi niekto v skratke vysvetliť základné rozdiely medzi účtovníctvom neziskových organizácii a klasickým účtovníctvom? Ďakujem
0 0
Odmena správcu (06.04.06)
Vlastník bytového domu, majúci trvalý pobyt v byte, sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. Do fondu opráv platí len: - fond opráv a údržby - zrážkovú vodu - poistné za bytový dom. Spoločnú spotrebu el. e...
0 0
Peňažný limit v pokladni (23.04.06)
Dobry den, potrebovali by sme vediet, ci existuje v neziskovych organizaciach penazny limit v pokladni, ktory sa nesmie prekrocit. Moze sa prevadzat cez bankovy ucet neziskovej organizacie statna...
0 0
daňové priznanie za predchádzajúce roky (19.04.06)
Zase som bola u "správcu" a zase jeden problém. SVB máme od roku 2003. Založené bolo na jeseň. Prvá predsedkyňa spoločenstva vybavila IČO, DIČ a najala firmu ktorá spravila daňové za rok 2003. V apríl...
0 0
príspevková org. (25.02.05)
Vie mi niekto poradiť kde nájdem definíciu príspevkovej organizácie ? Aká to je vlastne organizácia ?
0 0
Metodika a postupy uctovania v JU (19.04.06)
Zdravim Vas vsetkych. Uz dost dlho uctujem podnikatelske subjekty, ale teraz budem potrebovat viest aj Obcianske zdruzenie - Klub chovatelov psov. Len v jednoduchom. Zakony som si postahoval aj usmern...
0 0
peniaze ktoré nevrátil bývalý správca (10.04.06)
Bývame v paneláku od roku 1991. Spravovalo nás SBDIV. 12 rokov sme platili FUO.Od roku 2003 máme spoločenstvo vlastníkov. Keď sme odišli od SBDIV, podpísali nám uznanie dlhu okolo 560 000 Sk. S toho č...
0 0
ručenie v občianskom združení (08.04.06)
Nemám vôbec jasno v právnych ani účtovných veciach OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA a kamarátka sa na mňa obrátila s otázkou : Čím ručí zakladateľ občianského združenia v prípade zrušenia OZ ktoré je dajme tomu ...
0 0
AKO SA VLASTNICI A NEVLASTNICI VYROVNAJU? (09.04.06)
mimotemy 20.7.2003 predavajuci-1 predal dom kupujucemu za 1.000 000sk, 500 000 zaplatil pri podpise a dalsiu polovicu mal zaplatit do 60 dni od povolenia vkladu do KN. Sparava katastra zapisala vlastn...
0 0
Rozvod českých TV programov a byt. spol. (03.04.06)
Prosím Vás, ako je to z českými programami na Slovensku? Mám na mysli ČT, ČT2 a PRIMU. Sme 13 bytových spoločenstiev na sídlisku s počtom 133 bytov (na jedno spoločenstvo pripadá asi 10 bytov - prieme...
0 0
PÚ odkedy? (21.01.06)
Prosím Vás o radu: Cirkevný zbor vedie jedn. účtovníctvo. v r. 2004 podpísal s ministerstvom kultúry zmluvu o poskytnutí dotácie. V máji 2005 túto dotáciu obdržal. Odkedy má povinnosť prejsť na ...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk