Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok (20.01.12)
Takže od 1.1.2012 zas budeme zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky bez rozlíšenia výšky sumy?
1 0
Občianske združenie a registračná pokladnica (ERP) (14.01.14)
Dobry den, v clankoch na webe CP pre neziskovy sektor, je informacia o (ne)povinnosti pouzivat ERP pri cinnosti neziskovej organizacie, napr. usporiadanie kulturneho podujatia. V clanku http://www.itr...
1 0
Založenie charitatívnej organizacie? (05.09.13)
Dobry den prajem, Chcel by som poprosit o radu, som konatelom firmy a rad by som pomohol nejakym detickom,ludom a podobne. Mal by som zaujem usporaduvat nejake akcie , sem tam nieco kupit - darovat l...
3 0
postupy účtovania v rozpočtovej organizácií (16.01.14)
Dobrý deň, pripravujem sa na účtovanie rozpočtovej organizácie. Ak by mi niekto vedel poradiť nejakú publikáciu týkajúcu sa postupu účtovania v RO poprosím....alebo nejaké praktické rady ako a kde zač...
1 0
Príjmy od klientov v DSS-rozpočtová organizácia (16.01.14)
Dobrý deň potrebujem poradiť, či je môj postup správny: predpis úhrad od klientov 318/602 10.000 /mala som prijať/ prijaté na príjmový 223/318 10.500/prijala som síce viac, al...
1 0
Daňové priznanie (15.01.14)
Športový klub dostal dotáciu z prostriedkov mesta podľa §51 zák. č 40/1964 Zb. Obč. zákonník v znení noviel , zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách ÚS atď. na rozvoj športu, iné príjmy má len 2...
1 0
Rozpočtové organizácie - depozit (03.01.14)
Prevod na depozitný účet aká rozpočtová klasifikácia na depozite 292027?
1 0
Zvyšenie platu nepedagogických zamestnacov v roku 2014 (13.01.14)
Ako to bude so zvýšením platu neped. zamestnancov. Pridali 16 € do tarify a 5 % v osobnom príplatku z minulého roka platí? A ak áno ako ich žiadať keď na to nie je žiadny prípis? Ďakujem za odpove...
1 0
DHZ (11.01.14)
Sme nezisková organizácia,a chcem sa spýtať akú evidenciu musíme viesť.Bude nám stačiť viesť peňažný denník,máme svoj účet ale príjmy nemáme žiadne budeme dostávať len dotácie.Ďakujem!!!!
1 0
Zánik neziskovej organizácie (09.01.14)
0 odpovedí Otázka od sofinqa Neziskové organizácie
Prosím poradte mi. Bola mi zrusena neziskovka, vlozila som do nej nejake peniaze a teraz ju musim zlikvidovat. Kto ma byt likvidator ? Mozem byt ja sam ako statutar ? odmena musi byt stanovena vzdy, a...
3 1
Prečo mi pri pridaní otázky neponúka rubriku Rozpočtové organizácie? (03.01.14)
Prečo ak chcem pridať otázku do rubriky rozpočtové organizácie, tak v rubrikách mi ponúka okrem iných neziskové organizácie a rozpočtové nie? Ďakujem
1 2
Výška finančného-sponzorského daru (07.01.14)
Dobrý deň veľmi by som potrebovala fundovane poradiť. Týka sa to výšky sponzorského finančného daru, ktorý môže nezisková organizácia prijať v hotovosti. Auditor ma upozornil že je to do výšky cca 5.0...
2 0
rozpočtová organizácia účtovanie (20.05.09)
ahoj od zajtra začínam pracovať v rozpočt. organizácii.doteraz som robila podvojné účtovníctvo pre firmy..takže neviem či to budem zvládať...nevie mi niekto povedať základ. rozdiely medzi tymito d...
1 0
Je možné použiť fond opráv a údržby na notárske zápisnice (31.12.13)
Dobrý deň, chcem sa informovať či je možné z fondu opráv ktorý tvoríme ako obec a vlastník nájomných bytov uhradiť notárske zápisnice súvisiace s týmito bytmi.
1 0
Zdokladovanie použitia príspevkov 2% z dane z príjmu občianskym združením (25.12.13)
0 odpovedí Otázka od Ikkka Neziskové organizácie Dane
Sme mladé občianske združenie, preto sa chcem poradiť či je správny nasledovný postup zdokladovania použitia našich príspevkoch, t.j. 2% dane z príjmu. Získané prostriedky /2% z dane/ Občianske zdr...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk