Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
0 0
Neplatné skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (16.12.09)
Neviem si rady a takúto tému som na porade nenašla. Možno je v tom niekto "doma". V roku 2008 sme skončili štátnozamestnanecký pomer - okamžite za závažné porušenie služ.disciplíny. Zamestnanec sa odv...
3 82
vymena radiatorov v byte - problem s SVB (12.05.11)
chcem vas poprosit o pomoc s nasledovnym problemom: Kupili sme starsi byt a spolu s kompletnou rekonstrukciou by sme chceli aj vymenit radiatory. Stretli sme sa ale s nevolou predsedu SVB, ktory na...
1 1
Formulár vzájomných vťahov (13.03.12)
Ahojte poraďáci! Chcem sa spýtať na formulár vzájomných vťahov za rok 2011, ktorý treba odovzdať do 25.3. na daňový úrad.... Sme spádová obec, deti z okolitých obcí sa stravujú v našej školskej jedáln...
1 0
vzor oznamenia o datume schvalenia uctovnej zavierky (11.04.14)
Moze niekto uviest vzor oznamenia o datume schvalenia uctovnej zavierky? Je potrebné k oznameniu prilozit aj uznesenie, alebo zapisnicu zo zasadnutia?
1 0
príspevok na stravu pre žiakov a formulár vzájomných vzťahov (11.04.14)
Ahojte poraďáci! Chcem sa spýtať, ide do Formulára vzájomných vzťahov za rok 2013 aj stravovacia činnosť? Sme ZŠ s MŠ a máme svoju jedáleň, keďže sme spádová obec, chodia k nám aj deti z okolitých ob...
1 2
uctovny program pre neziskovky (10.04.14)
Aky je najlepsi uctovny program pre neziskove organizacie - konkretne podvojne uctovnictvo + mzdy a personalistika, popripade registratura, dajte tip, ak mate skusenosti (HUMANET???, MRP???
1 1
exekučné konanie, upovedomenie o predaji bytu (08.04.14)
Prosím poradte mi, manzel má dlhy, je podané záložné právo- plomba na nasom byte .Môzeme o ten byt prísť, máme 2 deti. Aké máme práva a podmienky .Je možná dohoda o splácaní.Aký je postup pri plnení.M...
1 0
Pozemkové a lesné spoločenstvo (07.04.14)
Je možné vzhľadom na náklady založiť len jedno spoločenstvo , ktoré bude zlučovať bývalé pozemkové a lesné , keďže musia prejsť na spol. s právnou subjektivitou .
1 0
DOBRY DEN CHCELA BY SOM SA SPYTA T KEDY SI MOZEM VYBRAT A PO AKOM CASE PENIAZE (07.04.14)
0 odpovedí Otázka od maria0 Neziskové organizácie
V roku 2004 som uzavrela dds ku a bola som sa informovat a peniaze si mozem vvybrat len v tedy ked dovrsim 50 rokov ale v zmluve nemam dany cas kedy si mozem vybrat tak by som sa chcela informovat ...
1 0
Štatutár zamestnaný v neziskovej organizácii (06.04.14)
Štatutár n.o. je zamestnaný v inej sfére a zároveň chce byť zamestnaný na dohode o vykonaní práce v neziskovej organizácii. Otázka: Môže štatutár sa zamestnať v n.o. na dohodu a aké sú tam podmienky?
1 11
upratovanie na školách (05.01.11)
Prosím vás, vie mi niekto poradiť, v akej presne vyhláške sa hovorí o frekvencii upratovania na školách? Už to hľadám dlhé hodiny a nemôžem to nájsť.
1 0
Príjem z poistného plnenia v neziskovej organizácii - zdaňovaný príjem? (29.03.14)
0 odpovedí Otázka od ejko Neziskové organizácie Škoda Dane
Na aute (zaradenom v majetku n.o. ) vznikla škoda, ktorú poisťovňa preplatila - je tento príjem zdaňovaným príjmom alebo je oslobodený od dane?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk