Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 1
Zapis zo schodze vlastnikov bytov (15.12.13)
Zapis zo schodze vlastnikov bytov nepodpisal overovatel, lebo nesuhlasil z obsahom. Zapisovatel neakceptoval pripomienky overovatela a zapis nezmenil. Na tejto schodz,i okrem ineho, sa schvalovalo nav...
1 0
Použitie príspevkov 2% dane z príjmu (04.12.13)
Sme občianske združenie na ochranu a podporu zdravia. Raba by som sa spýtala, či zdroje získané z 2% daní môžeme použiť i na refinancovanie výdavkov rodine, ktorá má dlhodobo chorého člena a ktorému k...
2 0
Obcianske zdruzenie na vzdelavacie ucely - moze byt sucastou bazar? (11.12.13)
Dobry den, rozmyslal som nad zalozenim obcianskeho zdruzenia, ktore bude mat na svojej web stranke vzdelavacie videa pre ludi. Moja otazka je, ci sucastou web stranky moze byt napriklad nejaky e-sh...
1 0
účtovanie dotácie (18.11.13)
Občianske združenie dostalo finančný príspevok na podporu vytvárania prac.miest, tento príspevok chcem účtovať na 346/A /691A bude to OK ?
1 0
Daň z príjmov (25.11.13)
Vediem JU občianskemu združeniu, nemáme DIČ lebo všetky naše príjmy sú oslobodené od DzP (dar FO) a chcem poradiť ako správne spracovať výkaz o príjmoch a výdavkoch... Všetky položky mám dať do stĺpca...
1 2
Keď som sa vzdala funkcie predsedu SVB z dôvodu sťahovania, ako mám postupovať? (03.12.13)
ČO treba doložiť na Obvodný úrad k zmene zapisovaných skutočností? ČO presne je "uznesenie zhromaždenia o vykonaní zmeny"? Nestačí zápisnica a prezenčná listina prítomných?
1 0
novela zákona 448/2008 (01.12.13)
0 odpovedí Otázka od romulka Neziskové organizácie
prosím poraďaci aké zmeny prináša táto novela pre neverejného poskytovateľa?
1 0
Akú rozpočtovú položku používate pri úhrade plateného prístupu na internet (napr. Verejná správa SR) a na portál pre zv (27.11.13)
Akú rozpočtovú položku používate pri úhrade plateného prístupu na internet (napr. Verejná správa SR) a na portál pre zverejňovanie fa, zmlúv.... eGov? Ako služba 637xxx alebo ako licencia 633013? Mám...
1 0
Ochrana osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (28.11.13)
Sme malé SVB a NP /12 bytov/ a zaujíma ma, či sme povinní mať vypracovaný v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bezpečnostný projekt - bezpečnostnú smernicu. Ak áno, vie mi niekt...
1 1
Montáž senzorov v 13 poschodovom paneláku. (27.11.13)
Je nejaká norma ohľadne montáže senzorov na schodište v 13 posch. paneláku kôli bezpečnosti pri požiaroch -vyradenie senzorov prepnutie na stále osvetlenie v prípade požiaru. Na schodišti máme aj núdz...
1 0
Nevyčerpaná dotácia 5 % na zvýšenie platov (21.11.13)
Chcela by som sa spýtať, ako riešite zostatok dotácie na zabezpečenie zvýšenia platov. Odvádzate nevyčerpanú zriaďovateľovi?
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk