Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Výkazy n.o.- dotácia z MInisterstva (12.03.19)
0 odpovedí Otázka od katkasabka Neziskové organizácie
Zdravím Vás, n.o. mala dostať v decembri schválenú dotáciu z Ministerstva z grantov. Dodatkom sa to ale upravilo na rok 2019. Neuvádzam danú schválenú sumu nikde, ani do výkazov a do pohľadávok, vš...
2 1
Akú sumu nemusíme prerokovať na zhromaždení vlastníkov bytov (20.02.19)
Dobrý deň, som v rade SVB. Chcem sa opýtať akú sumu investície nemusíme odhlasovať na zhromaždení vlastníkov bytov. Resp.je potrebné dať hlasovať na zhromaždení za výmenu zvoncov v bytovom dome, ak...
1 0
Členské príspevky OZ (10.02.19)
Prosim vás o názor. V stanovách občianskeho združenia su uvedene o.i.prostriedky získavané na fungovanie vo forme členských príspevkov. Štatutár prišiel s tym, ze nastala zmena a podľa zákona môžu byt...
3 5
SPOLOČNÁ TV ANTÉNA - Spoločenstvo vlastníkov bytov (07.11.07)
V našoch panelákovom vchode má časť majiteľov bytov káblovú televíziu. Niektorým z nás by však vyhovovalo, aby sme mali spoločnú TV anténu, na ktorú môžeme prijímať základné programy. Prosím o inform...
1 0
Účtovanie výberu a poskytovania príspevku (04.02.19)
Sme PO, máme eshop, chceli by sme prostredníctvom platieb kartou za tovar našich zákazníkov podporiť neziskové organizácie /napr.Dobrý Anjel/. Ako sa to premietne v podvojnom účtovníctve?
2 4
Zástupca vlatníkov bytov od januára 2019 (31.01.19)
Ahojte, podľa nového zákona musí náš zástupca vlastníkov bytov skončiť, lebo už nevlastní v našom bytovom dome žiaden priestor. Na decembrovej schôdzi sme sa dohodli, že sa ohľadom rekonštrukcie pivn...
1 0
Prenájom pozemkov (28.01.19)
0 odpovedí Otázka od verne Neziskové organizácie
Prosím vás sme spolok urbáru a roľnícke družstvo nás požiadalo o prenájom pozemkov nášho spoločenstva. Kde a na koho sa obrátiť aby som zistil presnú výmeru týchto pozemkov, ale aj ich ohodnotenie po...
1 0
Účtovanie nákupu z kapitálovej dotácie v obci. (24.01.19)
Obec dostala dotáciu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu chodníkov.Robila to však svojpomocne, faktúra teda nie je na rekonštrukciu, kde by bola RK jasná 717 002, ale faktúra je na nákup obrubníkov...
1 0
môže riaditeľ alebo člen správnej rady neziskovky pomáhať neziskovke vykonávať neziskovú činnosť? (22.01.19)
Ahojte, ak to tu už niekde je, tak sa ospravedlňujem. Viete mi povedať ako to je s neziskovou organizáciou a jej neziskovou činnosťou? Podľa zákona musí mať n.o. riaditeľa, revízora (alebo dozor...
1 0
podpora dobrovoľníka z neziskovky (21.01.19)
Ahojte, viete mi povedať či je podpora dobrovoľníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre neziskovku považovaná za nezdaniteľný príjem v celej sume, alebo je to nezdaniteľný príjem len do sumy 50...
1 0
riaditeľ neziskovky a dobrovoľník (21.01.19)
Ahojte, ak to tu už bolo, tak sa ospravedlňujem. Môže riaditeľ neziskovky alebo člen správnej rady, dozornej rady, či revízor, byť odmenený neziskovkou na základe zmluvy o dobrovoľníctve podľa zákona...
1 0
Je rozdelený likvidačný zostatok zdaniteľný príjem ? (18.01.19)
0 odpovedí Otázka od blanka17 Neziskové organizácie
Občianske združenie je momentalne v likvidácii. Likvidačný zostatok bude rozdelený medzi členov . Bude tento ich príjem zdaniteľným príjmom ? Ďakujem.
1 0
Môže občianske združenie darovať peniaze? (14.01.19)
0 odpovedí Otázka od gabamartin Neziskové organizácie
Situácia je nasledovné. Občianske združenie predáva reklamné predmety a z vyzbieraných peňazí chce dať z každého predaného predmetu 1€ jednej nemenovanej dedinke. Je to OK?
1 0
OZ má menej členov rady ako uvádzajú Stanovy a nemá revízora, ktorého tiež Stanovy uvádzajú. Je to problém? (09.01.19)
Dobrý deň. OZ má mať podľa stanov 6 členov rady (z toho jeden predseda, 2 podpredsedovia a 3 členovia). V priebehu 2 rokov však z funkcie odstúpil predseda, nahradil sa novým, ale nahradil sa len z...
2 0
OZ prijem oslobodeny od dane (26.12.18)
0 odpovedí Otázka od akalikova Neziskové organizácie Dane
Ak občianske združenie dostáva príspevky od CVČ je to príjem oslobodený od dane alebo nie..
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk