Zavrieť

Porady

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:

  • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.


Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.

Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Registrovým úradom je obvodný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie. Ústredný register neziskových organizácií vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor vnútorných vecí, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená.

Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie.

Registrový úrad pri registrácii neziskových organizácií a výkone dohľadu riadi Ministerstvo vnútra SR.

Založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia") upravuje Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z.z.


Zdroj: www.minv.sk
••• viac••• menej
1 0
Depozitný účet v RO zriaď.obcou (06.11.19)
Dobrý večer, audítori nás ako rozpočtovú organizáciu zriaď.obcou vyzvali na založenie depozitného účtu kvôli výške Základného imania. Máme vysoké záväzky zo mzdy za mesiac december. Tvrdia, že je povi...
1 0
Zrušenie občianskeho združenia a osud 2% z daní (23.08.19)
OZ, ktoré vzniklo v roku 2005 nemalo doteraz ani jedno oficiálne valné zhromaždenie, ktoré sa mali konať minimálne každé tri roky. Všetko sa dohaduje prostredníctvom e-mailov, ide o rodiny s postihnut...
1 0
Rodičovské združenie (09.10.19)
Dobrý deň,subjekt funguje pod hlavičkou "pochybného" Slovenského zväzu rodičovských združení, vedie jednoduché účtovníctvo. Je povinné vykonávať aj základnú finančnú kontrolu? Neviete mi uviesť nejaký...
1 0
Čo so ziskom v školstve (08.10.19)
0 odpovedí Otázka od ZlaticaB Neziskové organizácie
Ahojte, potrebujem poradiť. V roku 2017 mala škola zisk je zaúčtovaný 428/431 čo s tým teraz? Musí sa účtovať jeho použitie alebo môže byť v účtovníctve takto zaúčtovaný aj dlhšie ako 1 rok?
1 0
OZ a finančný dar (07.10.19)
0 odpovedí Otázka od Uľa Neziskové organizácie
Prosím vás, sme športové OZ. Máme možnosť získať finančný dar od jednej spoločnosti. Tá ale vyžaduje od nás vystavenie faktúry za reklamu. Je takéto niečo možné z našej strany? Nebola by lepšia darova...
1 0
Zvýšenie platovej tarify od 1.9.2019 o započítanú prax /pedag.zamestnanci/ (24.09.19)
Zdravím, trochu nechápem presnému výpočtu započítanej praxe k 31.12.2018 o 0,25% /1-8rokov/, a 0,50% /9-40rokov/.Príklad učiteľ v PT 8+pracovná trieda jeden má k 31.12.2019 započítanú prax 27rokov a 1...
1 0
Možnosť vykonávať platby na základe zmluvy (o službách, projekte) alebo nutnosť vyžiadať si faktúru? (26.09.19)
Sme občianske združenie, ktoré nepodnikáme, nie sme registrovaní pre DPH a máme príjmy iba z príspevkov iných organizácií na konkrétne projekty. Na týchto projektoch pracujú externí experti - živnostn...
1 0
Dobrovoľníci v športe (19.09.19)
Ahojte, nemá náhodou niekto z Vás zmluvu - alebo vzor zmluvy - o dobrovoľníckej činnosti športovcov, - na odmeňovanie trénerov v malom hádzanárskom športovom klube. Naši tréneri doteraz boli odmeňova...
1 2
Vysporiadanie pozemku (17.09.19)
Vie niekto ako postupovať - " Ako vysporiadať pozemok pod Domom smútku, ak časť pozemku je štátny SPF a časť obecný. Ď.
1 0
Učiteľ tanečného odboru ZUŠ (16.09.19)
0 odpovedí Otázka od zuska1 Neziskové organizácie Učitelia
Dobrý deň, sme ZUŠ s právnou subjektivitou. V tanečnom odbore zamestnávame toho času ,,učiteľku" ktorá ukončila nasledovné vzdelanie 1/Konzervatórium -maturitná skúška v študijnom odbore TANEC a 2/Kon...
1 0
Dotácia - občianske združenie (12.09.19)
Ahojte, je tu niekto kto by mi pomohol alebo dal radu kde žiadať / ktorý orgán na SR / o dotázciu pre občianske združenie ? Ďakujem za radu neviem kde hladat.
0 1
Spoločná anténa (17.06.09)
Prosím o radu. Po rokoch nám doslúžila spoločná anténa na príjem tel. signálu. Nakoľko platíme poplatky RTVS a niektorí obyvatelia bytovky nemôžu pozerať z dôvodu nefunkčnej antény televíziu, je "Spol...
1 0
Ako postupovať, ak tajomník občianskeho združenia podniká na účet občianskeho združenia bez vedomia ostatných členov? (03.09.19)
Nedávno som sa dozvedela, že OZ, ktorého som členkou má uzatvorenú komisionársku zmluvu s distribútorom kníh o ktorej do včerajšieho dňa nikto zo združenia netušil (asi len okrem manželky tajomníka, k...
1 0
Aké sú postupy pri neprededených financiách prostriedkoch v správe SPF - urbár (22.08.19)
Urbár zasiela SPF od tohto roka finančnú čiastku pripadajúcu na jeden podiel / ha. Zasiela to za všetkých neprededených po 3 rokoch, alebo aj dlhšie ? Do toho sa majú započítať aj zomrelé osoby nepred...
2 21
spôsob doručenia ročného vyúčtovania (25.05.12)
Mám otázku na to akým spôsobom má byť doručené ročné vyúčtovanie ako list. Dnes mi bolo doručené ročné vyúčtovanie s pečiatkou od správcu prostredníctvom člena spoločenstva. Prevzatie som musel potvrd...
Sleduj témy Neziskové organizácie
na hlavnej stránke Porada.sk