Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
2 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2007 do 1.10.2007 (03.11.07)
Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. Zákon o dani z pridanej hodnoty v úplnom znení <basefont>po poslednej novelizácii zákonom 656/2006Z.z. s účinnosťou od: 1. januára 2007 Ak...
1 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.04.2006 do 31.08.2007 (31.10.07)
Zákon o správe daní a poplatkov 511/1992 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 16.11.1992 Účinnosť od: 1.4.2006, Znenie zákona po novele 122/2006 1. zelená farba pr...
0 0
stavebne konanie (18.07.07)
0 odpovedí Otázka od aajka Plná moc Účtovníctvo a dane
Dobry den, v pripade, ze idem predavat nehnutelnost a chcem byt oslobodena od dane z prijmu, pozemok mozem predat az ku koncu roka. Buduci kupujuci chce vsak na pozemku zacat so stavebnymi upravami a ...
1 0
Zákonník práce od 01.01.2006 do 31.08.2007 (16.07.07)
zákonník práce hore úplné znenie Zákonníka práce 311/2001 Z.z. k 01.01.2006 Zákonník práce bol republikovaný zákonom: post 433/2003 Z.z. zákonník práce bol doteraz zmenený nasledovnými zákonmi...
0 0
ZALOHA zakon o sluzbach zamestnanosti (14.06.07)
5/2004 Z.z. ZÁKON o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Účinnosť od: 1.4.2005 - posledné znenie po novele 528/2005 Z.z.a č. 573/2005 Z.z. 1. zelená farba ...
0 0
Zákon o službách zamestnanosti od 01.08.2006 do 31.12.2006 (14.06.07)
Úplné znenie zákona 389/2006 Z.z. o službách zamestnanosti Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Účinnosť od: 1.8.2006 389/2006 je úplným znením zákona 5/2004 Z.z. hore Prvá časť Z...
0 0
ZSP_§212 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Doručovanie Plná moc
212§ 212 Oznámenie rozhodnutia a doručovanie písomností (1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením rozhodnutia, ak tento zákon neustanovuje inak. Deň doručenia rozhodnutia je deň jeh...
0 0
ZSP_§176 (30.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Plná moc
176§ 176 (1) Účastník konania, jeho zákonný zástupca, fyzická osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo štatutárny zástupca zariadenia, v ktorom je n...
0 0
ZDPH_§69a (28.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Daňové priznanie Plná moc
§ 69a 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaru (1) Dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa tohto zákona, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 môže dať zas...
0 0
ZDPH_§58 (28.05.07)
0 odpovedí Otázka od Blsko Plná moc
§ 58 58 (1) Daňový úrad Bratislava I rozhodne o žiadosti o vrátenie dane do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti. Ak zahraničná osoba podá žiadosť o vrátenie dane za obdobie kratšie ako kalen...
0 0
splnomocnenia pri stavbe bytu (12.04.07)
ahojte prosim o radu PORADU, Potreboval by PORADit s nasledovnym problemom. Nedavno som sa rozhodol, ze si na Slovensku necham postavit dom na zakazku u jednej stavebnej spolocnosti. Bude sa to real...
0 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.01.2006 do 31.03.2006 (27.02.07)
Zákon o správe daní a poplatkov 511/1992 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 16.11.1992 Účinnosť od: 1.1.2006, (s výnimkou §31 a §95) Znenie zákona po novele 584/200...
1 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 15.12.2005 do 31.12.2005 (21.02.07)
Zákon o správe daní a poplatkov 511/1992 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 16.11.1992 Účinnosť od: 15.12.2005, (s výnimkou §31 a §95) Znenie zákona po novele 534/2...
0 0
Zákon o správe daní a poplatkov od 01.03.2005 do 14.12.2005 (21.02.07)
Zákon o správe daní a poplatkov 511/1992 Zb. Aktuálne znenia zákona: Aktuálne znenie Platnosť od: 16.11.1992 Účinnosť od: 1.3.2005, (s výnimkou §31 a §95) Znenie zákona po novele 68/2005...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk