Zavrieť

Porady

Plná moc

Plná moc Synonymá: splnomocnenieplnomocenstvo

Plná moc, splnomocnenie je bežne používaný prevažne písomný súhlas, v ktorej splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Plná moc je teda určitým spôsobom zastúpenie osoby, ktorá splnomocnenie dáva.

Splnomocnenie sa môže vzťahovať na konkrétnu záležitosť, kedy splnomocniteľ dáva splnomocnencovi právo zastupovania v len v danej záležitosti. V prípade, že je splnomocnenec poverený na zastupovanie splnomocniteľa vo viacerých prípadoch, hovoríme o generálnej plnej moci. Táto sa využíva napr. v prípadoch, keď osoba, ktorá splnomocnenie dáva odcestuje na dlhší čas preč a potrebuje, aby ju niekto zastupoval pri úradných záležitostiach, pri preberaní pošty a pod.

Splnomocnenie nemusí byť úradne overené, ale niektoré úrady a inštitúcie vyžadujú takéto overenie. Pri dôležitých právnych úkonoch sa ale takéto overenie odporúča.

Splnomocnenie musí obsahovať údaje o oboch stranách (splnomocniteľovi aj splnomocnencovi), tak aby sa obe strany podľa týchto údajov dali jednoznačne identifikovať, predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

V prípade, že sa jedná o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje
  • Meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie dostáva
  • Predmet splnomocnenia – t.j. na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje
  • Podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystavuje splnomocnenie
  • Podpis splnomocnenca, dátum (nie je nutné)
  • V prípade overenia aj pečiatka a údaje z matriky alebo od notára


Plná moc je upravená v Občianskom zákonníku, v §31 – 33.


VZOR splnomocnenia:

Plná moc

Ja dolupodpísaný

Michal Mrkvička, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Novotný, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec)

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Michal Mrkvička*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Novotný

(*pozn. podpis ani prehlásenie splnomocnenca nie je nutný, nakoľko plnomocnenie sa môže udeliť aj osobe, ktorá nie je prítomná pri udeľovaní plnej moci)
••• viac••• menej
84 0
Zákonník práce od 01.01.2012 do 31.12.2012 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 512/2011 Z.z. História znenia zákona: 01.12.2011 do 31.12.2011 01.09.2011 do 30.11.2011 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011...
82 0
Zákonník práce od 01.09.2011 do 30.11.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 257/2011 Z.z. z 13. júla 2011 História znenia zákona: 01.04.2011 do 31.08.2011 01.01.2011 do 31.03.2011 01.03.2010 do 31.12.201...
82 0
Zákonník práce od 01.12.2011 do 31.12.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 406/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 22.11.2011 Účinnosť od: 01.12.2011 1. z...
81 0
Zákonník práce od 01.03.2010 do 31.12.2010 (18.12.05)
zákonník práce Zákon 311/2001 Z.z. z 2. júla 2001 ZÁKONNÍK PRÁCE Úplné znenie Zákonníka práce po novele 574/2009 Z.z. Platnosť od: 2.7.2001 Účinnosť od: 1.3.2010 História znenia...
81 0
Zákonník práce od 01.01.2011 do 31.03.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 543/2010 Z.z. História znenia zákona: 1.3.2010 do 31.12.2010 1.9.2009 do 28.2.2010 1.3.2009 do 31.8.2009 1.1.2009 až 28.2.2009 ...
81 0
Zákonník práce od 01.04.2011 do 31.08.2011 (18.12.05)
ZÁKONNÍK PRÁCE Znenie zákona 311/2001 Z.z. po novele č. 48/2011 Z.z. Aktuálne znenia zákona a odkazy na ďalšie znenia: Aktuálne znenie Platnosť od: 1.3.2011 Účinnosť od: 1.4.2011 (resp. od 6....
62 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2012 do 30.09.2012 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenie zákona: Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.12.2011. Znenie z...
61 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2010 do 30.4.2010 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenia zákona Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.01.2010 do 30.4.2010...
61 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.05.2010 do 31.12.2010 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenia zákona Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.05.2010 ...
61 0
Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2011 do 31.12.2011 (15.03.05)
Zákon o dani z pridanej hodnoty Aktuálne znenie zákona: Aktuálne znenie a odkazy na staršie znenia Úplné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z.z. účinnosť od 01.01.2011 do 31.1...
Sleduj témy Plná moc
na hlavnej stránke Porada.sk