Školenie Daňové priznanie právnických osôb 2019

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.Autora.sk)
Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 78€ s DPH (65€ bez DPH) teraz zvýhodnená cena 66€ s DPH (55€ bez DPH)

Termín: 17.01.2020

17.01.2020 Bratislava - cena 66€ s DPH

____________________________________________________________________
Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Daňové priznanie právnických osôb 2019 (viac info tu)
.
____________________________________________________________________

Miesto konania školenia:
• Bratislava – BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
_____________

HARMONOGRAM (predbežný):
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, pracovné materiály, teplý obed, záznam zo školenia.

Program školenia:

1. Pravidlá ukončenia účtovného obdobia (zadefinovanie účtovného obdobia)

1.1. uzávierkové účtovné operácie a to najmä
– posúdenie tvorby opravných položiek k majetku a daňový dopad
– posúdenie tvorby rezerv a daňový dopad
– nevyfaktúrované dodávky a daňový dopad
– kurzové rozdiely precenenia majetku a záväzkov a daňový dopad
– časové rozlíšenie nákladov a výnosov
– precenenie obchodných podielov a cenných papierov a vplyv na základ dane
– Skutočnosti ktoré nastanú v obodbí medzi skončením účtovného obdobia a dňom zostavenia UZ ako napr. úhrada pohľadávky, posktnutie zľavy,
1.2.. Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania, inventarizačné rozdiely a daňový dapad
1.3.. Povinnosť zostaviť UZ a lehota na jej zostavenie. Komunikácia s daňovým úradom a registrom UZ, opravná UZ
1.4. Povinnosť auditu (splnenie podmienok)
1.5. kategorizácia účtovných jednotiek
1.6. Sankcie za nesprávnu UZ resp. nepodanie UZ
2. Uzavretie daňového roka právnickej osoby (práca s daňovým priznaním)
2.1. Zdaňovacie obdobie právnickej osoby aj s úpravou od 1.1.2020
2.2. Lehota na podanie daňového priznania a subjekt povinný podať DP
2.3. Sankcie na nepodanie DP alebo oneskorené podanie DP, dodatočné DP
2.4. Započítanie daňovej licencie z rokov 2016 a 2017
3. Položky upravujúce základ dane v roku 2019
3.1. Neuhradené záväzky a porovnanie s rokom 2020, úhrada záväzku, odpis záväzku
3.2. výdavky daňovo uznané po zaplatení aj s porovnaním s rokom 2020
3.3. Daňové odpisy verzus účtovné odpisy (prenájom, predaj HM, rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, pravidla uplatňovania prerušovania odpisov)
3.4. Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania refakturácia nákladov a riziká daňového zákona
3.5. Odpis pohľadávok, použitie rezerv a opravných položiek a daňový dopad
3.6. reprezentačné výdavky (posedenia), výdavky na reklamu, podpora predaja a úprava základu dane
3.7. Spotreba PHL, paušalizácia a daňový dopad
3.8. Škoda a daňový dopad
3.9. Obchodovanie medzi závislými osobami a rizika úpravy základu dane v tuzemsku.
4. Preddavky na daň z príjmov pre právnické osoby od 1.1.2020 z daňovej povinnosti roku 2019
5. Darovanie asignačnej dane a nesprávne vyplnenie údajov prijímateľa. Zmeny v oblasti príjemcu

____________________________________________________________________
Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Daňové priznanie právnických osôb 2019 (viac info tu)
.
____________________________________________________________________

Uverejnené v Školenia