Školenie Najčastejšie chyby a problémy DPH v praxi v roku 2018 – nové príklady

Pokračovanie Vami obľúbeného seminára ktorý je zameraný na poukázanie na najčastejšie chyby a problematické okruhy v DPH na ďalších príkladoch z praxe, ktoré vedú k nesprávnemu stanoveniu výšky daňovej povinnosti DPH, neoprávnenému nároku na odpočítanie DPH, nesprávnemu uvádzaniu informácií v daňovom priznaní  DPH a ďalších chýb a problémov v oblasti DPH.

Ako sa týchto chýb vyvarovať,vo väzbe  na súvisiace právne predpisy vám na príkladoch vysvetlí odborná lektorka, odborníčka na dane Ing. Soňa Ugróczy.

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF TAX, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH  a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť

Cena: 72€ s DPH (60€ bez DPH)

Termín: 6.11.2018

Bratislava 6.11.2018 (dostupné 3) - cena 72€ s DPH

Miesto konania školenia:
• Bratislava – BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
_____________

Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700

V cene školenia je zahrnuté
– školiace materiály
– písacie potreby
– občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo)
– teplý obed

Približný časový harmonogram školenia:
08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 10:30 1. časť školenia
10:30 – 10:40 Prestávka (káva, čaj, koláčik)
10:40 – 12:00 2. časť školenia
12:00 – 12:40 Prestávka na obed
12:40 – 14:30 3. časť školenia

Obsah školenia:

 • Pravidlá pre určenie miesta dodaniavybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní– napr. stavebné práce dodané subdodávateľsky zahraničnými spoločnosťami v SR, prepravné služby medzi zdaniteľnými osobami, nájom dopravných prostriedkov,  služby na hnuteľnom majetku – oprava auta, poradenské služby prijate z EU /z tretej krajiny zdaniteľnou osobou (prepočet základu dane na EUR) a iné
 • Pravidlá refakturácie z pohľadu zákona o DPH(najčastejšie typy refakturácií, rozlíšenie prechodná položka vs. refakturácia)
 • Vznik daňovej povinnosti § 19 (vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb, fakturácia nájomného a súvisiacich energií, škoda, márna jazda/stojné,opakovane a čiastočne dodaných plneniach, prijaté a poskytnuté preddavky na tovary a služby z/do EU, preddavky na tovar z montážou, plnenia v reverscharge, plnenia ktoré nezakladajú vznik daňovej povinnosti a iné)
 • Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu 20, vykazovanie v kontrolnom výkaze
 • Ako preukázať oslobodenia od dane pri intrakomunitárnom dodaní tovaru § 43 (praktické skúsenosti z daňových kontrol)
 • Reťazové obchody(priraďovanie prepravy, ako správne určiť pohyblivú a nepohyblivú dodávku)
 • Odpočet DPH z rekonštrukcie budovy a jej následný predaj (informácia aj k pripravovanej zmene v tejto oblasti)
 • Zmena pravidiel oslobodenia prepravných služieb pri dovoze a vývoze – špedičné spoločnosti, dopravcovia
 • Odpočítanie dane podľa § 49 a uplatneniu práva na odpočítanie dane podľa § 51 zákona o DPH (priama a bezprostredná súvislosť, pravidlá odpočítania dane pri rôznych druhoch plnení, odpočítanie DPH pri kúpe hmotného majetku poskytnutého na súkromné účely zamestnancom, vecné a časové podmienky pre uplatnenie práva odpočítania dane, prenájmy od materskej spoločnosti a povinnosť vykonania zrážkovej dane! a iné)
 • Oprava základu dane § 25 (čo sa považuje a čo nepovažuje za opravu základu dane, kedy a kde vykazovať dobropisy, ťarchopisy v daňovom priznaní)
 • Rozšírenie pravidiel cestovnej kancelárie § 65 na všetky zdaniteľné osoby pri obstarní služieb cestovného ruchu (napr. ubytovanie, preprava pre obchodných partnerov, teambulding a iné)
 • Pozor na elektronické faktúry
 • Oprava nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti § 69 ods. 12 ZDPH (najmä po zrušení limitu 5 000 eur od 1.1.2018) – stručná informácia
 • Rešerš pripravovanej novely zákona o DPH od 1.1.2019
 • Diskusia
Uverejnené v Školenia