Školenie Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov

Lektor: Ing. Jana Acsová

Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov
(Obchodný zákonník a jeho prepojenie na účtovníctvo, vlastné imanie, fondy, konateľ, spoločník, zmluvné vzťahy, fakturácia, sankcie).

Termín školenia: 18.10.2018
Miesto konania školenia:
APOLLO HOTEL ****
Dulovo námestie 1, 821 08 Bratislava

Bratislava 18.10.2018 – udalosť je ukončená

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov (viac info tu).

_____________
V cene školenia je zahrnuté:
– materiály
– občerstvenie (vrátane teplého obeda)
– videoškolenie zo školenia

Harmonogram školenia:
Registrácia na školenie od 8:30 hod.
Školenie začína o 9:00 hod., predpokladaný koniec o 15:00 hod.
_____________
Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700.

Obsah školenia:

  1. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník jeho vecná a osobná pôsobnosť. Novela č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 a prepojenie s novelami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Základné pojmy napr. podnikanie, podnik, podnikateľ, právnická osoba, fyzická osoba, zastupovanie, obchodné dokumenty a ich náležitosti aj v kontexte obvyklej obchodnej praxe.
  2. Právnické osoby – vklady, spoločník, zodpovednosť štatutárneho orgánu, zodpovednosť najvyššieho orgánu právnickej osoby.
  3. Vlastné imanie právnickej osoby z pohľadu obchodného práva a z pohľadu účtovníctva. Vklady do základného imania, vklady mimo základného imania zapisovaného do obchodného registra. Kapitálový fond z príspevkov verzus ostatné kapitálové fondy v účtovníctve. Predĺženie a kríza spoločnosti. Trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby a štatutárneho orgánu.
  4. Záväzkové vzťahy obchodné, fakturácia, sankcie zmluvné, minimálne sankcie bez existencie písomnej dohody. Pôžičky a úvery, ich právna úprava a účtovanie. Zákonné obmedzenia pre pôžičky. Podnik a zmluva o predaji podniku.
  5. Štruktúra majetku a štruktúra zdrojov krytia majetku. Právne východiská – obchodné právo verzus účtovníctvo. Výsledok hospodárenia a nakladanie s ním. Podiely na zisku – nárok, účtovanie, zdaňovanie.

_____________

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov (viac info tu).

Uverejnené v Školenia