Školenie: Problémy účtovania z daňového hľadiska 2017

Problémy účtovania z daňového hľadiska 2017

Lektor: Ing. Jana Acsová

Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 66€ s DPH (55€ bez DPH)

Trenčín 12.10.2017 (Hotel Magnus, Považská ulica 1706 / 35) – zrušené

Miesto konania školenia:

• Bratislava
BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
_____________

V cene školenia je zahrnuté:
– materiály
– občerstvenie (vrátane teplého obeda)
– videoškolenie zo školenia

Harmonogram školenia:
Registrácia na školenie od 8:30 hod.
Školenie začína o 9:00 hod., predpokladaný koniec o 15:00 hod.
________________________________________________________________________
Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700.

Obsah školenia:

  • Vykazovanie voči spoločníkom v závislosti od kategórie účtovnej jednotky

– záväzky a pohľadávky voči spoločníkom, ich účtovanie, vykazovanie, inventarizácia, odpis, schodok v pokladni účtovaný voči hmotne zodpovednej osobe, prepojené účtovné jednotky
– refakturácie
– podiely na zisku, pôžičky, neobvyklé transakcie, započítanie
– transferové oceňovanie a analytická evidencia v účtovníctve

  • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a transakcie s tým súvisiace; kríza, úpadok, hrozba úpadku, zisk na akciu, zisk na podiel; pojem podiel a jeho vykázanie v poznámkach k účtovnej závierke
  • Oceňovanie a s tým súvisiaca nákladová optimalizácia
  • Časová a vecná súvislosť nákladov a výnosov, rezervy, analytická evidencia na daňové účely (záväzky podmienené zaplatením. Významnosť.
  • Možnosti individuálnej účtovnej politiky cez interné účtovné smernice. Účtovná závierka základné informácie pre aktuálne účtovné obdobie.
  • Prehľad aktuálnych zmien zákona o dani z príjmov; rešerš k novelám č. 333/2014 Z.z., 253/2015 Z.z., 440/2015 Z.z., 341/2016 Z.z.; vybraná problematika – najmä:

– podiely na zisku
– prevod obchodného podielu
– transferové oceňovanie od 1. 1. 2017
– dlhodobý majetok odpisovanie, kúpa, predaj, technické zhodnotenie
– výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely § 19/2/t ZDP
– daňové výdavky v súvislosti s operatívnym a finančným prenájmom
– zásoby (likvidácia, reklamné predmety)

  • Práca z pohľadávkami a rezervami (zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam, inventarizácia pohľadávok, daňové a nedaňové rezervy)
  • Výdavky po zaplatení § 17/19 ZDP
  • Čo si pripraviť pred vyplnením daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (odpisy, transakcie so závislými osobami, výstupy z analytickej evidencie a podobne)
  • Diskusia – otázky a odpovede k témam seminár

Pozrite si školenie zo záznamu vo forme videoškolenia:
Videoškolenie: Problémy účtovania najmä z daňového hľadiska 2017 (viac info tu).

Uverejnené v Školenia