Školenie Účto, dane – ako na ne?

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Termín konania: 28.11.2019 Bratislava

Cena: 69€ s DPH 

Akcia ukončená – ďakujeme za Vašu účasť.

Miesto konania školenia:
• Bratislava – BNC, Turbínova 1

Parkovanie – zadarmo priamo pred hotelom

Autobusy – zastávka „Slovinská“
č. 53 – z Trnavského mýta smer Vajnory – obojsmerne
č. 63 – z Lamača cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Avion Shopping Park – obojsmerne

Trolejbusy – zastávka „Slovinská“
č. 204 – z Valašskej cez Nám. Franza Liszta (pod hlavnou stanicou) smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
č. 205 – z Rajská cez Mlynské Nivy smer Rádiová (Trnávka) – obojsmerne
_____________
V cene školenia je zahrnuté:
– materiály
– občerstvenie (vrátane teplého obeda)
– videozáznam zo školenia
________________________________________________________________________
Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Účto, dane – ako na ne? (viac info tu).

________________________________________________________________________

Harmonogram školenia:
8.30 – 8.55 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 10.30 prednáška
10.30 – 10.40 prestávka na kávu, čaj
10.40 – 12.30 prednáška spojená s diskusiou
12.30 – 13.00 prestávka na obed
13.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou
________________________________________________________________________
Na školenie sa môžete prihlásiť:
• vyplnením online objednávky na našej web stránke (viď vyššie)
• emailom na adrese podpora@porada.sk
• telefonicky 0918 291 700.

Obsah školenia:

Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.

 • Aktuálna účtovná a daňová legislatíva
  a) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  b) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  c) opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie (postupy účtovania pre podnikateľov)
 • Vlastné imanie právnických a fyzických osôb:
  a) podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
  b) podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
  c) vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)d) zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
  e) kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
  f) vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
 • Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad. Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe. Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.
 • Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie. Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby? Aktivovať – áno, nie, kedy?
 • Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)
 • Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní.
 • Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:
  1. kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy
  2. kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
  3. účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
  4. servis automobilov s prijatou poistnou náhradou – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou.
 • Vnútropodnikové smernice.
 • Nové podmienky k umorovaniu straty 
 • Zmeny vo výdavkoch po zaplatení 
 • Zmeny v postavení mikrodaňovníka 
 • Zmeny pri platení dane 
 • Zmeny preddavkovej povinnosti k dani z príjmu

 

Školenie si môžete pozrieť aj zo záznamu vo forme videoškolenia:
Účto, dane – ako na ne?(viac info tu).

Uverejnené v Školenia