Školenie: Účtovná závierka 2016

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko – legislatívnej komisie pre účtovníctvo a daň z príjmov právnických osôb. Špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník, lektor a autor odborných článkov.

Cena: 66€ s DPH (55€ bez DPH)

Trenčín 17.02.2017 (Hotel MAGNUS, Považská 35) – Prihlasovanie ukončené

Košice  15.02.2017 (Hotel KOŠICE, Moldavská cesta II. 51/2414) – UKONČENÉ

Žilina 16.02.2017 (priestory Poradcu podnikateľa, M.Rázusa 23A/833) – UKONČENÉ

Bratislava 16.12.2016, Hotel garni* G HOTEL BRATISLAVA, Košická 52 – UKONČENÉ

Bratislava 30.01.2017 (Hotel Saffron, Radlinského 27) – UKONČENÉ

Prešov 31.01.2017 (Hotel LINEAS, Budovateľská 14) – UKONČENÉ

Trnava 03.02.2017, Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 – UKONČENÉ

Nitra 08.02.2016 (Agroinštitút Nitra, š.p., Akademická 4) – UKONČENÉ

 

V cene školenia je zahrnuté
– školiace materiály
– písacie potreby
– občerstvenie (káva, čaj, minerálka, sladké / slané pečivo), teplý obed

Približný časový harmonogram školenia:
08:30 – 09:00 Prezentácia účastníkov
09:00 – 11:00 1. časť prednášky
11:00 – 12:00 Obedová prestávka
12:00 – 15:00 2. časť prednášky

Obsah školenia:
Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
• Kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
• Zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
• Preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami

Účtovná závierka termíny, predpisy

Závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
• Odpisy (odpisový plán a daňové odpisy),
• Zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
• Opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch,
• Rezervy v príkladoch,
• Nevyfakturované dodávky v príkladoch,
• Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch ,
• Kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene,
• Splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
• Podsúvahová evidencia

Inventarizácia majetku a záväzkov, zistenie inventarizačných rozdielov

Vybrané položky účtovnej závierky
• Otvorenie účtov (syntetických a analytických),
• Účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
• Záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie,
• Kompenzácia zostatkov na analytických účtoch,
• Vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach

Oprava chýb minulých účtovných období

Register účtovných závierok
• Termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
• Spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok

Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2016

Uverejnené v Školenia