Balík mzdárskych videoškolení

Balík 7 videoškolení pre mzdových účtovníkov pre rok 2013/2014 + bonus.

Balík videoškolení pre mzdových účtovníkov je unikátny produkt, ktorým získate
komplexné informácie k legislatíve miezd a personalistiky
v 7 tématických okruhoch pre rok 2013/2014 
pod vedením skúsených lektorov RNDr. Jozefa Mihála a RNDr. Jany Motyčkovej.

Videoškolenie je videonahrávka školenia, ktorú si môžete pozrieť prostredníctvom internetu neobmedzený počet krát na našej stránke.
Viac o výhodách videoškolenia.

Objednať balík videoškolení

Ako BONUS získate výlučne k balíku videoškolenie Daňové a odvodové tipy 2013 úplne ZADARMO!
Navyše je ako študijný materiál poskytnutá kompletná kniha Daňové a odvodové tipy II. (2013).

Zoznam 7 videoškolení: obsahujú aj 4 dňovú letnú mzdársku školu RNDr. Jozefa Mihála
1. Zákonník práce (k dispozícii nahrávky z dvoch školení!!!)
2. Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť)
3. Zákon o sociálnom poistení
4. Zákon o zdravotnom poistení
5. Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014 pripravované
6. Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 pripravované
7. Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky (k dispozícii nahrávky z dvoch školení!!!)
BONUS:  Daňové a odvodové tipy 2013

1. Zákonník práce
RNDr. Jozef Mihál
Dostupné: áno
Pozrite si ukážku!
I. časť
Definícia závislej práce, zamestnanec, zamestnávateľ
Pracovný pomer, pracovná zmluva
Skúšobná doba, pracovný pomer na určitú dobu
Agentúry dočasného zamestnávania
Ukončenie pracovného pomeru, výpovedná doba, odstupné, odchodné
II. časť
Pracovný čas, rozvrhnutie pracovného času, konto pracovného času, nadčas
Dovolenka
Mzda a priemerný zárobok
Stravovanie zamestnancov
Dohody

2. Zákon o dani z príjmov (závislá činnosť)
RNDr. Jozef Mihál
Dostupné: áno
Pozrite si ukážku!
I. časť
Základné pojmy, daňovník, daňový rezident, predmet dane, základ dane
Príjmy zo závislej činnosti
Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, autori a umelci
Ostatné príjmy
Príjmy oslobodené od dane
Nezdaniteľné časti základu dane (daňovník, manželka, II. pilier)
II. časť
Daňové priznanie, ročné zúčtovanie dane
Zamestnanecká prémia
Daňový bonus
Preddavky na daň závislá činnosť
Povinnosti zamestnávateľa
Daň vyberaná zrážkou

3. Zákon o sociálnom poistení
RNDr. Jozef Mihál
Dostupné: áno
I. časť
Zamestnanec a zamestnávateľ
Dohody o brigádnickej práci študentov, o vykonaní práce, o pracovnej činnosti
SZČO, vznik a zánik poistenia
Dobrovoľne poistená osoba
Ďalšie pojmy definované v zákone
Prerušenie povinného poistenia
II. časť
Prerušenie povinného poistenia
Nemocenské dávky, náhrada príjmu (podmienky nároku, výpočet dávky, ochranná lehota)
Špecifiká pri materskom
Dôchodky (nárok, výpočet)
Dávky v nezamestnanosti
Vymeriavací základ a poistné – zamestnanec, SZČO, špeciálne prípady, vylúčené doby…

4. Zákon o zdravotnom poistení
RNDr. Jozef Mihál
Dostupné: áno
Kto je a kto nie je poistenec, vznik a zánik poistenia
Zamestnanec a zamestnávateľ
Dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti
SZČO, Samoplatiteľ, Poistenci štátu
Vymeriavací základ, preddavok na poistné
Podiely na zisku (dividendy)
Ročné zúčtovanie

5. Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2014
RNDr. Jozef Mihál
Videoškolenie dostupné 10.1.2014

6. Ročné zúčtovanie dane za rok 2013
RNDr. Jozef Mihál
Videoškolenie dostupné 22.1.2014

7. Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky
RNDr. Jana Motyčková
Dostupné: áno
Kapitola 1: Zrážky zo mzdy
Zrážky bez súhlasu zamestnanca.
Zrážka náhrady za prečerpanú dovolenku
Dohody o zrážkach zo mzdy podľa §551 Občianskeho zákonníka
Dohody o zrážkach zo mzdy medzi zamestnancom a zamestnávateľom
Dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie
Dohody o zrážkach na súkromné účely zamestnanca
Výplata mzdy, výplata na účet
Dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorené na uspokojenie nároku zamestnávateľa
Pokračovanie v dohode o zrážkach zo mzdy u ďalšieho zamestnávateľa
Poradie vykonávania zrážok.
Kapitola 2: Tretinový systém
Základný princíp, nepostihnuteľné sumy
Príklad výpočtu tretín
Vyživované osoby
Príklad výpočtu tretín pri zrážke výživného na maloleté dieťa
Príklad výpočtu tretín pri vyššom príjme
Zodpovednosť zamestnávateľa pri zrazení nižšej alebo vyššej zrážky
Zrážanie vyššej zrážky so súhlasom zamestnanca alebo nižšej zrážky
Čistý príjem pre výpočet exekúcie, exekúcie z dohôd, exekúcia z viacerých príjmov
Rozlíšenie prednostnej a neprednostnej pohľadávky
Kapitola 3: Vykonávanie zrážok pri viacerých exekúciách, poradie
Poradie vykonávania zrážok, prednostných, neprednostných
Príklad – exekúcie prišli postupne, okrem výživného
Príklad – exekúcie prišli v jeden deň, okrem výživného
Príklad – exekúcie prišli postupne, výživné a neprednostná pohľadávka
Príklad – exekúcie prišli postupne, výživné a prednostná pohľadávka
Príklad – kombinácia výživného na maloleté a plnoleté dieťa
Kapitola 4: Postup pri vykonávaní zrážok
Kapitola 5: Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vykonávaním zrážok
Povinnosti pri ukončení zamestnania
Povinnosti pri nástupe zamestnanca do zamestnania
Oznamovacie povinnosti počas trvania zamestnania

Ak by ste si zakúpili tieto videoškolenia samostatne, získate ich spolu za sumu 240€.
V balíku môžete tieto videoškolenia získať za zvýhodnenú cenu 156€.
Pre predplatiteľov DRAKa navyše poskytujeme zľavu 15%, t.j. 132,6€ (ceny s dph).

Objednať balík videoškolení

Uverejnené v Videoškolenia