VideoŠkolenie: Daň z príjmov PO za rok 2016

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko – legislatívnej komisie pre účtovníctvo a daň z príjmov právnických osôb. Špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník, lektor a autor odborných článkov.

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné.

Videoškolenie je aj súčasťou zvýhodneného Duobalíka videoškolení – Daň z príjmov PO za rok 2016 + Účtovná závierka 2016 (viac info TU)

Ukážka z videoškolenia – Daňový výdavok

 

Obsah videoškolenia:
Lehoty na podanie daňového priznania

Druhy daňových priznaní a zdaňovacie obdobia
• Riadne
• Opravné
• Dodatočné
• Daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze

Položky upravujúce základ dane v praktických príkladoch
• Vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
• Nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
• Limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
• Daňové výdavky uznané až po zaplatení

Kompenzačné platby u dlžníka
Nájomné
Marketingové a iné štúdie a prieskum trhu
Odplaty (provízie) za sprostredkovanie
Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu
Poradenstvo a právne služby
Normy a certifikáty
Sponzorské

• Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku

Uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
Daňové odpisy prenajatého majetku
Odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
Metódy odpisovania
Prerušenie daňových odpisov
Pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
Vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
Zmarené investície
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

• Zásoby

Vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
Drobné nákupy účtované priamo do spotreby
Pohonné látky
Reklamné predmety

• Pohľadávky

Opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
Odpis pohľadávky
Postúpenie pohľadávky
Pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
Premlčané pohľadávky

• Príslušenstvo k pohľadávkam

Zmluvné pokuty
Úroky z omeškania
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
Penále a pokuty

• Záväzky

Záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
Úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
Rezervy (účtovné / daňové)

• Manká a škody

Manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
Náhrady škôd od poisťovní

• Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov

Daň z príjmu
DPH
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane

• Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
• Odpočítateľné položky od základu dane

Príjem získaný darovaním
Podiely na zisku (dividendy) do 31.12.2016 a po 01.01.2017
Príjmy oslobodené od dane
Príjmy zdanené zrážkou
Inkaso odpísaných pohľadávok

• Opravy chýb minulých účtovných období

Preddavky na daň z príjmov
Daňová licencia
Tlačivo daňového priznania – upozornenie na zmeny tlačiva

Uverejnené v Videoškolenia