Videoškolenie: Daňová a odvodová optimalizácia mzdových nákladov

Lektori: Júlia Pšenková a Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena: 42€ s DPH

Videoškolenie je dostupné (termín natáčania 08/2015, dĺžka videoškolenia cca 4,5 hod)
Školiace materiály sú k dispozícii na stiahnutie.
+ BONUS: vzory zmlúv a iné pomôcky

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia:

Obsah školenia:
Porovnanie existujúcich foriem odmeňovania (nielen) zamestnancov
Výhody a nevýhody existujúcich foriem odmeňovania
Daňové a odvodové zaťaženie zamestnávateľa a zamestnanca pri jednotlivých formách odmeňovania (nielen) zamestnancov
Účtovanie jednotlivých foriem odmeňovania

Odmeňovanie štatutárnych orgánov
Výhody a nevýhody existujúcich foriem odmeňovania štatutárnych orgánov
Daňové a odvodové zaťaženie spoločnosti pri jednotlivých formách odmeňovania štatutárnych orgánov
Optimalizácia odvodového zaťaženia pri štatutárnych orgánoch
Nepeňažný príjmy (benefity) štatutárnych orgánov a ich zdaňovanie

Zamestnávanie dôchodcov
Výhody a nevýhody zamestnávania dôchodcov
Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia zamestnávateľa pri zamestnávaní dôchodcov

Odmeňovanie zamestnancov v mimo pracovnom pomere

Odmeňovanie žiakov a študentov v roku 2015
Formy odmeňovania žiakov a študentov
Absolventská prax
Zamestnávanie absolventov evidovaných na úrade práce
Daňové úľavy pri produktívnej práci žiakov SOŠ a VŠ počas odbornej praxe od 01.09.2015

“Výpomoc” zo strany rodinných príslušníkov
Bezplatná výpomoc
Zamestnávanie manžela, manželky a rodinných príslušníkov

Príkazné a mandátne zmluvy
Vymedzenie a porovnanie jednotlivých druhov zmlúv
Vzor príkaznej zmluvy
Vzor mandátnej zmluvy, ktorý zakladá závislú činnosť
Vzor mandátnej zmluvy, ktorý nezakladá závislú činnosť
Jednorazové odmeny za vykonané práce

Voľba správnej formy odmeňovania z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa

Špecifiká vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom z pohľadu ZDP a ZDPH
Špecifická úprava vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom v zákone o dani z príjmov
Plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty, ako napr. bezodplatne dodané tovar a služby, predaj tovarov a poskytovanie služieb svojim zamestnancom a pod.
Poskytnuté peňažné a nepeňažné dary zamestnancom

Zamestnanecké súťaže ako forma „odmeňovania“ zamestnancov
Daňové a odvodové výhody zamestnaneckých súťaží
Vzor štatútu zamestnaneckej súťaže
Účtovanie zamestnaneckých súťaží

Sociálny fond ako zdroj odmeňovania zamestnancov
Čerpanie sociálneho fondu
Plnenia poskytované zamestnávateľom jeho zamestnancom zo sociálneho fondu
Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri plneniach poskytovaných jeho zamestnancom zo sociálneho fondu
Účtovanie vybraných plnení poskytovaných zamestnávateľom jeho zamestnancom zo sociálneho fondu

Nepeňažné plnenia (benefity) poskytované zamestnancom
Formy a druhy nepeňažných plnení poskytovaných zamestnancom
Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa pri nepeňažných plneniach posky-tovaných jeho zamestnancom a možnosti zdaňovania týchto nepeňažných plnení
Nepeňažné plnenia poskytované zamestnancom, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené
Daňová uznateľnosť nákladov (výdavkov) na strane zamestnávateľa v súvislosti s poskytovaním nepeňažných plnení
Zamestnanecké benefity zakotvené v pracovnej zmluve, internom predpise zamestnávateľa a v kolektívnej zmluve
Teambuildingové akcie a podobné podujatia realizované pre zamestnancov

Náhrady vyplácané zamestnancom od zamestnávateľa
Použitie vlastných nástrojov, prístrojov alebo zariadení
Použitie vlastného motorového vozidla zamestnanca na pracovné cesty zamestnávateľa
Objednať videoškolenie

Uprednostňujete fyzickú účasť na školení?
Školenie: Daňová a odvodová optimalizácia mzdových nákladov (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia