Videoškolenie Daňové priznanie PO 2016

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy
Daňová poradkyňa, PKF Slovensko s. r. o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z príjmov právnických osôb a dani z pridanej hodnoty. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť (www.autora.sk).

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia: Praktický príklad (riadok 100-120 DP)

Obsah videoškolenia:

Daňová závierka 2016 – právnické osoby

  • Praktický príklad na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • Vybrané daňové a nedaňové náklady v nadväznosti na tlačivo daňového priznania
  • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (príslušenstvo pohľadávky a jeho odpis, tvorba opravnej položky a postúpenie)
  • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dopad na daňový základ
  • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. príjmy nezahrňované do základu dane, porušenie podmienok finančného prenájmu, dodanenie starých záväzkov, oprava chýba minulých zdaňovacích období, technické zhodnotenie na prenajímanom majetku a iné)
  • Položky podmienené zaplatením (napr. sprostredkovanie, náklady na poradenské a právne služby, certifikáty, výdavky na sponzorské a iné)
  • Uplatňovaní daňových výdavkov pre rok 2016 (napr. pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, platenie sponzorského v športe, odpis prenajatého majetku, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby, strata z predaja zásob, vplyv transferového oceňovania na základ dane, zákaz nízkej kapitalizácie ,vstupná cena po zrušení reprodukčnej obstarávacej ceny a iné)
  • Umorovanie daňovej straty, pravidlá pre daňovú licenciu a nadväznosť na tlačivo DP
  • Spôsob podávania DP podľa daňového poriadku, lehoty na podanie DP a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb.
  • Diskusia – otázky a odpovede k témam školenia

 

Uverejnené v Videoškolenia