Videoškolenie Dlhodobý majetok spoločnosti + automobil v podnikaní 2018

Lektor: Ing. Jana Acsová

Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Dlhodobý majetok spoločnosti + automobil v podnikaní 2018

Videoškolenie bude dostupné v apríli 2019.

Materiál na stiahnutie – áno.
_____________
Ukážka z videoškolenia: pripravujeme…

_____________

Obsah školenia:
1. Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok:

a. osobitosti vzniku účtovného prípadu,
b. možnosti účtového rozvrhu,
c. vykázanie v účtovnej závierke,
d. optimalizácia štruktúry aktív cez transakcie s dlhodobým majetkom,
e. definícia hmotného a nehmotného majetku a jeho druhové členenie,
f. súbor hnuteľných vecí, odpisovanie technológie, súčasti stavby vrátane oddeliteľných súčastí,
g. drobný majetok,
h. odpisovanie účtovné a daňové; komponentné odpisovanie majetku

2. Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska kúpou, bezplatným nadobudnutím, finančným prenájmom, na úver, na splátky; uvedenie majetku do užívania – osobitosti. Technické zhodnotenie majetku – účtovanie, odpisovanie.
3. Opravy a údržba majetku, charakteristika a účtovanie.
4. Bezodplatné obstaranie majetku.
5. Transakcie s dlhodobým majetkom, dotácia, úverové financovanie, darovanie, likvidácia, predaj, škoda, prenájom.
6. Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad, prvý rok, ďalšie roky, hospodársky rok; prerušenie odpisovania.
7. Právne východiská automobilu v podnikaní.
8. Automobil v zákone o dani z príjmov.
9. Čo je súčasťou ocenenia automobilu. Čo do obstarávacej ceny automobilu nepatrí.
10. Daňové výdavky vo väzbe na dlhodobý majetok (servis, údržba, súvisiace výdavky). Využívanie majetku na súkromné a služobné účely (poskytnutie vozidla zamestnancovi), daňový pohľad, daň z pridanej hodnoty.

_____________

Uprednostňujete osobnú účasť?
Školenie: Dlhodobý majetok spoločnosti + automobil v podnikaní 2018 (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia