Videoškolenie: Dlhodobý majetok spoločnosti

Lektor: Ing. Jana Acsová

Cena: 30€ s DPH 40% zľava – t.j. 18€ s DPH

Materiály k dispozícii na stiahnutie.
Videoškolenie je dostupné (dátum nahrávanie 01/2015, dĺžka videoškolenia cca 5hod).

Ukážka z videoškolenia:

Obsah videoškolenia:
1. Účtovná trieda 0 – Dlhodobý majetok, definícia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (účtovné a daňové hľadisko), vykázanie v účtovnej závierke, vplyv na finančné ukazovatele a posudzovanie finančnej situácie účtovnej jednotky.

2. Obstaranie dlhodobého majetku z účtovného a daňového hľadiska:
a. kúpou,
b. bezplatným nadobudnutím,
c. finančným prenájmom,
d. na úver,
e. na splátky.

3. Oceňovanie dlhodobého majetku:
a. k momentu obstarania (obstarávacia cena, vlastné náklady, reprodukčná obstarávacia cena, úroky z úveru),
b. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (zostatková cena, opravné položky),
c. technické zhodnotenie na majetku vlastnom a prenajatom.

4. Transakcie s dlhodobým majetkom a ich dopad na výsledok hospodárenia. Vyradenie dlhodobého majetku:
a. predajom,
b. darovaním,
c. likvidáciou,
d. v dôsledku škody.

5. Odpisovanie dlhodobého majetku – účtovný a daňový pohľad (rovnomerné a zrýchlené odpisovanie, prvý rok, ďalšie roky, s technickým zhodnotením, komponentové odpisovanie); optimalizácia výsledku hospodárenia a základu dane vhodne zvoleným spôsobom odpisovania, obmedzenia v uplatnení odpisovej metódy, zmeny v odpisovaní v roku 2015, majetok charakteru osobnej spotreby, súvislosť s podnikaním, limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi.

6. Finančný prenájom (účtovné a daňové hľadisko, odpisovanie, účinnosť zmluvy a dodanie predmetu finančného prenájmu, súvislosť trvania nájmu a doby splácania, finančný prenájom u platiteľa a neplatiteľa dane z pridanej hodnoty, ukončenie zmluvy bez porušenia podmienok, ukončenie zmluvy s porušením podmienok – havária, krádež, insolventnosť, odkúpenie, postúpenie zmluvy).

7. Daňové výdavky vo väzbe na dlhodobý majetok (servis, údržba, súvisiace výdavky). Využívanie majetku na súkromné a služobné účely (poskytnutie vozidla zamestnancovi), daňový pohľad, daň z pridanej hodnoty.

 

 

Uverejnené v Videoškolenia