Videoškolenie NOVELY daňových zákonov 2017 (DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok)

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť PKF Slovensko, s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v SKDP ako daňový poradca, a v SKAu ako asistent audítora. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť (www.autora.sk).

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné. Dĺžka videoškolenia cca 5 hod.
Materiály dostupné na stiahnutie – áno.

Ukážka z videoškolenia:
Novela Zákona o dani z príjmov – transferové oceňovanie

Obsah videoškolenia:
1) Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2017
Rešerš pripravovaných zmien, napríklad:
• odložená účinnosť samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov,
• zmeny v úprave režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve;
• nový inštitút náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly;
• úprava postupu zahraničnej osoby pri vrátení DPH;
• služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, časť Vykonávacieho nariadenia Rady EU č. 1042/2013, ktoré nadobudne účinnosť 1.1.2017 a iné.

2) Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2017
Rešerš pripravovaných zmien, napríklad:
• rozšírenie definície závislých osôb (o blízke osoby, spresnenie pojmu vedenia spoločnosti a iného prepojenia) ako aj zavedenie novej definície kontrolovanej transakcie;
• zavedenie zdaňovania dividend a iných príjmov pre fyzické osoby (zrušenie zdravotných odvodov z týchto príjmov), ako aj zdaňovanie podielu člena pozemkového spoločenstva nad 500 eur;
• zvýšenie limitu paušálnych výdavkov na 60 % (zvýšenie maximálnej hranice na 20 000 eur);
• predmetom dane právnickej osoby budú aj podiely na zisku (dividendy) a iné príjmy ak plynú od daňovníka z nezmluvného štátu;
• zavedenie nových sadzba dane z podielov na zisku pre fyzické osoby a právnické osoby na podiely z nezmluvných štátov (7 % a 35 %);
• zmena sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 %;
• zmena výkladových pojmov v transferovom oceňovaní § 17;
• zavedenie možnosti vykonať korešpondujúcu úpravu základu dane aj u tuzemských závislých osôb § 17/6;
• spresnenie úpravy základu dane závislých osôb 18 a spôsobu odsúhlasenia použitia metódy oceňovania, dvojnásobné sankcie pre transferové oceňovanie za účelové obchádzanie daňovej povinnosti;
• zavedenie nového správneho poplatku pre držiteľa motorového vozidla;
• rozšírenie daňových výdavkov o poskytnutie humanitárnej pomoci do zahraničia; a iné.

3) Novela zákona o správe daní (daňový poriadok) účinná od 1. januára 2017
Rešerš pripravovaných zmien, napríklad:
• predkladanie dokladu totožnosti správcovi dane na výzvu;
• spresnenie používania tlačív na podanie dodatočného daňového priznania;
• nová úprava vytýkacieho konania (výzva na odstránenie nedostatkov, formálne nedostatky môže doplniť aj správca dane, nepodpísané daňové priznanie oprávnenou osobou alebo ak nie je podané na platnom tlačive pre príslušné zdaňovacie obdobie – akoby nebolo podané);
• pri kontrolnom nákupe počas miestneho zisťovania je daňový subjekt povinný vrátiť zaplatenú sumu za neposkytnutú službu;
• lehota na podanie námietky zaujatosti 15 dní (rozšírenie osôb voči ktorým ju nemožno podať);
• zavedenie nového inštitútu skrátené vyrubovacie konanie;
• spresnenie definície exekučného titulu podľa definície v Exekučnom poriadku;
• možnosť zriadiť záložné právo na daňovú pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti, a iné.

 

 

Uverejnené v Videoškolenia