Videoškolenie Novely daňových zákonov 2018

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo. Dlhodobo sa venuje lektorskej činnosti a publikačnej činnosti (www.Autora.sk)
Na seminároch spája teóriu s praxou.

Cena: 30€ 24€ s DPH (vrátane materiálov na stiahnutie)

Ukážka:

Obsah videoškolenia:

1. Zákon č. 222/2004 Z. z o DPH
1.1. Zmeny v oblasti zábezpeky pre daň pri registrrácii za platiteľa DPH
1.2. Zmeny v oblasti fakturácie
1.2.1. Úprava v obsahu faktúr
1.2.2. Osoby povinné platiť daň
1.2.3. Súhrnná faktúra
1.3. Nový okruh daňových zástupcov
1.3.1.Väzba na registráciu zahraničnej osoby
1.3.2.Väzba na refundáciu dane z EU a tretích štátov
1.4. Zmeny v oblasti trojstranného obchodu
1.5. Zmeny v oblasti ručenia za daň
1.6. Zmeny v oblasti prenosu daňovej povinnosti pri tovaroch ako obilniny, predmety zo železa
1.7. Zmeny v oblasti dodania stavby staršej ako 5 rokov a zmeny v definícii investičného majetku na účely DPH
1.8. Zmeny v oblasti záznamovej povinnosti
1.9. Zmeny v oblasti osobitného režimu uplatňovania dane (cash flow systém)
1.10. Zmeny  v oblasti cestovných kancelárii
1.11. Zmeny v oblasti vývozu a dovozu  tovaru do (z) tretích štátov (najmä prerpavné služby a humanitárna pomoc)
1.12. Zrušenie registrácie za platiteľa DPH
2. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
2.1. Zmeny v definícii závislých osôb
2.2. Zmeny v oblasti rezidencie fyzickýc osôb
2.3. Zavedenie nových pojmov (subjekt, sídlo, skutočný príjemca. digitálna platforma)
2.4. Zmeny v oblasti závislej činnosti (nový okruh oslobodených plnení, väzba na daňový výdavok, asignačná daň)
2.5. Zmeny v oblasti medzinárodného zdaňovania (poradenské a obdobné služby z nezmluvných štátov)
2.6. Zmeny  v definícii stálej prevádzkarne v zákone
2.7. Predaj cenných papierov (nový druh oslobodenia a definície daňového výdavku)
2.8. Exit tax (nový druh zdanenia pri presune a odchode majetku do zahraničia)
2.9. Podpora kúpeľníctva (zavedenie novej nezdaniteľnej čiastky, odpisovanie TZ)
2.10. Daňový bonus na úroky pre mladých
2.11. Zavedenie kapitálových fondov do daňových princípov
2.12. Osobný bankrot FO a daňový dopad u dlžníka a veriteľa
2.13. Zmeny v daňovej uznateľnosti pri OP a odpise pohľadávky
2.14. Zmeny pri podnikových kombináciach a nepeňažnom vklade
2.15. Zmeny pri predaji majetku manželov v BSM
2.16. Zmeny v oblasti výskumu a vývoja na daňové účely (zavedenie nového druhu oslobodeného príjmu, zmena v oblasti superodpočtu na výskum a vývoj)

 

 

Uverejnené v Videoškolenia