Videoškolenie Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov


Lektor: Ing. Jana Acsová

Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Obchodný zákonník verzus účtovníctvo a daň z príjmov
(Obchodný zákonník a jeho prepojenie na účtovníctvo, vlastné imanie, fondy, konateľ, spoločník, zmluvné vzťahy, fakturácia, sankcie).

Kúpiť videoškolenie - cena 24€ s DPH

Materiál na stiahnutie – áno – prepracovaný 40-stranový materiál.
Videoškolenie je dostupné, dĺžka videoškolenia cca 4,5 hod. Dátum natáčania 18.10.2018.
_____________
Ukážka z videoškolenia:


_____________
Obsah videoškolenia:

  1. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník jeho vecná a osobná pôsobnosť. Novela č. 264/2017 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2018 a prepojenie s novelami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Základné pojmy napr. podnikanie, podnik, podnikateľ, právnická osoba, fyzická osoba, zastupovanie, obchodné dokumenty a ich náležitosti aj v kontexte obvyklej obchodnej praxe.
  2. Právnické osoby – vklady, spoločník, zodpovednosť štatutárneho orgánu, zodpovednosť najvyššieho orgánu právnickej osoby.
  3. Vlastné imanie právnickej osoby z pohľadu obchodného práva a z pohľadu účtovníctva. Vklady do základného imania, vklady mimo základného imania zapisovaného do obchodného registra. Kapitálový fond z príspevkov verzus ostatné kapitálové fondy v účtovníctve. Predĺženie a kríza spoločnosti. Trestnoprávna zodpovednosť právnickej osoby a štatutárneho orgánu.
  4. Záväzkové vzťahy obchodné, fakturácia, sankcie zmluvné, minimálne sankcie bez existencie písomnej dohody. Pôžičky a úvery, ich právna úprava a účtovanie. Zákonné obmedzenia pre pôžičky. Podnik a zmluva o predaji podniku.
  5. Štruktúra majetku a štruktúra zdrojov krytia majetku. Právne východiská – obchodné právo verzus účtovníctvo. Výsledok hospodárenia a nakladanie s ním. Podiely na zisku – nárok, účtovanie, zdaňovanie.
Uverejnené v Videoškolenia