Videoškolenie Účto, dane – ako na ne?

Lektor: Ing. Jana Acsová
Audítorka SKAU, Daňová poradkyňa SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní (www.autora.sk). Na seminároch spája teóriu s praxou.

Videoškolenie bude dostupné začiatkom decembra 2019.
Materiál na stiahnutie – áno.

Cena: 36€ s DPH 

Videoškolenie Účto, dane – ako na ne? - cena 36€ s DPH

Obsah videoškolenia:
Účtovný a daňový pohľad na vybranú problematiku.

 1. Aktuálna účtovná a daňová legislatíva:
  1. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  2. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie
  3. opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 v z. n. p. a jeho ostatné aktualizácie (postupy účtovania pre podnikateľov)
 2. Vlastné imanie právnických a fyzických osôb:
  1. podiely zisku (účtovanie x zdaňovanie)
  2. podiely na likvidačnom zostatku (účtovanie x zdaňovanie)
  3. vyrovnací podiel (účtovanie x zdaňovane)
  4. zvýšenie, zníženie základného imania (účtovanie x zdaňovanie)
  5. kapitálový fond z príspevkov (účtovanie x zdaňovanie)
  6. vlastné imanie fyzickej osoby účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva
 3. Opravy chýb minulých účtovných období – účtovný verzus daňový pohľad. Kedy účtovať o chybe, kedy neúčtovať o chybe. Mimo účtovaná úprava výsledku hospodárenia na základ dane.
 4. Zásoby vlastnej výroby a ich špecifiká – účtovanie, oceňovanie. Kedy ide o zákazkovú výrobu a kedy o zásoby vlastnej výroby? Aktivovať – áno, nie, kedy?
 5. Zmarená investícia, likvidácia odpisovaného majetku, likvidácia zásob (účtovanie x zdaňovanie)
 6. Účtovná a daňová zostatková cena dlhodobého majetku – účtovanie, premietnutie v daňovom priznaní.
 7. Vybrané účtovné prípady a ich daňový dopad:
  1. kalkulácia a účtovanie stravovania – obedy
  2. kalkulácia a účtovanie stravných lístkov a stravovacích poukážok
  3. účtovanie rekreácií a rekreačných poukazov
  4. servis automobilov s prijatou poistnou náhradou – bez spoluúčasti, so spoluúčasťou.
 8. Vnútropodnikové smernice.

________________________________________________________________________

Uprednostňujete osobnú účasť?
Školenie: Účto, dane – ako na ne? (viac info tu).

Uverejnené v Videoškolenia