Videoškolenie: Výklad Zákona o dani z príjmov FO

Názov seminára: Výklad Zákona o dani z príjmov FO

Lektor: Ing. Viera Mezeiová
Odborníčka v oblasti dani z príjmov (špecializácia na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti).
Do roku 2014 členka odborného lektorského zboru MF SR.

Cena: 30€ s DPH
Videoškolenie je dostupné – dĺžka videoškolenia cca 3,5hod.
Študijné materiály k dispozícii na stiahnutie.

Ukážka z videoškolenia

Objednať videoškolenie

Program videoškolenia:
1. Príjmy fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov 2014 a 2015
– charakteristika, rozdelenie, základ dane
– daňový výdavok pri používaní majetku charakteru osobnej spotreby (2015)
– príjmy od dane oslobodené,
– výpočet 1 % z obstarávacej ceny vozidla zamestnávateľa používaného
aj na súkromné účely
– možnosť navýšenia sumy príjmu pri poskytnutí nepeňažného príjmu
zamestnancovi (2015)
– nové oslobodenie nepeňažného plnenia od zamestnávateľa (2015)
– samozdanenie zdanenie príjmov zdravotníckych pracovníkov daňou vyberanou zrážkou (2015)
– zdanenie náhrady nemajetkovej ujmy (2015)
– výdavky uznané za daňové až po ich zaplatení (2015)
– sadzby dane z príjmov,
– povinnosti zamestnávateľa (vedenie mzdových listov, vydávanie
potvrdení)
– predkladanie prehľadov a hlásení (štruktúra a lehoty), zodpovednosť
zamestnávateľa
– možnosť podania hlásenia a prehľadu ktorémukoľvek správcovi dane (2015)
– kompetencie pri vydávaní tlačív (MF SR, FS SR)
– sankcíe pri podávaní prehľadov

2. Nezdaniteľné časti základu dane
– podmienky pri nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela
a spôsob jej uplatnenia,
– podmienky uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na dobrovoľné
príspevky na II. pilier,
-uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier)

3. Daňový bonus
– výška daňového bonusu 2014, 2015,
– podmienky nároku na daňový bonus
– nezaopatrenosť dieťaťa
– zmena lehoty zvyšovania daňového bonusu (2015)

4. Zamestnanecká prémia
– podmienky priznania zamestnaneckej prémie
– výška zamestnaneckej prémie

5. Daňové priznanie, ročné zúčtovanie
– ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014 (podmienky, termíny, povinnosti)
– daňové priznanie (lehoty, priznanie po zomrelom daňovníkovi, priznanie poberateľa starobného
a výsluhového dôchodku pri spätnom priznaní dôchodku)

6. Diskusia

 

Objednať videoškolenie

 

Uverejnené v Videoškolenia