Videoškolenie: Zmeny v legislatíve 2016

Videoškolenie: Zmeny v legislatíve 2016

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.

Cena: 30€ s DPH 40% zľava – t.j. 18€ s DPH

Videoškolenie je dostupné (termín nahrávania 19.11.2015, dĺžka videoškolenia cca 5,5 hod).
Študijný materiál na stiahnutie.

Objednať videoškolenie

Ukážka z videoškolenia


Obsah videoškolenia:
1) Zmeny v zákone o dani z príjmov

 • Zmeny vo výpočte pomerného odpisu pri prenajatom majetku
 • Ostatné zmeny týkajúce sa odpisovania dlhodobého majetku
 • Opravné položky a odpis príslušenstva k pohľadávke (úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky)
 • Zmeny v oblasti daňovej licencie
 • Zmeny týkajúce sa transferového oceňovania
 • Zmeny týkajúce sa reštrukturalizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny týkajúce sa oceňovania finančného majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny týkajúce sa podielu zaplatenej dane (asignácia dane)
 • Zavedenie pravidiel proti zneužívaniu
 • Zmeny v zrážkovej dani z autorských honorárov a z príjmov zdravotníckych pracovníkov, vrátane zmenených povinností zdravotníckych pracovníkov týkajúcich sa platby zrážkovej dane a vo vzťahu k daňovým úradom
 • Zavedenie osobitného základu dane fyzických osôb z kapitálových príjmov
 • Rozšírenie príjmov fyzických osôb, ktoré budú oslobodené od dane z príjmov
 • Návrh nového tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015
2) Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

 • Zavedenie osobitného režimu DPH na základe platieb (tzv. cash-flow režim DPH) a dôsledky jeho zavedenia z pohľadu dodávateľa a odberateľa tovaru alebo služieb
 • Zmeny v kontrolnom výkaze týkajúce sa vykazovania zjednodušených faktúr v časti B.3. KV k DPH
 • Definovanie kritérií pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské a iné účely (reakcia na zmenu v ZDP týkajúcu sa uplatňovania paušálnych výdavkov na majetok v zmysle § 19 ods. 2 písm. t) bod 2 ZDP)
 • Zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác
 • Zmeny týkajúce sa oslobodenia od dane pri predaji investičného majetku
 • Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou
 • Spätný dovoz tovaru vo forme zušľachteného výrobku
 • Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH
 • Zmeny týkajúce sa dobrovoľnej registrácie pre DPH a odpočte DPH pri registrácii za platiteľa DPH

3) Zmeny v oblasti účtovníctva

 • Zmeny v zákone o účtovníctve
 • Zmeny týkajúce sa postupov účtovania
 • Zmeny týkajúce sa účtovnej závierky

4) Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

 • Zavedenie časového prvku pri vyrubení pokút
 • Zmena v ukladaní pokút pri porušení viacerých povinností
 • Zmeny týkajúce sa podávania dodatočného daňového priznania
 • Spustenie elektronickek komunikácie smerom k daňovým subjektom

5) Zmeny v Obchodnom zákonníku

 • Zákaz poskytovania hotovostných pôžičiek pre s.r.o.
 • Zákaz vrátenia vkladov spoločníkom (obmedzenie plnení medzi spoločnosťou a spoločníkom s.r.o.)
 • Spoločnosť v kríze a jej dôsledky

Objednať videoškolenie

Uverejnené v Videoškolenia