Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov Synonymá: Bytové družstváSpoločenstvá vlastníkovSVBSpoločenstvo vlastníkov ...viac...menej

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv


Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zverejnený na internetovej stránke príslušných okresných úradov v sídle kraja.

Návrh na zápis do registra pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa prikladá zmluva o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva- predsedu, prípadne i stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, úplný výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. Pokiaľ pôjde o zmenu formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi. Jedno spoločenstvo môže byť založené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov viacerých domov (len pre tento prípad zákon uvádza možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením).

Konanie o registrácii začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu. Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu


Zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Návrh na zápis podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena. Pravosť podpisu predsedu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa pripojí uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania, dodatok k zmluve o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach a správny poplatok. Na konanie podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu


Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:
Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:
1. návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33
2. zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných do registra 13
3. vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 13
4. vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 25
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
7. výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra 16,50
Zdroj: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5
••• viac••• menej
2 2
Aký je postup pri nespokojnosti s kúrením ? (16.01.11)
V našom panelovom byte hrejú radiátoryvrchnou polovicou. Spodná je vlažná a pri väčšom chlade máme dojem, že byty nebudú vykúrené. "Šuškanda" hlási, že sa niekde namontovali naviac čerpadlá a nám odvt...
3 9
Zalozenie SVB (13.01.11)
Aka je prosim podmienka pre zalozenie SVB, musia mat vsetci najomnici odkupene byty??? Je u nas 48 bytov kolko je potreba aby bolo odkupene a ake ine podmienky este potrebujeme na zalozenie SVB, dakuj...
2 5
záloha na nedoplatok (15.01.11)
Chcela som pridať informáciu do témy "záloha na nedoplatok". Nechcela som zakladať novú tému, ale keďže téma je uzavretá a "poprosilo" ma to založiť novú tému, tak prosbe vyhovujem. Aj keď ja sa nechc...
1 0
Ako mozem donutit spravcu naseho domu OSBD aby sa mi vyjadril k preplateniu faktury n (12.01.11)
Ako mozem donutit spravcu naseho domu OSBD aby sa mi vyjadril k preplateniu faktury na opravu za zatecenie cez strechu ked mi ani po 30 dnoch neodpovedal na moju ziadost doporucenu postou?? dakujem za...
1 6
Spoločenstvo a vystavenie faktúry (12.01.11)
Zdravim poraďáci!!! Jednoduchá otázka: "môže spoločenstvo vystaviť faktúru nejakej firme?" Jedná sa mi o o to, že v spoločných častiach domu je aktívny prvok pripojený na elektrický rozvod bytového d...
2 10
Spravcovske spolocnosti bytov v Trnave (11.01.11)
Vie mi prosim vas niekto povedat ake su dalsie spravcovske spolocnosti okrem TT-Komfortu v Trnave? Pripadne odporucit niektoru? Dakujem
1 6
Termovízia (21.05.07)
Má niekto skúsenosti s termovíziou? Ak áno, prosila by som o približné cenové vyjadrenie. Ďakujem.
1 3
zaloha na nedoplatok (11.01.11)
chcem sa spytat na Vas nazor, dali sme vlastnika bytu do drazby, ktora sa ma konat o par dni. On si teraz rozmyslel, ze chce svoj zavazok vyrovnat, asi nasiel sam kupcu...kedze uz teraz vieme, ze mu v...
2 3
Sused ma odpojil od ústredného kúrenia (02.01.11)
Už rok sa mi nekúri v jednej izbe - sused urezal stupačky a tak mi znemožnil kúriť, keďže býva podo mnou. Všetko to urobil bez môjho vedomia a podpisu. OSBD sa vyjadrilo, že s tým nič nemá, okresný st...
2 9
Odmietnutie úhrady nákladov spojených s opravou strechy - podkrovné byty (06.01.11)
Dobrý deň, vedel by mi prosím niekto poradiť, ako mám postupovať? V obytnom dome boli na základe Zmluvy o vstavbe podkrovných bytov postavené mezonetové byty, ktoré boli už aj skolaudavané. My ako vla...
1 0
ako vypočitať platby za spoločne priestory (10.01.11)
dobry den, chcela by som sa opýtať,podla čoho sa počitaju platby za spoločne priestory - teda do spoločneho fondu oprav . sme spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov , v bytovke mam...
1 10
zateplenie (07.01.11)
Dobry den chceme zateplit malu bytovku so 6 bytmi kazdy ma podpisanu najomnu zmluvu,takze niesme vlastníci.A TU je asi PROBLEM. Bytove družstvo sa o budovu nestara,ta ma asi 30 rokov.Stav domu je uz ...
1 0
Riesenie digitalizacie vysielania v SVB (07.01.11)
Zdravim vsetkych. Sme uz par rokov spolocenstvom a mame vlastnu kablovu siet.programy riesime cez set up boxy sky linku ale aj cez klasicke terestrialne anteny a to je vlastne moja otazka ako postupo...
2 3
Prepočet osobamesiacov (08.01.11)
Dovoľujem si Vás požiadať o radu, Bývam v byte s manželom. Moja neter študuje na VŠ, nedostala internát, tak cez pracovný týždeň spí u nás dve noci v týždni (už dva roky). To znamená v pondelok ve...
Sleduj témy Spoločenstvo vlastníkov bytov
na hlavnej stránke Porada.sk