Zavrieť

Porady

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Spoločenstvo vlastníkov bytov Synonymá: Bytové družstváSpoločenstvá vlastníkovSVBSpoločenstvo vlastníkov ...viac...menej

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv


Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.
Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zverejnený na internetovej stránke príslušných okresných úradov v sídle kraja.

Návrh na zápis do registra pri zriadení spoločenstva ako úplne prvej formy správy v dome je povinný podať vlastník domu do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri zmene formy správy podáva návrh splnomocnený zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pravosť podpisu oprávnenej osoby na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa prikladá zmluva o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti štatutárneho orgánu spoločenstva- predsedu, prípadne i stanovy, ak na to zmluva o spoločenstve odkazuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov, úplný výpis z listu vlastníctva a správny poplatok. Pokiaľ pôjde o zmenu formy správy súčasťou návrhu musí byť i výpoveď zmluvy o výkone správy správcovi. Jedno spoločenstvo môže byť založené vlastníkmi bytov a nebytových priestorov viacerých domov (len pre tento prípad zákon uvádza možnosť zrušenia spoločenstva rozdelením).

Konanie o registrácii začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu. Správny orgán vykoná zápis do registra do 15 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle vlastníkovi domu alebo splnomocnenému zástupcovi vlastníkov bytov a nebytových priestorov jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu


Zápisu do registra podlieha i zmena alebo zánik zapisovaných skutočností. Návrh na zápis podáva predseda ako štatutárny orgán spoločenstva do 15 dní odo dňa, keď nastala zmena. Pravosť podpisu predsedu na návrhu musí byť úradne osvedčená. K návrhu sa pripojí uznesenie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o vykonaní zmeny zmluvy o spoločenstve vrátane výsledkov hlasovania, dodatok k zmluve o spoločenstve vo 2 vyhotoveniach a správny poplatok. Na konanie podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu


Spoločenstvo sa zrušuje:

 • dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté
 • rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku


Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:
Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá správne poplatky za tieto správne úkony:
1. návrh na registráciu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33
2. zmena stanov , zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo údajov zapísaných do registra 13
3. vyhotovenie stanov alebo zmluvy o spoločenstve ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené 13
4. vyhotovenie výpisu z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
5. vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 25
6. vyhotovenie písomnej informácie z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5
7. výmaz spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra 16,50
Zdroj: http://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-5
••• viac••• menej
0 0
Oceňovací rozdiel pri podielových fondoch (12.02.06)
Dobrý večer, potrebujem poradiť sme SVB a mame podielové fondy, ktorých zvýšenie hodnoty účtujem 063/905. Potrebujem poradit ohľadne útu 905. Je potrebné ho v účtovnej závierke nejako vysporiadať? Dak...
0 0
SZČO+predseda SVB (23.01.06)
Milí poraďáci, prosím o radu. Môj manžel je SZČO a zároveň sa v roku 2005 stal predsedom SVB. Zo spoločenstva dostával mesačne nejaké korunky.Ako mám napísať faktúry pre spoločenstvo, keď manžel v živ...
0 0
SVB a športový klub (03.03.05)
Ako sa účtuje spoločenstvo som vďaka porade zvládla a musím uznať, že na DÚ boli vedľa z mojich otázok, čo sa týka príjmov, ktoré ovplyvňujú ZD, ja to mám pomerne jednoduché lebo moje spoločnstvo nepo...
0 0
Príjmy v SVB-PZ (07.12.05)
Veľa sme tu rozoberali príkazné zmluvy a ich zdaňovanie - pripájam stanovisko Daňového riaditeľstva ( ako som kedysi prisľúbila):confused:
0 0
OMEGA - spolocenstva vlastnikov bytov (21.12.04)
Zajtra konci akcia 20%-na zlava na zakupenie softveru od firmy KROS. Moze mi niekto "z fleku" povedat, ci program OMEGA je vhodny pre spolocenstvo vlastnikov bytov - ide o PO nezriadenu na podnikanie...
0 0
odmeny statutarov (21.10.04)
Prosim poradit, ako sa odmenuju statutari v spolocenstve nezriadenom na ucely podnikania za vykon funkcie. Ide o predsedu SVB, reviznu komisiu a tak podobne. Uz sa to tu tusim hovorilo, ale neviem to ...
0 0
spolo (07.05.05)
Milí poradaci, prosim o radu, teda skor informaciu. V nasom spolocenstve vlastnikov bytov mi ponukaju viest hlavne "papierovo" vsetko okolo spolocenstva. Lenze nemam s tym skusenosti :confused: , tak ...
0 0
Spoločenstvo (18.02.05)
richard, tu je link na jednu z debát o SVB:http://www.porada.sk/showthread.php?t=2253&highlight=spolo%E8enstvo
0 0
Spravcovky poplatok (17.02.05)
Chcela by som sa opytat: spravcovsky poplatok za spravu bytov, ktore su predane (cize vo vlastnictve FO) a spravuje ich s.r.o., ktora ma v registri zapisanu "spravu bytov" je v tejto s.r.o. odpocit...
0 0
SVB a daň (15.01.05)
Prosím o radu, SVB účtuje v JU. Prenajíma jeden spoloč.priestor. Ročne za 24630 Sk. Odviedla som zráž.daň a teraz ma zaujíma, či sme povinný podať daňové priznanie za r.2004 Díky všetkým
0 0
SVB a vyplácanie "odmien" ??? (15.12.04)
vkladám aj sem túto otázočku - prosím poraďte ak viete niekto. dík :o PROSIM PORAĎTE AJ MNE: Moc sa SVB nevenujem, len chce odomňa švagrinka - tá to robí ale nevie mzdy - ako vyplatiť "pánov" -...
0 0
Spolocenstva vlastnikov bytov a nebyt. priestorov (19.05.04)
Poprosila by som tych, ktori sa zaoberaju uctovanim pre spolocenstva, aby mi poradili, kde by som nasla komplexnejsi priklad na vedenie uctovnictva pre SVB. Nejde mi o vyuctovanie pre vlastnikov, evid...
1 0
vzor prikaznej zmluvy (28.05.04)
pouziva sa na cinnosti, na ktore sa predtym uzivali dohody o pracovnej činnosti, nepodliehaju odvodovym povinnostiam, prijemca je povinny podat danove priznanie...zdanit, ba aj vydavky skutocne si upl...
0 0
vzor prikaznej zmluvy (28.05.04)
pouziva sa na cinnosti, na ktore sa predtym uzivali dohody o pracovnej činnosti, nepodliehaju odvodovym povinnostiam, prijemca je povinny podat danove priznanie...zdanit, ba aj vydavky skutocne si upl...
Sleduj témy Spoločenstvo vlastníkov bytov
na hlavnej stránke Porada.sk