Zavrieť

Porady

Daň z motorových vozidiel od 1.1.2008

Daň z motorových vozidiel[/B]

[/CENTER]
Platnosť od: 1.11.2004
Účinnosť od: 1.1.2008

Výňatok zo zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:<o:p></o:p>
[/B]

JEDENÁSTA ČASŤ
DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

§ 84
Predmet dane


(1) Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O 38) (ďalej len "vozidlo"), ktoré sa používa v Slovenskej republike na podnikanie 12) alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov 39) (ďalej len "podnikanie").

(2) Predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo

a) používané na skúšobné jazdy alebo iné jazdy, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo, 40)
b) určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v dokladoch vozidla je označené ako špeciálne vozidlo. 41)

§ 85
Daňovník


(1) Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla, 42)
b) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla,
c) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
d) používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v zahraničí.

(2) Daňovníkom je tiež

a) zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec; to neplatí, ak zamestnávateľom je vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) stála prevádzkareň 43) alebo iná organizačná zložka 43) osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

§ 86
Oslobodenie od dane


(1) Od dane z motorových vozidiel je oslobodené vozidlo

a) v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaný vyšší územný celok, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
b) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť.

(2) Vyšší územný celok môže vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok znížiť daň na vozidlo používané

a) ako vozidlo záchrannej zdravotnej služby, 45) vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
b) ako vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
c) ako vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
d) na podnikanie, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5. 45a)

(3) Pri súbehu znížení dane podľa odseku 2 sa uplatní zníženie dane výhodnejšie pre daňovníka.

(4) Vozidlo používané podľa odseku 2 môže vyšší územný celok vo všeobecne záväznom nariadení 44) podľa miestnych podmienok oslobodiť od dane.

(5) Zníženie dane a oslobodenie od dane uplatňuje daňovník v daňovom priznaní.

§ 87
Základ dane


Základom dane pri osobnom automobile je zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkovom vozidle a autobuse ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

§ 88
Sadzba dane


(1) Vyšší územný celok môže na svojom území zaviesť daň z motorových vozidiel všeobecne záväzným nariadením, 42) v ktorom určí sadzby dane, ktoré nesmú byť nižšie ako minimálne sadzby dane uvedené v prílohe č. 4 k tomuto zákonu.

(2) Sadzba dane sa určí pre

a) osobný automobil podľa zdvihového objemu motora v cm3 uvedeného v dokladoch vozidla,
b) úžitkové vozidlo a autobus podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre motorové vozidlo a osobitne pre prípojné vozidlo,
c) vozidlo používané v rámci návesovej jazdnej súpravy (ťahač a náves) podľa celkovej hmotnosti a počtu náprav uvedených v dokladoch vozidla, osobitne pre ťahač a osobitne pre náves; vozidlo sa z hľadiska určenia sadzby dane zaradí do najbližšej nižšej daňovej skupiny, než do akej by patrilo podľa celkovej hmotnosti uvedenej v dokladoch vozidla, osobitne ťahač a osobitne náves.

§ 89
Vznik a zánik daňovej povinnosti


(1) Daňová povinnosť vzniká nasledujúcim dňom po dni použitia vozidla na podnikanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

(3) Ak sa vozidlo použije na podnikanie 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, daňová povinnosť vzniká týmto dňom.

(4) Daňová povinnosť právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie, vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.

§ 90
Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť


(1) Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

(2) Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).

(3) Daňovník, ktorý použije vozidlo v rámci kombinovanej dopravy v súlade s § 93, uplatní zníženie dane v daňovom priznaní.

(4) Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v daňovom priznaní meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, ak má pridelené, dátum narodenia, a ak ide o právnickú osobu, je povinný uviesť obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo a sídlo. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu. 22)

§ 91
Preddavky na daň a platenie dane


(1) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 20 000 Sk a nepresiahne 250 000 Sk, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

(2) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 250 000 Sk, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

(3) Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 20 000 Sk, preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí. Daňovník podľa § 90 ods. 2 preddavky na daň neplatí v tom zdaňovacom období, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

(4) Predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane.

(5) Daňovník podľa odsekov 1 a 2 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania.

(6) Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin jednej dvanástiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

(7) Pomernú časť dane vypočítanú ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, je daňovník povinný zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

(8) Na platenie preddavkov na daň nemá vplyv zmena predmetu dane, vznik a zánik oslobodenia od dane v priebehu zdaňovacieho obdobia.

(9) Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch 1 a 2. Správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak aj na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o platení preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať.

(10) Preddavky na daň platí daňovník tomu daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia.

(11) Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky na daň, daňovník je povinný zaplatiť rozdiel v lehote na podanie daňového priznania. Ak sú zaplatené preddavky na daň vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, použijú sa podľa osobitného zákona. 45b)

Vrátenie dane
§ 92

zrušený zákonom č. 538/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. decembra 2007.

§ 93

(1) Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období najmenej 60-krát v rámci kombinovanej dopravy, daňovník uplatní zníženie dane vo výške 50 % podaním daňového priznania.

(2) Kombinovaná doprava je doprava, ktorá sa realizuje v počiatočnom alebo konečnom úseku prepravnej trasy po pozemnej komunikácii 46) a na inom úseku prepravnej trasy železnicou alebo vodnou, alebo námornou dopravou.

(3) Použitie pozemných komunikácií 46) pri jednej prepravnej trase v rámci kombinovanej dopravy nesmie prekročiť vzdušnou čiarou medzi miestom naloženia a najbližším terminálom kombinovanej dopravy a z terminálu do miesta vyloženia v Slovenskej republike vzdialenosť 150 km.

(4) Použitie vozidla v rámci kombinovanej dopravy podľa odseku 1 daňovník preukáže dokladom potvrdeným príslušným terminálom kombinovanej dopravy.

(5) Žiadosť o vrátenie zaplatenej dane podáva daňovník po uplynutí zdaňovacieho obdobia, v ktorom používal vozidlo v rámci kombinovanej dopravy, do 31. januára nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

§ 94

zrušený zákonom č. 538/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. decembra 2007.

§ 95
Súčinnosť


Vyšší územný celok je povinný zaslať Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky jeden výtlačok všeobecne záväzného nariadenia, 44) ktorým zaviedol daň z motorových vozidiel alebo zmenil sadzby dane alebo podmienky oslobodenia od dane, do piatich kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

§ 96
Výklad niektorých pojmov


(1) Úžitkovým vozidlom sa na účely tohto zákona rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4. 38)

(2) Celková hmotnosť vozidla je súčet pohotovostnej a užitočnej hmotnosti. V návesových jazdných súpravách sa celkovou hmotnosťou jednotlivého vozidla rozumie numerický súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy.
Naposledy upravil Richard : 01.02.10 at 14:55
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Daň z motorových vozidiel od 1.1.2008

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.