Zavrieť

Porady

Opäť zrážky zo mzdy - POHOTOVOSŤ

:-D
Zamestnanec si vzal pôžičku z POHOTOVOSTI, neplatil ju a teraz nám do firmy prišla žiadosť o zrážky zo mzdy, na ktorých sa len vzájomne dohodli veriteľ a dlžník. K žiadosti je priložená kópia tejto dohody.


Môžem takúto dohodu považovať za právoplatný podklad k sťahovaniu zrážok?

Či to musí byť súdom nariadené?

Ďakujem
Usporiadat
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Nemala som taký prípad, ale myslím, že takáto dohoda stačí. Však zamestnancom zrážame všeličo , o čo nás požiadajú: stavebné sporenie, poistenia, výživné, splátky HomeCreditu .....
0 0
Maňaska Maňaska

Maňaska je offline (nepripojený) Maňaska

Polyhistor-diletant
Nechala by som si podpísať súhlas so zrážaním od zamestnanca /je na to tlačivko/, a ak nemá iné zrážky /prednostné/ v pohode by som to zrážala.
Naposledy upravil Maňaska : 23.06.05 at 11:54
0 0
ivetakli ivetakli

ivetakli je offline (nepripojený) ivetakli

Minulý mesiac som mala ten istý prípad. Prišla mi z Pohotovosti dohoda o zrážkach zo mzdy na sumu 4378,-- Sk. Túto sumu som aj zrazila,čo bola asi polovica mzdy, ale právnik ma upozornil, že som mala postupovať podľa zákona a zrážať len z jednej tretiny mzdy, lebo to nie je rozhodnutie súdu ani exekučný, niečo v tom zmysle. Na tej dohode niekde dole je nejaká veta asi v tom zmysle, že zrážky sa môžu upraviť podľa zákona alebo niečo podobné.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Zamestnancovi už niečo zrážam na základe exekučného príkazu, to bude asi tá prednostná zrážka. Potom to musím asi nejako rozdeliť, poradíte mi ako?

Asi sa pôjdem poradiť s nejakým právnikom. Niektoré veci ohľadom týchto zrážok mi stále nie sú jasné.
0 0
ivetakli ivetakli

ivetakli je offline (nepripojený) ivetakli

zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy, v prípade ak má povinný uložené nápravné opatrenie odrátajú sa aj zrážky zo mzdy pripadajúce štátu. Z čistej mzdy sa nesmie zraziť základná suma, ktorá je 1600,-- na povinného, 600,-- na manžela a po 600,-- na každé vyživované dieťa.. Ak sa zrážky vykonávajú naraz obom manželom, na deti si odpočíta 600,-- každý. Po tomto odpočítaní sa suma zaokrúhli smerom dole tak, aby bola deliteľná 3. Potom sa zrazí táto jedna tretina. Ak máme zrážať prednostné pohľadávky, tak zrážame dve tretiny. Prednostné pohľadávky:
- pohľadávka z výživného
-pohľadávky z náhrady škody, spôsobené ublížením na zdraví
- za škody spôsobené úmyselnými trestnými činmi a špekuláciami
-pohľadávky daní a poplatkov, preplatkov na dávkach nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, náhrady za poskytnutý rodičovský príspevok.
Ak sa stane, že nemôžeš vykonať zrážku, lebo ti ide maródiť, treba na to upozorniť exekútora, alebo spoločnosť v prospech, ktorej zrážky vykonávaš a oznámiť im, ktorá SP vypláca maródku. Exekútor sa so sociálkou spojí a zrážky sa vykonajú aj z nemocenského.
0 0
Magma Magma

Magma je offline (nepripojený) Magma

Ak mi doručia napr. z Pohotovosti dohodu o zrážke zo mzdy, ktorú podpísal zamestnanec s tým, že nám ju postupujú v zmysle OZ, tak už nič nedávam podpisovať, veď zamestnanec raz už dohodu dobrovoľne podpísal a súhlasil s uvedenou sumou. V tomto prípade sa neuplatňuje výpočet ako pri exekúciách.
0 0
ivetakli ivetakli

ivetakli je offline (nepripojený) ivetakli

Pozor!

Aj keď majú spísanú dohodu o zrážkach zo mzdy, je tam ešte dopísané:
V prípade, ak uvedené zrážky presiahnu hranicu stanovenú Nar.vlády č.89/1997, zamestnávateľ upraví výšku týchto zrážok na najvyššiu prípustnú hranicu. Keď Ti príde exekučný tam už býva uvedené, že zrážky sa vykonajú z 1/3. Pokiaľ dostaneš dohodu o zrážkach napr. z Pohotovosti napr. na 5000,-- aj keď s tým súhlasil dotyčný musíš mu zraziť len 1/3, jedine ak by sám chcel zraziť tých 5000,-- môže Ti podpísať súhlas. Inak Ti nikto nič nemusí podpisovať, dostanem príkaz, vyrátam tretinu zrazím a odvediem.
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

V prípade POHOTOVOSTI ide o dohodu o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov uzavretej v zmysle ustanovenia § 551 Občianskeho zákonníka. Podľa § 551 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zrážky zo mzdy nesmú byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia (vychádzať z nariadenia vlády SR č. 89/1997 Z.z.). Ak dohoda obsahuje vyššie zrážky, odporuje zákonu a v časti prevyšujúcej dovolené zrážky je neplatná (§ 41 Občianskeho zákonníka).
Z uvedeného vyplýva, že zrážky zo mzdy na základe takejto dohody možno vykonávať len do výšky zrážok pri vykone rozhodnutia (NV SR č. 89/1997 Z.z.).
0 0
Jara Jara

Jara je offline (nepripojený) Jara

Stále urobím dohodu so zamestnancom a ak podpíše že súhlasí, tak zrazím. Bez jeho súhlasu nikdy nezrážam, ani exekúcie. Ak mi ale podpíše, že chce zraziť celú čiastku naraz, tak aj keď je to viac ako 1/3 tak mu zrazím, veď koľko ľudí to chce mať radšej za sebou a mať kľudný spánok.
0 0
ivetakli ivetakli

ivetakli je offline (nepripojený) ivetakli

Na exekučný, súdny príkaz musíš okamžite reagovať, bez ohľadu na to či s tým dotyčný súhlasí. V prípade pohotovosti a iných podobných spoločností Ti dotyčný donesie potvrdenie o príjme, kde sa zaviažeš, že v prípade nesplácania bude podnik vykonávať zrážky zo mzdy. Pokiaľ si mu takéto potvrdenie nedávala, lebo niektoré spoločnosti ho od zákazníkov nevyžadujú, môžeš odmietnuť vykonať zrážky, ale len s tým, že zamestnávateľ bude reagovať len na súdny príkaz a tým dotyčnému vyženie z vrecka ďaľšie korunky- súdne trovy, penále vyššie a tak. Vlastne ide o to, že keď mi on podpíše súhlas so zrážkami, tak si to mohol platiť aj sám a nemuselo vôbec dôjsť k platobnému príkazu. Proste to vidím tak, že tým pádom stráca nárok na túto časť mzdy a nemôže o nej rozhodovať.
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

Zákonník práce v § 131 ods. 1 a 2 taxatívne vymenúva, čo môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy zamestnanca, t.j. aj bez písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Okrem iného sú to aj sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo orgánom štátnej správy. Ak nevykonáte zrážku zo mzdy na základe nariadeného výkonu rozhodnutia (súdnym, exekučným, alebo iným orgánom štátnej správy) riadne, včas, v menšom ako určenom rozsahu ... hrubo porušíte ustanovenia Občianskeho-súdneho poriadku alebo Exekučného poriadku a súd môže rozhodnúť o povinnosti platiteľa (teda zamestnávateľa) na vyplatenie súm, ktoré sa mali zo mzdy povinného zrážať. Nižšie zrážky sa môžu vykonať, len ak s tým súhlasí oprávnený a musí to byť súdnym rozhodnutím !!!
Čo sa týka dohody o zrážkach, nezáleží s kým dohodu zamestnanec uzatvoril (nemsí to byť zamestnávateľ, ak nejde o zrážky pohľadávok zamestnávateľa), dôležité je to aká je výška zrážky a aby to bolo v súlade s Občiansko-súdnym poriadkom.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
A ako mám postupovať, ak už spláca jednu exekučnú zrážku?


Napr. ČM 11 400
nepostihnuteľná 2 800 (on, manželka, dieťa)
8 600

8 600 - 3 000 = 5 600 + 1000 = 6 600 bude tá prvá exekučná zrážka
2 000 bude pohotovosť ?
0 0
Zita4 Zita4

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

Pohľadávky musíš uspokojovať podľa poradia, ako prišli. Takže celú sumu na prvú exekúciu,a na ďalšiu koľko zostane.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Akože koľko zostane, keď celú sumu?

Poradie mi je jasné, ale ten postup výpočtu ďalších zrážok mi nie je jasný.
0 0
Zita4 Zita4

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

ZuzanaP
Akože koľko zostane, keď celú sumu?

Poradie mi je jasné, ale ten postup výpočtu ďalších zrážok mi nie je jasný.
Ja som zrážala tak, že mu zostalo len tých 1600 + 1000 = 2600 Sk na mesiac, pretože platil aj výživné na deti, a to sú prednostné pohľadávky. Musí mu zostať:
1600 na neho
po 600 Skna vyživované osoby
a 1000 ako 1/3 z tej čiastky (3000Sk), ktorá je nepostihnuteľná.
A ak nemá prednostné pohľadávky, tak ešte druhá tretina z 3000, t.j. 1000 Sk. Všetko ostatné zraziť po poradí. Dúfam, že som to napísala dosť zrozumiteľne. :p
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Prešiel už nejaký ten čas a zamestnanec konečne splatil jednu exekúciu.

Stále mi tu ale visí tá POHOTOSŤ. V liste od nich je napísané, že ak nebudeme realizovať zrážky, tak nás ako zamestnávateľa zažalujú. Tento list spolu so žiadosťou o zrážky nám prišiel koncom júna 2005.

Myslíte, že s tým doteraz nič nespravili (myslím s tou žalobou, úrokmi, penálmi)?

Mám začať tú dlžobu zamestnancovi zrážať?

Prosím o vaše názory.

Ďakujem
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

Určite áno. To čo píše "POHOTOVOSŤ" je pravda v zmysle O.S.P. Skutočnosť, že si nemohla vykonávať zrážky, pretože si uspokojovala pohľadávku so skorším poradím, si mala oznámiť.
0 0
Zita4 Zita4

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

ZuzanaP
Myslíte, že s tým doteraz nič nespravili (myslím s tou žalobou, úrokmi, penálmi)?
Mám začať tú dlžobu zamestnancovi zrážať?
Prosím o vaše názory.
Ďakujem
Keď máš tú zmluvu s "Pohotovosťou", pozri si, čo tam zamestnanec podpísal. Ja som zažila mierny šok, keď som to videla. Nielenže sú tam nehorázne vysoké úroky, ale akonáhle dlžník nezaplatí 2 mesačné splátky, stáva sa celý dlh splatný naraz. Za každý deň omeškania potom účtujú penále 0,25% z dlžne sumy denne! Tak náš zamestnanec, ktorý zobral úver 20000, nakoniec zaplatil skoro 50000, a to som mu zrážala mesačne od začiatku okolo 6000 Sk.
0 0
ZuzanaP ZuzanaP

ZuzanaP je offline (nepripojený) ZuzanaP

:-D
Zita4 je to tam presne napísané, požičal si 14000, vrátiť má 25200!!! Presne ak nezaplatí 2 splátky, stáva sa dlh splatný naraz. Veď to je vykorisťovanie. Ešteže ten chudák, celkom slušne zarába, skôr sa toho zbaví.

Som zvedavá, či nám príde od nich ešte niečo ohľadom penálov.
0 0
Zita4 Zita4

Zita4 je offline (nepripojený) Zita4

ZuzanaP
Zita4 je to tam presne napísané, požičal si 14000, vrátiť má 25200!!! Presne ak nezaplatí 2 splátky, stáva sa dlh splatný naraz. Veď to je vykorisťovanie. Ešteže ten chudák, celkom slušne zarába, skôr sa toho zbaví.

Som zvedavá, či nám príde od nich ešte niečo ohľadom penálov.
Po splatení dlhu (on mal splatiť 36000 podľa zmluvy) nám prišiel ďalší list o povinnosti zaplatiť penále, a to bolo okolo 14000 Sk. (Za každý deň omeškania 0,25 % z dlžnej sumy.)
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať