Zavrieť

Porady

Kupno-predajná zmluva

chcel by som sa spýtať skúsenejších na tomto portáli, či keď vkladám nejaké vstupy do podnikanie, v mojom prípade motocykle, môžem ako účtovný doklad doložiť kúpno-predajnú zmluvu od Fyzickej osoby. Ďakujem veľmi pekne
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Ak máš záujem vkladám ti vzor Kúpnej zmluvy. A vôbec sa netráp, že si ju nazvala KPZ, tak ju budeme volať stále, i keď je to kúpna zmluva

  Kúpna zmluva
  (§ 409 a nasl. ObchZ)


  Článok I.
  Zmluvné strany  Predávajúci:
  Sídlo:
  IČO:
  DIČ:
  Registrácia: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom,
  oddiel Sro, vložka č.
  (v ďalšom texte len „Predávajúci“)


  Kupujúci:
  Sídlo:
  IČO:
  DIČ:
  Registrácia: zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
  oddiel Sro, vložka č.
  (v ďalšom texte len „Kupujúci“)


  Článok II.
  Predmet zmluvy  1. Na základe tejto zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu ojazdené motorové vozidlo, ktoré je bližšie charakterizované v bode 2 tohto článku (v ďalšom texte len „Ojazdené vozidlo“), v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Ojazdenému vozidlu. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Ojazdené vozidlo dohodnutú kúpnu cenu a Ojazdené vozidlo prevziať.

  2. Charakteristika Ojazdeného vozidla:

  - osobné motorové vozidlo značky:

  - evidenčné číslo (ŠPZ):

  - výrobné číslo vozidla (karosérie):

  - výrobné číslo motora:

  - počet najazdených kilometrov:

  - farba:

  - technický preukaz/séria:  Ďalšie prvky výbavy a vlastnosti Ojazdeného vozidla:

  - .....

  - ......

  3. Predávajúci prehlasuje, že Ojazdené vozidlo:

  - je vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho,

  - predávajúci je oprávnený s ním nakladať podľa vlastného uváženia bez obmedzenia,

  - nie je zaťažené právami tretích osôb (najmä záložným právom alebo iným podobným právom), ktoré by bránili jeho nerušenému užívaniu,

  - nie je majetkom lízingovej spoločnosti ani predmetom lízingu.  Článok III.
  Spôsob, termín a miesto dodania  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Ojazdené vozidlo v lehote ..... pracovných dní od podpisu tejto zmluvy podľa nižšie uvedených podmienok.

  2. Miesto dodania Ojazdeného vozidla je: ..... .

  3. Nebezpečenstvo škody k Ojazdenému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom jeho fyzického prevzatia. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny Ojazdeného vozidla.

  4. Kupujúci potvrdí prevzatie Ojazdeného vozidla na dodacom liste, ktorý bude súčasťou faktúry. Súčasťou dodania Ojazdeného vozidla bude aj odovzdanie dokladov, resp. vecí, ktoré sa na Ojazdené vozidlo vzťahujú a sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie, a to:

  - technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. veľký a malý technický preukaz),

  - kľúče od vozidla,

  5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Ojazdené vozidlo možno použiť pre obvyklý účel a že jeho stav zodpovedá dobe a spôsobu jeho používania. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci predáva Ojazdené vozidlo tak, ako „stojí a leží“, čo znamená, že Predávajúci zodpovedá len za tie vady Ojazdeného vozidla, ktoré existovali v čase jeho prevzatia (a nie sú popísané v znaleckom posudku, resp. v zápise o odovzdaní a prevzatí Ojazdeného vozidla) a za vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

  6. Súčasťou odovzdania a prevzatia Ojazdeného vozidla bude aj podrobná prehliadka Ojazdeného vozidla zo strany Kupujúceho za účelom zistenia jeho zjavných vád.

  7. Vady Ojazdeného vozidla sú popísané v:

  - znaleckom posudku č. ..... zo dňa ....., ktorý vypracoval znalec .....,

  - zápise o odovzdaní a prevzatí Ojazdeného vozidla.

  8. Po zaplatení kúpnej ceny sú Kupujúci a Predávajúci alebo osoby nimi splnomocnené povinní dostaviť sa do ..... dní na príslušný orgán policajného zboru SR za účelom zápisu zmeny vlastníka a držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel. Príslušné poplatky s týmto spojené znáša Kupujúci/Predávajúci.


  Článok IV.
  Povinnosti Predávajúceho  1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Kupujúcemu predmet tejto zmluvy (Ojazdené vozidlo) v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení, termíne a kvalite.

  2. V prípade, že miestom dodania Ojazdeného vozidla je priestor alebo objekt Predávajúceho, umožní Kupujúcemu za týmto účelom vstup do daného miesta.

  3. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní Kupujúcemu vykonanie obhliadky Ojazdeného vozidla a poskytne mu potrebné informácie, ktoré sa týkajú jeho stavu.


  Článok V.
  Povinnosti Kupujúceho  1. Kupujúci prevezme Ojazdené vozidlo v mieste a v čase určenom v tejto zmluve a zaplatí dohodnutú kúpnu cenu.

  2. Kupujúci sa zaväzuje, že prezrie Ojazdené vozidlo bez zbytočného odkladu po jeho dodaní Predávajúcim a zároveň potvrdí jeho prevzatie na dodacom liste.

  3. Kupujúci bude poskytovať Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na dodanie Ojazdeného vozidla.

  Článok VI.
  Kúpna cena a platobné podmienky  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena v súlade s platnými právnymi predpismi je ..... Sk. Kúpna cena za Ojazdené vozidlo je stanovená na základe dohody zmluvných strán a vychádza najmä zo stavu Ojazdeného vozidla, jeho opotrebenia, roku výroby, počtu najazdených kilometrov alebo zjavných vád.

  2. Kúpna cena je splatná ..... dní od prevzatia Ojazdeného vozidla na základe faktúry Predávajúceho. Predávajúci vystaví faktúru do ..... dní od prevzatia Ojazdeného vozidla Kupujúcim. Súčasťou faktúry bude kópia potvrdeného dodacieho listu, resp. zápisu o odovzdaní a prevzatí Ojazdeného vozidla.

  3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je Kupujúci oprávnený faktúru v lehote splatnosti Predávajúcemu vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry Kupujúcemu.

  4. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 364 Obchodného zákonníka si môžu navzájom započítať svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy. Strana, ktorá uskutoční zápočet, túto skutočnosť bez meškania oznámi druhej zmluvnej strane.


  Článok VII.
  Sankcie  1. Predávajúci si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov Kupujúceho úrok z omeškania vo výške ..... % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

  2. V prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry Predávajúceho, môže Predávajúci dodací list stornovať a požadovať od Kupujúceho vrátenie ojazdeného vozidla a všetkých odovzdaných dokladov.

  3. V prípade, že Ojazdené vozidlo má iné vady, ako vady popísané v zmysle článku III. bod 7 zmluvy, ktoré bránia jeho užívaniu, je Kupujúci povinný oznámiť to Predávajúcemu do ..... dní po dni prevzatia Ojazdeného vozidla a vyhradzuje si právo:

  - požadovať zľavu z dohodnutej kúpnej ceny v závislosti od rozsahu zistenej vady,

  - odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ sa jedná o zásadnú vadu, ktorá bráni užívaniu Ojazdeného vozidla na obvyklý účel a nedohodne sa s Predávajúcim inak.

  4. Pokiaľ Kupujúci nevyužije svoje právo v lehote uvedenej v bode 3 tohto článku, jeho právo na zľavu z kúpnej ceny, resp. odstúpenie od tejto zmluvy tohto dôvodu uplynutím tejto lehoty zaniká.

  5. Keďže zmluvné strany si dohodli nároky z vád Ojazdeného vozidla špeciálnym spôsobom oproti úprave uvedenej v Obchodnom zákonníku, vylučujú týmto aplikáciu § 436 - § 441 Obchodného zákonníka z použitia na nároky z vád Ojazdeného vozidla.

  5. Uplatnením práva na sankciu nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.


  Článok VIII.
  Vyššia moc  1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov.

  2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.

  3. V prípade, že by u niektorej zmluvnej strany existovali okolnosti popísané v predchádzajúcich ustanoveniach zmluvy (Vyššia moc), ktoré by im bránili najmä v dodržaní dohodnutého termínu dodania Ojazdeného vozidla, sú povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne dodania Ojazdeného vozidla.


  Článok IX.
  Ochrana obchodného tajomstva  1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky cenové informácie, ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám.

  3. Obmedzenie podľa bodu 1 tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

  - mal Predávajúci k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku Kupujúcemu, alebo

  - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany Predávajúceho v rozpore so zmluvou, alebo

  - ich oznámenie tretím osobám je nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného touto zmluvou.

  4. Zmluvné strany berú na vedomie, že niektorá z nich môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinná poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude vzájomne oznámené vopred, alebo ak to nebude možné, následne bez zbytočného odkladu.

  Táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie informácií tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

  5. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.


  Článok X.
  Doba trvania zmluvy  1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:

  - okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,

  - dohodou.

  3. Po skončení zmluvy sú strany povinné vykonať finančné vysporiadanie svojich záväzkov.

  4. Ukončenie zmluvy nebude mať vplyv na trvanie iných práv alebo nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.

  5. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka).

  6. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, najmä ak niektorá zmluvná strana nesplní záväzky z tejto zmluvy riadne a včas. Kupujúci je zároveň odstúpiť od zmluvy aj v zmysle článku VII. bod 3 zmluvy.

  7. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.


  Článok XI.
  Záverečné ustanovenia  1. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

  2. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

  3. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do ... dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

  4. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomné záväzkovo-právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú spravovať Obchodným zákonníkom.

  5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.
  V ................. dňa ...................

  Predávajúci:

  ..............................................

  Kupujúci:

  ..............................................

  Denda je offline (nepripojený) Denda

  Denda
  Dobrá zmluva, ale skôr by sa hodila podľa občianskeho zákonníka. Niekde som ju už na porade videla, ale neviem kde.

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Denda
  Dobrá zmluva, ale skôr by sa hodila podľa občianskeho zákonníka. Niekde som ju už na porade videla, ale neviem kde.
  Možno ju prilepila Lenka. Ja ju mám tiež ako vzorovú - Vzory zmlúv a právnych podaní.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
  (§ 588 OZ)

  Kúpna zmluva

  uzavretá dňa .......................

  predávajúcim ........................, nar. ........................, bytom ...........................

  a kupujúcim .........................., nar. ........................, bytom ............................

  I.
  ........................ je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla zn. ........ rok výroby ....., číslo motora.......... , ŠPZ ...........

  II.
  Touto zmluvou .............................. v bode I. uvedené motorové vozidlo predáva ............................i a ten ho kupuje do svojho vlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 50 000 Sk (päťdesiat tisíc slovenských korún).

  III.
  Kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu do 10 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

  IV.
  Kupujúci potvrdzuje, že motorové vozidlo prevzal pri podpísaní zmluvy a vyhlasuje, že sa s jeho stavom riadne oboznámil. Berie na vedomie upozornenie predávajúceho, že v aute nefunguje kúrenie a na ľavom prednom blatníku je vyblednutý lak. O iných vadách motorového vozidla predávajúci nevie.

  V.
  Prevzatím motorového vozidla kupujúci nadobudol k nemu vlastnícke právo. Týmto okamihom prešlo na neho i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

  VI.
  Účastníci s obsahom tejto zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

  V ............................, dňa

  .................................... ......................................
  predávajúci kupujúci

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Lenka, ja som vedela, že sa pripojíš s druhou zmluvou.

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  [QUOTE=lenkak]Tvoj podnet som si všimla, tak ako som mohla odolať???[/

  NKI je offline (nepripojený) NKI

  NKI
  K tejto téme este jedna otazka: sú nejaké povinnosti smerom k DÚ týkajúce sa predávajúceho?

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  NKI
  K tejto téme este jedna otazka: sú nejaké povinnosti smerom k DÚ týkajúce sa predávajúceho?
  Podľa toho, čo predávaš, či je to v majetku firmy, do akej hodnoty to je, všetko je v Zákone o daniach z príjmov.

  Aquaswim je offline (nepripojený) Aquaswim

  Dušan po otcovi Aquaswim


  Kúpna zmluva
  (§ 409 a nasl. ObchZ)


  Článok I.
  Zmluvné strany  Predávajúci:

  Meno:
  Adresa:
  Rodné číslo:
  Číslo občianskeho preukazu:
  (v ďalšom texte len „Predávajúci)  Kupujúci:

  Meno:
  Adresa:
  Rodné číslo:
  Číslo občianskeho preukazu:
  (v ďalšom texte len „Kupujúci)


  Článok II.
  Predmet zmluvy  1. Na základe tejto zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu ojazdené motorové vozidlo, ktoré je bližšie charakterizované v bode 2 tohto článku (v ďalšom texte len „Ojazdené vozidlo), v množstve, akosti a vyhotovení podľa tejto zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Ojazdenému vozidlu. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Ojazdené vozidlo dohodnutú kúpnu cenu a Ojazdené vozidlo prevziať.

  2. Charakteristika Ojazdeného vozidla:

  - osobné motorové vozidlo značky:

  - evidenčné číslo (ŠPZ):

  - výrobné číslo vozidla (karosérie):

  - výrobné číslo motora:

  - počet najazdených kilometrov:

  - farba:

  - technický preukaz/séria:  Ďalšie prvky výbavy a vlastnosti Ojazdeného vozidla:

  - .....

  - ......

  3. Predávajúci prehlasuje, že Ojazdené vozidlo:

  - je vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho,

  - predávajúci je oprávnený s ním nakladať podľa vlastného uváženia bez obmedzenia,

  - nie je zaťažené právami tretích osôb (najmä záložným právom alebo iným podobným právom), ktoré by bránili jeho nerušenému užívaniu,

  - nie je majetkom lízingovej spoločnosti ani predmetom lízingu.  Článok III.
  Spôsob, termín a miesto dodania  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Ojazdené vozidlo v lehote ..... pracovných dní od podpisu tejto zmluvy podľa nižšie uvedených podmienok.

  2. Miesto dodania Ojazdeného vozidla je: ..... .

  3. Nebezpečenstvo škody k Ojazdenému vozidlu prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho dňom jeho fyzického prevzatia. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny Ojazdeného vozidla.

  4. Kupujúci potvrdí prevzatie Ojazdeného vozidla na dodacom liste, ktorý bude súčasťou faktúry. Súčasťou dodania Ojazdeného vozidla bude aj odovzdanie dokladov, resp. vecí, ktoré sa na Ojazdené vozidlo vzťahujú a sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie, a to:

  - technický preukaz, osvedčenie o evidencii vozidla (tzv. malý technický preukaz),

  - kľúče od vozidla,

  5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Ojazdené vozidlo možno použiť pre obvyklý účel a že jeho stav zodpovedá dobe a spôsobu jeho používania. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci predáva Ojazdené vozidlo tak, ako „stojí a leží“, čo znamená, že Predávajúci zodpovedá len za tie vady Ojazdeného vozidla, ktoré existovali v čase jeho prevzatia (a nie sú popísané v znaleckom posudku, resp. v zápise o odovzdaní a prevzatí Ojazdeného vozidla) a za vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu.

  6. Súčasťou odovzdania a prevzatia Ojazdeného vozidla bude aj podrobná prehliadka Ojazdeného vozidla zo strany Kupujúceho za účelom zistenia jeho zjavných vád.

  7. Po zaplatení kúpnej ceny sú Kupujúci a Predávajúci alebo osoby nimi splnomocnené povinní dostaviť sa do ..... dní na príslušný orgán policajného zboru SR za účelom zápisu zmeny vlastníka a držiteľa motorového vozidla v evidencii vozidiel. Príslušné poplatky s týmto spojené znáša Kupujúci/Predávajúci.


  Článok IV.
  Povinnosti Predávajúceho  1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Kupujúcemu predmet tejto zmluvy (Ojazdené vozidlo) v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení, termíne a kvalite.

  2. V prípade, že miestom dodania Ojazdeného vozidla je priestor alebo objekt Predávajúceho, umožní Kupujúcemu za týmto účelom vstup do daného miesta.

  3. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní Kupujúcemu vykonanie obhliadky Ojazdeného vozidla a poskytne mu potrebné informácie, ktoré sa týkajú jeho stavu.


  Článok V.
  Povinnosti Kupujúceho  1. Kupujúci prevezme Ojazdené vozidlo v mieste a v čase určenom v tejto zmluve a zaplatí dohodnutú kúpnu cenu.

  2. Kupujúci sa zaväzuje, že prezrie Ojazdené vozidlo bez zbytočného odkladu po jeho dodaní Predávajúcim a zároveň potvrdí jeho prevzatie na dodacom liste.

  3. Kupujúci bude poskytovať Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na dodanie Ojazdeného vozidla.


  Článok VI.
  Kúpna cena a platobné podmienky  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena v súlade s platnými právnymi predpismi je ..... Sk. Kúpna cena za Ojazdené vozidlo je stanovená na základe dohody zmluvných strán a vychádza najmä zo stavu Ojazdeného vozidla, jeho opotrebenia, roku výroby, počtu najazdených kilometrov alebo zjavných vád.

  2. Kúpna cena je splatná ..... dní od prevzatia Ojazdeného vozidla na základe faktúry Predávajúceho. Predávajúci vystaví faktúru do ..... dní od prevzatia Ojazdeného vozidla Kupujúcim. Súčasťou faktúry bude kópia potvrdeného dodacieho listu, resp. zápisu o odovzdaní a prevzatí Ojazdeného vozidla.

  3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je Kupujúci oprávnený faktúru v lehote splatnosti Predávajúcemu vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry Kupujúcemu.

  4. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 364 Obchodného zákonníka si môžu navzájom započítať svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy. Strana, ktorá uskutoční zápočet, túto skutočnosť bez meškania oznámi druhej zmluvnej strane.


  Článok VII.
  Sankcie  1. Predávajúci si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov Kupujúceho úrok z omeškania vo výške ..... % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

  2. V prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry Predávajúceho, môže Predávajúci dodací list stornovať a požadovať od Kupujúceho vrátenie ojazdeného vozidla a všetkých odovzdaných dokladov.

  3. V prípade, že Ojazdené vozidlo má iné vady, ako vady popísané v zmysle článku III. bod 7 zmluvy, ktoré bránia jeho užívaniu, je Kupujúci povinný oznámiť to Predávajúcemu do ..... dní po dni prevzatia Ojazdeného vozidla a vyhradzuje si právo:

  - požadovať zľavu z dohodnutej kúpnej ceny v závislosti od rozsahu zistenej vady,

  - odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ sa jedná o zásadnú vadu, ktorá bráni užívaniu Ojazdeného vozidla na obvyklý účel a nedohodne sa s Predávajúcim inak.

  4. Pokiaľ Kupujúci nevyužije svoje právo v lehote uvedenej v bode 3 tohto článku, jeho právo na zľavu z kúpnej ceny, resp. odstúpenie od tejto zmluvy tohto dôvodu uplynutím tejto lehoty zaniká.

  5. Keďže zmluvné strany si dohodli nároky z vád Ojazdeného vozidla špeciálnym spôsobom oproti úprave uvedenej v Obchodnom zákonníku, vylučujú týmto aplikáciu § 436 - § 441 Obchodného zákonníka z použitia na nároky z vád Ojazdeného vozidla.

  5. Uplatnením práva na sankciu nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.


  Článok VIII.
  Vyššia moc  1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov.

  2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.

  3. V prípade, že by u niektorej zmluvnej strany existovali okolnosti popísané v predchádzajúcich ustanoveniach zmluvy (Vyššia moc), ktoré by im bránili najmä v dodržaní dohodnutého termínu dodania Ojazdeného vozidla, sú povinné dohodnúť sa na náhradnom termíne dodania Ojazdeného vozidla.


  Článok IX.
  Ochrana obchodného tajomstva  1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky cenové informácie, ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám.

  3. Obmedzenie podľa bodu 1 tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré:

  - mal Predávajúci k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku Kupujúcemu, alebo

  - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany Predávajúceho v rozpore so zmluvou, alebo

  - ich oznámenie tretím osobám je nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného touto zmluvou.

  4. Zmluvné strany berú na vedomie, že niektorá z nich môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinná poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude vzájomne oznámené vopred, alebo ak to nebude možné, následne bez zbytočného odkladu.

  Táto povinnosť sa nevzťahuje na poskytovanie informácií tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

  5. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.


  Článok X.
  Doba trvania zmluvy  1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

  2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:

  - okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,

  - dohodou.

  3. Po skončení zmluvy sú strany povinné vykonať finančné vysporiadanie svojich záväzkov.

  4. Ukončenie zmluvy nebude mať vplyv na trvanie iných práv alebo nárokov ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.

  5. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka).

  6. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, najmä ak niektorá zmluvná strana nesplní záväzky z tejto zmluvy riadne a včas. Kupujúci je zároveň odstúpiť od zmluvy aj v zmysle článku VII. bod 3 zmluvy.

  7. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.


  Článok XI.
  Záverečné ustanovenia  1. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

  2. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

  3. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do ... dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

  4. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomné záväzkovo-právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú spravovať Obchodným zákonníkom.

  5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá strana dostane po 2 exempláre.

  V ................. dňa ...................


  Predávajúci:


  ..............................................


  Kupujúci:


  ..............................................

  ZuzanaA je offline (nepripojený) ZuzanaA

  ZuzanaA
  V súvislosti s kúpnou zmluvou sa chcem spýtať nasledovné:
  Ak je zmluva uzatvorená napr. medzi SZČO a klasickým občanom-nepodnikateľom, musí obsahovať okrem jeho mena a adresy aj napr. RČ a číslo OP? Nebude tam problém s ochranou osobných údajov? Ak by som uzatvorila zmluvu iba s menom a adresom bude neplatná?

  tibi28 je offline (nepripojený) tibi28

  tibi28
  dobry vecer!
  ja sa chcem spytat aky je postop pri predaji a prepisu buraneho automobilu. ako mam postupovat? naco si dat pozor? je nutna kupna zmluva?

  za odpoved vopred dakujem!

  mysimis je offline (nepripojený) mysimis

  obyčajný človiečik mysimis
  Bez kúpnej zmluvy by som vozidlo rozhodne nekupovala. Spíšeš si s predávajúcim kúpnu zmluvu v ktorej dohodnete všetky podmienky /kúpna cena, doklady, odovzdanie a prevzatie vozidla a pod./. K prepisu vozdila môže dôjsť až po jeho oprave, nakoľko si musíš dať urobiť obhliadku. A načo si máš dať pozor?.......na výrobné číslo motora a karosérie - aby sedelo a aby nebolo prerábané.

  tibi28 je offline (nepripojený) tibi28

  tibi28
  ale on to auto kupuje kvoli papierom a nahradnych dielcov.tu oprava nie je rentabilna....neoplati sa to...

  r_e_n_e je offline (nepripojený) r_e_n_e

  r_e_n_e
  da sa tato zmluva nejako upravit na predaj medzi dvoma fyzickymi osobami... alebo sa mozem aj ja riadit Obchodnym zakonnikom?

  Co je lepsie mat v zmluve? obchodny alebo Obciansky zakonnik?
  Prepacte za mozno blbe otazky. Som v tom laik.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.