Zavrieť

Porady

verejno obchodná spoločnosť - rozdiely

.Veľmi málo sa hovorí o v.o.s. a jej problémoch.Môj problém je,že ju potrebujem zrušiť a vymazať z obchodého registra.Všade sa dostanem len k modelovým situáciam v súvislosti s s.r.o.Sú nejaké výrazné rozdiely pri likvidácii v.o.s???
Ak má niekto skúsenosť s týmto problémom budem rád keď sa s ním podelí.
Máme v.o.s. s minimálnym majetkom,/ resp. žiadnym/takže podľa vzorov s s.r.o.
mám možnosť likvidovať alebo zrušiť bez likvidácie.Platí to aj pre v.o.s.????
Posuňte mi rozum.
Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Na zrušenie a zánik verejnej obchodnej spoločnosti platia všeobecné ust. § 68 až 75 Obch. z., ktoré sú doplnené ešte o ust. § 88 – 92 Obch. z., vrátane novelizácie § 88 a úplne nového ust. § 88a Obch. z. K zrušeniu verejnej obchodnej spoločnosti dochádza okrem prípadov podľa § 68 Obch. z. aj v prípadoch uvedených pod písm. a) až h) ods. 1 § 88, ktoré doplnila novela ešte o ďalší dôvod, označený pod písm. g), a to vydaním exekučného príkazu na podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti.

  – ods. 2 Zákon tak rieši situáciu, ktorá nastane po zomrelých spoločníkoch, fyzických osobách, pričom ich podiel na verejnej obchodnej spoločnosti je predmetom dedenia. Dedičia sa stávajú spoločníkmi spoločnosti okamihom smrti poručiteľa, t.j. spoločníka. S takýmto právnym nástupníctvom by však musela spoločenská zmluva počítať a musela by ho pripustiť. Inak smrť spoločníka má za následok zrušenie spoločnosti. Z osobnej povahy spoločnosti totiž vyplýva, že je prepojená s určitými konkrétnymi osobami a ak sú len dvaja spoločníci, z ktorých jeden zomrie, má táto skutočnosť za následok zrušenie verejnej obchodnej spoločnosti. Práve preto novela konkretizuje a zdôrazňuje pre prípad, že by danú situáciu spoločenská zmluva neriešila skutočnosť, že po smrti spoločníka musia zostať v spoločnosti ďalší dvaja spoločníci. Aj samotné vydanie exekučného príkazu na podiel spoločníka znamená, že uznesením nariadenou exekúciou môžu nastať následky výkonu tohto práva voči jednému spoločníkovi a môže dôjsť k vyplateniu podielu spoločníka tretej osobe. Podiel by zrejme zodpovedal pri 2-člennej spoločnosti výške vyrovnacieho podielu. Ak by však bola právoplatným rozhodnutím súdu exekúcia zastavená, má spoločnosť nárok na vrátenie tohto podielu. Zákon upravuje možnosť dohody zostávajúcich spoločníkov o tom, že sa spoločenská zmluva zmení a bude spoločnosť trvať aj bez spoločníka, ktorého sa dôvod zániku týka – [ods. 1 písm. a), c), d), e) a f) § 88]. Novela dopĺňa lehotu, v ktorej je potrebné túto zmenu spoločenskej zmluvy vykonať, a to v lehote 3 mesiacov od zrušenia spoločnosti, inak toto právo zaniká a spoločnosť musí vstúpiť do likvidácie. Ide o prekluzívnu lehotu, ktorá má za následok zánik tohto práva.

  – ods. 3 Vyhlásenie konkurzu je všeobecný dôvod zrušenia obchodnej spoločnosti podľa § 68 Obch. z., avšak ide o konkurz na majetok spoločnosti. Ak sa vyhlási konkurz na majetok jedného spoločníka, znamená to zrušenie celej spoločnosti. Zákon v ods. 2 umožňuje spoločníkom dohodnúť sa na ďalšom trvaní spoločnosti aj bez spoločníka na majetok ktorého bol konkurz vyhlásený. V takom prípade by spoločník obdržal vyrovnávací podiel podľa § 61 ods. 2 a 3 a § 89 Obch. z. a ten by sa stal súčasťou konkurznej podstaty. Novela v tomto ust. dopĺňa možnosti pre obnovenie účasti spoločníka, na ktorého síce bol vyhlásený konkurz a ktorému už mohol byť vyplatený aj vyrovnávací podiel, avšak došlo k právoplatnému zrušeniu konkurzu súdom.

  Aj v ust. ods. 4 je daná možnosť zmeny spoločenskej zmluvy na základe dohody spoločníkov o tom, že ak aj bola verejná obchodná spoločnosť zrušená z dôvodu podľa písm. e) alebo f), avšak ešte nebola vymazaná z obchodného registra, bude trvať naďalej.

  Janca je offline (nepripojený) Janca

  Janca
  Jednu v.o.s. poznám aj ja. Rozpredali majetok, aby bola O. Zrušili účet a urobili výber pokladne. Klasicky urobili DP a prevod podielu na spoločníkov, tí dali DP FO. Požiadali o výmaz v obchodnom registri a doteraz čakajú, register nereaguje ani na ich urgencie, lebo sa blíži lehota, keď nebudú mať výmaz, budú musieť dať na konci roka 2005 nulové DP ako keby boli "v likvidácií".
  Pripadá mi to tak, že nik nevie ako ich zrušiť. Je to des. Vraj to posunú právnikovi na doriešenie.
  Mám niekde v skrini staršie vydania EPP alebo DUPP, tam bola likvidácia v.o.s. rozpísaná aj z účtovného aj z daňového hľadiska. Ak Ti to nesúri, skúsim to nájsť, a možno dovtedy sa nájde niekto na PORADE.

  Špaňo je offline (nepripojený) Špaňo

  Špaňo
  Žiaľ,vidím to aj ja tak a samozrejme,že chcel som to riešiť bez advokáta.Budem skúšať nájsť uverejnené riešenie v EPP alebo DUPP aj ja.
  Ešte poďakovanie pre Lenkak, ale poskytnutý názor je pre mňa dosť všeobecný.Pozriem sa však na tie novely.

  kori je offline (nepripojený) kori

  kori
  chcem sa spýtať - akú formu a spôsob má mať výpoveď spoločníka podľa § 88 ods.1 písm. a)
  Ďakujem

  Gabca je offline (nepripojený) Gabca

  som zena :-) Gabca
  prosim o vysvetlenie, v com spocivaju rozdiely medzi v.o.s. a s.r.o. ? tyka sa to zalozenia a zodpovednosti a podobne, nepytam sa na zdrusenie a likvidaciu. dakujem

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom.
  § 79

  Práva a povinnosti spoločníkov sa riadia spoločenskou zmluvou. Na jej zmenu je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, ak tento zákon alebo spoločenská zmluva neustanovuje inak.


  § 80

  (1) Peňažné a nepeňažné vklady spoločníkov sa stávajú majetkom spoločnosti. Spoločník je povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v spoločenskej zmluve, inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti.

  (2) Pri oneskorenom splatení peňažného vkladu je spoločník povinný platiť úrok z omeškania vo výške 20 % z dlžnej sumy, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

  (3) Spoločník nie je povinný zvýšiť svoj vklad nad hodnotu určenú v spoločenskej zmluve ani doplniť túto hodnotu v prípade strát, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.


  § 81a

  (1) Každý spoločník je oprávnený uplatniť v mene spoločnosti nárok na splatenie vkladu alebo právo na náhradu škody, ktoré má spoločnosť voči spoločníkovi alebo spoločníkom. To neplatí, ak spoločnosť už tieto práva uplatňuje. Iná osoba ako spoločník, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony za spoločnosť.

  § 82

  (1) Zisk určený na rozdelenie sa delí medzi spoločníkov rovným dielom. Podiel na zisku určený na základe ročnej účtovnej závierky je splatný do troch mesiacov od jej schválenia.

  (2) Ak sa delí zisk medzi spoločníkov rovným dielom, majú spoločníci nárok na úroky z hodnoty svojho splateného vkladu v dohodnutej výške, inak na úroky určené podľa § 502. Nárok na tieto úroky má prednosť pred nárokom na podiel na zisku podľa odseku 1 a vzniká aj pri strate zistenej ročnou účtovnou závierkou.

  (3) Stratu zistenú ročnou účtovnou závierkou znášajú spoločníci rovným dielom.

  (4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa použijú, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

  Ručenie spoločníka

  § 86

  Verejná obchodná spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti všetkým svojím majetkom spoločne a nerozdielne.


  § 87

  (1) Spoločník, ktorý do spoločnosti pristúpil, ručí aj za záväzky spoločnosti vzniknuté pred jeho pristúpením. Môže však požadovať od ostatných spoločníkov, aby mu poskytli náhradu za poskytnutie tohto plnenia a nahradili náklady s tým spojené.

  (2) Ak zanikne účasť spoločníka za trvania spoločnosti, ručí len za záväzky, ktoré vznikli pred zánikom jeho účasti.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  1) Spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

  (2) Spoločnosť môže založiť jedna osoba.

  (3) Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov.


  § 105a

  (1) Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.

  (2) Ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

  § 106

  Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak nemôže dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať náhradu od každého z ostatných spoločníkov v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní spoločnosti.

  § 108

  (1) Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 200 000 Sk.

  (2) Spoločník nemôže jednostranným právnym úkonom započítať svoju pohľadávku voči spoločnosti proti pohľadávke spoločnosti na splatenie vkladu, ku ktorému sa zaviazal; ustanovenie § 106 tým nie je dotknuté.

  § 109

  (1) Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 30 000 Sk.

  (2) Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí byť však deliteľná tisícom. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti.

  (3) Ak sa spoločník zaväzuje vložiť do spoločnosti nepeňažný vklad, musí spoločenská zmluva obsahovať určenie predmetu nepeňažného vkladu a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal.

  § 111

  (1) Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí sa na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30 %. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 100 000 Sk.

  (2) Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.

  Práva a povinnosti spoločníkov


  § 113

  (1) Spoločník je povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej zákonom, prípadne určenej v spoločenskej zmluve, najneskôr však do piatich rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad. Tejto povinnosti nemožno spoločníka zbaviť. Konatelia oznámia registrovému súdu bez zbytočného odkladu splatenie celého vkladu každého spoločníka.

  § 123

  (1) Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

  (2) Spoločnosť môže vyplácať podiely na zisku len pri splnení podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4. Spoločnosť nesmie vyplácať najmä úroky z vkladov do spoločnosti a preddavky na podiely na zisku.

  (3) Po dobu trvania spoločnosti nemôžu spoločníci žiadať vrátenie vkladu. Za vrátenie vkladu sa nepovažujú platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania.

  (4) Podiel na zisku vyplatený v rozpore s týmito ustanoveniami sú spoločníci povinní spoločnosti vrátiť. Za toto vrátenie ručia spoločne a nerozdielne konatelia, ktorí vyslovili súhlas s touto výplatou.

  kori je offline (nepripojený) kori

  kori
  chcem sa spýtať - akú formu a spôsob má mať výpoveď spoločníka podľa § 88 ods.1 písm. a)
  Ďakujem

  jeha je offline (nepripojený) jeha

  jeha
  chcela by som sa spytat. V.O.S. nema predpisane zakladne imanie. Obycajne spolocenska zmluva obsahuje ustanovenia o penaznych a nepenaznych vkladoch vkladatelov. JE pravne mozne aby vyska vkladov bola nulova, a teda vyska imania =0 ?. ( podla mna ano, ale potrebujem overit )dakujem

  verejno obchodná spoločnosť - rozdiely

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.