Zavrieť

Porady

Dodanie služby pre českú firmu v Rakúsku

Prosím súrne o radu. Dodali sme práce pre českú firmu na stavbe v Rakúsku. Ako mám tieto služby faktúrovať a aké povinnosti mi z toho vyplývajú v rámci DP k DPH? Česká firma je registrovaná v ČR a rakúska v Rakúsku. Ďakujem za urýchlené rady.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Metodický pokyn DRSR k službám vzťahujúcim
  sa na nehnuteľnosť podľa § 15 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
  z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov


  Stavebné práce vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
  Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Miestom dodania stavebných prác je podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Stavebnými prácami môžu byť napr. zemné práce, murárske práce, stavebno-inštalačné práce a pod. Pri stavebných opravách a rekonštrukciách nehnuteľností, pri prácach spojených s výstavbou infraštruktúry (diaľnic, železníc), s výstavbou inžinierskych sietí (elektrických vedení, plynovodov, vodovodov, telekomunikačných rozvodov a pod.) je miestom dodania služby miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

  Príklad č. 1
  Slovenská spoločnosť – platiteľ A získal kontrakt na stavebné práce pri výstavbe nákupného centra v Grécku. Kontrakt je uzatvorený na obdobie jedného kalendárneho roka a platiteľ v stanovenom období vykonáva výhradne stavebné práce na nehnuteľnosti v Grécku. Miestom dodania stavebných prác je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Grécko – ide o služby dodané v zahraničí. Vykonané stavebné práce nie sú predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, pretože miesto dodania služby nie je v tuzemsku. Platiteľovi A odporúčame informovať sa v Grécku o svojich daňových povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Grécku, resp. o možnosti prenosu daňovej povinnosti na príjemcu služby podľa gréckeho zákona o DPH. Zdaniteľné obchody s miestom dodania v zahraničí platiteľ neuvádza v daňovom priznaní k DPH. Takéto zdaniteľné obchody platiteľ uvádza v záznamoch o dodaných tovaroch a službách vedených podľa § 70 zákona o DPH. Platiteľ A si od slovenského podnikateľa – platiteľa B prenajal stavebné mechanizmy, ktoré využije pri stavebných prácach v Grécku. Platiteľ B k cene prenájmu uplatnil 19% daň. Platiteľ podľa § 49 ods. 6 zákona o DPH môže odpočítať daň aj v prípade, ak tovary a služby použije na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná, keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku. Platiteľ A si môže odpočítať daň z prenájmu stavebných mechanizmov, ktoré využije pri stavebných prácach v Grécku, uplatnenú platiteľom B v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH.

  Príklad č. 2 Český podnikateľ – osoba identifikovaná pre daň v Českej republike si u slovenskej spoločnosti – platiteľa C objednal vykonanie rekonštrukčných prác na výrobnej hale, ktorá sa nachádza v Poľskej republike. Miestom dodania rekonštrukčných prác je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Poľská republika. Platiteľ C uzatvoril zmluvu so slovenským platiteľom D na vykonanie murárskych prác na výrobnej hale nachádzajúcej sa v Poľskej republike. Miestom dodania murárskych prác dodaných platiteľom D je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Poľská republika. Vykonané rekonštrukčné práce nie sú predmetom dane podľa § 2 zákona o DPH, pretože miesto dodania služby nie je v tuzemsku. Platiteľom C a D odporúčame informovať sa v Poľskej republike o svojich daňových povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Poľskej republike. Platitelia C a D môžu odpočítať daň z tovarov a služieb použitých na podnikanie v zahraničí, ak by táto daň bola odpočítateľná, keby táto činnosť bola vykonávaná v tuzemsku.


  Od dodania stavebných prác vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť je potrebné odlíšiť dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy. Ide o prípady, keď dodávateľ nedodáva jednotlivé stavebné práce, ale dodáva stavbu ako celok, napr. stavba rodinného domu na kľúč. Stavba podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, umiestnenie pod zemou. Pri dodaní stavby ide o dodanie tovaru, ktoré je upravené v § 8 ods. 1 zákona o DPH. Miestom dodania tovaru, ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje. Pri dodaní stavby je miestom jej dodania miesto, kde sa stavba nachádza. 2
  Obstaranie stavebných prác vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť Ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej alebo inej obdobnej zmluvy, na základe ktorej koná vo svojom mene na účet inej osoby obstará dodanie služby, podľa § 9 ods. 4 zákona o DPH platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Ak zdaniteľná osoba obstará vykonanie stavebných prác vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť, platí, že zdaniteľná osoba tieto stavebné práce sama prijala a sama dodala.
  Príklad č. 3 Platiteľ E obstaral pre českého zákazníka – osobu identifikovanú pre daň v Českej republike vykonanie stavebno-inštalačných prác pri stavbe bytového domu v Brne, t.j. v Českej republike. Stavebno-inštalačné práce vykonal platiteľ F na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s platiteľom E. Miestom dodania stavebných prác vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Česká republika. Platiteľovi F odporúčame informovať sa v Českej republike o svojich daňových povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Českej republike. Platiteľ E obstaral vykonanie stavebno-inštalačných prác na nehnuteľnosti v Českej republike, t.j. platiteľ E prijal a sám dodal stavebno-inštalačné práce na nehnuteľnosti v Českej republike. Miestom dodania stavebno-inštalačných prác dodaných platiteľom E českému zákazníkovi je Česká republika. Platiteľovi E rovnako ako platiteľovi F odporúčame informovať sa v Českej republike o daňových povinnostiach z dôvodu vykonávania zdaniteľných obchodov v Českej republike.
  Príklad č. 4
  Hlavný dodávateľ stavby objednal u platiteľa H vykonanie stavebných prác pri výstavbe diaľnice. Platiteľ H stavebné práce nevykonal vlastnými kapacitami, ale obstaral vykonanie stavebných prác pri výstavbe diaľnice u inej osoby. Platiteľ H uzatvoril s maďarským podnikateľom, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň a nie je v tuzemsku registrovaný za platiteľa, zmluvu o obstaraní stavebných prác. Platiteľ H maďarskému podnikateľovi obstaral vykonávanie stavebných prác pri výstavbe diaľnice v Slovenskej republike. Stavebné práce pri výstavbe diaľnice boli vykonané maďarským podnikateľom. Miestom dodania stavebných prác je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. Slovenská republika. Platiteľ H je podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň zo stavebných prácach dodaných maďarským podnikateľom s miestom dodania v tuzemsku. Platiteľ si môže odpočítať daň v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH. Platiteľ obstaral vykonanie stavebných prác pri výstavbe diaľnice v Slovenskej republike, t.j. platiteľ sám prijal a sám dodal stavebné práce. Následne platiteľ fakturuje vykonané stavebné práce hlavnému dodávateľovi stavby a uplatní 19% DPH.
  V tomto metodickom pokyne sa nezaoberáme sprostredkovaním služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť. Sprostredkovanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť je samostatne upravené v „Metodickom pokyne č. 50/2/2007 k uplatňovaniu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov pri službách sprostredkovania“.
  Z článku 5 Nariadenia Rady (ES) č. 1777/2005 zo 17.októbra 2005 o vykonávacích opatreniach smernice 77/388/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len nariadenie) vyplýva, že okrem prípadu, keď je montovaný tovar súčasťou nehnuteľného majetku, sa miesto poskytovania služieb uvedených v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia určuje
  3
  v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. c) (§ 15 ods. 6 zákona o DPH) alebo s článkom 28b časťou F smernice 77/388/EHS (§ 16 ods. 7 zákona o DPH). Článok 5 nariadenia ustanovuje, že miesto poskytnutia služieb spočívajúcich len v montáži rôznych súčastí stroja, ktoré zdaniteľnej osobe dodal jej zákazník, sa určí podľa čl. 9 ods. 2 písm. c) smernice 77/388/EHS, a teda podľa § 15 ods. 6 zákona o DPH. Toto pravidlo sa nebude vzťahovať na prípady, keď montovaný tovar bude súčasťou nehnuteľného majetku. Ak bude dodávka služby montáže strojného zariadenia realizovaná napr. pri montáži výťahu alebo klimatizácie, ktoré sú súčasťou nehnuteľnosti , miesto dodania služby sa určí podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t.j. podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH.
  Príklad č. 5
  Platiteľ vykonal montáž výťahu do novej stavby nachádzajúcej sa v Poprade. Dodávku výťahu zabezpečil dodávateľ – osoba identifikovaná pre daň v Českej republike. Platiteľ vykonal montáž výťahu, ktorý je súčasťou nehnuteľnosti. Miesto dodania služby montáže sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, t.j. pri službách vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť je miestom ich dodania miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
  Príklad č. 6
  Predmetom zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a odberateľom bola dodávka výťahu vrátane jeho montáže. Na základe uzatvorenej zmluvy platiteľ dodal výťah, ktorý súčasne aj namontoval do novej stavby. Platiteľ dodal tovar s jeho následnou montážou, t.j. ide o dodanie tovaru s montážou. Miesto dodania tovaru sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, t.j. miestom dodania tovaru je miesto, kde je tovar zmontovaný.
  Príklad č. 7
  V rámci rekonštrukčných prác na nehnuteľnosti sa uskutoční aj výmena klimatizácie. Platiteľ v nehnuteľnosti vykoná výmenu klimatizácie, t.j. pôvodnú klimatizáciu demontuje a novú klimatizáciu namontuje. Predmetom zmluvného vzťahu nie je dodávka samotnej klimatizácie. Platiteľ poskytne len službu demontáže a montáže klimatizácie, ktorá je súčasťou nehnuteľnosti. Miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, t.j. miestom dodania služby demontáže a montáže je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza, pretože klimatizácia je súčasťou nehnuteľnosti, nie je to samostatná hnuteľná vec.
  Príklad č. 8
  Poľský podnikateľ, ktorý nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, nie je v tuzemsku registrovaný za platiteľa. Poľský podnikateľ je osobou identifikovanou pre daň v Poľskej republike. Pre fyzické osoby - občanov dodával plastové okná vrátane ich montáže v súkromných bytoch a domoch v Slovenskej republike. Poľský podnikateľ z predaja plastových okien vrátane ich montáže odvádzal 7% poľskú DPH. Poľský podnikateľ postupoval nesprávne, keď predaj plastových okien vrátane ich montáže zdaňoval 7% poľskou DPH. Predmetom zmluvného vzťahu bolo dodanie plastových okien vrátane montáže, t.j. dodanie tovaru s montážou. Ak je dodanie tovaru spojené s montážou dodávateľom alebo na jeho účet, miestom dodania tovaru je podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o DPH miesto, kde je tovar zmontovaný, t.j. Slovenská republika. Keďže tovar s montážou bol dodaný občanom, ktorí nie sú zdaniteľnými osobami, nie je možný prenos daňovej povinnosti na príjemcu tovaru podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH. Poľský podnikateľ s miestom podnikania v Poľskej republike bol povinný podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava I pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane, t.j. pred prvou dodávkou plastových okien s montážou v Slovenskej republike a následne uplatňovať slovenskú DPH.
  4
  Pri posúdení, či v konkrétnych prípadoch ide o dodanie služby alebo o dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou je potrebné skúmať, či ide o viacero odlišných plnení alebo jediné plnenie. Ako vyplýva z ustálenej judikatúry Súdneho dvora ES, keď súbor prvkov a úkonov tvorí jedno plnenie, potom je opodstatnené vziať do úvahy všetky okolnosti, za ktorých sa vykonáva predmetné plnenie s cieľom určiť, či na jednej strane ide o dve alebo viacero odlišných plnení alebo jediné plnenie. Plnenie pozostávajúce z jediného plnenia z hospodárskeho hľadiska nesmie byť umelo členené, aby sa nezmenila funkčnosť systému DPH. Dôležité je hľadať charakteristické prvky predmetného plnenia preto, aby sa určilo, či platiteľ odovzdá svojmu klientovi viacero hlavných rôznych plnení alebo jediné plnenie. V tejto súvislosti Súdny dvor ES konštatoval, že ide o jediné plnenie, keď dva alebo viaceré prvky alebo úkony poskytnuté platiteľom v prospech klienta sú tak úzko zviazané, že tvoria objektívne jediné nerozlučné hospodárske plnenie, ktorého rozčlenenie by bolo neprirodzené. Za predpokladu jediného zloženého plnenia musí byť plnenie považované za vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu, ak pre zákazníkov nepredstavuje cieľ sám osebe, ale prostriedok pre využívanie hlavného plnenia poskytovateľa za lepších podmienok. Napriek tomu, že pomer medzi cenou tovaru a cenou služieb je objektívnym údajom predstavujúcim indíciu, na ktorú je možné prihliadať s cieľom kvalifikácie plnenia, skutočnosťou zostáva, že cena materiálu a prác sama osebe nemá mať rozhodujúcu dôležitosť (rozsudky Súdneho dvora ES C-41/04 Levob Verzekeringen BV, C-111/05 Aktiebolaget NN)

  monspa je offline (nepripojený) monspa

  monspa
  Prosím, môže mi niekto poradiť? Už som prečítala všetko možné ale poväčšine sa jedná prepravu tovaru nie o služby, tak som z toho jeleň a čím ďalej čítam, tým viac som z toho zmätená.Ďakujem.

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  Je to služba viažuca sa na nehnuteľnosti v zahraniči. Teda na Slovensku plnenie nie je predmetom DPH.

  monspa je offline (nepripojený) monspa

  monspa
  Ďakujem, mne totiž volala pani z ČR, že my by sme mohli mať nejaké problémy s DPH, nakoľko oni nie sú v Rakúsku registrovaní a my ako dodávateľ by sme mali DPH priznať. Vôbec som jej nerozumela, tak ak by ste mi mohli presne citovať § zákona o DPH, na základe ktorého my nemáme povinnosť faktúrovať s daňoum, bola by som veľmi vďačná.

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  Treba vychádzať z §15 zákona o DPH pri určení miesta plnenia. (§15 ods 2 - je tento prípad).
  Katarína Cigánová
  monspa Pozri príspevok
  Ďakujem, mne totiž volala pani z ČR, že my by sme mohli mať nejaké problémy s DPH, nakoľko oni nie sú v Rakúsku registrovaní a my ako dodávateľ by sme mali DPH priznať. Vôbec som jej nerozumela, tak ak by ste mi mohli presne citovať § zákona o DPH, na základe ktorého my nemáme povinnosť faktúrovať s daňoum, bola by som veľmi vďačná.
  To , že nefakturujete s DPH je pravda , pretože ako už písali aj ďalší miesto ZP je v Rakúsku . Ale to je iba jedna čast. Ak nemáte na koho preniest daňovú povinnost - česká firma ako zadávateľ nie je v Rakúsku registrovaná. , tak ste sa podľa môjho názoru mali registrovat v Rakúsku - ako vykonávateľ práce vy , a následne to českému odberateľovi fakturovat s rakúskou DPH. Takto je postavený zákon o DPH u nás , je potrebné zistiť podrobnosti zákona o DPH v Rakúsku .

  monspa je offline (nepripojený) monspa

  monspa
  Ako máme teraz postupovať, keď faktúra už bola vystavená a zaplatená českým partnerom?
  Katarína Cigánová
  monspa Pozri príspevok
  Ako máme teraz postupovať, keď faktúra už bola vystavená a zaplatená českým partnerom?
  Tak to teda neviem , asi už dodatočne nič , ak Vám prídu na kontrolu , zrejme z toho bude problém , ale máte aspon radu do budúcnosti.

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  Myslím si, že vždy je lepšie chybu napraviť z vlastnej iniciatívy, ako čakať na prípadnú kontrolu, a platiť mastnú pokutu.
  Katarína Cigánová
  Zoltán Kovács Pozri príspevok
  Myslím si, že vždy je lepšie chybu napraviť z vlastnej iniciatívy, ako čakať na prípadnú kontrolu, a platiť mastnú pokutu.
  ano suhlasím , tiež sa to snažim tak robit , len v tomto prípade naozaj neviem poradit ako sa dodatočne zaregistrovat v Rakúsku ??? - - ak to ide je to samozrejme schodnejšia cesta .

  monspa je offline (nepripojený) monspa

  monspa
  Volala som jednej účtovníčke, ktorá má podobné skúsenosti. Ich firma pracovala v Nemecku pre českú firmu takisto ako my, mali kontrolu z DÚ a nemali žiadny problém.
  Katarína Cigánová
  monspa Pozri príspevok
  Volala som jednej účtovníčke, ktorá má podobné skúsenosti. Ich firma pracovala v Nemecku pre českú firmu takisto ako my, mali kontrolu z DÚ a nemali žiadny problém.
  hm .. odpovedala som ti podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia , ak to máš z iných zdrojov potvrdené , tak je to v poriadku.. jasné , že je lepšie si vec preveriť z viacerých zdrojov , ale najlepšie u plateného daňového poradcu - písomne , prípadne zadaj otázku na DU , oni ti odpovedia písomne a máš doklad o ich stanovisku . Hlavne ak sa jedná o vyššie sumy .

  monspa je offline (nepripojený) monspa

  monspa
  Ďakujem, overím si to aj na DÚ. Ono sa to vlastne našich daní ani netýka, pri kontrole im išlo vraj len o miesto plnenia, či nepodlieha našej DPH. Hľadám už aj nejakých daňových poradcov, ktorí by vedeli poradiť v tejto oblasti, ono je to ťažké, keď neviem nemecky, neviem si to overiť v Rakúsku. Ale oceňujem snahu poradiť mi.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.