Zavrieť

Porady

DOHODA O ZODPOVEDNOSTI ZA ZVERENÉ PREDMETY

Dobrý deň,
prosím vás, vedel by mi niekto poradiť ako správne zostaviť dohodu o zodpovednosti za zverené predmety? Čo všetko by mala obsahovať... atd, resp. kde sa dá nájsť nejaký vzor tejto dohody...? Všade totiž iba nachádzam dohodu o hmotnej zodpovednosti a tá sa pre našich zamestnancov nehodí Ďakujem!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Elemaris je offline (nepripojený) Elemaris

  Elemaris
  Mel123:

  Podľa § 185 ZP zodpovedá zamestnanec len za STRATU zverených predmetov. Za prípadnú škodu, ktorá na nich vznikne, zodpovedá len podľa ustanovení o všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu so všetkým, čo k tomu patrí (zodpovedá max. do štvornásobku svojho priemerného mesačného zárobku, pokiaľ škodu nespôsobil pod vplyvom alkoholu či omamných látok).

  Chápem, že Ťa šéfstvo núti do vytvorenia akéhosi "mačkopsa", ale v prípade, ak by nebodaj k niečomu došlo, škodu v plnej výške by ste od zamestnanca zrejme nevymohli (závisí od jeho mzdy) a nakoniec by si mohla Ty výjsť z toho ako tá zlá a blbá ("prečo ste ma na to neupozornili... ?").

  Takže vysvetli nadriadeným stručne, že:

  • hmotná zodpovednosť je možná len za tovar (najčastejšie v sklade), peniaze, ceniny (kolky, známky), platobné / tankovacie karty


  • za hmotné veci, a to len za ich stratu, zodpovedá zamestnanec, ak ich prevezme na základe písomného potvrdenia (napr. preberací protokol) a ak len on samotný ich má v sfére dispozície (napr. služobný mobil, služobné auto, notebook...).
  • Rozhodne nie je možné uzatvoriť nijakú dohodu o zodpovednosti za veci typu: kancelársky nábytok, spoločne používané predmety a pracovné pomôcky, inventár. Ak sa takáto vec stratí, zničí, poškodí a zamestnávateľ jednoznačne preukáže (!), že to spôsobil zamestnanec (hoci aj z nedbanlivosti), možno od neho ppžadovať už spomínanú náhradu škody do max. štvornásobku priemerného zárobku.

  Sabadka je offline (nepripojený) Sabadka

  Kto ma pozná vie. Sabadka
  diafan Pozri príspevok
  Dobrý deň,
  prosím vás, vedel by mi niekto poradiť ako správne zostaviť dohodu o zodpovednosti za zverené predmety? Čo všetko by mala obsahovať... atd, resp. kde sa dá nájsť nejaký vzor tejto dohody...? Všade totiž iba nachádzam dohodu o hmotnej zodpovednosti a tá sa pre našich zamestnancov nehodí Ďakujem!
  Dúfam, že ti to bude stačiť aj v stredu. Hneď ráno ti to sem prilepím. Príjemný zvyšok dňa.

  Luna je offline (nepripojený) Luna

  Luna
  http://www.porada.sk/t25453-hmotna-z...ost-vodic.html

  Možno Ti bude aj toto stačiť-neviem na aké zverené prostriedky to potrebuješ. Myslím si že sa aj tento dokument dá prispôsobiť Tvojim požiadavkám.

  Sabadka je offline (nepripojený) Sabadka

  Kto ma pozná vie. Sabadka
  diafan Pozri príspevok
  Dobrý deň,
  prosím vás, vedel by mi niekto poradiť ako správne zostaviť dohodu o zodpovednosti za zverené predmety? Čo všetko by mala obsahovať... atd, resp. kde sa dá nájsť nejaký vzor tejto dohody...? Všade totiž iba nachádzam dohodu o hmotnej zodpovednosti a tá sa pre našich zamestnancov nehodí Ďakujem!
  Prikladám ti sľúbené potvrdenie o prevzatí zverených predmetov, nie je to dohoda o hmotnej zodpovednosti dúfam že ti pomôže.

  TatianaM je offline (nepripojený) TatianaM

  TatianaM
  Hmotná zodpovednosť - vodič
  Za vozidlo, ktoré má zamestnanec pridelené, sa môže uzatvoriť dohoda o zodpovednosti za zverené predmety podľa § 185 Zák. práce. Samozrejme len za podmienky, že je jediný, ktorý s tým vozidlom jazdí. Pokiaľ s vozidlom jazdia viacerí zamestnanci, navzájom si ho napr. odovzdávajú, je možné uzavrieť tzv. kolektívnu dohodu, podľa ktorej budú za vozidlo zodpovedať spoločne a nerozdielne. Vozidlo nie je hodnota, určená na vyúčtovanie, preto sa pri ňom nedá postupovať podľa §182 ZP. V dohode by mali byť presne stanovené podmienky, aké sú povinnosti zamestnanca a na druhej strane zamestnávateľa. Zamestnanec sa musí o vozidlo starať, dodržiavať všetky predpisy, súvisiace s jeho používaním, a na druhej strane zamestnávateľ musí zamestnancovi na to vytvoriť podmienky - napr. ak zamestnanec zistí poruchu na vozidle, musí zamestnávateľ zabezpečiť opravu, pravda, ak aj tuto starostlivosť nemá v prac. náplni ten, kto má auto pridelené. Pokiaľ súvisia s používaním služobného vozidla, či už osobného alebo nákladného, aj nejaké hodnoty na vyúčtovanie (kedysi sa PHM tankovali na základe poukážok, dnes sú nahradené platobnými kartami), na tieto hodnoty sa može samostatne uzavrieť dohoda o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 ZP. Môžu to byť napr. peniaze vo forme zálohy na drobnú údržbu a pod.
  Takže za auto nie klasická dohoda o hmotnej zodpovednosti, ale dohoda o zodpovednosti za zverené pracovné predmety, prostriedky.

  Ešte na doplnenie: Rozhodne by v takejto dohode mali byť presne špecifikované podmienky oboch strán, čo sa týka ochrany vozidla, teda kto je zodpovedný napr. za zabezpečenie priestoru na vhodné parkovanie, kto a kde má vozidlo odstaviť, odovzdať doklady a kľúče k nemu a pod. Ako ho má vodič pri krátkodobom parkovaní niekde v meste zabezpečiť, akými ochrannými zariadeniami by ho mal naopak zamestnávateľ vybaviť a pod.

  DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
  uzavretá medzi zamestnávateľom a zemestnancom podľa §182 a nasl. Zákonníka práce


  Zamestnávateľ:


  zastúpená:
  IČO:
  DIČ:
  Spoločnosť zapísaná v

  a
  Zamestnanec:


  rod. číslo:
  Číslo OP:


  1. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
  2. Od zamestnanca, ktorý vedome neupozornil zamestnávateľa na hroziacu škodu, ani nezakročil proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody, môže zamestnávateľ požadovať, aby prispel na úhradu škody v rozsahu primeranom okolnostiam prípadu, pokiaľ ju nemožno uhradiť inak. Pritom sa prihliadne najmä na to, čo bránilo splneniu povinnosti a aký je význam škody, ako i na osobné i majetkové pomery zamestnanca, ktorý povinnosť nesplnil
  3. Zamestnanec preberá na základe tejto dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny , tovar, skladové zásoby a iné hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať a zodpovedá za vzniknutý schodok
  4. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a ďalších predmetov, ktoré mu organizácia zverila na písomné potvrdenie. Zamestnávateľ na tento účel vedie osobné karty, na ktorých zaznamenáva všetky zverené hodnoty. Ich prevzatie zamestnanec potvrdí svojím podpisom
  5. Zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zamestnávateľovi a je povinný mu nahradiť skutočnú škodu v peniazoch, ak škodu neodčinil uvedením do predošlého stavu
  6. Zamestnanec zodpovedá za schodok a stratu zverených predmetov podľa §182 až §185 a nasl.Zákonníka práce, je povinný nahradiť schodok alebo stratu v celom rozsahu a v plnej výške
  7. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude so starostlivosťou dobrého hospodára chrániť a zveľaďovať kompletný majetok svojho zamestnávateľa, vrátane všetkých predmetov tvoriacich súčasť inventára prevádzky, pred odcudzením, pred poškodením a znehodnotením. Porušenie tejto povinnosti bude mať za následok náhradu škody v celom rozsahu formou zrážky zo mzdy, k čomu dáva zamestnanec svojmu zamestnávateľovi súhlasné stanovisko. Hrubé porušenie tejto povinnosti môže mať za následok okamžité zrušenie pracovného pomeru a ďalšiu finančnú sankciu podľa pracovného poriadku.
  8. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude dodržiavať všetky právne predpisy tak, aby zamestnávateľovi nespôsobil žiadnu škodu a ujmu, či už majetkovú alebo morálnu, ktorú bude musieť nahradiť v celom rozsahu. Zamestnanec je povinný a zaväzuje sa zaregistrovať v registračnej pokladnici každú príjmovú položku. Porušenie tejto povinnosti bude mať za následok náhradu škody v celom rozsahu a finančnú pokutu vo výške desaťnásobku prípadne nezaregistrovanej finančnej čiastky. Pričom takéto porušenie pracovnej disciplíny bude dôvodom pre ukončenia pracovného pomeru okamžitým zrušením. Zamestnanec vyhlasuje, že pri výkone svojej funkcie sa bude správať v súlade s dobrými mravmi a dôsledne bude dodržiavať zásady spoločenského správania sa.
  9. Pri vzniku škody a schodku zodpovedajú zamestnanci, ktorým boli zverené hodnoty, spoločne, v rámci spoločnej hmotnej zodpovednosti a sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť celú skutočnú škodu. Ak sa preukáže, že škodu alebo schodok spôsobil len niektorý zo zamestnancov, ten ju uhradí v celom rozsahu
  10. Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody
  11. Zamestnanec prehlasuje, že si je vedomý zodpovednosti, povinnosti a všetkých dôsledkov, ktoré z tejto dohody o hmotnej zodpovednosti a ustanovení Zákonníka práce vyplývajú. Zamestnanec týmto potvrdzuje správnosť fyzickej a účtovnej inventúry ku dňu .......................................Na znak súhlasu s jej obsahom dohodu vlastnoručne podpisuje.
  Prešov .........................  .................................................. .... .................................................. .....
  zamestnnec
  .................................................. ......
  zamestnávateľ

  TatianaM je offline (nepripojený) TatianaM

  TatianaM
  Prepáč že som to neposlala ako prílohu, ale už asi dva týždne mi pri vkladaní príloh vypisuje chybu .... zlyhanie pripojenia so serverom, neviete poradiť čo s tým??????????
  Naposledy upravil Chobot : 22.09.09 at 12:17

  diafan je offline (nepripojený) diafan

  diafan
  TatianaM Pozri príspevok
  Prepáč že som to neposlala ako prílohu, ale už asi dva týždne mi pri vkladaní príloh vypisuje chybu .... zlyhanie pripojenia so serverom, neviete poradiť čo s tým??????????
  bohuzial (alebo chvalabohu), s takouto chybou som sa este nestretla.

  a dakujem vsetkym za prispevky, pomohli.

  diafan je offline (nepripojený) diafan

  diafan
  nasi zamestnanci nepouzivaju iba firemne vozidlo, ale aj vrtacky, brusky, rozne meraky, sady srobovakov a ine naradie, ktore maju zatial pridelene len na zaklade "osobnej karty na zverené predmety". je to tlacivo, ktore bezne dostat v papiernictve. nemate skusenost ci postacuje len to tlacivo? sef stale trva na dohode... vdaka!

  Sabadka je offline (nepripojený) Sabadka

  Kto ma pozná vie. Sabadka
  diafan Pozri príspevok
  nasi zamestnanci nepouzivaju iba firemne vozidlo, ale aj vrtacky, brusky, rozne meraky, sady srobovakov a ine naradie, ktore maju zatial pridelene len na zaklade "osobnej karty na zverené predmety". je to tlacivo, ktore bezne dostat v papiernictve. nemate skusenost ci postacuje len to tlacivo? sef stale trva na dohode... vdaka!

  V príspevku nižšie som ti prilepila to potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu, presne na tie veci ako opisuješ sa používa, buď konkrétne rozpíše do potvrdenia každé jedno náradie, alebo tam len napíše náradanie prevzaté na základe osobnej karty na zverené predmety a prefotené karty k tomu priložíš alebo dopíšeš, kde presne sa tie karty nachádzajú alebo proste tá evidenicia toho náradia. Myslím, že sa to dosť často mení. A šéf pravdepodobne chce potrvrdenie alebo dohodu preto, aby mal jasne podpísanú zodpovednosť za zverené predmety v prípade straty alebo poškodenia.

  diafan je offline (nepripojený) diafan

  diafan
  ano, sef chce byt kryty, lebo casto dochadza k poskodeniu naradia, najma z nedbanlivosti. nedavaju si skratka zamestnanci na to pozor...

  Sabadka je offline (nepripojený) Sabadka

  Kto ma pozná vie. Sabadka
  diafan Pozri príspevok
  ano, sef chce byt kryty, lebo casto dochadza k poskodeniu naradia, najma z nedbanlivosti. nedavaju si skratka zamestnanci na to pozor...
  Tak si pozri v príspevku 4 tú prílohu "Potvrdenie o prevzatí zvereného predmetu" dúfam že ti to pomôže.

  Mel123 je offline (nepripojený) Mel123

  Mel123
  S požiadavkou na to, aby nasi zamestnanci mali prac. predmety rozneho druhu zverene do hmotnej zodpovednosti, alebo zverene sposobom, ktory bude zabezpecovat ich hmotnu zodpovednost za ne sa momentalne stretavam aj ja. Tie strety su dost utrpenim, kedze nemam patricne vzdelanie a prax:-) ale ulohu splnit musim, ma to svoje komplikovane dovody. Zistila som - nesmejte sa ze az teraz :-) - ze zakladom je zakonnik prace, ktory mi vsak vo vsetkom nepomoze.

  Momentalne sa borim s ulohou zabezpecit, aby predmety ako fotoaparat ci vrtacka boli osetrene nejakou dohodou, ktora zabezpeci aby clovek, ktoremu su zverene, niesol za ne osobnu zodpovednost a v pripade ich poskodenia aj hmotnu zodpovednost.

  Nie je to sice podla mna spravodlive, lebo ak sa niekomu v rukach pokazi fotak, nie je profesionalnym ani skusenym fotografom a ten clovek nevie preukazat ze to nezavinil neodbornou manipulaciou, tak ma problem a tiez neviem, nakolko taka dohoda dokaze obstat pred zakonom.

  Na zaklade roznych vzorov, precitani zakonnika prace som vysmolila Dohodu ktoru sem pripajam - poprosim vas o pripomienky a vas nazor.
  Dakujem
  Naposledy upravil Mel123 : 11.03.10 at 13:50 Dôvod: zabudla som vymazat nas nazov z dokumentu :-)))

  Mel123 je offline (nepripojený) Mel123

  Mel123
  Dalej mam jeden problem s ktorym si neviem poradit - mame skupinu zamestnankyn, ktore v ramci svojich prac. povinnosti pouzivaju predmety ako napr. vysavac, zdravotnicke prostroje, kuchynske a pod. Zamestnavatel pozaduje, aby s nimi bola podpisana dohoda o zodpovednosti, ktora v pripade, ze ich poskodia z nedbanlivosti alebo inym vlastnym zavinenim, zabezpeci, aby nahradili skodu.

  Vzhladom na charakter predmetov to nemoze byt hmotna zodpovednost a vzhladom na fakt, ze ich pouzivaju striedavo kazda, a nie je mozne zabezpecit aby sa viedla evidencia o case pouzivania konkretnou osobou a stave predmetu, ani zodpovednost za zvereny predmet.
  Kolektivnu zodpovednost by podpisal iba blazon alebo totalny zufalec imho, takze nechcem to riesit ani takto.

  Na druhej strane na mna tlaci vrchnost - tak ak mi viete niekto poradit, budem velmi rada.
  Tak aby nedoslo k poruseniu zakona a sice zakonnemu, ale nespravodlivemu a nezneuzitelnemu jednaniu voci zamestnancom.
  Verim ze toto je problemom na mnohych pracoviskach.

  Dakujem
  Druhá veta ods. 2 hovorí o tom, kedy nie je náhrada škody do max. štvornásobku priemerného zárobku !!!

  Rozsah a spôsob náhrady škody
  § 186


  (1) Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu a ak túto škodu zamestnávateľ od zamestnanca požaduje.

  (2) Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Toto obmedzenie neplatí, ak ide o osobitnú zodpovednosť zamestnanca podľa § 182 až 185 alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.

  (3) Ak bola škoda spôsobená úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.