Zavrieť

Porady

Goodwill pri zlúčení, splynutí

Chcela by som vás poprosiť o radu pri účtovaní a odpisovaní kladného goodwillu. Naša sesterská spoločnosť z Nemecka k nám presúva časť svojej výroby a s ňou spojený goodwill. Otázka znie: Budem kladný goodwill účtovať na ťarchu účtu 015? (čiže ak správne rozumiem na stranu MD?) Bude sa goodwill účtovne odpisovať? (551/075)
Pri kúpe podniku a jeho časti mi je to jasné, ale v prípade splynutia, zlúčenia sa hovorí len o preceňovaní reálnej hodnoty a nikde som nenašla či sa to má aj odpisovať.
Budem vďačná za každý názor a radu. Vopred ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Na 015 účtujeme i pri zlúčení, splynutí a rozdelení:

  Dokaz: Postupy v PU:

  § 26
  Účtovanie pri splynutí a rozdelení

  (1) Pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení sa ku dňu zrušenia bez likvidácie rozdiely medzi zisteným ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve a ocenením podľa § 27 ods.1 písm. d) zákona zaúčtujú na príslušné účty majetku a záväzkov, s prípadným použitím účtu 015 – Goodwill so súvzťažným zápisom na účte 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení. Ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve sa rozumie ocenenie majetku a záväzkov po zohľadnení odpisov a opravných položiek. Pri cenných papieroch a derivátoch sa postupuje podľa § 14 a 16.

  Zákon o účtovníctve: par. 27


  § 27
  Na začiatok

  (1) Ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) sa jednotlivé zložky majetku a záväzkov oceňujú takto:

  a) cenné papiere trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom s výnimkou cenných papierov držaných do splatnosti, cenných papierov emitovaných účtovnou jednotkou a podielov na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, pre ktoré je účtovná jednotka materskou účtovnou jednotkou alebo v ktorých účtovná jednotka má podstatný vplyv, ktorým sa rozumie najmenej dvadsaťpercentný podiel na jej hlasovacích právach okrem majetkovej účasti v realitnej spoločnosti podľa osobitného predpisu, 37a)
  b) deriváty trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom,
  c) nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv posudkom znalca a technické rezervy kvalifikovaným odhadom v účtovných jednotkách, ktoré sú poisťovňami alebo zaisťovňami podľa osobitných predpisov, 12)
  d) v obchodných spoločnostiach alebo v družstvách zanikajúcich bez likvidácie38) trhovou cenou, kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca alebo v iných prípadoch podľa osobitného predpisu, 39)
  e) ak sú zabezpečené derivátmi, trhovou cenou alebo kvalifikovaným odhadom,
  f) nehnuteľnosti v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv účtovných jednotiek, ktoré sú poisťovňami podľa osobitného predpisu, 19) reálnou hodnotou,
  g) komodity trhovou cenou,
  h) drahé kovy v majetku fondu9) trhovou cenou.

  (2) Zostatok účtu 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení sa v otváracích súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých splynutím, v otváracích súvahách obchodných spoločností a družstiev vzniknutých rozdelením a pri zlúčení v účtovníctve právneho nástupcu, vykazuje na účtoch účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy a účtovej skupiny 42 – Fondy zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia sa vykazujú v súlade so zmluvou o splynutí, zmluvou o rozdelení alebo zmluvou o zlúčení.

  (3) Pri splynutí obchodných spoločností alebo družstiev sú v otváracej súvahe a pri zlúčení sú v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom vysporiadané ich vzájomné pohľadávky a záväzky. O prípadné rozdiely vzniknuté vysporiadaním vzájomných pohľadávok a záväzkov pri splynutí sa upraví účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov v otváracej súvahe. Pri zlúčení sa tieto rozdiely účtujú na príslušný účet nákladov alebo výnosov v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá je právnym nástupcom.


  Je potrebné počítať OR z precenenia majetku a závazkov na reálnu hodnotu, ....... (zásoby, 02, precenenie pohladávok, závazkov...) ak je i goodwill: 015/416.
  Potom do nástupníckej sa prejde v reálnom ocenení podla zmlúv účet 416/41x, 42x.........

  A čo potom z účtom 015? Stále nám bude visieť, je potrebné potom goodwill odpísať 551/075 aj pri zlúčení, splynutí a rozdelení.

  Goodwill pri zlúčení, splynutí

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.