Zavrieť

Porady

Máte problémy s predajom spotrebiteľského balenia liehu? Už ich mať nebudete.

ten, čo už nemusí do roboty

1. § 44 vrátane nadpisu znie:
§ 44
Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

(1) Predajom spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností 42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba v daňovom voľnom obehu na daňovom území predáva lieh uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) v spotrebiteľskom balení, môže takýto lieh nakupovať len od držiteľa povolenia alebo registrovanej osoby. Držiteľom povolenia sa na účely tohto ustanovenia rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu iným prevádzkovateľom živností 42a) (ďalej len „povolenie na predaj“). Registrovanou osobou sa na účely tohto ustanovenia rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba evidovaná colným úradom podľa § 10 ods. 13 alebo registrovaná colným úradom podľa § 23 a 27.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(4) Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní,
b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov.

(5) Colný úrad vydá povolenie na predaj spotrebiteľského balenia, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b) skladovacia plocha skladovacích priestorov, v ktorých skladuje spotrebiteľské balenie presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet zamestnancov v stálom pracovnom pomere presahuje 10 osôb,
e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
f) nemá nedoplatky voči colnému a daňovému úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu,17)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti,
j) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.

(6) Colný úrad vydá povolenie na predaj a pridelí číslo povolenia na predaj do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak žiadateľ k žiadosti priložil doklady podľa odseku 4 a splnil podmienky podľa odseku 5. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepredložil všetky doklady podľa odseku 4 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 5, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ o vydanie povolenia v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.

(7) Držiteľ povolenia na predaj je povinný
a) oznámiť každú zmenu skutočností a údajov podľa odseku 4 a podľa odseku 5 colnému úradu do 15 dní odo dňa ich vzniku,
b) nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia alebo od registrovanej osoby,
c) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d) viesť evidenciu podľa odseku 8,
e) skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.

(8) Držiteľ povolenia na predaj a registrovaná osoba sú povinní za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN v členení podľa
a) počtu prijatých spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačných údajov dodávateľa spotrebiteľského balenia a čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla dodávateľa,
b) počtu vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačných údajov odberateľa, ktorým je držiteľ povolenia alebo registrovaná osoba s uvedením čísla povolenia na predaj alebo registračného čísla,
c) počtu vydaných spotrebiteľských balení v kusoch a identifikačných údajov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá nie je držiteľom povolenia na predaj alebo registrovanou osobou, ak sa spotrebiteľské balenie predáva za účelom jeho ďalšieho predaja,
d) počtu vydaných spotrebiteľských balení v kusoch na konečnú spotrebu,
e) stavu zásob spotrebiteľských balení v kusoch k poslednému dňu kalendárneho mesiaca.

(9) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti predáva v daňovom voľnom obehu spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná za každú prevádzkareň
a) viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu EAN uvedenú v odseku 8 písm. a), d) a e),
b) nakupovať spotrebiteľské balenie len od držiteľa povolenia alebo od registrovanej osoby,
c) predložiť na požiadanie colného úradu doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia,
d) skladovať v prevádzkarni len spotrebiteľské balenie určené na predaj v rámci podnikateľskej činnosti.

(10) Držiteľ povolenia a registrovaná osoba sú povinní vo svojom účtovnom programe odlíšiť predaj spotrebiteľského balenia na účely ďalšieho predaja od predaja spotrebiteľského balenia na konečnú spotrebu. Ak držiteľ povolenia alebo registrovaná osoba alebo právnická osoba alebo fyzická osoba predáva spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu, je povinná túto skutočnosť uviesť na doklade z elektronickej registračnej pokladne. Ak držiteľ povolenia alebo registrovaná osoba predáva spotrebiteľské balenie na účely ďalšieho predaja, je povinná uviesť na faktúre
a) identifikačné údaje odberateľa a číslo povolenia na predaj, ak bolo odberateľovi pridelené,
b) identifikačné údaje dodávateľa a číslo povolenia na predaj alebo registračné číslo, ak je dodávateľom registrovaná osoba,
c) čiarový kód EAN za každé spotrebiteľské balenie,
d) informáciu, že sa spotrebiteľské balenie predáva na účely ďalšieho predaja.

(11) Držiteľ povolenia a registrovaná osoba oznamujú údaje podľa odseku 8 colnému úradu elektronicky na tlačive, ktorého vzor zverejní Colné riaditeľstvo na svojej internetovej stránke, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa údaje oznamujú. Registrovaná osoba oznamuje elektronicky colnému úradu čiarový kód EAN za každý nový druh spotrebiteľského balenia, ktoré chce vyrábať, prijímať z iného členského štátu alebo dovážať z tretieho štátu a to pred jeho výrobou, prijatím z iného členského štátu alebo dovozom z tretieho štátu.

(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenie na konečnú spotrebu alebo chce predávať lieh zo spotrebiteľského balenia a ktorá nie je držiteľom povolenia alebo registrovanou osobou, je povinná pred začatím činnosti oznámiť colnému úradu
a) identifikačné údaje a adresu umiestnenia jeho prevádzkárne, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom,
b) daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo tejto osobe pridelené.

(13) Colné riaditeľstvo vedie elektronickú databázu údajov, ktorá obsahuje evidenciu vydaných povolení na predaj, v ktorej sa uvádzajú
a) identifikačné údaje držiteľa povolenia na predaj, adresy jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom držiteľa povolenia na predaj,
b) číslo povolenia na predaj,
c) dátum vydania povolenia na predaj,
d) dátum odňatia povolenia na predaj,
e) identifikačné údaje registrovanej osoby a jej registračné číslo.

(14) Colné riaditeľstvo zverejňuje na internetovej stránke zoznam povolení na predaj a zoznam registrovaných osôb, v ktorom uvedie údaje podľa odseku 13.

(15) Povolenie na predaj zaniká dňom
a) úmrtia fyzickej osoby alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu, ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo súdom ustanovený správca dedičstva,
b) zániku živnostenského oprávnenia, 42b)
c) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu,
d) nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na predaj.

(16) Colný úrad povolenie na predaj odníme, ak držiteľ povolenia na predaj
a) prestal spĺňať niektorú z podmienok uvedenú v odseku 5,
b) nepreukáže pôvod alebo spôsob nadobudnutia spotrebiteľského balenia, ktoré sa u neho nachádza alebo ktoré sa u neho nachádzalo, v súlade s týmto zákonom,
c) nedodržiava povinnosti podľa odseku 8 a výzvy colného úradu a ani uloženie pokuty neviedli k náprave,
d) požiada o odňatie povolenia na predaj.

(17) Ak držiteľovi povolenia na predaj zaniklo povolenie na predaj podľa odseku 15, môže zásoby spotrebiteľského balenia predať inému držiteľovi povolenia alebo registrovanej osobe len s písomným súhlasom colného úradu, pričom sa § 47 ods. 1 písm. t) a u) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.

(18) Ak registrovanej osobe colný úrad odňal povolenie na prevádzkovanie daňového skladu alebo povolenie prijímať lieh z iného členského štátu v pozastavení dane, môže zásoby spotrebiteľského balenia predať držiteľovi povolenia alebo inej registrovanej osobe len s písomným súhlasom colného úradu, pričom sa § 47 ods. 1 písm. t) a u) nepoužijú. Rovnako postupuje aj správca konkurznej podstaty alebo súdny exekútor, alebo iná osoba, ak pri výkone rozhodnutia predávajú spotrebiteľské balenie.

(19) Ustanovenia odsekov 1 až 18 sa nevzťahujú na právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá v rámci podnikania v daňovom voľnom obehu nakupuje a predáva v spotrebiteľskom balení len lieh, ktorý je oslobodený od dane podľa § 7.“.

2. V § 47 ods. 1 písm. v) sa číslo „12“ nahrádza číslom „8 “.

3. Za § 51i sa vkladá § 51j, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠51j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce byť držiteľom povolenia na predaj podľa § 44 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2011 musí požiadať colný úrad o vydanie povolenia na predaj najneskôr do 15. októbra 2010. Žiadosť o vydanie povolenia na predaj musí obsahovať
a) identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia jeho prevádzkarní, ak nie je totožná so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa,
b) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak bolo žiadateľovi pridelené,
c) daňové identifikačné číslo žiadateľa.

(2) Prílohami k žiadosti sú
a) výpis z registra trestov žiadateľa, ak je žiadateľom fyzická osoba a výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov a kontrolných orgánov, ak je žiadateľom právnická osoba; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní,
b) zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov.

(3) Colný úrad vydá povolenie na predaj spotrebiteľského balenia, ak žiadateľ spĺňa tieto podmienky:
a) má živnostenské oprávnenie42a) a v rámci podnikania nakupuje a predáva spotrebiteľské balenie,
b) skladovacia plocha skladovacích priestorov v ktorých skladuje spotrebiteľské balenie presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet zamestnancov v stálom pracovnom pomere presahuje 10 osôb,
e) vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,18)
f) nemá nedoplatky voči colnému a daňovému úradu,
g) nemá nedoplatky na povinných odvodoch podľa osobitného predpisu,17)
h) nebol právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania; to sa vzťahuje aj na zodpovedného zástupcu a fyzické osoby, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov žiadateľa,
i) nebolo mu počas obdobia desiatich rokov odňaté povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu; to sa vzťahuje aj na osobu, ktorá je personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom alebo na osobu, ktorá bola personálne prepojená alebo majetkovo prepojená so žiadateľom v priebehu piatich rokov pred podaním žiadosti,
j) nie je v likvidácii ani na neho nie je právoplatne vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie, alebo potvrdené nútené vyrovnanie, alebo povolená reštrukturalizácia.

(4) Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj preverí u žiadateľa uvedeného v odseku 1 skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti a ak žiadateľ k žiadosti priložil doklady podľa odseku 2 a splnil podmienky podľa odseku 3 colný úrad mu vydá povolenie na predaj a pridelí číslo povolenia. Ak žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na predaj nepredložil všetky doklady podľa odseku 2 alebo nesplnil všetky podmienky podľa odseku 3, colný úrad vyzve žiadateľa, aby nedostatky v lehote do 15 dní odstránil a vydá žiadateľovi povolenie na predaj do 15 dní odo dňa odstránenia nedostatkov. Ak žiadateľ o vydanie povolenia v určenej lehote neodstráni nedostatky, colný úrad žiadosť zamietne a konanie zastaví.

(5) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej bolo vydané povolenie na predaj podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010, toto povolenie zaniká dňom 31. decembra 2010.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa § 44 v znení účinnom do 31. decembra 2010 a toto povolenie jej zanikne podľa odseku 5, nie je povinná postupovať podľa § 44 ods. 12 v znení účinnom od 1. januára 2011.

Pozn.:
Účinnosť zákona bude od 1. októbra 2010, účinnosť §44 od 1. januára 2011.
Usporiadat
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Nesplnenie podmienok v § 44 odst. 5 písm. b-d) znamená zánik povolenia alebo môže spotrebitelské balenie predávať a povolenie nepotrebuje ?
Zaujíma ma dopad na drobných živnostníkov, majitelov pohostinstiev ...

Ďakujem
0 0
Excise Duty Excise Duty

Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

ten, čo už nemusí do roboty
veronikasad Pozri príspevok
Nesplnenie podmienok v § 44 odst. 5 písm. b-d) znamená zánik povolenia alebo môže spotrebitelské balenie predávať a povolenie nepotrebuje ?
Zaujíma ma dopad na drobných živnostníkov, majitelov pohostinstiev ...

Ďakujem
Ako je celkom na konci uvedené, ustanovenie § 44 by malo nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2011, čiže povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu dostane po tomto dátume len ten, kto bude spĺňať tieto podmienky.
Treba si najprv pozrieť navrhované prechodné ustanovenie § 51j, podstatné je to, že kto takéto podmienky spĺňať nebude, zanikne mu súčasne platné povolenie a nové už nedostane. Výsledkom budú tisíce obchodov bez kvapky alkoholu, krčiem, kaviarničiek a pod. Nielen že si tam už nepofajčíme ale ani nevypijeme. Je to len návrh, ešte to musí schváliť parlament.
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Excise Duty Pozri príspevok
Ako je celkom na konci uvedené, ustanovenie § 44 by malo nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2011, čiže povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu dostane po tomto dátume len ten, kto bude spĺňať tieto podmienky.
Treba si najprv pozrieť navrhované prechodné ustanovenie § 51j, podstatné je to, že kto takéto podmienky spĺňať nebude, zanikne mu súčasne platné povolenie a nové už nedostane. Výsledkom budú tisíce obchodov bez kvapky alkoholu, krčiem, kaviarničiek a pod. Nielen že si tam už nepofajčíme ale ani nevypijeme. Je to len návrh, ešte to musí schváliť parlament.
Radšej to mohli vyjadriť slovíčkom prohibícia, pretože koľko prevádzok spĺňa takéto podmienky?

b) skladovacia plocha skladovacích priestorov v ktorých skladuje spotrebiteľské balenie presahuje 200 m2,
c) má ročný obrat z predaja spotrebiteľského balenia minimálne 100 000 eur,
d) minimálny počet zamestnancov v stálom pracovnom pomere presahuje 10 osôb

Už žiadne útulné kaviarničky a bary, ani dôchodcovia ako pán Blichár si už neprídu na svoje. Už len na vínko aby niečo nevymysleli, napr. aby sa mohlo predávať, musí každý zákazník vypiť aspoň 1 liter.
0 0
ewita888 ewita888

ewita888 je offline (nepripojený) ewita888

pre krčmy a reštiky to neplatí, oni nepredávajú v spotrebiteľskom balení, to by si museli kupovať zákazníci neotvorené fľaše..
0 0
Excise Duty Excise Duty

Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

ten, čo už nemusí do roboty
ewita888 Pozri príspevok
pre krčmy a reštiky to neplatí, oni nepredávajú v spotrebiteľskom balení, to by si museli kupovať zákazníci neotvorené fľaše..
Pozorne treba prečítať ustanovenie nového znenia § 44 ods. 1:

Predajom spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v rámci podnikateľskej činnosti sa na účely tohto zákona rozumie predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia iným prevádzkovateľom živností 42a) (veľkoobchod), alebo predaj alebo iný výdaj spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo predaj alebo iný výdaj zo spotrebiteľského balenia konečnému spotrebiteľovi (maloobchod). Za predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu sa považuje aj ponúkanie spotrebiteľského balenia na predaj.

Mimochodom to platí aj v súčasnosti (§ 44 ods. 3)!
Naposledy upravil Excise Duty : 16.10.09 at 06:32
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

..tzn., že budeme krajinou "cukrární"?????
Pekná utópia

Peťo, prosím Ťa, kto dal takýto návrh do parlamentu???

...žeby pán Slota?
0 0
Excise Duty Excise Duty

Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

ten, čo už nemusí do roboty
Muška Pozri príspevok
..tzn., že budeme krajinou "cukrární"?????
Pekná utópia

Peťo, prosím Ťa, kto dal takýto návrh do parlamentu???

...žeby pán Slota?
http://ekonomika.sme.sk/c/5064757/li...neho-kola.html
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Ak by im "neprešli" tie m2 a počet zamestnancov.....ale zabudnú tam toto:

(8) Držiteľ povolenia na predaj a registrovaná osoba sú povinní za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu
a toto :
(11) Držiteľ povolenia a registrovaná osoba oznamujú údaje podľa odseku 8 colnému úradu elektronicky na tlačive

P.S.
asi ma potom šlahne
Naposledy upravil Muška : 16.10.09 at 08:44 Dôvod: doplnenie P.S.......dnes mi blbne PC, nestíham dopisovať.
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Muška Pozri príspevok

Peťo, prosím Ťa, kto dal takýto návrh do parlamentu???

...žeby pán Slota?
myslím, že takých uvedomelých ctených pánov poslancov - našich "zákonodarcov" by sa našlo viac.
0 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Excise Duty Pozri príspevok
Ako je celkom na konci uvedené, ustanovenie § 44 by malo nadobudnúť účinnosť až od 1. januára 2011, čiže povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu dostane po tomto dátume len ten, kto bude spĺňať tieto podmienky.
Treba si najprv pozrieť navrhované prechodné ustanovenie § 51j, podstatné je to, že kto takéto podmienky spĺňať nebude, zanikne mu súčasne platné povolenie a nové už nedostane. Výsledkom budú tisíce obchodov bez kvapky alkoholu, krčiem, kaviarničiek a pod. Nielen že si tam už nepofajčíme ale ani nevypijeme. Je to len návrh, ešte to musí schváliť parlament.
Myslím, že takéto opatrenie - ak to nie je priamo nariadenie nejakej Smernice EU - pred volbami v parlamente neprejde.
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

veronikasad Pozri príspevok
Myslím, že takéto opatrenie - ak to nie je priamo nariadenie nejakej Smernice EU - pred volbami v parlamente neprejde.
Veronika,
v to dúfam aj ja, len sa obávam, aby neškrtli tie m2 a zamestnancov a nezostalo im toto:
http://www.porada.sk/1180044-post9.html

0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Tak toto je teda PECKA DŇA!!!
0 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Monika Kováčová Pozri príspevok
Tak toto je teda PECKA DŇA!!!
Kolegyňa, kde sa flákaš???
My sa už "peckujeme" od rána
0 0
Monika Kováčová Monika Kováčová

Monika Kováčová je offline (nepripojený) Monika Kováčová

Muška Pozri príspevok
Kolegyňa, kde sa flákaš???
My sa už "peckujeme" od rána
dve tretiny mojich detí má horúčku a sú na antibiotikách... jedna tretina ma pomaly privádza na psychiatriu a Peťov príspevok ma prinútil zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou, nakoľko 3/4 mojich klientov sú krčmári...
0 0
abel abel

abel je offline (nepripojený) abel

Monika, ja nič nenechávam na náhodu. Dnes v rámci obedňajšej prestávky sme si okrem kávy dali aj fernet, veď čo keď ten zákon schvália? Treba myslieť na budúcnosť - ja som toto preventívne konzumovanie SBL nazvala štvrtý pilier.
0 0
Excise Duty Excise Duty

Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

ten, čo už nemusí do roboty
veronikasad Pozri príspevok
Myslím, že takéto opatrenie - ak to nie je priamo nariadenie nejakej Smernice EU - pred volbami v parlamente neprejde.
Nie, nejde o žiadne nariadenie a ani smernicu EÚ, je to robota slovenskej liehovarníckej loby a je to v rozpore s ústavou ale i so Zmluvou o založení ES.
0 0
Excise Duty Excise Duty

Excise Duty je offline (nepripojený) Excise Duty

ten, čo už nemusí do roboty
abel Pozri príspevok
Monika, ja nič nenechávam na náhodu. Dnes v rámci obedňajšej prestávky sme si okrem kávy dali aj fernet, veď čo keď ten zákon schvália? Treba myslieť na budúcnosť - ja som toto preventívne konzumovanie SBL nazvala štvrtý pilier.
Presne o to ide, že niekomu vadí, že piješ fernet a tak robí všetko preto, aby si pila demänovku.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Excise Duty Pozri príspevok
Presne o to ide, že niekomu vadí, že piješ fernet a tak robí všetko preto, aby si pila demänovku.

Tak tak tak....ešte by mali podporiť aj naše sklárne, lesy....aby tá demänovka bola povolená len z SK pohárikov, pri poctivých SK dubových stoloch....
0 0
koňo koňo

koňo je offline (nepripojený) koňo

Niekedy si tiež myslím, že by mali viac piť a nevymýšľať ...

Ale mám prosbu. Kto poradí, kde by sa dal kúpiť čistý potravinársky lieh? Robíme si doba luhovaním niečoho perfektný likér.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať