Zavrieť

Porady

Správna faktúra

Milí poraďáci,

chcem sa opýtať, či existuje niekde popis, čo všetko musí obsahovať bezchybná faktúra... (nikde som to nenašiel)

A zároveň, či je povinnosť udávať na faktúre aj číslo živnostenského oprávnenia.

Ďakujem pekne za rady!
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

  JarkaL
  §71 Zákona o DPH
  Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku

  (2) Faktúra musí obsahovať

  a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
  b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
  c) poradové číslo faktúry,
  d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  e) dátum vyhotovenia faktúry,
  f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
  g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
  i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

  (3) Za faktúru sa považuje aj

  a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,
  b) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa odseku 2.

  Ak nie si platcom DPH, nepíšeš dátum dodania len dátum vystavenia a splatnosti, nerozpisuješ základ dane a DPH - len sumu za tovar alebo službu.

  Číslo živn. oprávnenia je potrebné uvádzať, hovorí o tom obch. zákonník.

  JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

  JarkaL
  Je to hneď na začiatku, §3a:

  §3a


  (1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len "obchodné dokumenty") uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.

  (2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  JarkaL Pozri príspevok
  §71 Zákona o DPH
  Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku

  (2) Faktúra musí obsahovať

  a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
  b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
  c) poradové číslo faktúry,
  d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  e) dátum vyhotovenia faktúry,
  f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
  g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  h) uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
  i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

  (3) Za faktúru sa považuje aj

  a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,
  b) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa odseku 2.

  Ak nie si platcom DPH, nepíšeš dátum dodania len dátum vystavenia a splatnosti, nerozpisuješ základ dane a DPH - len sumu za tovar alebo službu.

  Číslo živn. oprávnenia je potrebné uvádzať, hovorí o tom obch. zákonník.
  Ak subjekt nie je platiteľom DPH, potom nemá prečo postupovať podľa tebou citovaného § zákona o DPH. O účtovnom doklade hovorí § 10 zákona o účtovníctve, ale len vo všeobecnosti (nie tak podrobne ako citvaný § zákona o DPH).

  dudoha je offline (nepripojený) dudoha

  dudoha
  prosím o radu - faktúru na ktorej je upozernenie na penále pri nedodržaní splatnosti, možem vrátiť z dôvodu "že je to nie predmetom faktúry ale zmluvy" ???

  babi2 je offline (nepripojený) babi2

  babi2
  dudoha Pozri príspevok
  prosím o radu - faktúru na ktorej je upozernenie na penále pri nedodržaní splatnosti, možem vrátiť z dôvodu "že je to nie predmetom faktúry ale zmluvy" ???
  Myslím si, že nie nakoľko toto upozornenie vyplýva z Obchodného zákonníka,
  to nie je zmluvná pokuta

  V obchodných záväzkových vzťahoch sa platenie úrokov z omeškania dlžníka riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka (§365 – § 369). V zmysle § 365 je dlžník v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Obchodný zákonník ponecháva na vôli zmluvných strán, či dojednanie o úrokoch z omeškania a ich výške zahrnú do zmluvy (na rozdiel od zmluvnej pokuty, ktorá musí byť písomne dojednaná). Z toho vyplýva, že ani v prípade, že zmluva neobsahuje ustanovenia o úroku z omeškania, nezaniká nárok veriteľa na ich vymáhanie, ani povinnosť dlžníka úroky zaplatiť. Akékoľvek zdôvodňovanie dlžníka ohľadne príčin vzniku omeškania je tak právne bezvýznamné.
  Úroky z omeškania majú povahu sankcie a platia sa stanoveným percentom z tej časti dlhu, z ktorej je dlžník v omeškaní. Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je v zmysle § 369 Obchodného zákonníka povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania:
  • určené v zmluve,
  • alebo ak v zmluve určené nie sú, o 10 % vyššie než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu. Základná úroková sadzba NBS platná v prvý kalendárny deň kalendárneho polroka sa použije počas celého tohto polroka.
  Povinnosť dlžníka zaplatiť úroky z omeškania začína dňom, kedy došlo k porušeniu záväzku peňažného plnenia a končí dňom poskytnutia riadneho plnenia

  Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

  človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
  dudoha Pozri príspevok
  prosím o radu - faktúru na ktorej je upozernenie na penále pri nedodržaní splatnosti, možem vrátiť z dôvodu "že je to nie predmetom faktúry ale zmluvy" ???
  Ja tak isto mám na každej faktúre uvedené, že koľko je úrok z omeškania. A zatiaľ nikto to nevrátil, ba mal som aj taký prípad, že klient si sám vypočítal ten úrok a uhradil. Aj keď zatiaľ som ani od jedného klienta nepožadoval, napriek značným meškaniam s platbami.

  Tinika je offline (nepripojený) Tinika

  Tinika
  Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, s.r.o. ma sídlo na adrese A. Má tam jednu prevádzku, a potom ma prevadzku aj na adrese B. Mám jednu faktúru kde je adresa B, je to v poriadku? Aj ked sídlo firmy je na adrese A? Ďakujem

  LUBY je offline (nepripojený) LUBY

  konateľka LUBY
  Milí poraďáci, prosím o radu - je niekde ustanovené či na fa za služby do EU , ktoré vstupujú do SV, musí byť niekde uvedené podľa akého paragrafu sa služba fakturuje? Niekde som to zahliadla a neviem sa k tomu dopátrať...ĎAKUJEM
  Luba

  truch je offline (nepripojený) truch

  truch
  LUBY Pozri príspevok
  Milí poraďáci, prosím o radu - je niekde ustanovené či na fa za služby do EU , ktoré vstupujú do SV, musí byť niekde uvedené podľa akého paragrafu sa služba fakturuje? Niekde som to zahliadla a neviem sa k tomu dopátrať...ĎAKUJEM
  Luba
  Ak účtuješ v omege, dnes mi prišlo toto:
  http://www.kros.sk/26994
  a ešte toto http://www.kros.sk/26992
  Naposledy upravil truch : 08.02.10 at 07:42 Dôvod: doplnené

  LUBY je offline (nepripojený) LUBY

  konateľka LUBY
  Účtujem v Omege, vďaka, nové typy súm Osv som už použila, ide mi ale o to, či vo faktúre treba zahraničnému odberateľovi oznámiť podľa akého paragrafu je služba fakturovaná?

  truch je offline (nepripojený) truch

  truch
  LUBY Pozri príspevok
  Účtujem v Omege, vďaka, nové typy súm Osv som už použila, ide mi ale o to, či vo faktúre treba zahraničnému odberateľovi oznámiť podľa akého paragrafu je služba fakturovaná?
  Myslíš toto?
  Oproti predchádzajúcim obdobiam sa od 1.1.2010 v súhrnnom výkaze uvádzajú aj dodávky služieb, ktorých miesto dodania je podľa novelizovaného ustanovenia § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby

  LUBY je offline (nepripojený) LUBY

  konateľka LUBY
  Vzhlľadom k tomu, čo musí obsahovať faktúra :

  "uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, "

  ide mi o to, či mám do poznámky priamo vo faktúre ktorá ide odberateľovi služby vpísať údaj o tom podľa akého paragrafu je služba fakturovaná a kto je povinný platiť daň
  Luba

  grammatika je offline (nepripojený) grammatika

  grammatika
  Ak ide o službunejako sa mi to v predchádzajúcom príspevku polepilo)
  Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná podľa článkov 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006

  LUBY je offline (nepripojený) LUBY

  konateľka LUBY
  grammatika Pozri príspevok
  Ak ide o službunejako sa mi to v predchádzajúcom príspevku polepilo)
  Osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná podľa článkov 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28.novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.decembra 2006

  Uvádzate toto oznámenie vo faktúre pre odberateľa?

  Blankake je offline (nepripojený) Blankake

  Blankake
  LUBY Pozri príspevok
  Milí poraďáci, prosím o radu - je niekde ustanovené či na fa za služby do EU , ktoré vstupujú do SV, musí byť niekde uvedené podľa akého paragrafu sa služba fakturuje? Niekde som to zahliadla a neviem sa k tomu dopátrať...ĎAKUJEM
  Luba
  Je to uvedené v zákone o DPH
  § 73
  (2) Faktúra musí obsahovať

  a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu, a jej identifikačné číslo pre daň,
  b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým službu objednal,
  c) poradové číslo faktúry,
  d) dátum, keď bola služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  e) dátum vyhotovenia faktúry,
  f) rozsah a druh dodanej služby,
  g) cenu služby,
  h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

  jelalim je offline (nepripojený) jelalim

  jelalim
  ak som zivnostnik, mam povinnost do faktur pisat nieco ako:
  "nie som platce DPH".? Pripadne ako spravne zapisat tuto skutocnost.

  Blankake je offline (nepripojený) Blankake

  Blankake
  Blankake Pozri príspevok
  Je to uvedené v zákone o DPH
  § 73
  (2) Faktúra musí obsahovať

  a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu, a jej identifikačné číslo pre daň,
  b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým službu objednal,
  c) poradové číslo faktúry,
  d) dátum, keď bola služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
  e) dátum vyhotovenia faktúry,
  f) rozsah a druh dodanej služby,
  g) cenu služby,
  h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
  Doplním, aké by mohlo byť anglické znenie tejto formulky, ktorá sa má uvádzať na fa za služby do iných ČŠ:

  "According to Articles 193 to 196 of Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax as amended by Council Directive 2006/138/EC of 19 December 2006, the person liable for payment of VAT is the person to whom the service is supplied."

  LUBY je offline (nepripojený) LUBY

  konateľka LUBY
  Nechce mi zobrat bod kym nedam aj niekomu inemu, nechapem, tak aspon takto Blankake : OCENUJEM

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.