Zavrieť

Porady

Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu

daňový poradca, audítor
Navrhujem zosumarizovať získané dotazy z jednotlivých odborných problematík podľa jednotlivých sekcií tak, aby sme ich mali zoskupené v jednej téme. Odporúčam každému zadávateľovi, ktorý bude ochodtný sa pridať svojím príspevkom uviesť otázku, odpoveď ako aj datovanie problému, aby bolo zrejmé časové určenie aplikácie zákona vzhľadom na početné zmeny. Oslovím Richarda, aby umiestnenie témy bolo neprehliadnuteľne umiestnené v úvode sekcie tak, ako napríklad vypracované otázky. Verím, že zavedenie témy bude prospešné a sprehľadní zorientovať sa nám v početných nejasnostiach, ktoré niekto z nás už možno riešil a vyriešil. Skúsme príspevky uvádzať bez zvýraznení. Ponechajme neutrálne nevyznačený text. Pre každého je spravidla v texte dôležité niečo iné.

Prajem nám všetkým veľa podnetných otázok a odpovedí.

Úvodom odpoveď zo dňa 10. novembra 2009 z DRSR na dotaz k uplatneniu § 17 ods. 31 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. marca 2009 (zákon 60/2009 Z.z.).

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Na základe doplneného znenia § 17 odsekom 31 do zákona o dani z príjmov, ak daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nesprávne vykázal vyšší výnos (príjem), alebo zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplývajú z osobitného predpisu a tým vykázal vyšší základ dane a odviedol aj vyššiu daň (napr. aj z dôvodu neúčtovania daňovej rezervy na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania), potom zaúčtovanie príslušného daňového nákladu bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol náklad zaúčtovaný. Takýto postup bude považovaný za postup v súlade s týmto ustanovením, t.j. zákonom o dani z príjjmov a nepoužije sa úprava podaním dodatočného daňového priznania tak, ako to vyplýva z § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov.

Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

S účinnosťou od 1. marca 2009 bolo do zákona doplnené ustanovenie § 17 ods. 31 ZoDP nasledovne:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.".

Je možné tomuto ustanoveniu rozumieť tak, že v prípade, že účtovná jednotka nezahrnie do daňových výdavkov napríklad prijaté služby za rok 2008 z dôvodu, že faktúru obdrží oneskorene a ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala nedostatok informácií o dodávke, opomenula ju a netvorila na ňu ani účtovný odhad (rezervu), môže zahrnúť výdavky súvisiace s touto faktúrou do daňových výdavkov roka 2009 (účtovné obdobie = kalendárny rok)? Jedná sa napríklad o služby za spracovanie účtovnej závierky za rok 2008 fakturované v júni 2009. Nemusí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2008 ale spomínané výdavky zahrnie do základu dane v roku 2009?

Ďakujem.
Usporiadat
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Odpoveď zo 14.2.2008
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
- v zmysle § 39 ods.5 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch.... Takýmto dokladom je v prípade vykonania ročného zúčtovania tlačivo o vykonanom ročnom zúčtovaní a v prípade, že zamestnanec už u zamestnávateľa nepracuje resp. podáva daňové priznanie je to tlačivo potvrdenie o úhrne príjmov.... Tzn., že zamestnávateľ vystaví len jeden (príslušný) doklad.

Váš dopyt:

Dobrý deň,
mzdárka vystavuje a odovzdáva "Potvrdenia o zdaniteľnej mzde" aj pracovníkom, ktorým následne robí "Ročné zúčtovanie dane". Upozornila som ju, že v takomto prípade NESMIE vydať "Potvrdenie..." , no neviem ju presvedčiť.
2 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákona o dani z príjmov"/ ak daňovník nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu, ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.
Z citovaného ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňovník, ktorý je počas celého zdaňovacieho obdobia platiteľom DPH, nemôže uplatňovať výdavky percentom z príjmov /paušálne výdavky/.
Ak sa jedná o daňovníka, ktorý je počas príslušného zdaňovacieho obdobia platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, tento môže za toto zdaňovacie obdobie uplatniť paušálne výdavky
Ak ide o daňovníka, ktorý je registrovaný pre DPH podľa § 7a novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ide o daňovníka, ktorý je zdaniteľnou osobou, ktorej je pridelené IČ DPR, avšak sa nepovažuje za platiteľa DPH. Z uvedeného vyplýva , že nakoľko sa osoba registrovaná podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. zákona o DPH nepovažuje za platiteľa dane, takýto daňovník ( ak nie je registrovaný celé zdaňovacie obdobie ako platiteľ dane podľa § 4 zákona o DPH), teda je celé zdaňovacie obdobie registrovaný len podľa § 7a zákona o DPH, môže uplatniť paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.
Odbor služieb pre verejnosť, DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobry den,

SZCO je povinna sa registrovat pre DPH podla § 7a zakona o DPH platneho od 1.1.2010 (z dovodu dodania sluzieb zdanitelnej osobe do ineho clenskeho statu EU). V sucasnosti nie je platitelom DPH a pre ucely vypoctu dane z prijmov si uplatnuje pausalne vydavky podla § 6, ods. 10 zakona o dani z prijmov.

Bude si moct tato osoba nadalej uplatnovat pausalne vydavky, ak ma povinnost sa registrovat pre DPH od 1.1.2010?

§ 6 zakona o dani z prijmov hovori:
(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty...

Som toho nazoru, ze osoba registrovana pre DPH podla § 7, resp. 7a zakona o dani z prijmov nie je platitelom dane z pridanej hodnoty, ale len osobou registrovanou pre dan. Z tohto dovodu splna podmienku § 6, ods. 10 zakona o dani z prijmov a moze si uplatnovat pausalne vydavky. Uvazujem spravne?

Dakujem. Pekny den.
2 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Dopyt zadaný na DRSR na základe tejto témy:
http://www.porada.sk/t125344-uroky-z...hlight=%DAroky


Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Výklad Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka nepatrí do kompetencie DR SR. Preto obsahovú stránku predmetných ustanovení je potrebné konzultovať s komerčnými právnikmi.
Pokiaľ ide o účtovníctvo účtovnej jednotky, zákon o účtovníctve v platnom znení ukladá v § 7 a 8 účtovným jednotkám povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Zároveň je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Odsúhlasenie správnosti účtovania na základe konkrétnych účtovných dokladov patrí do kompetencie audítorov, resp. fyzických a právnických osôb poskytujúcich účtovné poradenstvo. Pokiaľ ide o preverenie správnosti výpočtu základu dane z príjmov a odvedenia daňovej povinnosti, správca dane je oprávnený overiť spôsobom vyplývajúcim zo zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Odbor služieb pre verejnosť DR SR B. Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň ,
na základe novely Obchodného zákonníka vykonanou zákonom č.454/2008 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa záklon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15.1.2009 sa menil :


NOVÉ ZNENIE § 369 odst.1: (1) Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.
Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, spôsob výpočtu úrokov je obsiahnutý v ustanovení § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Naďalej má prednosť zmluvne dohodnutá výška úrokov z omeškania.
V prípade, ak úroky z omeškania neboli v zmluve dohodnuté, je dlžník povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva (t.j. úroky vypočítané v súlade s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení + vykonávací predpis, ktorým je Nariadenie vlády č. 87/1995 Z. z. novelizované k 1. 1. 2009)
Moja otázka znie :
1/ Ak bol dlžník v omeškaní i čo jeden deň, je povinná každá účtovná jednotka fakturovať a účtovať o úrokoch z omeškania vždy t.j. v každom prípade, i napriek tomu , že sa neuzavrela žiadna písomná dohoda, že si na úroky z omeškania budeme resp. nebudeme nárokovať . ?
Je účtovná jednotka povinná úroky z omeškania vyfakturovať , i keď je to proti jej rozhodnutiu .
2/ Bude daňový úrad pri kontrole UJ ukladať postih kontrolovanému subjektu za nevyfakturovanie a neúčtovanie úrokov z omeškania pre klientov účtovnej jednotky ?
Za odpoveď vopred ďakujem .
1 0
Kristina27 Kristina27

Kristina27 je offline (nepripojený) Kristina27

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V súlade s § 19 ods. 3 písm. d) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom je zostatková cena hmotného majetku a nehmotného majetku vyradeného z dôvodu škody do výšky príjmov z náhrad zahrnovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku s výnimkou uvedenou v písm. g) (škody spôsobené neznámym páchateľom).
Účtovanie vyradenia dlhodobého majetku je upravené v § 36 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Vyradenie v dôsledku škody zaúčtuje účtovná jednotka nasledovne:
vyradenie v obstarávacej cene 08x/02x
zúčtovanie zostatkovej ceny 549/08x.

Vo Vašom prípade možno uznať do daňových výdavkov zostatkovú cenu automobilu vyradeného z dôvodu škody len do výšky prijatých úhrad z predaja použiteľných dielov havarovaného automobilu.

Odbor služieb pre verejnosť
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

S.r.o. má zaradený v majetku os. automobil. V júli 2009 sa stala dopravná nehoda, auto bolo úplne zničené, vinník ešte nie je určený, prípad ešte vyšetruje polícia. 4.9.2009 polícia vyradila os. automobil z evidencie z dôvodu, že už neexistuje. S.r.o. ešte do konca roka 2009 predala použiteľné diely z tohoto havarovaného auta. Havarijné poistenie s.r.o. nemala uzatvorené. Príjem z predaja častí z hmotného majetku je zdaniteľným príjmom. Ale zostatková cena vyradeného automobilu je daňovým výdavkom v tomto prípade?
Ďakujem za odpoveď.
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Otázka zo dňa 3.2.2010

Dobrý deň .
Prosila by som o vysvetlenie , ako má postupovať SZČO resp. upraviť základ dane ak chce daňovník zmeniť uplatňovanie výdavkov podľa §19 na spôsob podľa § 6 odst.10 alebo opačne z 6 odst.10 na § 19 Zákona o dani z príjmov .
Nie je mi to jasné z dôvodu zmeny zákona a veľa daňovníkov to mýli kvôli prechodu jednoduchého účtovníctva na daňovú evidenciu k čomu napomáha aj zrušenie a zmeny niektorých ustanovení v Zákone o dani z príjmu .
Moja otázka :
1/ Ako postupovať pri prechode z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky , keď daňovník v roku 2008 viedol riadne účtovníctvo a v roku 2009 chce použiť paušálne výdavky .
2/ Ako postupovať z preukázateľných výdavkov na paušálne výdavky , keď daňovník v roku 2009 viedol riadne účtovníctvo a v roku 2010 chce použiť paušálne výdavky .
3/ Ako postupovať pri prechode z paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky , keď daňovník uplatňoval v roku 2008 paušálne výdavky a v roku 2009 chce prejsť na vedenie účtovníctva .
4/Ako postupovať pri prechode z paušálnych výdavkov na preukázateľné výdavky , keď daňovník uplatňoval v roku 2009 paušálne výdavky a v roku 2010 chce prejsť na vedenie účtovníctva .


Ďakujem
XXXXXXXXXXX ZitaOdpoveď zo dňa 5.2.2010 - Daňové riaditeľstvo Nitra
1 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

9.2.2010

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Daňovým výdavkom podľa § 2 písm.i/ zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve.

Podľa § 19 ods. 2 písm. a/ citovaného zákona medzi daňové výdavky patria aj výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov teda
aj súdne poplatky podľa zákona č. 71/1992 Zb. v znení neskoršíchj pedpisov
a patria tu aj náklady spojené s exekúciou - trovy exekučného konania, exekučne poplatky, exekučná odmena.

Váš dopyt:

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o odpoved

PO -spoločnosť sro neuhradila svojmu dodávateľovi faktúru za dodávku tovaru v lehote splatnosti , dodávateľ dal spoločnosť na exekúciu exekútorovi aby vymohol peňažné plnenie,

exekútor po ukončení exekúcie zaslal povinnému / spoločnosti, ktorá zaplatila istinu oprávnenému+ trovy exekúcie / faktúru o ukončení exekúcie , na ktorej bolo vyčíslené -

pohľadávka / istina / oprávnenému
trovy súdneho konania pre oprávneného
trovy právneho zastúpenia pre oprávneného
trovy exekúcie vrátane DPH

môže si PO - povinný dať do daňových nákladov / daňovo uznané náklady - podľa § 19 ods. 2 písm. a / všetky trovy , exekučné poplatky , exekučnú odmenu exekútora spojenú s exekúciou na základe faktúry od exekútora ?
Sú tieto náklady spojené s exekúciou daňovo uznané ?

ďakujem za odpoveď
2 0
olga88 olga88

olga88 je offline (nepripojený) olga88

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
K daňovému priznaniu je potrebné predložiť kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých sa daň vybrala podľa § 43 zákona o dani z príjmov za rok 2009 (napr. úrok z vkladov na vkladných knižkách, účtoch), pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona, s výnimkou potvrdení z úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (pri úrokoch sa akceptuje akýkoľvek doklad preukazujúci výšku zrazenej dane z úrokov napr. kópia výpisu z účtu, kópia vkladnej knižky a pod.).

Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobry den, prosim o informaciu, ci dochodca, ktory si uplatnuje vratenie zrazkovej dane z uspor na vkladnych knizkach a stavebneho sporenia je povinny ako prilohu k DP prilozit aj potvrdenie penazneho ustavu o vyske zrazkovej dane, resp. vypis z uctu.
Dakujem za odpoved.
1 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

16. 2. 2009

Dobrý deň,
prosím o posúdenie a vyjadrenie k priznaniu dane z príjmov zo závislej činnosti(ďalej ZČ)
Dôchodca v r. 2008 poberal príjmy zo ZČ, z ktorých
- bola odvedená daň podľa § 34 Zák. o dani z príjmov
príjmy 30.000 Sk, daň 5.700 Sk(jedno potvrdenie o príjme)
- bola daň zrazená podľa § 43 Zák. o dani z príjmov(jedno potvrdenie o príjme)
príjmy 40.000 Sk, daň 7600 Sk

Je možné do daňového priznania priznať(uviesť)
- príjem 30000 Sk a daň 5700 Sk(§ 34)
a súčasne
- rozdeliť časť príjmov a dane tak, že v daňovom priznaní priznať len časť príjmu 19248 Sk a dane 3514 Sk(§ 43)?

Ak bolo k tejto problematike vydané usmernenie, pokyn a pod., prosím o jeho uvedenie.

25. 2. 2009

Dobrý deň,

daňová správa poskytuje inf. v š e o b e c n é h o charakteru, nerieši konkrétne situácie v praxi.
Čo sa týka aplikácie § 46 zákona č. 595/2003 Z. z. v zn. n. p.:

Daň sa v súlade s § 46 ZDP neplatí a nevyrubí, ak v zdaňovacom období nepresiahne 500 Sk alebo ak celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby nepresiahnu 50 % sumy uvedenej v § 11 ods. 2 písm. a/ ZDP (v roku 2008 sumu 49 248 Sk). Je to dôležité ustanovenie najmä pre poberateľov dôchodkov uvedených v § 11 ods. 7 ZDP s dôchodkom nad 98 496 Sk ročne, ktorí nemajú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.
V cit. ustanovení je uvedené, že tento postup sa neuplatní v prípade:
·ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 ZDP,
·pri vyberaní dane zrážkou podľa § 43 (teda v momente zrážky dane),
·pri zrážaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35,
·ak sa zrážajú preddavky podľa § 44.

Aj na príjem zdanený zrážkou či preddavkovo možno po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) cit. ustanovenie vztiahnuť.

Z Vášho podania vyplýva, že celkové zdaniteľné príjmy DS predstavovali 70 000 Sk, teda viac než 49 248 Sk. Pri presnom dodržaní litery zákona sa na daňovníka cit. ust. nevzťahuje. Na bud. rok sa bude postupovať podľa zmeneného ust. § 46, ktorý bude umožňovať do celk. príjmov nezahrnúť príjmy zdanené zrážkou. Poznamenávať, že aj teraz sa nad rámec zákona akceptuje takýto postup, ale v žiadnom prípade nie to, čo chcete Vy – z príjmu zdanen. zrážkou „vyseparovať“ 19 248 Sk, každý príjem musí byť zachovaný ako celok.
K § 46 ZDP bol vydaný met. pokyn, je k dispozícii na internetovej stránke DR SR (zbytočne Vám uvediem číslo, lebo na stránke sú aj tak bez uvedenia čísla).
Naposledy upravil Marína : 11.02.10 at 23:38
1 0
vikinka vikinka

vikinka je offline (nepripojený) vikinka

Odpoveď 12.02.2010
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Do vlastného príjmu manželského partnera za rok 2009 na účely § 11 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o dani z príjmov?) započíta len ten vlastný príjem manžela (manželsky), ktorý mu plynul (fyzicky ho mal vyplatený, poukázaný alebo pripísaný na účet)v roku 2009.


OMD a S DR SR pracovisko Trenčín

Váš dopyt:

Dobrý deň,ako postupovať pri posudzovaní vlastného príjmu manžela-ky, v prípade vyplácania nemocenských dávok,ktoré sa započítavajú do úhrnu príjmov,nakoľko nemocenská dávka za december je vyplatená až mesiaci január nasled.roku,je započítavaná aj táto suma do predchádzajúceho roku, v ktorom sa posudzuje príjem?
Ďakujem za odpoveď.
1 0
Tinika Tinika

Tinika je offline (nepripojený) Tinika

Ahojte, možno to niekomu tiez pomože:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Príjmy z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom predstavujú príjmy podliehajúce dani z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Pri tomto druhu príjmu sa daňovník môže rozhodnúť, či bude účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, alebo bude viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 cit. zákona (ak spĺňa podmienky stanovené pre túto evidenciu), alebo bude uplatňovať výdavky percentom z úhrnu príjmov (ak spĺňa podmienky pre uplatňovanie paušálnych výdavkov). To znamená, že ak sa daňovník rozhodne účtovať o hmotnom majetku, alebo bude hmotný majetok viesť v evidencii hmotného majetku využívanom na inú samostatnú zárobkovú činnosť, potom mu vzniká aj nárok na uplatňovanie daňových odpisov z tohto majetku.

Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň,

SZCO (fotograf) skončila zivnost k 30.6.2009, v evidencii mala majetok, ktorý odpisovala. Od 1.7. pokračovala v tej istej činnosti, ale uz podla autorského zákona. Otázka : môže pokračovať v odpisovaní majetku, ak ho naďalej používa? Alebo ho musí vyradiť, a príde týmto o sumu odpisov? ďakujem
1 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Komplexná odpoveď autor x DPH x zrážková daň:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Príjem autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nejde o umelecký výkon v súlade s osobitným predpisom sa považujú za príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, z ktorých sa podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov daň vyberá zrážkou ( 19 %). Podľa § 43 ods. 5 písm. b) zákona o dani z príjmov je základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených v § 43 odseku 3 h) zákona o dani z príjmov je príjem znížený o výdavok vo výške ustanoveného percenta pre tento príjem podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. ( aj v prípade ak je daňovník platiteľom DPH celé zdaňovacie obdobie).
Podľa § 43 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6 , sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak sa daňovník rozhodne , že uplatní tento postup a bude považovať daň vybranú zrážkou za preddavok na daň, musí príjmy (príjmy za príspevky do časopisov ) zahrnúť do daňového priznania a to podľa § 4 ods. 6 ZDP. V tomto prípade príjmy zaradí medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 a) zákona o dani z príjmov. Ak sa daňovník takto rozhodne, v daňovom priznaní si k príjmom podľa § 6 ods. 2 a) zákona o dani z príjmov nemôže uplatniť v roku 2010 paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, nakoľko bude celé zdaňovacie obdobie roku 2010 platiteľom DPH.
Odbor služieb pre verejnosť, DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Od februára 2009 som platiteľom DPH. Prispievam do odborných publikácií ako autor s tým, že v roku 2009 mi vydavateľstvá z btto príjmu zrážali daň zo základu dane podľa § 43 ods. 5 písm. b) po odpočítaní výdavku vo výške 40 % z príjmov podľa § 6 ods. 10. V tejto súvislosti mám otázku, či rovnakým spôsobom môžu vydavateľstvá postupovať v roku 2010, keď je zrejmé že autor je platiteľom dane z pridanej hodnoty od začiatku roka (zdaňovacieho obdobia). Zaujíma ma, čo je základom dane z príjmu autora vyplácaného vydavateľstvom v roku 2010 v prípade, že je autor platiteľom DPH počas celého zdaňovacieho obdobia.

Ďakujem za pozornosť venovanú mojej otázke.
1 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové
riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:

Podľa § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov technickým zhodnotením hmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.
Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou spočíta v tom, že technické zhodnotenie predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov majetku, jeho účelu a použitia, rozšírenie príslušenstva.
Rekonštrukciou sa na účely tohto zákona rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona o dani z príjmov je súčasťou vstupnej ceny aj technické zhodnotenie majetku, a to v zdaňovacom období , v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania. Ak daňovník vykoná technické zhodnotenie na majetku v úhrne za zdaňovacie obdobie v sume 1700 euro a menej, má právo sa rozhodnúť, či takéto technické zhodnotenie bude považovať za technické zhodnotenie, ktoré zvyšuje vstupnú cenu a pripočíta ho ku vstupnej cene, alebo bude takéto technické zhodnotenie považovať za bežný prevádzkový výdavok a účtovať ho priamo do výdavkov bez úpravy obstarávacej ceny. Od výdavkov na technické zhodnotenie je potrebné odlíšiť výdavky vynaložené na opravy a udržiavanie. Na rozdiel od technického zhodnotenia , sú výdavky na opravy a udržiavanie definované v § 10 ods. 27 postupov v jednoduchom účtovníctve, pričom tieto sú priamo uznanými daňovými výdavkami.
V prípade, ak daňovník dodatočne k motorovému vozidlu obstará zimné pneumatiky, nákup zimných pneumatík ovplyvňuje základ dane v súlade s účtovníctvom. Zároveň musí byť splnená základná podmienka daňovej uznateľnosti podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, a to podmienka, že výdavok musí byť preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.
Obstaranie zimných pneumatík nie je považované za technické zhodnotenie automobilu a pri splnení podmienky daňovej uznateľnosti sa uplatní ako uznaný daňový výdavok.

Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobry den,
moja otazka smeruje k posudeniu obstarania zimnych pneumatik v roku obstarania vozidla, ktorých obstarávacia cena spolu za všetky 4 gumy presiahla 1700 eur.
Zimne gumy boli obstarané od iného dodávateľa ako auto samotné a navyše až po troch mesiacoch od zaradenia automobilu do užívania. Mám teda obstaranie zimných pneumatík (ktorých použitie v zimnom počasí navyše vyžaduje osobitný predpis) chápať v zmysle ZDzP ako technické zhodnotenie a pripočítať cenu pneumatík k obstarávacej cene auta ?

Platilo by to isté aj keby cena pneumatík bola nižia ako 1700 eur ? (obstaranie pneumatik v roku obstarania automobilu)

***************
O tieto body sa zaslúžil môj syn.
Naposledy upravil Rozalka : 19.02.10 at 18:53
7 0
johanka1981 johanka1981

johanka1981 je offline (nepripojený) johanka1981

Janiča Pozri príspevok
Odpoved na dopyt
Odoslané: 23. marca 2009 10:44:50


Dobrý deň,na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:Vzhľadok na to , že Váš dopyt je veľmi špecifický a vyžaduje si poznať ešte ďalšie informácie odporúčame Vám obrátiť sa s problémom na daňového poradcu. Odbor služieb pre verejnosťDRSR Banská Bystrica

Váš dopyt: Chcela by som sa opýtať, akým spôsobom sa zdaňuje príjem fyzickej osoby -nepodnikateľa z elektronického obchodovania na vlastný účet na svetových komoditných burzách (CBOT, NYBOT, Globex). Predmetom obchodov sú štandardizované komoditné kontrakty (zlato, ropa, akciové indexy, meny a pod.) bez fyzickej dodávky (tzv. futures), kde každá otváracia transakcia (kúpa alebo predaj) musí byť nasledovaná opačnou transakciou, a tým je obchod ukončený. Výsledkom je podľa pohybu ceny v danom časovom rámci zisk alebo strata obchodníka. Obchody sú uzatvárané ako intradenné, t.j. každý obchod je ukončený v ten istý deň ako bol otvorený. Za zdaňovacie obdobie sa môže uskutočniť napr. niekoľko desiatok alebo stoviek obchodov, pričom časť obchodov je ziskových a časť stratových a celkovým výsledkom môže byť zisk. Obchody sa uskutočňujú prostredníctvom brokerskej spoločnosti so sídlom v USA, u ktorej sa za týmto účelom zriaďuje obchodný účet na meno konkrétnej fyzickej osoby a fyzická osoba musí zložiť na tento účet základný vklad 10 tis. USD, z ktorého sa pri každom jednotlivom obchode zablokuje zábezpeka na jednotlivý obchod (kolaterál). Otázky:Je takýto príjem predmetom dane z príjmov fyzických osôb? Ak áno:1/ Čo je rozdodujúcim faktom pre vznik daňovej povinnosti - vytvorený zisk na obchodnom účte u brokera v USA alebo jeho prevod na bankový účet v SR?2/ Čo sa považuje za daňový základ? Ďakujem za odpoveď.
má niekto k tejto situácii nejaké stanovisko? mam takýto prípad, tiež som skusala danový urad, tam mi neodpovedali, a neviem čo dalej, dakujem...
1 0
tinaM tinaM

tinaM je offline (nepripojený) tinaM

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Výdavok (náklad) vynaložený daňovníkom je možné uznať za daňový výdavok, ak je splnená základná podmienka daňovej uznateľnosti podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, a to podmienka, že výdavok musí byť preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods.11 cit. zákona. Ďalej výdavok musí časovo a vecne súvisieť s dosahovanými príjmami (výnosmi) daňovníka. Preto je potrebné posúdiť každý jednotlivý prípad uplatnenia výdavkov samostatne, v súvislosti s vykonávanou činnosťou, z ktorej daňovník dosahuje zdaniteľné príjmy.
Výšku daňového výdavku, resp. iné podmienky pre jeho uznanie do základu dane sú upravené v §§ 17 a 19 zákona o dani z príjmov. Niektoré náklady aj napriek ich zaúčtovaniu v účtovníctve, nie sú pre účely zákona o dani z príjmov uznané za daňové výdavky (§ 21).
Podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov sa za daňové výdavky okrem iného nepovažujú ani výdavky na osobnú potrebu daňovníka vrátane výdavkov (nákladov) na ochranu osoby daňovníka a blízkych osôb daňovníka, na ochranu majetku daňovníka, ktorý nie je súčasťou obchodného majetku daňovníka, a majetku blízkych osôb daňovníka; toto ustanovenie sa nepoužije na výdavky (náklady) podľa § 19 ods.2 písm. e) a p).
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že za daňové výdavky nemožno považovať tie výdavky, ktoré sú vynakladané za účelom uspokojovania osobných potrieb daňovníka, jeho rodiny, blízkych osôb, teda tie výdavky, ktoré majú osobný charakter. Takýto charakter má podľa nášho názoru aj obstaranie práčky., resp. pracieho prášku v prípade uvedenom v podaní. V prípade daňovej kontroly je daňovník povinný správcovi dane preukázať súvislosť, opodstatnenosť a výšku vynaloženého výdavku s vykonávanou činnosťou a dosahovanými príjmami. V prípade, že daňovník využíva služby práčovne, potom výdavky preukázateľne hradené za poskytovanie služieb práčovne ( výlučne za účelom prania pracovného odevu) je možné považovať za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu.

Odbor služieb pre verejnosť, DR SR Banksá Bystrica

Váš dopyt:

Môj klient, SZČO bez zamestnancov prevádza montážne práce.
Zakúpil si práčku na pranie svojich montérok.
Odmietla som mu ju dať do VOZD s odvolaním sa na § 21 ods.1 písm.i) výdavky na osobnú potrebu daňovníka.

Zaujíma ma, či je môj postup správny.

Ešte by som poprosila aj o Váš názor:

1. Ak by si táto SZČO dávala prať prac.odev v práčovni, bol by to VOZD?
2.Môže si uplatniť výdavok v hodnote napr. na 10% z ceny práčky a tiež prášok na pranie ?

Ďakujem.


2 0
jana007 jana007

jana007 je offline (nepripojený) jana007

Dopyt :
Daňovník ukončil živnosť k 30.6.2009. Teraz podáva riadne daňové priznanie. V ročnom zučtovaní zdravotného poistenia za rok 2009 mu vznikol dosť veľký nedoplatok. Ako má postupovať tento daňovník, aby výdavky na zaplatené zdravotné poistenie - nedoplatok dostal do daňových výdavkou? Musí podať dodatočné DP alebo môže tento nedoplatok zahrnúť priamo v DP cez riadok 43 DP-B alebo je iná možnosť. Ďakujem vopred za Vaše stanovisko.
4 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

10.3.2010

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Pri popísanej kombinácii druhov príjmov a účtovaním v sústave PÚ je potrebné vyplniť daňové priznanie zjednodušeným postupom - za celý § 6 vstúpiť priamo do r. 40 (súčet ZD § 6/3 a VH § 6/1b) bez vyplnenia odd. VI.
Na r. 42 a 43 budú uvedené len položky upravujúce VH.
Skutočnosť, že súčasťou r. 40 je aj ZD z prenájmu, je potrené uviesť v odd. XIII, kde bude uvedená výška príjmov a výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti.


Odd. MD a S
DR SR, pracovisko Bratislava

Váš dopyt:

Dobrý deň,
podnikateľ v priebehu roka mal príjmy z podnikania a aj z prenájmu nehnuteľností v osobnom majetku. Vedie PÚ. Vypĺňa daňové priznanie B. Nakoľko vedie PÚ nevypĺňa oddiel VI. r. 2 za živnosť, vypĺňa len r. 10 za príjmy z prenájmu. Je správne, keď uvedie v r. 40 súčet hospodárskeho výsledku zo živnosti a základ dane z prenájmu, aj keď pri vyplnení tlačiva na internete je hlásená logická chyba?
Za odpoveď vopred ďakujem.
Naposledy upravil bea : 10.03.10 at 13:02
5 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

12.3.2010

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 19 ods.2 písm. a) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkom ( nákladom ) sú náklady, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov . Medzi takéto náklady patria aj odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času podľa § 196 Exekučného poriadku , ktoré uhrádza povinný a definované sú ako trovy exekúcie podľa § 200 Exekučného poriadku. Predbežné trovy exekúcie určuje exekútor v nadväznosti na § 201 Exekučného poriadku podľa osobitného právneho predpisu v upovedomení o začatí exekúcie. Časový moment ich zahrnutia do základu dane sa odvíja od § 2 ods.1 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva , ktorý definuje deň uskutočnenia účtovného prípadu okrem iného aj v prípade ?dňa zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti?. Následne sa zahrnú trovy exekúcie do základu dane podľa § 17 ods.1 písm. b) alebo c) zákona o dani z príjmov , keď pri vyčíslení základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia.


Oddelenie metodiky daní, pracovisko Trenčín

Váš dopyt:

Spoločnosť s.r.o účtujúca v PU neuhradila svojmu dodávateľovi faktúru za
dodávku tovaru v lehote splatnosti - dodávateľ dal spoločnosť na exekúciu ,
aby vymohol peňažné plnenie.

Povinný PO musí zaplatiť náklady spojené s exekúciou - trovy konania, trovy
exekúcie, exekučnú odmenu.
Upovedomenie o začatí exekúcie od exekútora prišlo v roku 2009 a povinný istinu ani trovy v roku 2009 neuhradil .
Podľa § 19 ods. 2 písm. a medzi daňové výdavky patria aj výdavky ,
ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.
Tento typ daňového nákladu nespadá pod § 17 ods.21 a ani pod § 19 ods.4, preto nie je jeho uznateľnosť podmienená zaplatením .
Chcem sa spýtať, či spoločnosť s.r.o. je povinná o nich účtovať v roku vzniku -teda v roku v ktorom prišlo upovedomenie o začatí exekúcie , nakoľko na upovedomení sú vyčíslené len predbežné trovy .Trovy však v roku 2010 pri úhrade môžu byť nižšie , alebo vyššie ako tieto predbežné .Ako správne posúdiť výšku nákladovej položky , ktorá má ovplyvniť rok 2009 .

Ďakujem za odpoveď.
6 0
atka4 atka4

atka4 je offline (nepripojený) atka4

Odpoved na dopyt c.31803
1 správa
sluzby@drsr.sk <sluzby@drsr.sk> 12. marca 2010 13:38
Komu: xxxxxxxxxxx

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Peňažný vklad fyzickej osoby do podnikania sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Výber peňažných prostriedkov na osobnú potrebu sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako výdavok neovplyvňujúci základ dane.
Peňažný vklad do podnikania sa neúčtuje v knihe záväzkov a pri realizovaní peňažného vkladu do podnikania nie je možné uzatvoriť Zmluvu o pôžičke, pretože každý zmluvný vzťah musí byť minimálne dvojstranný. Peňažný vklad do podnikania sa zaúčtuje v peňažnom denníku bez uzavretia akéhokoľvek právneho vzťahu.

Oddelenie metodiky daní a služieb
DR SR pracovisko Trnava

Váš dopyt:

SZČO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, na dočasné preklenutie nedostatku finančných prostriedkov vložila do pokladne finančné prostriedky. Tento vklad účtujeme ako PNZD /príjem neovplyvňujúci základ dane/, rovnako aj vrátenie / aj čiastočné postupne/ účtujeme ako VNZD /výdaj neovplyvňujúci základ dane/.

1. Je potrebné tento vklad do podnikania evidovať v knihe záväzkov?
2. Je k tomu potrebná písomná dokumentácia, lebo si dosť dobre neviem predstaviť Zmluvu o pôžičke, prípadne výpožičke, kde je na jednej strane FO, ako nepodnikateľ a na druhej tá istá FO, ale podnikateľ SZČO.

Ďakujem za usmernenie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a tu prikladám, čo som mala uložené z porady,
http://www.porada.sk/t34318-vklad-szco-reakcia.html
a takto som postupovala a podávala tiež info ďalej:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Daňové riaditeľstvo SR v Banskej Bystrici k Vášmu podaniu uvádza nasledovné:

Osobný vklad je potrebné účtovať ako príjem neovplyvňujúci základ dane Tento vklad je potrebné evidovať v pomocnej evidencii ako záväzok.

Váš dopyt:

Dobrý deň. Podnikateľ, FO účtujúca v JU vloží do podnikania peňažné prostriedky / napr. na nákup tovaru.../ Vklad je účtovaný ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Je potrebné "vklad" evidovať ako záväzok? Ďakujem za odpoveď.

tuším sa tie odpovede "troštičku" líšia....
otázku 2 som na DR SR zadala úmyselne...
4 0
bea bea

bea je offline (nepripojený) bea

15.3.2010

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Preddavky na daň sa v súlade s § 34 ZDP platia v priebehu preddavkového obdobia, pričom platenie preddavkov daňovníkom, ktorý skončil podnikanie je upravené v § 34 ods. 8 ZDP. V súlade s predmetným ustanovením v znení platnom od 1.1.2008, ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenájom ( § 17 ods. 9 ZDP) a výkon závislej činnosti a poberanie príjmov (§ 5 ZDP), z ktorých sa platia preddavky na daň podľa § 34 ods. 6 a7 ZDP, nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností.
Ak daňovníkovi plynie niekoľko druhov príjmov patriacich do § 6 zákona o dani z príjmov, napríklad ak daňovník v roku 2009 dosahoval príjmy zo živnosti ( § 6 ods. 1 b) ZDP) a v roku 2009 dosahoval aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti ( § 6 ods. 3 ZDP), skončenie podnikania na základe živnostenského oprávnenia v tomto prípade nespôsobuje zánik povinnosti platiť preddavky na daň, nakoľko daňovník naďalej poberá príjmy z prenájmu.
Z uvedeného vyplýva, že daňovník je povinný platiť preddavky v priebehu preddavkového obdobia od 1.4.2010 do 31.3.2012 , v prípade, že jeho posledná známa daňová povinnosť presiahla 1659,70 eura. Podľa § 34 ods. 5 citovaného zákona je poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane (celkového základu dane, teda aj zo základu dane zo živnosti ako aj z prenájmu) uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods.2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktorú sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň.
Podľa § 34 ods. 4 ZDP v odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak, ak suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sa platia.

Odbor služieb pre verejnosť, DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň,
podnikateľ prerušil živnosť v roku 2009 a do 31.3. 2010 ju neobnoví. Okrem živnosti má príjmy aj z prenájmu nehnuteľností, ktoré neprenajíma ako SZČO. V daňovom priznaní mu zo všetkých príjmov vychádza taká daň, na základe ktorej by bol povinný platiť preddavky. Z podnikania preddavky platiť nebude, ale ako treba vypočítať sumu dane, z ktorej má platiť preddavky z prenájmu nehnuteľností?
Za odpoveď ďakujem.
2 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 4 ods. 6 písm. e) postupov účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva č. MF/27076/2007-74, v peňažnom denníku sa uvádza prehľad výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom v členení najmä na:
1. nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
2. nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,
3. mzdy,
4. poistné a príspevky platené za fyzickú osobu alebo podnikateľa podľa § 1 a poistné a príspevky platené zamestnávateľom za zamestnancov,
5. prevádzkovú réžiu,
6. tvorbu sociálneho fondu.
Výdavky ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odsekov 6 písm. e) prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu sa uvedú v prehľade podľa odseku 6 písm. e) piateho bodu ? do prevádzkovej réžie.
Uhradené zásoby sa účtujú podľa § 11 ods. 1 v peňažnom denníku buď ako nákup materiálu alebo ako nákup tovaru.
V § 11 ods. 2 postupov účtovania je vymedzené čo sa najmä ako materiál účtuje v peňažnom denníku ( suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly.... ). Keďže v postupoch účtovania nie je striktne vymenované čo sa účtuje ako materiál, ale postupy uvádzajú čo najmä sa účtuje ako materiál, to znamená že účtovná jednotka môže do tejto skupiny účtovať ďalšie položky. Podľa nášho názoru ako materiál sa účtujú kancelárske potreby, pracovné odevy, PHL a pod.

Oddelenie metodiky daní DR SR pracovisko Trenčín

Váš dopyt:

Dobrý deň , prosila by som Vás vyjadrenie a usmernenie ohľadom účtovania v JU . Jedná sa o účtovanie v peňažnom denníku podľa Postupov JU § 4 odst.6 písm.e) a následného členenia výdavkov .
Konkrétne nákup PHM pre motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku . Roky predtým sa nákup PHM do nádrže motorového vozidla účtoval do prevádzkovej réžie . Na základe Postupov JU §11 odst.2 písm.c , teraz nie som si istá , či tento výdavok sa má účtovať do prevádzkovej réžie , alebo do materiálu .
Som toho názoru , že účtovať do prevádzkovej réžie . Materiál by som použila len vtedy , keby sa PHM pre účtovnú jednotku nakupovali do zásoby a tieto by sa postupne vydávali zo skladu do spotreby.Taktiež sa mi jedná o nákup odbornej literatúry , kancelárskych potrieb a podobne .
Moja otázka :
Nákup PHM účtovať ako materiál , alebo prevádzková réžia ?
Nákup odbornej literatúry účtovať ako materiál ,alebo prevádzková réžia ?
Čo účtovať všetko do prevádzkovej réžie ?

Ďakujem za Váš čas a zostávam s pozdravom.

xxxxxxxxxx
8 0
Načítať ďalšie