Zavrieť

Porady

Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu

daňový poradca, audítor
Navrhujem zosumarizovať získané dotazy z jednotlivých odborných problematík podľa jednotlivých sekcií tak, aby sme ich mali zoskupené v jednej téme. Odporúčam každému zadávateľovi, ktorý bude ochodtný sa pridať svojím príspevkom uviesť otázku, odpoveď ako aj datovanie problému, aby bolo zrejmé časové určenie aplikácie zákona vzhľadom na početné zmeny. Oslovím Richarda, aby umiestnenie témy bolo neprehliadnuteľne umiestnené v úvode sekcie tak, ako napríklad vypracované otázky. Verím, že zavedenie témy bude prospešné a sprehľadní zorientovať sa nám v početných nejasnostiach, ktoré niekto z nás už možno riešil a vyriešil. Skúsme príspevky uvádzať bez zvýraznení. Ponechajme neutrálne nevyznačený text. Pre každého je spravidla v texte dôležité niečo iné.

Prajem nám všetkým veľa podnetných otázok a odpovedí.

Úvodom odpoveď zo dňa 10. novembra 2009 z DRSR na dotaz k uplatneniu § 17 ods. 31 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. marca 2009 (zákon 60/2009 Z.z.).

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Na základe doplneného znenia § 17 odsekom 31 do zákona o dani z príjmov, ak daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nesprávne vykázal vyšší výnos (príjem), alebo zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplývajú z osobitného predpisu a tým vykázal vyšší základ dane a odviedol aj vyššiu daň (napr. aj z dôvodu neúčtovania daňovej rezervy na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania), potom zaúčtovanie príslušného daňového nákladu bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol náklad zaúčtovaný. Takýto postup bude považovaný za postup v súlade s týmto ustanovením, t.j. zákonom o dani z príjjmov a nepoužije sa úprava podaním dodatočného daňového priznania tak, ako to vyplýva z § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov.

Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

S účinnosťou od 1. marca 2009 bolo do zákona doplnené ustanovenie § 17 ods. 31 ZoDP nasledovne:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.".

Je možné tomuto ustanoveniu rozumieť tak, že v prípade, že účtovná jednotka nezahrnie do daňových výdavkov napríklad prijaté služby za rok 2008 z dôvodu, že faktúru obdrží oneskorene a ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala nedostatok informácií o dodávke, opomenula ju a netvorila na ňu ani účtovný odhad (rezervu), môže zahrnúť výdavky súvisiace s touto faktúrou do daňových výdavkov roka 2009 (účtovné obdobie = kalendárny rok)? Jedná sa napríklad o služby za spracovanie účtovnej závierky za rok 2008 fakturované v júni 2009. Nemusí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2008 ale spomínané výdavky zahrnie do základu dane v roku 2009?

Ďakujem.
Usporiadat
mariana11 mariana11

mariana11 je offline (nepripojený) mariana11

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
K podaniu uvádzame:
- v zmysle § 33 ods.1 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 1 773 eur a l e b o zdaniteľné príjmy z podnikania (§ 6) aspoň vo výške 1 773 a vykázal základ dane z príjmov z podnikania si môže uplatniť daňový bonus v sume 19,32 eur za mesiace 1-6/2009 a 20 eur za mesiace 7-12/2009 na každé vyživované/nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti.
- voVami uvedenom prípade, ak daňovník dosiahol za rok 2009 úhrnnú výšku zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aspoň 1 773 eur, má nárok na príslušnú výšku daňového bonusu na každé vyživované/nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti bez ohľadu na to, že z podnikania vykázal stratu.
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Daňovník podáva daňové priznanie B. Mal príjem podľa § 5 vo výške viac ako 6-násobok minimálnej mzdy. Podľa § 6 vykázal stratu. Má nárok na daňový bonus?
Informovala som sa na daňovom úrade a povedali , že nemá.
9 0
atka4 atka4

atka4 je offline (nepripojený) atka4

Nie je to celkom z tohto súdka - daň z príjmu, ale....hádžem do éteru:

sluzby@drsr.sk adresátom mne
zobraziť podrobnosti 14:55 (Pred 6 hodinami)

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
K podaniu uvádzame
- odmeny poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, obecnych zastupiteľstiev, odmeny členov okrskových volebných komisií sú odmenami za výkon funkcie v orgánoch územnej samosprávy a v zmysle § 5 ods.1 písm. d) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa považujú za príjem zo závislej činnosti. V zmysle § 5 ods.2 citovaného zákona daňovník s týmito príjmami (poslanec, starosta, člen okrskovej komisie...) sa považuje za zamestnanca a platiteľ tohto príjmu (obecný úrad, , príslušný úrad samosprávneho kraja...) za zamestnávateľa, ktorý je povinný uvedený príjem zdaniť preddavkom na daň (podľa § 35) alebo zrážkovou daňou /podľa § 43 ods.3 písm. j) zákona/, pričom sa na neho vzťahujú všetky ustanovenia zákona o dani z príjmov týkajúce sa závislej činnosti. U týchto poslancov pri vystavení dokladu - potvrdenia sa v poslednom riadku "Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods.1 písm. a) bod 4 zákona označí krížikom "áno" . V uvedenom prípade tento daňovník (zamestnanec) nemá nárok na zamestaneckú prémiu (poberal okrem príjmov podľa § 5 ods.1 písm. a) a f) aj príjmy podľa § 5 ods 1 písm. d) citovaného zákona t.j. nesplnil jednu z podmienok na vznik nároku na ňu).
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Prosím o usmernenie v nasledovnom:

Zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu, ak poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o dani z príjmov:

* podiely na zisku (dividendy) pri majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti alebo družstve alebo členovi štatutárneho alebo dozorného orgánu obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo tichému spoločníkovi s.r.o. alebo podielnikovi pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou,
* podiely na zisku ako zamestnancovi bez účasti na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva,
* príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností,
* príjmy ako ústavnému činiteľovi Slovenskej republiky, verejnému ochrancovi práv, poslancovi Európskeho parlamentu, prokurátorovi alebo vedúcemu ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky,
* odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev alebo odmeny za výkon funkcie,
* odmeny obvinených vo väzbe a odmeny odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody poskytované podľa osobitného predpisu,
* obslužné,
* nepeňažné príjmy v súvislosti s poskytnutím služobného vozidla na súkromné účely,
* príjmy dané ako zvýhodnenie pri nákupe zamestnaneckej opcie.

Otázka:
Spadá členstvo vo volebnej komisii do tejto kategórie?
(odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev alebo odmeny za výkon funkcie,).
FO, ktorej bola na základe účasti v komisii vyplatená odmena a príslušným úradom vydané Potvrdenie o zdaniteľnej mzde..., kde však časť Potvrdenia, týkajúca sa § 32a nie je vyplnená?
Na dotaz na príslušnom úrade, prečo nie je táto časť vyplnená, bola daná odpoveď, že nedostali žiadne usmernenia, tak nevedia, čo majú vyplniť ...

Ďakujem
11 0
Aňuška Aňuška

Aňuška je offline (nepripojený) Aňuška

Pri RZD sa mi stávalo, že zamestnanci zdokladovali staré Potvrdenie o príjme..., a nevedela som, či môžem uznať takéto tlačivo, samozrejme, že len v prípade, ak nebol nárok na zamestnaneckú prémiu.

Odpoveď:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 39 ods. 5 zákona NR SR č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane je povinný za obdobie za ktoré vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii podľa odseku 4 tohto paragrafu. Ak zamestnanec podáva daňové priznanie je zamestnávateľ povinný vydať doklad najneskôr do 10.3. zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie.
MF SR vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2008 vydalo vzor "Potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby ..." a slúži ako odporúčané tlačivo. Zamestnávateľ môže zvoliť i inú formu dokladu, dôležité je aby v potvrdení boli uvedené všetky súhrnné údaje z povinnej evidencie vedenej v mzdovom liste zamestnanca, predovšetkým údaje potrebné k ročnému zúčtovaniu, prípadne k podaniu daňového priznania. Zamestnávateľ môže vykonať RZ i na podklade iného ako oficiálneho vzoru potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti.

DR SR pracovisko Nitra
Oddelenie daňového práva a služieb

Váš dopyt:

Dobrý deň, môže zamestnávateľ vykonať RZD, keď zamestnanec predloží staré tlačivo potvrdenia o príjme? Zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu.
Ďakujem.
14 0
Timka1 Timka1

Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov pri zisťovaní základu dane, alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva z rozdielu medzi príjmami a výdavkami. Ak daňovník účtuje o daňových výdavkoch (bez ohľadu, že nedosiahol zdaniteľné príjmy), je účtovnou jednotkou a podáva daňové priznanie typu B, nie je pritom podstatné, či v prípade daňovej straty bude túto niekedy v budúcnosti umorovať.
Ak daňovník nebude vôbec účtovať o zdaniteľných príjmoch a o daňových výdavkoch (účtovanie o daňovníkových výdavkoch a o ich zahrnutí do daňových výdavkov je na autonómnom rozhodnutí daňovníka) a dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie typu A tlačiva.

DR SR pracovisko Nitra
Oddelenie daňového práva a služieb

Váš dopyt:

Dobrý deň,
chcem sa informovať, mám takýto prípad, SZČO bola od 01.01.2009 do 30.06.2009, za toto obdobie nemala žiadne príjmy zo živnosti iba výdavky na zákonné poistné do SP a ZP. Od 01.7.2009 do 31.12.2009 bola zamestnanec a mala príjmy len zo závislej činnosti.

1. Vzhľadom na to, že nemala žiadne príjmy zo živnosti ani pohľadávky a záväzky k 30.6., ale dosiahla stratu, ale o tú si nechce v budúcom období ponižovať základ dane, musí tieto výdavky na poistné vyplniť do DP a podať B? Samozrejme účtovala počas roka o nich, ide len o to či nestačí podať DP typ A a uviesť len príjmy zo závislej činnosti.

Pracovníčka DÚ to vysvetlila takto, že pokiaľ si nechce umorovať túto stratu v nasledujúcich obdobiach, nemusí ich uvádzať v DP a tým pádom v tomto prípade nemusí podávať B, ale stačí A a priznať príjmy zo závislej činnosti. Je tento postup správny?

ďakujem za odpoveď

s pozdravom xxxxxxxx
10 0
M3G M3G

M3G je offline (nepripojený) M3G

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V prípade daňovníka (fyzickej osoby) daňová strata môže vzniknúť iba pri príjmoch dosahovaných podľa § 6 zákona o dani z príjmov, a to iba pri tých, pri ktorých sa uplatňujú preukázateľné výdavky.
Uvedené priamo vychádza z definície daňovej straty, podľa ktorej daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky, t. j. výdavky preukázateľne vynaložené daňovníkom, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, prevyšujú zdaniteľné príjmy.
Z uvedeného dôvodu daňovník uplatňujúci si paušálne výdavky nemôže dosiahnuť stratu.

Oddelenie metodiky daní a služieb
DR SR pracovisko Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň,

živnostníkovi sa v roku 2009 nedarilo, nemal žiadne príjmy, avšak odvody do poisťovní platiť musel. V roku 2008 uplatňoval paušálne výdavky, ktoré v roku 2009 nechce zmeniť(v rámci jednoduchosti).

Môže mu vzniknúť strata(t.j. daňová strata)na základe toho, že mal príjem nula, a výdavok zaplatené poistné ? Alebo si toto zaplatené poistné nemôže neuplatniť?

S pozdravom
14 0
Timka1 Timka1

Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

takže pred chvíľou mi prišlo vyjadrenie z DRSR ohľadom tejto problematiky, ani som si nemyslela, že tak rýchlo pošlú odpoveď, prikladám

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
K podaniu uvádzame:
- podľa druhej vety § 32a) ods.3 zákona o dani z príjmov ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie vo výške 3 546 eur a viac, zamestnanecká prémia sa vypočíta ako:
19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane (reálnym) vypočítaným z posudzovaných príjmov jednotlivých zamestnancov. Vzhľadom na to, že do sumy poistého a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnanec (§ 5 ods.8) sa môže zahrnúť aj poistné a príspevky, ktoré si zamestnanec platí dobrovoľne, ako aj nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré zamestnanec v roku 2009 zaplatil, pri uplatnení vzorca podľa uvedenej druhej vety výpočtu sumy zamestnaneckej prémie vypočítaná ročná suma zamestnaneckej prémie bude vyššia ako 181,03 eura (vypočítaná podľa prvej vety § 32a ods.3).
- v prípade technických problémov týkajúcich sa vypĺňania tlačív na ibnternete sa obracajte na callcentrum@drsr.sk (informácie sú na titulnej strane www.drsr.sk)
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň,

neviem či správne rátam ZP, nakoľko viem, že jej výška je max. 181,03 €.

Zamestnanec mal úhrn príjmov 3552 €, poistné 480 €, základ dane 3072 €.
Pri vyplňaní DP typ A na vašej stránke je výpočet ZP vo výške 181,21 €.

Je to správne? alebo max. 181,03€

ďakujem za odpoveď s pozdravom xxxxxxxxxxxxx
9 0
912 912

912 je offline (nepripojený) 912

v podstate ani nič, len baba ...viac
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné a súkromné účely. Ak ide o prenajaté vozidlo, vychádza sa z obstarávacej ceny vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj v prípade, ak dôjde k následnej kúpe prenajatého vozidla. Ak v obstarávacej cene vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty,
na účely tohto ustanovenia sa o túto daň cena zvýši.
Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi jednorázovo, príležitostne služobné motorové vozidlo (napr. súkromná cesta, rodinná udalosť, odvoz stavebného materiálu a pod), v tomto prípade zamestnávateľ nepostupuje podľa § 5 ods. 3 zákona o dani z príjmov, nakoľko neposkytol motorové vozidlo na služobné a súkromné účely a postupuje podľa § 5 ods. 2 a § 2 písm.c) ZDP; nepeňažný príjem je potrebné oceniť cenou bežne používanou v mieste a v čase plnenia. V takomto prípade ide o jednorazové zapožičanie resp. prenajatie vozidla na súkromné účely a ak zamestnanec uhradí čiastku za spotrebované množstvo pohonných hmôt, zamestnávateľ za zapožičanie služobného motorového vozidla určí cenu vo výške ceny bežne používanej v mieste a čase, ktorú zahrnie do príjmu zamestnanca a zdaní preddavkovým spôsobom podľa § 35 zákona o dani z príjmov.
Ak by zamestnávateľ uhradil za zamestnanca aj spotrebované pohonné hmoty, išlo by o jeho ďalší zdaniteľný príjem.

Váš dopyt:

Zamestnávateľ poskytol napríklad trom zamestnancom v rámci JEDNÉHO mesiaca motorové vozidlo na služobné a súkromné účely. Zamestanci za použitie auta na súkromné účely zamestnávateľovi nič nehradia (ani prenájom, ani pohonné hmoty, ...).

1. Je zamestnávateľ povinný v takomto prípade zdaniť nepeňažný príjem podľa paragrafu 5 odsek 3 Zákona o dani z príjmov v hodnote 1% z obstarávacej ceny vozidla všetkým TROM zamestnancom alebo sa jedno percento rozpočíta medzi nich?
2. Považujú sa za nepeňažný príjem aj spotrebované pohonné hmoty, ktoré boli uhradené zamestnávateľom a je zamestnávateľ povinný zdaniť zamestnacom aj toto?
10 0
oriana oriana

oriana je offline (nepripojený) oriana

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Uplatnenie výdavkov a platenie preddavkov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ďalej len ZDP)

V prípade, ak nie sú splnené podmienky oslobodenia príjmu z prevodu nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 1 ZDP a príjem z predaja nehnuteľnosti nie je príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 5 ZDP , je uvedený príjem ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP ( príjmom z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti). Výdavky sa uplatnia podľa § 8 ods. 5 a 6 ZDP. Podľa § 8 ods. 5 písm. b) ZDP výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená v čase jej nadobudnutia, pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25 ZDP. Konkrétne výdavkom pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením je reprodukčná obstarávacia cena ( cena nehnuteľnosti, ktorá je uvedená v osvedčení o dedičstve v čase jej nadobudnutia).
Podľa § 34 ods. 9 ZDP preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby neplatí daňovník, ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy uvedené v § 7 ZDP alebo § 8 ZDP, alebo z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 ZDP alebo príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú zdaňované podľa § 35 ZDP, pričom môže ísť aj o kombináciu takýchto príjmov. V nadväznosti na cit. ustanovenie daňovník, ktorý v predchádzajúcom zdaňovacom období dosiahol príjmy podľa § 8 ZDP a okrem týchto príjmov aj príjmy podľa § 6 ZDP a ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla sumu ustanovenú v § 34 ods. 1 ZDP, je povinný platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby, pričom nie je podstatné či z príjmov podľa § 6 ZDP vykázal základ dane alebo daňovú stratu. Uvedený daňovník môže využiť § 34 ods. 4 ZDP, t. j. môže požiadať správcu dane o určenie preddavkov na daň inak.

Oddelenie metodiky daní a služieb DR SR, pracovisko Bratislava

Váš dopyt:

Dobry den,

velmi pekne prosim o pomoc pri nasledovnych otazkach:

- FO, ziskala dedenim v nepriamom rade nehnutelnost - pozemok. V roku nadobudnutia 2009 ho aj predala.
Nehnutelnost bola v osobnom vlastnictve pozostalych viac nez 5 rokov a nebola vlozena do obchodneho majetku. FO tiez pozemok nevkladala do obchodneho majetku.
Aku sumu si moze uplatnit ako vydavok podla § 8 / 5 b? Moze aj taku, ktora je v dedicskom konani dohodou? Alebo si moze nechat vyrobit znalecky posudok?

- FO, JU - § 6 zo zivnosti vykazana strata - vzniknuta ako rozdiel z dosiahnutych prijmov a preukazatelne vynalozenych vydavkov podla zakona. § 8 dosiahnuty ciastkovy zaklad dane, z ktoreho aj po odpocte nezdanitelnych casti vychadza dan vyssia nez je 1659,70 euro.
Chcem sa spytat podla § 34 - platenie preddavkov na dan, ods. 9 sa za tychto okolnosti nepouzije? Je v nom uvedene, ze danovnik neplati preddavky na dan, len ak poberal prijmy podla § 7, alebo 8 .. atd..
Ale danovnik poberal aj prijmy z § 6 zo zivnosti, ale celkovo zo zivnosti vykazal stratu.
Ako treba chapat uvedeny paragraf 34, ods. 9?

Dakujem za pomoc
9 0
Muška Muška

Muška je offline (nepripojený) Muška

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Ak mal daňovník v zdaňovacom období len výdavky a nemal žiadne príjmy, môže si uplatniť v daňovom priznaní stratu, ktorú si umorí v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

odd. MDaS DRSR
prac. Žilina

Váš dopyt:

Dobrý deň
1. Daňovník vznikol 1.10.2009 , nemal žiadne príjmy. Vedie daňovú evidenciu.
Nakoľko si zariaďuje priestory vznikli mu výdavky a výdavky na poistenie ZP.
Môže si do DP uviesť tieto výdavky /aj keď nedosiahol žiadny príjem/ a teda uviesť stratu?

2. Iný daňovník, predchádzajúce roky viedol paušálne výdavky. Rok 2009 vystavil faktúru, ktorú mu odberateľ uhradil až v roku 2010, tzn., že nemal žiadny príjem, teda si ani nemôže odpočítať 40 % paušálne výdavky, ale za rok 2009 uhradil za seba dosť vysoké odvody do SP a ZP. Môže tieto výdavky uviesť v DP a vykázať stratu?

Za odpoveď Vám ďakujem

___________________
Tak na druhú otázku....asik zabudli ...alebo ????
16 0
lhutirova lhutirova

lhutirova je offline (nepripojený) lhutirova

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 289/2008 Z. z.) upravujúce podmienky používania pokladnice nadobudli účinnosť dňom 01.03.2009. Podľa § 18 citovaného zákona podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb, môže postupovať pri ich evidencii naďalej podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov. Možnosť výberu právneho predpisu upravujúceho postup pri evidencii tržieb, resp. úhrad v hotovosti (podľa vyhlášky alebo podľa zákona) trvá až do 31.12.2010. Od 01.01.2011 je podnikateľ pri evidencii tržieb povinný postupovať výlučne podľa zákona č. 289/2008 Z. z..

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný evidovať tržbu v pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Tržbou sa podľa § 2 písm. h) zákona č. 289/2008 Z. z. rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo poskytnutia služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. V zmysle uvedeného úhrada pohľadávky (t.j. aj úhrada faktúry) nie je vyňatá z povinnosti evidencie v pokladnici, na rozdiel od výnimky podľa § 2 písm. c) vyhlášky č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov.

Oddelenie metodiky daní a služieb
DR SR pracovisko Trnava

Váš dopyt:

Naša firma sa zaoberá organizovaním kontraktačných výstav. Väčšina vystavovateľov nám platí za účasť na výstave dopredu bezhotovostne. Sú ale aj firmy, ktoré nám platia až na výstave v hotovosti. Pri platbe v hotovosti im vystavíme príjmový doklad a k tomuto dokladu vystavíme následne Faktúru-daňový doklad. Budeme mať povinnosť od 01.01.2011 pri platbe v hotovosti vystavovať doklad z ERP ? A ak áno, keďže doklad z ERP je daňový doklad, budeme musieť k tomuto dokladu vystaviť aj Faktúru ?
Ďakujem za odpoveď.
9 0
Luweto Luweto

Luweto je offline (nepripojený) Luweto

Ahojte Zlatí poradáci. Som FO ako zamestnanec som odkúpil špeciálny príves za traktor, opravil som ho a teraz ho predávam firme. Za " utržené euráčiky" musím zaplatiť daň z príjmu?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Muška Pozri príspevok
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.

Ak mal daňovník v zdaňovacom období len výdavky a nemal žiadne príjmy, môže si uplatniť v daňovom priznaní stratu, ktorú si umorí v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

odd. MDaS DRSR
prac. Žilina

Váš dopyt:

Dobrý deň
1. Daňovník vznikol 1.10.2009 , nemal žiadne príjmy. Vedie daňovú evidenciu.
Nakoľko si zariaďuje priestory vznikli mu výdavky a výdavky na poistenie ZP.
Môže si do DP uviesť tieto výdavky /aj keď nedosiahol žiadny príjem/ a teda uviesť stratu?

2. Iný daňovník, predchádzajúce roky viedol paušálne výdavky. Rok 2009 vystavil faktúru, ktorú mu odberateľ uhradil až v roku 2010, tzn., že nemal žiadny príjem, teda si ani nemôže odpočítať 40 % paušálne výdavky, ale za rok 2009 uhradil za seba dosť vysoké odvody do SP a ZP. Môže tieto výdavky uviesť v DP a vykázať stratu?

Za odpoveď Vám ďakujem

___________________
Tak na druhú otázku....asik zabudli ...alebo ????
Muška a teraz uverejním odpoveď , ktorá prišla teraz po funuse a v tomto znení ....ehm

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 2 písm. k) zákona č. 595/2002 Z. z. o dani z príjmov je daňovou stratou rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov daňovým výdavkov je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak. Z vyššie uvedených ustanovení zákona o dani z príjmov vyplýva, že daňovník, ktorý uplatní postup podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov , t.j. uplatní výdavky percentom z príjmov, nemôže vykázať daňovú stratu . To znamená, že ani v prípade, ak daňovník nedosiahne v príslušnom zdaňovacom období žiadne príjmy zo živnosti, z dôvodu platieb do ZP a SP nemôže vykázať daňovú stratu. Tento daňovník môže vykázať daňovú stratu len ak bude uplatňovať skutočné preukázateľné výdavky, to znamená, len v prípade, ak bude viesť účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona o dani z príjmov.

Odbor služieb pre verejnosť, DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň,
na základe Pokynu DR SR na uplatňovanie § 17 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ?ZDP?) strana 2. sa uvádza
citujem z Pokynu :
Daňovou stratou podľa § 2 písm. k) ZDP je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. V nadväznosti na cit. ustanovenie a na § 2 písm. i) ZDP, v ktorom je definovaný pojem daňový výdavok, daňovú stratu môže vykázať len daňovník s príjmami podľa § 6 ZDP a to za podmienky, že pri týchto príjmoch uplatňuje preukázateľné daňové výdavky.

Jedná sa o daňovníka uplatňuje výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP. Tento daňovník v roku 2009 nedosiahol z podnikania žiaden príjem ,z čoho jasne vyplýva , že paušálne výdavky nemá z čoho uplatňovať .
Avšak tento daňovník sa dostal do straty z dôvodu platieb do Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne v roku 2009 .

Moja otázka znie : napriek tomu,že v Pokyne sa uvádza, že do straty sa môže dostať len daňovník s príjmami §6 ZoDzP , ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky , je u daňovníka , ktorý vedie evidenciu v súlade s §6 odst.10 Zákona o dani z príjmov a v roku 2009 nedosiahol žiaden príjem a súčasne z dôvodu platieb do ZP a SP sa dostal do straty , je takto vykázaná strata v súlade so Zákonom o dani z príjmu ? Je vôbec možné takto stratu vykázať pri § 6 odst.10 ZoDzP ?

Vopred ďakujem za odpoveď .

P.S. Nepíšte mi prosím komentár/zachovajme tému v takom duchu akom je / , ale k týmto odpovediam patrí aj príspevok 46.To len na porovnanie , lebo sa jedná o jeden a ten istý problém z pozície vzniklej straty .
Naposledy upravil Zita5 : 14.04.10 at 12:51 Dôvod: Doplnenie P.S.
10 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Pridávam odpoveď DRSR, týkajúcu sa dani z úrokov
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Úroky a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte, na účte stavebného sporiteľa a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v § 6 ods. 5 b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sú príjmami z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZDP. Ide o zdaniteľné príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. a) ZDP. Podľa § 43 ods. 7 ZDP daň vybraná zrážkou, ak nejde o prípady podľa odseku 6, sa považuje za preddavok na daň a daňovník si tento preddavok môže odpočítať od dane v daňovom priznaní. Ak suma dane vybranej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane v daňovom priznaní, má daňovník nárok na vrátenie daňového preplatku. Ak sa daňovník rozhodne , že uplatní tento postup a bude považovať daň vybranú zrážkou za preddavok na daň, zahrnie príjmy vo forme úrokov do daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.
Postup pri zahrnovaní príjmov podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZDP plynúcich manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva do základu dane je upravený v § 4 ods. 8 ZDP, podľa ktorého takéto príjmy z kapitálového majetku sa zahŕňajú do základu dane každého z manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú inak(manželia sa môžu dohodnúť napr. aj tak, že celý príjem zahrnie do základu dane len jeden z manželov). V súlade s § 43 ods. 7 ZDP manželia, ktorým plynú príjmy z ich BSM, z ktorých sa daň vyberá zrážkou , môžu odpočítať pomernú časť zrazenej dane, a to v rovnakom pomere, v akom sa zdaňujú tieto príjmy. Znamená rok, že daň zrazená z uvedeného príjmu sa medzi manželov rozdelí v takom pomere, v akom manželia zahrnú predmetné príjmy do základu dane. Potrebné je zdôrazniť, že pre uplatnenie cit. ustanovení je rozhodujúce to, či vklady alebo peňažné prostriedky , z ktorých plynú predmetné príjmy, patria to bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a nie je rozhodujúce to, na meno ktorého z manželov je vkladná knižka alebo účet s takýmito peňažnými prostriedkami vedený a nie je podstatné ani to či dispozičné právo vo vzťahu k takému účtu alebo vkladu majú obaja manželia.

Váš dopyt:

Dobrý deň,
prosím Vás o Vaše stanovisko k nasledujúcemu problému:

Podávala som DP neveste, fyzickej osobe za rok 2009 a spätne za rok 2008. Nevesta je na rodičovskom príspevku, v roku 2008 poberala materský príspevok.
DP som podávala za účelom vrátenia dane z úrokov. Dokladovala som výpisom z účtov: 1/ účet vedený na meno nevesty
2/ účet vedený na meno syna- jej manžela.

Majú bezpodielové vlastníctvo. Vlastnia 2 účty, jeden písaný na syna, kde má dispozičné právo nevesta, druhý vedený na nevestu, kde má dispozičné právo syn.
Synov príjem je vysoký, nemohol by si nárokovať vrátenie dane z úrokov. Dohodli sa, v zmysle §4 ods.8, že si daň z úrokov bude nárokovať nevesta, keďže ani v r. 2008, aj 2009 nemala žiadne zdaniteľné príjmy.
Podľa môjho názoru im to umožňuje nielen §4 ods.8 zákona o DzP ale aj §43 ods.7 zákona o DzP.
Nevesta dostala z DÚ Žilina II, od správcu dane p. Hablákovej, predvolanie, v ktorom ju vyzývajú, aby prišla opraviť DP z dôvodu, že si nemá uplatňovať zrazenú daň iného majiteľa účtu.
Moje argumenty nepomohli a bolo mi povedané, že ak DP neopraví, pošlú neveste rozhodnutie.
14 0
ivustek ivustek

ivustek je offline (nepripojený) ivustek

42 ročná
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Prímy z prenájmu nehnuteľnosti resp. časti nehnuteľnosti, ak nejde o prenájom nehnuteľnosti vykonávaný na základe živnostenského oprávnenia, sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods.3 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len ?zákon o dani z príjmov?/.
V prípade, ak daňovník dosahujúci príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov neuplatní výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods.10, môže si uplatniť preukázateľné výdavky a v tomto prípade mu ustanovenie § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov ukladá povinnosť viesť počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o -
- príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede
- hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať
- zásobách, pohľadávkach a záväzkoch
Platné ustanovenia zákona o dani z príjmov nevymedzujú ani formu a ani náležitosti, ktoré musia obsahovať príjmové doklady v prípade, ak daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti uplatňuje výdavky percentom z príjmov (6 ods.10) alebo uplatňuje skutočné výdavky a vedie evidenciu podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov. Možno teda uviesť, že je na rozhodnutí daňovníka, či k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti bude vystavovať PPD.
Daňovník s príjmami z prenájmu môže uplatňovať výdavky aj na základe vedeného účtovníctva, či už podvojného alebo jednoduchého (aj keď táto povinnosť daňovníkovi nevyplýva), ale napriek tomu sa nestáva účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve a nemusí viesť účtovné výkazy.

Daňové riaditeľstvo SR B. Bystrica
Odbor služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň, vediem Jú,som neplatca DPH. Poskytujem ubytovanie, ktoré realizujem nasledovným spôsobom. Na základe telefonickej alebo mailovej objednávky si zákazník objedná pobyt na august 2010. Dňa 1.4.2010 mi uhradí na účet zálohu 50% z celkovej sumy pobytu. Keď nastúpi na pobyt uhradí zvyšných 50% ceny pobytu a vystavím mu na túto sumu PPD a do popisu napíšem -doplatok za pobyt a taktiež dátum zaplatenia zálohy a jej výšku.. Keďže sa jedná o občana - nepodnikateľa, nemám povinnosť vystavovať faktúry.
Moja otázka:
Je zaúčtovanie prijatej zálohy do peňažného denníka na základe výpisu z účtu dostačujúce, alebo je v takomto prípade povinnosť vystaviť zálohovú faktúru a následne po uskutočnení pobytu riadnu vyúčtovaciu faktúru? Ďakujem.
---------------------------------------------------------------
No myslím, že ich odpoveď na moju otázku je od veci. A ďalšia vec - jasne píšem, že poskytujem ubytovanie a príjmy z ubytovania nie sú príjmy z prenájmu, o ktorých píšu , ale na ubytovanie je potrebné živnostenské oprávnenie. Aspoň tak mi už raz bolo z DR odpovedané. A teraz, keď sa pýtam-aj keď celkom na inú vec - teraz to sú príjmy z prenájmu.
6 0
Timka1 Timka1

Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone sú aj výdavky na pracovné cesty, na ktoré vzniká nárok podľa osobitného predpisu, t.j. zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje poskytovanie cestovných náhrad pri pracovných cestách.
Podľa § 7 ods. 1 zákona o cestovných náhradách ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Z uvedeného vyplýva, že ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že použije pri pracovnej ceste auto, ktorého nie je držiteľom, za podmienky že mu nebolo poskytnuté zamestnávateľom, má v súlade s citovaným ustanovením zákona nárok na uplatnenie cestovnej náhrady.
Poskytovanie cestovných náhrad je viazané na existenciu právneho vzťahu a vzťahuje sa na okruh osôb, ktorý je vymedzený v § 1 ods. 1 a 2 zákona o cestovných náhradách. Osoby uvedené v týchto ustanoveniach zákona o cestovných náhradách sa považujú za zamestnancov, čo vyplýva z § 2 ods. 6 zákona o cestovných náhradách. Zákon o cestovných náhradách v § 1 ods. 2 písm. a) upravuje aj poskytovanie náhrad osobám, o ktorých to ustanovuje osobitný predpis. Zákon o dani z príjmov ako osobitný predpis v ustanovení § 5 ods. 1 písm. b) zaraďuje príjmy konateľov a spoločníkov spoločností medzi príjmy zo závislej činnosti a v § 5 ods. 2 definuje daňovníkov s príjmami zo závislej činnosti ako zamestnancov. Z týchto ustanovení zákona o dani z príjmov vyplýva, že konatelia a spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným majú nárok na poskytovanie cestovných náhrad v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Uvedené platí aj v prípade, ak spoločník spoločnosti na pracovnú cestu použije nie vlastné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom. Záverom upozorňujeme, že nakoľko gestorom zákona o cestovných náhradách je Ministerstvo práce a sociálnychv vecí, odporúčame vám v budúcnosti s obdobnou žiadosťou obrátiť sa na MPSVaR.

Váš dopyt:

Dobrý deň,

potrebujem usmerniť v týchto dvoch prípadoch:

- zamestnanec používa na pracovné cesty motorové vozidlo, ktorého nie je držiteľom v technickom preukaze, môže mu zamestnávateľ vyplatiť cestovné náhrady tzv. kilometrovné 0,183 € na 1 km za pracovnú cestu?

- spoločník s.r.o., ktorý nie je zamestnanec tejto spoločnosti, používa na pracovné cesty motorové vozidlo, ktorého nie je držiteľom v technickom preukaze a vozidlo nie je majetkom spoločnosti, môže mu spoločnosť vyplatiť a zároveň účtovať aj do nákladov ovplyvňujúcich základ dane, paušálne náhrady tzv. kilometrovné 0,183 € na 1 km za celú pracovnú cestu?

ďakujem za odpoveď
8 0
GiZMo1221 GiZMo1221

GiZMo1221 je offline (nepripojený) GiZMo1221

odpoved z 07.05.2010, k teme
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov, ak je splnená podmienka oslobodenia príjmu podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov (t.j. mali ste trvalý pobyt v danej nehnuteľnosti aspoň 2 roky bezprostredne pred jej predajom) alebo ak je splnená podmienka oslobodenia podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov (t.j. odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva, resp. jeho vyradenia z obchodného majetku, uplynulo aspoň 5 rokov). Pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti stačí splniť len jednu z týchto podmienok.

Daňovník, ktorý pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov uplatňuje skutočné výdavky (preukázateľné), a vedie buď evidenciu podľa § 6 ods. 11 cit. zákona alebo evidenciu v rozsahu jednoduchého účtovníctva sa môže rozhodnúť či prenajímanú nehnuteľnosť zaradí do obchodného majetku (účtuje o nehnuteľnosti v knihe dlhodobého majetku), alebo prenajímanú nehnuteľnosť nezaradí do obchodného majetku.
Ak teda daňovník nehnuteľnosť nemá zaradenú v obchodnom majetku, resp. ju neevidoval podľa § 6 ods. 11 ako odpisovaný majetok, a daňovník nehnuteľnosť predá až po uplynutí viac ako 5 rokov od momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva, potom je príjem z predaja oslobodený podľa § 9 ods. 1 b) zákona o dani z príjmov.

Váš dopyt:

Dobry den,

mala by som otazku ohladom oslobodenia od platenia dane pri predaji bytu.
Presna otazka znie:
som povinna pri predaji bytu zdanovat prijem, alebo nezdanovat z dovodu oslobodenia (§9 odst.1b), pre tento konkretny pripad:
- som FO Obcan, byt prenajimam podla §6 odst.3
- byt som nezaradila do obchodneho majetku (OM), neuctujem ani nevediem evidenciu podla § 6 ods. 11, ale uplatnila som vydavky na riadnu prevadzku (*1) (elektrina, kablovka, poplatky OSBD, poistenie) pre znizenie zakladu dane (nikdy som neuplatnila vydavky na odpisy, rekonstrukciu, nakup zariadenia/spotrebicov alebo ine zhodnotenie bytu)
- byt mam vo vlastnictve >5 rokov, ale nemam tam trvaly pobyt


(*1) vychadzam z: "Pokyn DR SR
k obchodnému majetku, ktorý je využívaný daňovníkom s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov", odstavec:
"V súvislosti s majetkom, ktorý daňovník využíva na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ale o ňom neúčtuje, je možné ako daňový výdavok považovať len výdavky na riadnu prevádzku takéhoto majetku a to najmä spotrebu energií, pohonných hmôt a iných výdavkov, ktoré je daňovník povinný uhrádzať podľa osobitných predpisov v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov"
10 0
KVAKO KVAKO

KVAKO je offline (nepripojený) KVAKO

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Daň z príjmov PO: Ak zamestnávateľ účtoval v súlade s platnou účtovnou legislatívou o nákladoch vynaložených na vystavenie cestovného pasu pre zamestnancov, ide o náklady predstavujúce pre zamestnávateľa nedaňové výdavky, nakoľko slúžia na osobnú potrebu zamestnancov.
Daň zo ZČ: V prípade uhradenia vzniknutých nákladov zamestnávateľom ide u zamestnancov o nepečňažný príjem podľa § 5 ods. 2 platného zákona o dani z príjmov, ktorý sa zamestnancom zdaní v úhrne príjmov mesiaci ich uhradenia.
Odbor služieb pre verejnosť DR SR B. Bystrica
Váš dopyt:
Dobrý deň,
naša spoločnosť vysiela zamestnancov na pracovnú cestu do nečlenského štátu, môže týmto zamestnancom preplatiť vybavenie cestovného pasu? Je takýto výdavok daňovo uznaný z hľadiska dane z príjmov PO? Je nutné túto čiastku zamestnancom zdaniť ako príjem?
za odpoveď vopred ďakujem
s pozdravom
8 0
janulka janulka

janulka je offline (nepripojený) janulka

28 rokov,vydatá, zamestnaná,momentálne na MD ...viac
Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33, alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44 zrážkou sa daň sa daň vyrubí a platí sa i v prípade, že v roku 2009 mal príjem nižší ako 2012,85 eura. Ak daňovník splní podmienky podľa § 33 ZoDP uplatní si nárok na celoročnú sumu daňového bonusu v rámci ročného zúčtovania, alebo podaním daňového priznania. V opačnom prípade, ak nesplní nárok na celoročnú sumu bonusu, zamestnávateľom vyplatený bonus daňovník nevracia.
Plnenie z poistenia pre prípad dožitia určitého veku (napr. z poistky zo životného poistenia) je príjmom podľa § 7 ods. 1 písm. e) ZoDP a výnos (teda nie istina zaplatená poistencom) zdaňuje platiteľ príjmu daňou vyberanou zrážkou podľa § 43 ZoDP. Daňová povinnosť vykonaním zrážky dane sa považuje za splnenú.

DR SR pracovisko Nitra
Oddelenie daňového práva a služieb

Váš dopyt:

Dobrý deň prajem, prosim vas mala by som takuto otazocky:
1.
dôchodca úrn zúčtovaných a vyplatených príjmov pod 50 % nezdanitel. casti, dan zrazena preddavkovo, pracoval 3,4,12 mesiac 2009, dôchodcom k 1.1.2009 uz bol, teda nema narok na nezda. cast, lenze za 12/2009 mu bol vyplatený dan. bonus.
prosim vas, ma narok na vrátenie zrazenej dane alebo platí nasledovné :
Podľa § 46 ZDP sa daň nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 ? alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je FO, za zdaňovacie obdobie roka 2009 nepresiahne sumu 2012,85 ?. To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. zrážkou.
Nemá teda nárok na vrátenie zrazenej dane aj ked Dan. bonu uplatnil len za 12. mesiac?

2. prosim vas zamestnanec zrusil zivotnu poistku, dodanie uplatnených súm o ktoré znížil základ dane v minulych rokoch chápem, ale prosim vas suma ktorú mu poisťovňa vyplatila pri zruseni poistky - teda poistné plnenie pri zrusení zivot. poistky je príjem oslobodený od dane?

Dakujem a ostávam s pozdravom

Garajová
dakujem
1 0
janulka janulka

janulka je offline (nepripojený) janulka

28 rokov,vydatá, zamestnaná,momentálne na MD ...viac
Skúsila som sa pytat drsr este raz:


Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Podľa § 46 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eura alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35, alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7 daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou a pri ktorých nepoužil postup podľa § 43 ods. 7, nepresiahne 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a).
Ak poberateľ starobného dôchodku dosiahol za zdaňovacie obdobie roka 2009 celkové zdaniteľné príjmy nepresahujúce 2012,85 eur daň sa nevyrubí a neplatí, za podmienky, že tento daňovník neuplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov.

Váš dopyt:

Dobrý deň prajem, prosim vas mala by som takuto otazocky:

starobný dôchodca úrn zúčtovaných a vyplatených príjmov pod 50 % nezdanitel. casti, dan zrazena preddavkovo, pracoval 3,4,12 mesiac 2009, dôchodcom k 1.1.2009 uz bol, teda nema narok na nezda. cast, za 12/2009 mu bol vyplatený dan. bonus. Pytam sa, ma prosim vas narok na vrátenie celej dane zrazenej preddavkovo?
alebo platí nasledovné :
Podľa § 46 ZDP sa daň nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 ? alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka, ktorý je FO, za zdaňovacie obdobie roka 2009 nepresiahne sumu 2012,85 . To neplatí, ak daňovník uplatňuje daňový bonus podľa § 33 alebo ak sa daň vyberá podľa § 43, alebo ak sa zrážajú preddavky na daň podľa § 35 alebo preddavky na zabezpečenie dane podľa § 44. zrážkou.
Má alebo nemá nárok na vrátenie zrazenej dane. Ovplyvnila mu skutočnosť ze v 12.om mesiaci mu bol uplatnený dan. bonus, nárok ná vrátenie zrazenej dane? uz ste mi raz odpovedali, co sa tyka dan. bonusu, vsetko je zrozumitelne. ale neviem poriesit dzp.

s pozdravom garajová
2 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
V rámci národného projektu "Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť" sú organizované školenia pre verejnosť iba pri aktivite č. 2 Vzdelávanie zamestnancov v oblasti transferového oceňovania a v oblasti aplikácie medzinárodných daňových zmlúv.
Školenia k problematike transferového oceňovania sú organizované v termínoch:
2. júna v Banskej Bystrici - inzerované v prílohe regionálneho týždenníka MY
9. júna v Košiciach - inzerované v týždenníku Košický korzár
16. júna v Bratislave - inzerované v Bratislavských novinách.
Podľa informácií zmluvného dodávateľa vzdelávacích služieb boli veľkým firmám, o ktorých je predpoklad, že danú problematiku využijú vo svojej praxi, zasielané informácie aj elektronickou poštou.
Okrem toho informačné letáky k obsahu školení sú k dispozícii pre daňové subjekty na daňových úradoch.
K aplikácii daňových zmlúv sú v projekte plánované školenia pre verejnosť v tých istých miestach v mesiaci september.
Konkrétne termíny budú zverejnené tým istým spôsobom, ako je uvedené vyššie, ako aj na internetovej stránke DR SR, o čo sme už požiadali dodávateľa, ktorý tieto aktivity na základe zmluvy zabezpečuje.
Všetky ostatné aktivity realizované v rámci projektu sú určené výlučne pre zamestnancov daňových orgánov.

odbor služieb pre verejnosťVáš dopyt:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať , ako je možné dozvedieť sa o termínoch a témach bezplatných školení pre verejnosť, ktoré vykonáva DR SR v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ďakujem.


8 0
Načítať ďalšie