Zavrieť

Porady

Nákup auta vo vzťahu k DPH

daňový poradca, audítor
Poraďáci,


chcela by som Vás poprosiť o príspevky do tejto témy.

S akými prípadmi nákupu auta ste sa stretli pri jeho obstaraní? Zaujímalo by ma aké doklady ste obdržali, kto bol predávajúcim, kto kupujúcim a to všetko vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty.

Nakoľko táto problematika je špecifická a vidím na Porade, že sú veľké problémy so správnou aplikáciou Zákona o DPH.

Pri Vašich príspevkoch prosím uviesť tieto skutočnosti:
1) krajina dodania,
2) či sa jedná o nákup od osoby identifikovanej na daň alebo zdaniteľnej osoby v inom členskom štáte EÚ,
3) či sa jedná o nákup od občana,
4) či sa jedná o nákup nového alebo ojazdeného dopravného prostriedku,
5) aký dopravný prostriedok bol predmetom kúpy (osobný, úžitkový),
6) identifikácia dodávateľa vo vzťahu k predmetu činnosti (napríklad či sa jedná o predajcu nových alebo ojazdených automobilov),
7) identifikácia odberateľa (napr. podnikateľský subjekt, nezisková organizácia, platiteľ DPH) a vo vzťahu k predmetu činnosti (kúpa auta môže byť obstaraním tovaru, alebo obstaraním hmotného majetku - služobného vozidla),
8) či bola fakturácia (nákup) uskutočnená bez DPH alebo s DPH (ak je na faktúre uvedený dôvod oslobodenia, alebo fakturácie s DPH z osobného auta, uviesť aj túto skutočnosť). Iné obdržané doklady vzťahujúce sa ku kúpe.
9) dátum dodania auta (rok 2004, 2005 t.j. po vstupe SR do EÚ).

Zároveň prosím uviesť podrobnosti v prípade, že bude potrebné informácie doplniť.

Zadávanie prípadov je za účelom sumarizácie informácii o praktických postupoch pri kúpe motorových vozidiel.

Ďakujem.
Naposledy upravil Jana Acsová : 24.09.05 at 07:54 Dôvod: Doplnenie
Usporiadat
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Dodám nejaké info v priebehu víkendu. Priznávam, že neviem, čo uviesť v bode 7). Nákup od ktorého obdobia je zaujímavý?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
S účinnosťou od 1.1.2005 boli zaznamenané niektoré zmeny v zákone o DPH, ktoré sa prejavujú aj v rozdielnej aplikácii pri zdanení oproti roku 2004.

K bodu 7) je potrebná identifikácia kupujúceho so zreteľom, za akým účelom bolo auto nakúpené, t.j. či ako tovar (ak sa jedná o predajcu automobilov) alebo ako služobného auta pre firmu. Upravila som aj text v zadaní témy. Ďakujem za upozornenie.
Naposledy upravil Jana Acsová : 01.09.05 at 14:27
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

1.
1) Krajina dodania: SR
2) Predajca : s.r.o. identifikovaná na daň na Slovensku
4) Nákup nového dopr.prostriedku
5) Osobný
6) Predajca nových aj ojazdených dopr.prostriedkov
7) Nákup ako obstaranie HM, odberateľ neplatca DPH
8) Fakturácia s DPH, vyčíslený ZD aj daň
9) dodanie: 2005

2.
1) Krajina dodania: SR
2) Predajca: s.r.o. identif. na daň na Slovensku
4) Nákup nového dopr.prostriedku
5) Úžitkový
6) Predajca nových.......či aj ojazdených, zistím
7) Nákup ako obstaranie HM, odberateľ platca DPH
8) Fakturácia s DPH, vyčíslený ZD aj daň
9) dodanie: 24.11.2004

3. To isté ako 2., len ide o osobný automobil, dodaný 29.10.04, odberateľ platca DPH
Naposledy upravil Paula : 04.09.05 at 12:40
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Paula
6) Predajca nových.......či aj ojazdených, zistím
V tomto prípade postačuje info, že sa jedná o predajcu automobilov, t.j. subjet, u ktorého je kúpa predaj predmetom činnosti.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Vybrané okruhy pre zadávateľa príspevku s tématikou "auto" (zatiaľ bez komentára):

1. riešené
2. riešené
3. riešené
4. riešené
5. http://www.porada.sk/showthread.php?...ht=predaj+auta
6. http://www.porada.sk/showthread.php?...j+ojazden%E9ho
7. http://www.porada.sk/showthread.php?...j+ojazden%E9ho
8. http://www.porada.sk/showthread.php?...tkov%E9ho+auta

9. riešené
10. http://www.porada.sk/showthread.php?...t=n%E1kup+auta
11. http://www.porada.sk/showthread.php?...t=n%E1kup+auta
12. http://www.porada.sk/showthread.php?...t=n%E1kup+auta
13. http://www.porada.sk/showthread.php?...t=n%E1kup+auta
14. riešené
Naposledy upravil Jana Acsová : 25.08.06 at 13:58
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Dávam do pozornosti túto tému. Nejedná sa len o aktuálne prípady, ale za všetky nákupy za obdobie od 1.5.2004 doteraz. A nielen od účtovníkov ...

Skúsme ich spolu vyriešiť.
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Obstaranie osobného automobilu tuzemský platiteľ x občan:

Tuzemský predajca automobilov, platiteľ DPH, predáva nový osobný automobil občanovi za protihodnotu. Úhrada prebehne v hotovosti pri prevzatí vozidla v mesiaci september.

Podmienky, ktoré musí splniť predajca z pohľadu ZDPH:
- vystaví pre kupujúceho doklad, ktorý nemusí mať všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71,
- predajcovi vznikne daňová povinnosť z titulu dodania nového dopravného prostriedku, ktoré je pre neho dodaním tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a) v mesiaci september. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania, ktorým sa rozumie deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník podľa § 19 ods. 1,
- miestom dodania tovaru je SR podľa § 13 ods. 1 písm. a),
- dodávku tovaru zaznamená v záznamovej povinnosti podľa § 70 za mesiac september a zahrnie dodávku tovaru do riadku 03 daňového priznania, súčtového riadku 01 aj s prislúchajúcou daňou v riadku 02 v závislosti od zdaňovacieho obdobia, t.j. za mesiac september, alebo 3. štvrťrok.
Podmienky, ktoré musí splniť kupujúci z pohľadu ZDPH:
- občan nemá žiadne povinnosti vyplývajúce z predmetného predpisu.
Naposledy upravil Jana Acsová : 07.09.05 at 14:34
0 0
Rupert Rupert

Rupert je offline (nepripojený) Rupert

1. krajina dodania SR
2. predajca: platitel DPH v Nemecku
4. nakup ojazdeneho automobilu
5. osobny
6. predajca: ojazdenych urcite, novych neviem
7. odberatel platitel DPH, nákup HM
8. fakturácia bez DPH ( zatial bez faktury)
9. september 2005

Som myslel ked sa bavime o DPH tak to bude jasne
Naposledy upravil Rupert : 07.09.05 at 13:29
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Rupert
2. predajca: zdanitelna osoba v Nemecku
SOS
Nedostatok info: čo sa rozumie zdaniteľnou osobou? Jedná sa o platiteľa DPH v Nemecku?
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Rupert
Som myslel ked sa bavime o DPH tak to bude jasne
Niektoré nákupy a predaje závisia na slovíčkach. A zdaniteľná osoba je pojem širší, ako platiteľ DPH. A povinnosti v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty vznikajú nielen platiteľom DPH.
Ďakujem za doplnenie.

P.S.: pozor na fakturáciu, t.j. či nebude mať súvisiace odvolávky na osobitnú úpravu dane, napr. že bude fakturovaná vrátane DPH (DPH nebude uvedená zvlášť ako položka, ale bolo by to uvedené v poznámke ... alebo pri podmienkach fakturácie ... to prosím následne doplniť).
Naposledy upravil Jana Acsová : 07.09.05 at 16:13
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Obstaranie osobného automobilu tuzemský platiteľ x platiteľ:

Tuzemský predajca automobilov, platiteľ DPH, predáva nový osobný automobil kategórie M1 tuzemskému platiteľovi, ktorého predmetom činnosti nie je kúpa a predaj motorových vozidiel, za protihodnotu. Automobil je dodaný v mesiaci september. Úhrada prebehne v mesiaci október.


Podmienky, ktoré musí splniť predajca z pohľadu ZDPH:
- do 15-tich dní od vzniku daňovej povinnosti vystaví pre kupujúceho doklad, ktorý musí mať všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71,
- predajcovi vznikne daňová povinnosť z titulu dodania nového dopravného prostriedku, ktoré je pre neho dodaním tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a) v mesiaci september. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania, ktorým sa rozumie deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník podľa § 19 ods. 1,
-miestom dodania tovaru je SR podľa § 13 ods. 1 písm. a),
- dodávku tovaru zaznamená v záznamovej povinnosti podľa § 70 a zahrnie dodávku tovaru do riadku 03 daňového priznania, súčtového riadku 01 aj s prislúchajúcou daňou v riadku 02 v závislosti od zdaňovacieho obdobia
Podmienky, ktoré má splniť kupujúci z pohľadu ZDPH:
- podľa § 49 ods. 7 nemôže uplatniť odpočítanie dane z osobného automobilu kategórie M1, nakoľko vozidlo bude používať na svoje prevádzkové účely a účtovne ho zaradí do dlhodobého hmotného majetku,
- zaznamenať faktúru podľa § 70 ako prijatý tovar bez možnosti odpočítania dane,
- uviesť daň z prijatého tovaru na riadku 14 daňového priznania, kde sa uvádza daň z tovarov a služieb použitých na účely jeho podnikania. Táto daň sa ďalej v daňovom priznaní neuvádza, nakoľko ju nie je možné odpočítať.

Poznámka:
Ohľadom uvádzania dane na riadku 14 existujú rôzne názory, ja sa prikláňam k uvádzaniu tejto skutočnosti do daňového priznania.
Naposledy upravil Jana Acsová : 07.09.05 at 14:47
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Riešenie linku:

http://www.porada.sk/showthread.php?...ht=predaj+auta
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Riešený link:

http://www.porada.sk/showthread.php?...+auta+neplatcu
0 0
andrea andrea

andrea je offline (nepripojený) andrea

trapiaci sa zivnostnik-ekonom ...viac
Chcem všetkých poraďakov poprosiť o vyjadrenie sa k môjmu prípadu:
Predali sme firemné auto v autobazáre za 800000,- Sk. Hneď v ten istý deň sme kúpili nové auto za 1412000,- Sk. Chcem sa spýtať ohľadne DPH, v daňovom priznaní uvedie predaj - základ dane v riadkoch 3,1, a daň v riadku 2. A nárok odpočtu pri kúpe dan 225445,- Sk v riadkoch 14,18,22. Uvažujem správne???? Prosím o Váš názor. Ďakujem a prajem príjemný deň. Andrea
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
andrea
Chcem všetkých poraďakov poprosiť o vyjadrenie sa k môjmu prípadu:
Predali sme firemné auto v autobazáre za 800000,- Sk. Hneď v ten istý deň sme kúpili nové auto za 1412000,- Sk. Chcem sa spýtať ohľadne DPH, v daňovom priznaní uvedie predaj - základ dane v riadkoch 3,1, a daň v riadku 2. A nárok odpočtu pri kúpe dan 225445,- Sk v riadkoch 14,18,22. Uvažujem správne???? Prosím o Váš názor. Ďakujem a prajem príjemný deň. Andrea
http://www.porada.sk/showthread.php?threadid=12882
0 0
Tryxy Tryxy

Tryxy je offline (nepripojený) Tryxy

Mne nie je celkom jasne ako je to s osobnym autom v s.r.o. ako je to s uzitkovym autom? ako sa odpisuje a uplatnuje DPH pri osobnych autach a ako pri uzitkovych?
Je mozne kupit na firmu ojazdene auto, ktore je v zahranici vedene ako osobne auto a mi by sme ho chceli pouzivat vo firme ako uzitkove? Nakupovat by sme chceli od platcu DPH v nemecku. My sme tiez platcami.
Dakujeeemm
0 0
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
Tryxy
Mne nie je celkom jasne ako je to s osobnym autom v s.r.o. ako je to s uzitkovym autom? ako sa odpisuje a uplatnuje DPH pri osobnych autach a ako pri uzitkovych?
Je mozne kupit na firmu ojazdene auto, ktore je v zahranici vedene ako osobne auto a mi by sme ho chceli pouzivat vo firme ako uzitkove? Nakupovat by sme chceli od platcu DPH v nemecku. My sme tiez platcami.
Dakujeeemm
Náčrt riešenia problému:

http://www.porada.sk/showthread.php?p=124671#post124671
0 0
bepo bepo

bepo je offline (nepripojený) bepo

Tryxy
Je mozne kupit na firmu ojazdene auto, ktore je v zahranici vedene ako osobne auto a mi by sme ho chceli pouzivat vo firme ako uzitkove?
Používať ho môžete ako chcete,horšie to bude so zápisom do technického preukazu ktorý je rozhodujúci pri možnosti uplatnenia si DPH.
0 0
blondy blondy

blondy je offline (nepripojený) blondy

iwa
No práve som zistila, že môj šéf sa chystá kúpiť nasledovné nákladné auto :

1. krajina dodania SR
2. predajca v Nemecku: platitel DPH alebo neplatiteľ - to ešte neviem - je potrebné zistiť si to dopredu ? má to vplyv na DPH u nás?
4. nakup ojazdeneho automobilu
5. nákladné
6. predajca: ojazdenych urcite, novych neviem
7. odberatel platitel DPH, nákup HM
8. fakturácia bez DPH ( zatial bez faktury)
9. 10-12 2005

Milí poraďáci čo ma čaká ?
Pozerám aj podobné témy ale už skáčem z jednej do druhej a som z toho mimo
- všetky náklady súvisiace s obstaraním NA pôjdu do obstáravacej ceny( čiže napr aj poplatok do recyklačného fondu, náklady na dovoz auta z Nemecka) ?
- príde napr. fa v EU bez DPH, ja ju u nás samozdaním - mám nárok na odpočet DPH ?

ďakujem...
0 0
blondy blondy

blondy je offline (nepripojený) blondy

iwa
prosím, poradí niekto ?
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať