Zavrieť

Porady

Usporiadat
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Výborná správa.
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Hľadám nejaký link na spomínanú novelu, neviem nájsť...
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

JankaO Pozri príspevok
Hľadám nejaký link na spomínanú novelu, neviem nájsť...
Tiež som "surfovala" a nejako neúspešne.......

To by sa musel meniť § 49, odst. 7, písm. a. - zákona o dani z pridanej hodnoty. ...a toto som nepostrehla.

V článku píšu ...
Podnikatelia si budú môcť od 1. januára budúceho roka odpočítať daň z pridanej hodnoty (DPH) pri kúpe a prenájme osobných automobilov patriacich do kategórie M1. Vyplýva to z nového zákona o správe daní, ktorý dnes schválil parlament.
a spomína sa zákon o správe daní ...

...tak ja tomu nerozumiem.
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Zatiaľ je to len na stránke NR SR, dnes prebehlo II. a III. čítanie (nejako majú naponáhlo) http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=...&MasterID=3034

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378 /2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258 /2009 Z. z. a zákona
č. 471/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:


1. V § 49 ods. 7 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

2. V § 49 sa vypúšťajú odseky 8 a 9 .
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.

3. Za § 85h sa vkladá § 85i, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1) Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu a nájom osobného automobilu registrovaného v kategórii M1, sa vzťahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8 a 9 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ak zmluva o kúpe osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 a zmluva o nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bola uzavretá do 31. decembra 2009 a osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi do 31. decembra 2009.
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009.“.


Problematika týkajúca sa obmedzenia práva na odpočet dane je upravená v článku 176 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Každý členský štát si na základe tohto článku mohol ponechať výnimky týkajúce sa obmedzenia práva na odpočet DPH pri určitých výdavkoch, ktoré tento členský štát uplatňoval ku dňu pristúpenia do Spoločenstva. Slovenská republika si po vstupe do EÚ ponechala zákaz odpočtu dane pri kúpe motorových vozidiel v kategórii M1.
Navrhuje sa vypustiť zákaz odpočítania DPH pri kúpe a nájme osobných automobilov patriacich do kategórie M1. Dôvodom je zrovnoprávnenie možnosti odpočítania DPH pri týchto automobiloch s možnosťou odpočítania DPH pri kúpe a nájme automobilov patriacich do kategórie N1.
Po zrušení zákazu odpočtu DPH na motorové vozidlá kategórie M1, Slovenská republika nebude môcť opätovne zaviesť toto obmedzenie.
Naposledy upravil Rozalka : 01.12.09 at 17:58
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Rozalka, ďakujem, ja som to hľadala v zákonoch schválených v treťom čítaní, keďže o tom píšu ako o hotovej veci...
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
No veď je to schválené v III. čítaní, kuk sem http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=...FullText=False

01. 12. 2009 17:25:35 35 1254 Vládny návrh zákona o správe daní (tlač 1254) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu zákona ako o celku.
0 0
petki petki

petki je offline (nepripojený) petki

V zákone o správe daní nie je ani zmienka o odpočte DPH pri kategórii vozidiel M1 a v novelizovanom zákone o dani z pridanej hodnoty tiež nie - takže je to kačica.
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

petki Pozri príspevok
V zákone o správe daní nie je ani zmienka o odpočte DPH pri kategórii vozidiel M1 a v novelizovanom zákone o dani z pridanej hodnoty tiež nie - takže je to kačica.
Kačica to nie je, viď. príspevok č.5.
0 0
petki petki

petki je offline (nepripojený) petki

Však práve "viď príspevok č.5." je iba text z legislatívneho procesu, ale finálne schválené zákony to už uneuvádzajú. Príspevok č. 5 cituje z pripravovanej novely zákona o DPH, ale zverejnené znenie na stránkach zbierka.sk už § 85i vôbec nemá !!!
Všetky linky na tejto stránku ale smerujú na schvaľovací proces novely zákona o správe daní, kde sa o odpočte DPH pri M1 ani zďaleka nepojednáva.
To len aby sa veci uviedli na pravú mieru a ľudia sa nebalamútili nezmyslami (aj keď to bolo uverejnené v dennej tlači). Uverím, keď dostanem odkaz na konkrétny everejnený zákon, kde § 85i bude zahrnutý !!! Zatiaľ tomu tak nie je a ani NEBUDE :-(
0 0
azla azla

azla je offline (nepripojený) azla

http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=...bia=4&CPT=1254


Terajší stav zákona je v štádiu, že postupuje do redakcie, tak, ako bol schválený v treťom čítaní. - zmena v zákone o Dph je taká, aká je uvedená v príspevku č. 5.
Nikto tu neuvádzal, že je to už zverejnené. Písalo sa tu o schváľovaní.
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

petki Pozri príspevok
Však práve "viď príspevok č.5." je iba text z legislatívneho procesu, ale finálne schválené zákony to už uneuvádzajú. Príspevok č. 5 cituje z pripravovanej novely zákona o DPH, ale zverejnené znenie na stránkach zbierka.sk už § 85i vôbec nemá !!!
Všetky linky na tejto stránku ale smerujú na schvaľovací proces novely zákona o správe daní, kde sa o odpočte DPH pri M1 ani zďaleka nepojednáva.
To len aby sa veci uviedli na pravú mieru a ľudia sa nebalamútili nezmyslami (aj keď to bolo uverejnené v dennej tlači). Uverím, keď dostanem odkaz na konkrétny everejnený zákon, kde § 85i bude zahrnutý !!! Zatiaľ tomu tak nie je a ani NEBUDE :-(
Zákon o DPH, ktorý je naposledy zverejnený v Z. z. dňa 24.11.2009 je zákon schválený NR SR zo dňa 22.10.2009. My sa tu ale bavíme o zákone, ktorý bol schválený teraz - 2.12.2009 a zatiaľ nebol zverejnený. (je 3.12.2009). V rámci novelizácie Zákona o správe daní a poplatkov je novelizovaný aj zákon o DPH.
0 0
petki petki

petki je offline (nepripojený) petki

Ale prosím pekne, o čom sa tu bavíme ? V príspevku 1, 5 a 7 sa uvádza o odpočte DPH pri M1 ako o hotovom fakte, dokonca je to "schválené v III. čítaní" aj s odkazom na materiál v rpokovaní NRSR. Z týchto príspevkov sa laikovi zdá, že odpočet DPH bude platiť aj pre M1, takže dávam veci na pravú mieru, že to tak NIE JE, aby sa ľudia nedali zmýliť neoverenými faktmi.
0 0
petki petki

petki je offline (nepripojený) petki

Pokiaľ je to tak, ako píše JankaO, že je v rámci novelizácie Zákona o správe daní a poplatkov novelizovaný aj zákon o DPH, je možné uvieť paragraf zákona ? Ja som asi slepý, ale v materiály NRSR č. 1254, ktorým sa prerokúva zákon o správe daní nič o DPH nie je (teda okrem par. 52)
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

petki Pozri príspevok
Pokiaľ je to tak, ako píše JankaO, že je v rámci novelizácie Zákona o správe daní a poplatkov novelizovaný aj zákon o DPH, je možné uvieť paragraf zákona ? Ja som asi slepý, ale v materiály NRSR č. 1254, ktorým sa prerokúva zákon o správe daní nič o DPH nie je (teda okrem par. 52)
Je to v spoločnej správe gestorských výborov, ako pozmeňovacie a doplňujúce návrhy výboru pre rozpočet a menu, kde okrem iného navrhli aj zmenu zákona DzP a niektorých iných. Dokument prikladám:
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
petki Pozri príspevok
Ale prosím pekne, o čom sa tu bavíme ? V príspevku 1, 5 a 7 sa uvádza o odpočte DPH pri M1 ako o hotovom fakte, dokonca je to "schválené v III. čítaní" aj s odkazom na materiál v rpokovaní NRSR. Z týchto príspevkov sa laikovi zdá, že odpočet DPH bude platiť aj pre M1, takže dávam veci na pravú mieru, že to tak NIE JE, aby sa ľudia nedali zmýliť neoverenými faktmi.
Pokiaľ prezident nevráti zákon do parlamentu nepodpísaný, tak je to hotová vec.
Stránka NR SR je dosť preplnená inými informáciami, treba len hľadať.
0 0
petki petki

petki je offline (nepripojený) petki

Ďakujem, už to vidím - je to vo forme "pripomienkového konania" výboru pre rozpočet a menu, ale vo finálnom materiály to ešte nie je zapracované.

Ďakujem ešte raz a ospravedlňujem sa za váhavý prístup, ale v tomto štáte čo si neoverím, tomu neuverím !
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

petki Pozri príspevok
Ďakujem, už to vidím - je to vo forme "pripomienkového konania" výboru pre rozpočet a menu, ale vo finálnom materiály to ešte nie je zapracované.

Ďakujem ešte raz a ospravedlňujem sa za váhavý prístup, ale v tomto štáte čo si neoverím, tomu neuverím !
Tu je hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch gestorského výboru, z ktorého je jasné, že návrhy boli schválené. A nie je podstatné, či tomu niekto verí alebo nie.
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=...vanie&ID=26020
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viacDovoľujem si upozorniť aj na zmenu v Zákone o dani z príjmov (Dokument v príspevku 15, na str. 6):
1. V § 35 ods. 6 sa slová „pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac“ nahrádzajú slovami „piatich dní“.

Mení sa lehota na odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti z dôvodu plynulého zabezpečenia zdrojov pre rozpočty miest a obcíNastala totiž taká situácia, že 22.10.2009 bola schválená novela ZDP, kde povinnosť odvodu zrazenej dane zo závislej činnosti bola oddialená až na 15. deň nasledujúceho mesiaca - chceli zjednotiť s dohodami. Nakoniec by rozpočty miest a obcí za prvé obdobie mali problémy, tak to bolo vrátené k pôvodnému zneniu.
Čo sa týka Zákona o správe daní a poplatkov, tak toto je úplne nový zákon, ktorý ho nahradí.
Bolo už načase, po tom množstve novelizácií bol neprehľadný.
0 0
Jozefve Jozefve

Jozefve je offline (nepripojený) Jozefve

Prosim Vas, ako je to s podpisom a zverejnenim tohto zakona, mate niekto nejake info?
0 0
Lotarka Lotarka

Lotarka je offline (nepripojený) Lotarka

Ak mám dobré info zo včerajšieho školenia, tak to zatial podpísané a zverejnené nie je.
0 0
Načítať ďalšie