Zavrieť

Porady

Usporiadat
Jana Acsová Jana Acsová

Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

daňový poradca, audítor
dogicka Pozri príspevok
Kejka mala pravdu, pozri prechodné ustanovenia:

§ 85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje k zadanej otázke - kúpe auta M1 od neplatiteľa. Vzťahuje sa ku kúpe auta M1, kde predávajúci voči kupujúcemu daň uplatnil, ale kupujúci ju podľa uvedeného ustanovenia odpočítať nemohol.
6 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

S M1 unikajú súvislosti: a Luba má naozaj pravdu!

Mám v ruke FA, kúpnu zmluvu:

1. Neplatiteľ DPH, občan....

Začínam základmi:

§ 2
Predmet dane


(1) Predmetom dane je
a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby,

V tomto prípade musia byť splnené všetky 3 podmienky:
- tovar bol dodaný za protihodnotu
- bol dodaný v tuzemsku
- bol dodaný ZO.

Sú splnené všetky 3 súčasne? Nie sú.
Je splnené len dodanie za protihodnotu a to v tuzemsku, i keď si položíme ozázku, či bolo poskytnuté dodanie ZO? Vieme, kedy sa považuje dodanie tovaru za poskytnutie ZO dodanie tovaru. (berme do úvahy tuzemsko, neberme do úvahy ost. par. v súvlosti s EU)

V našom prípade, dodanie OA nebolo uskutočnené ZO ako takou, nebola registrovaná v zmysle par. 4 z o DPH.

A teda nejde o predmet dane v zmysle zákona o DPH.
NA daňovom doklade mám Ferko Mrkvička, kt. nie je platiteľom DPH, je občanom SR, resp. je "neplatiteľom DPH, kt. nepozná zákon o DPH.

JA teraz idem predať ďalej jeho OA. Mám kšeft, mám zisk.
Čo je pre mňa predaj OA??
Ide o dodanie tovaru, v zmysle par. 8. Miesto dodania je tuzemsko. A vzniká mi DP v zmysle par. 19. (nejdem pytvať)

2. Kupujem OA od ZO, kt. je platiteľom DPH. Mám na FA SK1234567890.
Skúmam.
Idem predať tento OA, kt. som kúpila v roku 2009.
Vieme, že sme nemohli odpočítať DPH, lebo nám to zákon zakazoval. NAša stará 49-ka:

(7) Platiteľ nemôže odpočítať daň pri

a) kúpe a nájme osobného automobilu; osobným automobilom sa na účely tohto zákona rozumie motorové vozidlo registrované v kategórii M1, 25)

Ak som chcela predať v rokoch minulých, hľadali sme v zákone a našli sme tento par:

§ 42
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru,
pri ktorom nebola odpočítaná daň


Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7

Sme v roku 2010. Čo ideme robiť. Nadobudla som v 2009 a predávam v roku 2010. Hádam mi niečo povie prechodné ustanovenie:

§ 85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010


(1) Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu a nájom osobného automobilu registrovaného v kategórii M1, sa vzťahuje § 49 ods. 7 písm. a) a § 49 ods. 8 a 9 v znení účinnom do 31. decembra 2009, ak zmluva o kúpe osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 a zmluva o nájme osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 bola uzavretá do 31. decembra 2009 a osobný automobil bol odovzdaný kupujúcemu alebo nájomcovi do 31. decembra 2009.
(2) Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí bolo vylúčené odpočítanie dane podľa § 49 ods. 7 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2009.

Nebudem komentovať, je to jasné.

Záver: Ak DK Vám nevyhodila dodanie OA, kt. ste obstarali pred rokom 2009, a toto malo byť oslobodené, (ale predmetom dane), a DPH ste "odviedli", žiadajte nápravu. Máte zákonný nárok na zníženie rozdielu, kt. Vám DK vytkla (vyjadrujem sa jednoducho)

A keďže staviate otázku vy, máte nárok i na to, aby som si Vás zastala.
Váš odberateľ by mal byť znalý zákona o DPH, a mal by vedieť, že kupuje OA, a mal by vôbec byť zvedavý či je FA dobre vystavená.
Ak by som kupovala OA. Okamžite by som zdvihla telefon, a vyčítala by som svojmu dodavateľovi, že poznám ustanovenie par. 85i a sama nesiem riziko, ak si chcem odpočítať DPH, pretože mi ju dodavateľ uviedol na FA.

A okrem toho nezabúdam i na par. 69:

(14) Platiteľ, ktorému bol dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí spoločne a nerozdielne za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak vyhotoviteľ faktúry vykázanú daň úmyselne nezaplatil alebo úmyselne sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ pri uzavretí zmluvy mal o tom vedomosť.
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

A ešte, aby som to uviedla všetko do správnej miery, máme tu ešte predsa jeden ods., kt. mi hovorí o, čo je dosť surové:

69/(5) Každá osoba, ktorá, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.

Ale čítam par. 25: Nič mi nebráni, keď som sa pomýlila:

(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

A nakoniec správa daní a poplatkov:

PAr. 35. Správca dane uloží rozdiel dane 35/22...., ale ja nie som neplatiteľ DPH, kt. som uviedla na FA DPH.... Ja ako platiteľ môžem stále niečo robiť.

JA som uskutočnila dodanie od dane oslobodené.

(som pako z DPH, neviem DPH a pohorela som na DPH a poriadne, to je len , a naši špecialisti na porade ma určite opravia)
0 0
Ivenka Ivenka

Ivenka je offline (nepripojený) Ivenka

K príspevku 75 čo píše Dara podĹa mňa má fakturovať s DPH lebo je platca DPH a nikoho nezaujíma, že som OA kúpila od neplatcu. Ja som vo svojich príspevkoch riešila presne prechodné ustanovenie §85i. A z toho mi vyplýva, že ak spoločnosť platca DPH od ktorej som nakúpila OA si mohla odpočítať DPH teda sa zaoberá nákupom a predajom OA tak nárok na odpočet by bol. Ale keďže DK urobila u predávajúceho miestne zisťovanie a v závere uviedla, že sme nemali nárok na odpočet DPH, tak mi z toho vyplýva, že predávajúci nadobudol OA na účely udržania si svojich príjmov. 6.12. idem na prerokovanie protokolu. Dám vedieť, ak budú ochotní.
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

Ivenka Pozri príspevok
Ale keďže DK urobila u predávajúceho miestne zisťovanie a v závere uviedla, že sme nemali nárok na odpočet DPH, tak mi z toho vyplýva, že predávajúci nadobudol OA na účely udržania si svojich príjmov. 6.12. idem na prerokovanie protokolu. Dám vedieť, ak budú ochotní.
Nárok na odpočet ste nemali, lebo on nemal pri kúpe, lebo sa nezaoberá predajom a kúpou (alebo prenájmom OA), ale nemal kvôli §49 (7), čo sa vlastne prenieslo aj na Vás a on mal fakturovať bez dane. Takže ak on vyfakturoval chybne s daňou, tak jemu povinnosť odviesť daň aj vznikla (lebo vystavil faktúru, kde daň vyčíslil), ale Vám nárok na odpočet nie, lebo na fa tá daň nemala byť.
Áno, napíš potom, čo povedia na DÚ kvôli tomu DDP atď.
0 0
dogicka dogicka

dogicka je offline (nepripojený) dogicka

Betka, neviem, ale ako pako z DPH určite nevyzeráš.....
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
SZČO registrovaná za platiteľa DPH , vykonáva jedinú činnosť a to Oslobodenú činnosť
§ 37 Poisťovacie služby a § 39 Finančné služby , vložila v roku 2010 do OM osobné MV(vozidlo bolo kúpené v roku 2010 ako nové, ale na r.č.) . V roku 2011 plánuje toto vozidlo predať .Je povinná z predaja tohto vozidla odviesť DPH ?
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Zita5 Pozri príspevok
SZČO registrovaná za platiteľa DPH , vykonáva jedine Oslobodenú činnosť § 37 Poisťovacie služby a § 39 Finančné služby , vložila v roku 2010 do OM osobné MV . V roku 2011 plánuje toto vozidlo predať .Je povinná z predaja tohto vozidla odviesť DPH ?
Podľa mňa nie, veď nemal ani nárok na uplatnenie DPH na vstupe.
1 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Zoltán Kovács Pozri príspevok
Podľa mňa nie, veď nemal ani nárok na uplatnenie DPH na vstupe.
Tento názor zdieľam aj ja . Ďakujem .
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

Zita5 Pozri príspevok
SZČO registrovaná za platiteľa DPH , vykonáva jedinú činnosť a to Oslobodenú činnosť
§ 37 Poisťovacie služby a § 39 Finančné služby , vložila v roku 2010 do OM osobné MV(vozidlo bolo kúpené v roku 2010 ako nové, ale na r.č.) . V roku 2011 plánuje toto vozidlo predať .Je povinná z predaja tohto vozidla odviesť DPH ?
Tu máš paragrafované znenie, ktoré hovorí o tom, že DPH nie je potrebné odviesť:

§ 42
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane podľa § 28 až 41 bez možnosti odpočítania dane podľa § 49 ods. 3, a dodanie tovaru, pri ktorého nadobudnutí nie je možnosť odpočítania dane podľa § 49 ods. 7.
3 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Zoltán Kovács Pozri príspevok
Podľa mňa nie, veď nemal ani nárok na uplatnenie DPH na vstupe.
Nie, ale nie preto, že nemal nárok na vstupe, ale zato, že sa majetok používal výlučne na činnosti oslobodené od dane.

Ak by aj mala doklad s uvedenou DPH, vzhľadom k tomu, že tento majetok využíva v súvislosti s činnosťou oslobodenou od dane, musí aplikovať § 54

1) Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia.
0 0
VieraPopluharova VieraPopluharova

VieraPopluharova je offline (nepripojený) VieraPopluharova

Mam problem:
Klient kupil M1 v roku 2010, uplatnil si narok na odpočet DPH v plnej vyške, nakoľko využiva toto M1 len na ucely podnikania.
Koncom roka prislo k totalnej skode vozidla, uzatvorene len zakonne poistenie, z tohoto titulu vozidlo vyradene z podnikania 1.1.2011.
V januari 2011 ukončil živnost: z pohladu DPH musi vratit alikvotnu cast pri ukonceni zivnosti? /podla mna ano, podla klienta nie/
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

VieraPopluharova Pozri príspevok
Mam problem:
Klient kupil M1 v roku 2010, uplatnil si narok na odpočet DPH v plnej vyške, nakoľko využiva toto M1 len na ucely podnikania.
Koncom roka prislo k totalnej skode vozidla, uzatvorene len zakonne poistenie, z tohoto titulu vozidlo vyradene z podnikania 1.1.2011.
V januari 2011 ukončil živnost: z pohladu DPH musi vratit alikvotnu cast pri ukonceni zivnosti? /podla mna ano, podla klienta nie/
Áno, má daňovú povinnosť.
1 0
Monita Monita

Monita je offline (nepripojený) Monita

žena
A ak som kúpila OA bez DPH od platiteľa DPH zo zahraničia a teraz ho potrebujem predať, fakturujem s DPH či bez nej? Alebo odvádzam dph iba z marže?
Naposledy upravil Monita : 24.01.11 at 00:35
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
kedy si ho kupila?
nove auto? ojazdené?
0 0
Monita Monita

Monita je offline (nepripojený) Monita

žena
ojazdené z nemecka od firmy, čo predáva autá v r. 2010
0 0
Luba Luba

Luba je offline (nepripojený) Luba

Hľadaj na faktúre odkaz na niečo, čo by pomohlo zistiť, v akom režime DPH to bolo predané. Napr. odkaz na nejaký § nemeckého zákona o DPH, smernice EÚ alebo aspoň slovné info. Ak tam nič nie je, treba to zistiť u dodávateľa. Najlepšie, keby poslal ešte raz tú faktúru s doplnením info. Bez toho sa nedá rozhodnúť, či máš samozdaniť alebo nie.
A ešte ojazdené - spĺňa aj podmienky podľa definície v ZDPH?
0 0
Monita Monita

Monita je offline (nepripojený) Monita

žena
prepáč, ale čo je to ZDPH?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
ZDPH = zákon o DPH
0 0
Monita Monita

Monita je offline (nepripojený) Monita

žena
kde to nájdem - tie podmienky
0 0
Načítať ďalšie