Zavrieť

Porady

Nové pravidlá pre vrátenie DPH podnikateľom v rámci EÚ platné od 1.1.2010 – základné

V súvislosti s novými pravidlami vrátenia DPH zahraničným podnikateľom, ktoré platia v Európskej únii od 1. januára 2010, bol prijatý zákon č. 471/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len novela zákona o DPH).
Novela zákona o DPH preberá do slovenskej právnej úpravy okrem iného aj smernicu Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici Rady 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte. V súvislosti s problematikou vrátenia dane z pridanej hodnoty bola do novely zákona o DPH ďalej prevzatá smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom, ktoré sú spojené s transakciami v rámci Spoločenstva, ako aj nariadenie Rady ES č. 143/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 1798/2003, pokiaľ ide o zavedenie mechanizmov administratívnej spolupráce a výmenu informácií aj v súvislosti s pravidlami pre vrátenie dane z pridanej hodnoty. Novela zákona o DPH nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010.
Pri vrátení dane z pridanej hodnoty dochádza k podstatnej zmene najmä v tom smere, že žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty medzi členskými štátmi Európskej únie je možné podať len elektronicky v štáte usadenia žiadateľa. Uvedené sa vzťahuje na žiadosti podané po 31.12.2009. Pri vybavení žiadostí, ktoré boli podané do 31.12.2009 sa postupuje podľa zákona o DPH v znení platnom do 31.12.2009.


Podstata predmetnej zmeny spočíva v tom, že slovenský podnikateľ - platiteľ dane, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane z pridanej hodnoty pri nákupe tovarov a služieb v inom členskom štáte (ďalej len zahraničnej dane), napríklad z Nemecka podáva žiadosť o vrátenie nemeckej dane z pridanej hodnoty elektronicky cez portál Daňového riaditeľstva SR. Daňový úrad Bratislava I., ktorý je kompetentný na vybavovanie uvedených žiadostí, skontroluje podanú žiadosť a odošle ju do členského štátu, ktorý vráti oprávnenú výšku dane z pridanej hodnoty, t.j. v tomto prípade do Nemecka.


Podobne zahraničná osoba napríklad z Nemecka, ktorá spĺňa podmienky na vrátenie slovenskej dane z pridanej hodnoty z tovarov a služieb, ktoré jej dodal platiteľ dane z tuzemska, podá žiadosť o vrátenie slovenskej dane z pridanej hodnoty v Nemecku, ktorá bude po preverení elektronicky zaslaná na Slovensko Daňovému úradu Bratislava I., ktorý bude následne so žiadateľom priamo komunikovať.


Novela zákona o DPH upravuje novým spôsobom systém vrátenia dane z pridanej hodnoty v nasledovných ustanoveniach:
- v § 55a až § 55e novely zákona o DPH je uvedený spôsob a podmienky vrátenia slovenskej dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe z iného členského štátu Európskej únie,
- v § 56 až § 58 novely zákona o DPH je stanovený spôsob vrátenia slovenskej dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe z tretieho štátu a
- v § 55f a § 55g novely zákona o DPH je uvedený postup podania žiadosti o vrátenie zahraničnej dane z pridanej hodnoty slovenským platiteľom dane.


Podanie žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty uplatnenej v inom členskom štáte Európskej únie slovenským platiteľom dane.


Slovenský platiteľ dane, registrovaný podľa § 4 alebo § 4b zákona o DPH, si bude novým spôsobom, podľa ustanovení § 55f a § 55g novely zákona o DPH uplatňovať nárok na vrátenie zahraničnej dane, v ktorom mu boli dodané tovary a služby, a to elektronickým vyplnením a podaním žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty cez portál Daňového riaditeľstva SR s použitím zaručeného elektronického podpisu, najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré si uplatňuje nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty.
Žiadosť o vrátenie zahraničnej dane môže slovenský platiteľ dane podať cez portál Daňového riaditeľstva SR, ak v členskom štáte, v ktorom žiada vrátenie dane z pridanej hodnoty, nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko, alebo sa v ňom obvykle nezdržiava.
Daňové riaditeľstvo SR bezodkladne elektronicky odošle platiteľovi dane potvrdenie o prijatí žiadosti a následne po preverení odošle žiadosť príslušnému členskému štátu vrátenia dane z pridanej hodnoty cez Daňový úrad Bratislava I.
Daňový úrad Bratislava I neodošle žiadosť o vrátenie zahraničnej dane členskému štátu, ktorému je žiadosť určená, ak
v období, za ktoré sa žiada vrátenie zahraničnej dane žiadateľ nebol platiteľom dane alebo
vykonával ako platiteľ len činnosti, pri ktorých nemôže odpočítať daň z pridanej hodnoty. Neodoslanie žiadosti bude oznámené elektronicky.


Vrátenie slovenskej dane z pridanej hodnoty zahraničnému podnikateľovi z iného členského štátu Európskej únie.


Zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v inom členskom štáte obvykle zdržiava uplatňuje nárok na vrátenie slovenskej dane z pridanej hodnoty podaním žiadosti elektronickou formou cez portál v členskom štáte usadenia.
Žiadosť bude následne z členského štátu usadenia elektronicky zaslaná Daňovému úradu Bratislava I, ktorý bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum prijatia žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty.

Bližšie informácie súvisiace s problematikou vrátenia dane z pridanej hodnoty sú zverejnené a budú aktuálne dopĺňané na Portáli daňovej správy. Nájdete ich cez menu v pravej hornej časti pod názvom „Vrátenie dane“.


Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica, Odbor služieb pre verejnosť, november 2009
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Gabi03 je offline (nepripojený) Gabi03

  Gabi03
  Potrebujem si objasniť časť §55a, konkrétne ods. 2, písm c) "Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak ... v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou dodania...".

  Konkrétna situácia:
  Naša matka zo španielska nám dodáva pravidelne tovar. V jednom mesiaci sme im fakturovali istý tovar a služby s DPH (malo to byť s DPH, nakoľko miesto dodania bolo slovensko). Oni si chcú túto DPH vypýtať späť. Avšak pletie ma tá citovaná časť paragrafu. Na základe neho nemajú nárok na vrátenie dane? Výnimky sa nás netykajú. Ak by nám nedodávali tovar, mohli by si vypýtať túto daň?

  Vopred vďaka za odpovede.

  Nové pravidlá pre vrátenie DPH podnikateľom v rámci EÚ platné od 1.1.2010 – základné

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.