Zavrieť

Porady

Anulácia sobáša

Mohol by mi niekto poradiť ako sa dá anulovať úradný sobáš? Manželstvo som uzatvorila s občanom inej štátnej príslušnosti. Mám vážne dôvody na jeho anuláciu. Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA uvádza zákon o rodine (č. 36/2005) v §§ 9 - 17.
  Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, považuje sa za neuzavreté. V § 17 je uvedené, kedy manželstvo vôbec nevznikne.

  Tie paragrafy občianskeho zákonníka - nechápem.

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  8. Aké sú podmienky anulovania manželstva?

  Podľa § 59 Občianskeho zákonníka možno manželstvo anulovať len v týchto zákonom vymedzených situáciách:

  * ak manželstvo nebolo zaevidované na matričnom úrade alebo duchovným evanjelickej, rímskokatolíckej, ortodoxnej, starovernej, metodistickej, baptistickej cirkvi, cirkvi adventistov siedmeho dňa alebo Mojžišovej (judaistickej) cirkvi;
  * ak bolo manželstvo uzavreté fiktívne bez úmyslu založiť rodinu;
  * ak bolo manželstvo uzavreté skôr, než obaja manželia dosiahli vek osemnásť rokov, alebo v jednotlivých prípadoch skôr, než jeden z manželov dosiahol vek šestnásť rokov. V určitých prípadoch možno zaregistrovať manželstvo, v ktorom jeden z manželov dosiahol len vek šestnásť rokov za predpokladu, že druhý z manželov dosiahol plnoletosť. (Vo všeobecnosti znamená plnoletosť vek osemnásť rokov, vo výnimočných prípadoch však môže byť z dôvodov osobitnej závažnosti vyhlásený za plnoletého aj maloletý, nie však skôr, než dosiahne vek šestnásť rokov.) Ak manželstvo uzavreli osoby, z ktorých jedna dosiahla plnoletosť, pričom druhá dosiahla len vek šestnásť rokov, manželstvo tejto mladšej osoby s osobou, ktorá dosiahla plnoletosť, podlieha súhlasu rodičov alebo iných osôb s rodičovskou zodpovednosťou za maloletého. Treba poznamenať, že manželstvo uzavreté pred dovŕšením uvedených vekových hraníc príslušných osôb nemožno anulovať, ak sa z tohto manželstvá má narodiť dieťa, alebo ak obaja manželia dosiahli v čase vydania súdneho rozhodnutia o anulovaní manželstva minimálny vek pre registráciu manželstva;
  * ak bol v čase uzavretia manželstva jeden z manželov vyhlásený za nesvojprávneho v dôsledku duševnej choroby alebo duševnej poruchy, alebo mu jeho stav bránil chápať význam jeho konania alebo toto konanie kontrolovať;
  * ak manželstvo uzavreli osoby rovnakého pohlavia;
  * ak manželstvo uzavreli blízki príbuzní, a to príbuzní v priamom príbuzenskom vzťahu, súrodenci alebo nevlastní súrodenci;
  * ak je jeden z manželov už ženatý/vydatá. Takéto manželstvo nemožno anulovať, ak bolo v čase vydania rozhodnutia predchádzajúce manželstvo ukončené z dôvodu úmrtia, rozvodu alebo anulovania.

  Žiadosť o anulovanie manželstva nie je v žiadnej z uvedených situácií premlčaná a môže ju podať ktorákoľvek zo zainteresovaných strán alebo štátny zástupca. Ak sa však sporné manželstvo ukončilo z dôvodu úmrtia alebo rozvodu, žiadosť o anulovanie manželstva môžu podať len osoby, ktorých práva sú týmto manželstvom porušené.  Treba poznamenať, že konanie vo veci anulovania manželstva nemožno začať po smrti oboch manželov.
  9. Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

  Osoba, ktorej manželstvo je anulované, získava späť svoje predmanželské priezvisko. Osoba, ktorá si nebola vedomá neplatnosti manželstva v čase jeho registrácie, si môže na základe žiadosti adresovanej súdu ponechať svoje priezvisko získané manželstvom.

  Ak si bol jeden z manželov vedomý možného anulovania manželstva v čase jeho uzavretia, druhý z manželov je oprávnený požadovať od neho nielen prostriedky na živobytie zodpovedajúce predchádzajúcej životnej úrovni alebo podporu, ale aj náhradu za morálne ujmy.

  Rovnako ako v prípade rozvodu, aj v prípade anulovania manželstva nie je bývalý manžel povinný zabezpečiť druhému z bývalých manželov predchádzajúcu životnú úroveň alebo podporu, alebo táto povinnosť môže zaniknúť v týchto prípadoch:

  1. bývalý manžel uzavrel nové manželstvo;
  2. príjem bývalého manžela postačuje na zachovanie predchádzajúcej životnej úrovne alebo na živobytie;
  3. druhý z manželov úmyselne nevyužíva svoj príjem na vlastnú obživu;
  4. existujú ďalšie okolnosti, ktoré ukazujú, že podpora od bývalého manžela už nie je viac potrebná.

  Povinnosť zabezpečiť predchádzajúcu životnú úroveň alebo živobytie druhému z manželov sa končí aj vtedy, ak sa doba od anulovania rovná trvaniu zrušeného manželstva. Ak však spoločné dieťa manželov nedosiahne v priebehu uvedeného obdobia plnoletosť a dieťa je v opatere toho z bývalých manželov, ktorý je oprávnený žiadať o výživné, povinnosť zostáva v účinnosti dovtedy, kým dieťa nedosiahne plnoletosť.  Pokiaľ ide o rozdelenie majetku po anulovaní manželstva, každý z bývalých manželov je oprávnený ponechať si svoj majetok nadobudnutý pred uzavretím manželstva ako aj svoj osobný majetok získaný samostatne v priebehu spolužitia. Spoločný majetok sa zvyčajne delí medzi bývalých manželov rovnakým dielom.

  Ak si ani jeden z manželov nebol vedomý možnej neplatnosti manželstva v čase jeho uzavretia, spoločný majetok sa rozdelí v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktorými sa riadi rozdelenie majetku po rozvode (pozri otázku 3b)). Ak si však neplatnosť manželstva neuvedomoval len jeden z manželov, majetok po anulovaní manželstva sa rozdeľuje rovnakým spôsobom ako v prípade rozvodu, ale len so zreteľom na toho z manželov, ktorý si nebol vedomý možnej neplatnosti manželstva.

  arizona je offline (nepripojený) arizona

  arizona
  Čo v praxi znamená „anulovanie manželstva“?

  Na základe oddielu 117 a nasledujúcich sa v Občianskom zákonníku vymedzujú rôzne prípady neplatnosti, ktoré môžu viesť k zrušeniu alebo k anulovaniu manželstva. Vhodnejšie je používať kategóriu neplatnosti a skúmať konkrétne hľadiská neplatnosti a uplatniteľné zákony.
  Manželstvo je neplatné, ak je narušené jedným zo spôsobov uvedených v zákone, a jeho neplatnosť sa musí dosiahnuť príslušným postupom.
  Konanie na vyhlásenie manželstva za neplatné sa neoznamuje dedičom, pokiaľ prípad už nie je v konaní. Účasť štátneho zástupcu je povinná.
  Zdroj: Najdôležitejšie pravidlá sú v oddieloch 117 až 129a Občianskeho zákonníka.
  Aké sú dôvody anulovania manželstva?

  Manželstvo môže byť neplatné pre niektorý z týchto dôvodov (oddiel 117 a nasledujúce Občianskeho zákonníka):

  1. Predchádzajúce manželstvo jedného z partnerov stále trvá (osoba nie je slobodná). Neplatnosť je absolútna a nenapadnuteľná; žiadosti môžu podávať manželia, priami predkovia, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba;
  2. Impedimentum criminis: Keď do manželstva vstúpia dvaja ľudia, z ktorých jeden bol odsúdený za vraždu alebo za pokus o vraždu manželského partnera svojho partnera. Neplatnosť je absolútna a nenapraviteľná a môžu sa jej dovolávať manželia, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba;
  3. Keď manželstvo nemožno uskutočniť pre duševnú poruchu jedného z partnerov. Manželstvo sa môže zakázať po udalosti, pri ktorej sa počas manželstva partner stane nespôsobilým; manželstvo môže napadnúť poručník, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba;
  4. Duševná nespôsobilosť jedného z manželov (prirodzená nespôsobilosť). Manželstvo môže napadnúť partner, ktorý zistí, že do manželstva vstúpil v čase duševnej nespôsobilosti a nemal zakázané uzavrieť manželstvo. Žiadosť nemožno podať, ak dvojica žila spolu viac ako rok po tom, čo dotyčný partner znova nadobudol duševnú spôsobilosť;
  5. Vek. Žiadosti môžu podávať manželia, štátny zástupca alebo rodičia, neplnoletý môže konať až po jednom roku od dosiahnutia dospelosti;
  6. Zväzky pokrvného príbuzenstva, príbuzenstva, adopcie a príslušnosti. Neplatnosti sa môžu dovolávať manželia, štátny zástupca alebo ktorákoľvek zainteresovaná osoba, pokiaľ neuplynul rok od sobáša, alebo odvtedy, odkedy by bolo možné získať súhlas;
  7. Násilie, obavy a omyl (súhlas získaný s použitím násilia alebo v dôsledku vážnych obáv vyplývajúcich zo skutočností mimo kontroly manželského partnera; zámena totožnosti alebo omyl v súvislosti s osobou manželského partnera, ako sa ustanovuje v oddiele 122 Občianskeho zákonníka). Žiadosti môže podávať manželský partner, ktorého súhlas sa získal jedným z uvedených spôsobov, pokiaľ dvojica spolu nežila jeden rok po zániku príčiny násilia alebo obáv alebo od dátumu zistenia omylu;
  8. Predstierané manželstvo. Manželstvo môže napadnúť ktorýkoľvek z manželov, ktorí uzavreli manželstvo a dohodli sa, že nebudú plniť záväzky alebo uplatňovať práva z neho vyplývajúce. Žiadosť sa musí podať do jedného roka od sobáša aj keď partneri po sobáši spolu žili ako manželia len krátky čas.

  Aké sú právne dôsledky anulovania manželstva?

  Ak manželia konali s dobrým úmyslom (t. j. keď pri uzavretí manželstva nepoznali prekážky), manželstvo sa považuje za platné, pokiaľ sa neprehlási za neplatné a anulovanie je účinné ex nunc (domnelé manželstvo). Deti narodené alebo počaté počas manželstva sa považujú za manželské, a teda platí pre ne pravidlo, ktorým sa riadi rozluka manželov, ktorí majú deti
  http://ec.europa.eu/civiljustice/div..._ita_sk.htm#11.

  denduska je offline (nepripojený) denduska

  denduska
  Ďakujem... pri anulácii sa tiež podáva žiadosť na okresný súd tak ako pri rozvode manželstva?

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  Žiadosť o anulovanie manželstva sa podáva na súd.
  6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  anitanovakova Anulovanie sobasa sa nepodava nahodou na arcibiskupsky urad???Nemohol by mi niekto poradit ako mam napisat ziadost??? Vzor by som potrebovala.. Dakujem
  Peggynka Ak máš cirkevný tak áno,študuj:
  https://www.google.sk/?gws_rd=cr&ei=...b%C3%A1%C5%A1a
  http://www.porada.sk/t127705-udeleni...anzelstva.html
  anitanovakova Tie linky uz som prestudovala..ale vzory nikde som nenasla
  viktorviktor žiadosť
  http://www.rozvod-rozchod.sk/vzor-zi...d-1016/p1=1076
  anulácia manželstva -
  http://www.rozvod-rozchod.sk/anulaci...chiv=0&p1=1075
  Peggynka Však zájdi na arcibiskupský úrad a oni ťa usmernia.
  anitanovakova Dakujem Vam... Viktorviktor co si dal tie linky rozvodovy viem ako sa pise ja by som potrebovala na anulaciu dajaky vzorovy ziadost...nikde neviem najst...
    zbaliť

  zdenka131 je offline (nepripojený) zdenka131

  logopéd, psychopéd, pedagóg, večný študent, absolvent viacerých VŠ ...viac zdenka131
  Držím palce.

  Bednarova J je offline (nepripojený) Bednarova J

  Bednarova J
  zákon o rodine:
  DRUHÁ HLAVA
  OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE UZAVRETIE MANŽELSTVA


  § 9


  (1) Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou; v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné.

  (2) Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak skoršie manželstvo zaniklo alebo ak súd rozhodol o tom, že skoršie manželstvo je neplatné.

  § 10


  Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné.

  § 11


  (1) Manželstvo nemôže uzavrieť maloletý. Súd môže v súlade s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov. Bez povolenia súdu je manželstvo neplatné. V takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné.

  (2) Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak manžel alebo manželka (ďalej len "manžel"), ktorý bol v čase uzavretia manželstva maloletý starší ako 16 rokov, už dovŕšil 18 rok alebo ak manželka otehotnela.

  § 12

  (1) Manželstvo nemôže uzavrieť osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony.

  (2) Osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo len s povolením súdu.
  (3) Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.
  (4) Ak uzavrie manželstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorá trpí duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj bez návrhu.
  (5) Ak bez povolenia súdu uzavrie manželstvo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, rozhodne súd o neplatnosti tohto manželstva na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak sa zdravotný stav manžela stal zlučiteľným s účelom manželstva.
  § 13
  (1) Ak manželstvo zaniklo, súd nemôže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, ak tento zákon neustanovuje inak.
  (2) Ak bolo manželstvo uzavreté so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami alebo medzi súrodencami, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj po jeho zániku. To isté platí o manželstve uzavretom medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia.
  § 14
  (1) Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.5)
  (2) O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela.
  (3) Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel.
  § 15
  (1) Ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh niektorého z manželov už začalo, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po smrti druhého manžela.
  (2) Po smrti manžela, ktorý podal návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj vtedy, ak o to požiadajú do jedného roka od smrti manžela jeho potomkovia.
  § 16
  (1) Manželstvo, o ktorom súd rozhodol, že je neplatné, považuje sa za neuzavreté.
  (2) O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.
  § 17
  Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva

  a) bolo vynútené násilím,
  b) urobila maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,
  c) bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom s výnimkou podľa § 4 ods. 2 a 3 alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,
  d) bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu, 1) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  e) bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo
  f) urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa tohto zákona.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.