Zavrieť

Porady

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

K 1. januáru 2012 sa zrušuje zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a nadobúda účinnosť čl. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/de...20&Rocnik=2009
Usporiadat
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

pripravovaná novela zákona č. 563/2009 - daňový poriadok, v medzirezortnom pripomienkovaní:

vlastný materiál - material.rtf: https://lt.justice.gov.sk/Document/D...10324162704390

dôvodová správa - osobitná časť: https://lt.justice.gov.sk/Document/D...10324162704390
4 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Prečo považujem novelu zákona č. 563/2009 za diskriminačnú (z pohľadu externého účtovníka).

Úvod:
Momentálne platný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov (platí do 31.12.2011) rieši v § 9 a 10 zastupovanie fyzických a právnických osôb v daňovom konaní u miestne príslušného správcu dane.

V čom je tento zákon v § 10 nedokonalý, nelogický a aj diskriminačný:


 1. nedokonalý a nelogický: ak je splnomocneným zástupcom napr. externý účtovník, ktorý zastupuje daňový subjekt „A“– na základe všeobecnej plnej moci (VPM) - v daňovom konaní u miestne príslušného správcu dane napr. DÚ BA II a nie je daňový poradca alebo advokát môže na tomto DÚ zastupovať na základe VPM len daňový subjekt „A“+ môže – ak má prístup k autorizovaným elektronickým službám - konať v mene len tohto jedného daňového subjektu „A“pred miestne príslušným správcom dane pri využívaní autorizovaných elektronických služieb t.j. odosielať dokumenty na el. podateľňu správcu dane podpísané zaručeným elektronickým podpisom (+ZEP) alebobez zaručeného elektronického podpisu (-ZEP).
  Čo je nelogické: pretože platí to, čo je uvedené vyššie, nemôže za ďalšie daňové subjekty „B,C, D, ….“, ktorým externe vedie účtovníctvo a tieto sú miestne príslušné tomu istému správcovi dane, odosielať dokumenty na el. podateľňu správcu dane podpísané +ZEP alebo-ZEP.
  Externý účtovník musí ak nie je daňovým poradcom alebo advokátom a chce aj za ďalšie daňové subjekty „B, C, D, ...“ odosielať dokumenty na el. podateľňu toho istého správcu dane podpísané +ZEP alebo-ZEP:
  - zrušiť VPM od daňového subjektu „A“
  - doručiť miestne príslušnému správcovi dane plnú moc na doručovanie dokumentov na el. podateľňu správcu dane od každého daňového subjektu „A, B, C, D, …..
 2. diskriminačný: v takomto znení, v akom je zákon č. 511/1992 Zb momentálne platný znevýhodňuje iné osoby – napr. externých účtovníkov – oproti daňovým poradcom alebo advokátom:
  a) - neumožňuje iným osobám zastupovať na základe VPM viac daňových subjektov súčasne na jednom miestne príslušnom daňovom úrade
  b) - neumožňuje iným osobám súčasne zastupovať napr. 1 daňový subjekt „A“ na miestne príslušnom DÚ na základe VPM a ďalšie „B, C, D, ….“ na základe plnej moci na doručovanie dokumentov na el. podateľňu správcu dane podpísané +ZEP alebo -ZEP.


Stav pred novelizáciou zákona č. 563/2009Z.z. - o správe daní (daňový poriadok):

Zákon č. 563/2009 bol schválený v roku 2009 a celý článok I. nadobúda účinnosť 01.01.2012.
V §10 boli odseky 1+2 upravené oproti zákonu č.511/1992 takto:


 1. Správca dane a druhostupňový orgán je oprávnený vylúčiť zo správy daní zástupcu, ak dôjde k stretu so záujmami iných daňových subjektov pri uplatňovaní práv a pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov;1) to neplatí, ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát.


 1. Rozhodnutie o vylúčení zástupcu sa doručuje tomuto zástupcovi a príslušnému daňovému subjektu. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.Tvorcovia zákona sa umúdrili a zmenou §10 umožnili zastupovať FO alebo daňové subjekty v daňovom konaní na základe VPM aj zástupcom, ktorí nie sú daňovými poradcami alebo advokátmi v neobmedzenom množstve a zároveň umožnili použitím §14 doručovať podania daňovému orgánu so +ZEP za tie subjekty, ktoré zastupujú alebo nezastupujú.
V §14 je totiž taxatívne uvedené kto musí doručovať podania daňovému orgánu so +ZEP (daňové subjekty platitelia DPH, daňoví poradcovia a advokáti) - ostatní môžu.
Ďalej v § 32 sú uvedené podmienky doručovania elektronickými prostriedkami a v §33 elektronické služby.
Tvorcovia zákona zrovnoprávnili napr. externých účtovníkov s daňovými poradcami a advokátmi.


Čo rieši novela zákona č. 563/2009:


Novela zákona 563/2009 je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré končí 13.04.2011.
Navrhované zmeny:


 1. V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slovo „zástupcu“ vkladá čiarka a slová „ktorým je daňový poradca alebo advokát“.


 1. Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa také plnomocenstvo za všeobecné.
  Ak to vyplýva z obsahu plnomocenstva, môže za zástupcu, ktorým je daňový poradca alebo advokát konať aj iná osoba; na také konanie udelí zástupca inej osobe plnomocenstvo. Konanie inej osoby sa považuje za konanie zástupcu. V tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu. Ak je
  zástupcom právnická osoba, koná za zástupcu jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorú tento orgán poveril.

Tu ešte novela nevylučuje možnosť aby zástupcom mohol byť aj externý účtovník na základe VPM ale ak ním je daňový poradca alebo advokát za nich môže konať aj ďalší zástupca, ktorého môžu splnomocniť. (1. výhoda)


 1. V § 9 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odo dňa uvedenia do zápisnice u správcu dane.“.
  (5)Odvolanie plnomocenstva daňovým subjektom alebo výpoveď plnomocenstva zástupcom sú účinné odo dňa ich doručenia správcovi dane alebo odo dňa uvedenia do zápisnice u správcu dane.

Kozmetická úprava

 1. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné takto ustanoviť zástupcu, môže správca dane požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu zo zoznamu daňových poradcov; predchádzajúci súhlas sa u zástupcu navrhnutého Slovenskou komorou daňových poradcov nevyžaduje.“.
  (6) Daňovému subjektu, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu mimo územia Slovenskej republiky, ako aj tomu, kto nemôže pri správe daní vystupovať osobne, najmä z dôvodu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, dlhodobého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý trvá nepretržite aspoň tri mesiace alebo dlhodobej choroby a nezvolil si žiadneho zástupcu, môže ustanoviť zástupcu správca dane. Rozhodnutie o ustanovení zástupcu môže správca dane vydať len s predchádzajúcim súhlasom navrhovaného zástupcu. Ak nie je možné takto ustanoviť zástupcu, môže správca dane požiadať Slovenskú komoru daňových poradcov aby do 30 dní od doručenia žiadosti navrhla zástupcu zo zoznamu daňových poradcov; predchádzajúci súhlas sa u zástupcu navrhnutého Slovenskou komorou daňových poradcov nevyžaduje.

Nekomentujem, lebo neviem odhadnúť náklady zo strany štátu ale byť ex offo zástupcom tiež bude dobrý biznis.

 1. V § 9 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Správca dane môže na účely správy daní ustanoviť zástupcu aj právnickej osobe, ktorej nie je možné doručiť písomnosť na adresu sídla uvedeného v obchodnom registri alebo v inom registri a jej iná adresa nie je správcovi dane známa, alebo ktorá nemá osobu spôsobilú konať jej menom, prípadne ak je sporné, kto je oprávnený za právnickú osobu konať. Ustanovenia odseku 6 sa použijú primerane.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

To isté ako pod (6)


5. V § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt, ak nejde o blízke osoby; to neplatí ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát alebo ak ide o spoločného zástupcu alebo ak ide o zástupcu na doručovanie písomností.“.


§10
Vylúčenie zástupcu

 1. Správca dane a druhostupňový orgán je oprávnený vylúčiť zo správy daní zástupcu, ak dôjde k stretu so záujmami iných daňových subjektov pri uplatňovaní práv a pri plnení povinností podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov;1) to neplatí, ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát.
 2. Rozhodnutie o vylúčení zástupcu sa doručuje tomuto zástupcovi a príslušnému daňovému subjektu. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
 3. Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt, ak nejde o blízke osoby; to neplatí ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát alebo ak ide o spoločného zástupcu alebo ak ide o zástupcu na doručovanie písomností.Vrchol všetkého.
Loby daňových poradcov, advokátov, možno aj úradníci MF sa nezmierili s liberalizáciou §10 a tak prišupli odsek 3, ktorý skutočne stojí za to.
V ods. 3 sa ministerstvo financií „vyřádilo“ - ak podľa 511/1992 môže napr. externý účtovník, ktorý nieje daňovým poradcom ani advokátom v BA teraz zastupovať súčasne na základe VPM na každom DÚ jeden daňový subjekt, po novele zákona 563/2009 to nebude možné.


Bude môcť súčasne v rámci celej SR zastupovať len jeden daňový subjekt.
Prečo?
Lebo loby je chamtivá a nedopraje živnostníkom – dlhoročným účtovníkom s praxou, z ktorých sú mnohí určite lepšími odborníkmi ako sú tí, ktorí v spolupráci s MF „vymysleli“ odsek 3 §10.
Sú tak chamtiví, že nedoprajú ani to čo umožňuje teraz platný zákon 511/1992 - „pozabudli“ na 4 slová v 3. odseku: Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak ….


Takže preto ten nadpis príspevku a preto aj podám pripomienku k novelizácii 563/2009 cez https://lt.justice.gov.sk/Default.as...ookieSupport=1
Naposledy upravil srska : 13.04.11 at 08:23
13 0
AnnaK AnnaK

AnnaK je offline (nepripojený) AnnaK

Súhlasím so Srskou a pripájam ďalší „klenot“:


Staré znenie zákona o správe daní a poplatkov 511/1992 Zb.:
§ 32 ods. 5) Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, ktoré v rámci tejto činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa, ak u jednotlivej fyzickej osoby presiahne platba sumu 3 319, 39 eura za kalendárny rok. Táto povinnosť sa nevzťahuje na bezhotovostné platby vykonané prostredníctvom banky alebo na uskutočnené platby za nakúpený tovar alebo prijatú službu, ak prijímateľ platby eviduje tržby prijaté v hotovosti na pokladnici. V oznámení sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo (§ 31 ods. 11), ak jej bolo pridelené, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, vyplatená suma vrátane zrážok vykonaných podľa osobitného predpisu10e), deň a dôvod platby. Oznámenie sa zašle vždy do tridsiatich dní po uplynutí kalendárneho roku, v ktorom bola platba vykonaná.

Nové znenie zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

㤠49a
Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť

Ods. 8)
Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti,136c) z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu a ktorá v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v elektronickej registračnej pokladnici tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň, vzniká oznamovacia povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 eur. Oznámenie správcovi dane je povinná fyzická osoba alebo právnická osoba zaslať v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom takúto úhradu v hotovosti uskutočnila. Oznámenie obsahuje okrem výšky úhrady v hotovosti, dátumu a dôvodu takejto úhrady, aj identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila a identifikačné údaje prijímateľa takejto úhrady.

Oznamovacia povinnosť (bonzácky paragraf) sa novelou v článku II. bode 33 presúva do zákona o dani z príjmov. Myslíte si, že nové znenie je zrozumiteľnejšie a presnejšie formulované ako bolo v zákone 511? Okrem toho, že je navrhnutá hranica 5000 eur a termín na oznámenie by sa mal posunúť do 31. marca, nie je znenie o nič zrozumiteľnejšie. Múdra hlava, ktorá vymyslela nové znenie, vôbec nevie, o čo sa jedná a vôbec neovláda, ktoré všetky platby pod takto sformulované znenie spadajú. Ale vlastne ani nevymyslela nič nové, iba pomenila niektoré slová. Dňa 13.4.2011 končí medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu. Navrhujem, aby sme sa všetci, ktorí vieme, čo spôsobí takéto znenie zákona, registrovali na portáli https://lt.justice.gov.sk a žiadali presne definovať pojem "úhrada v hotovosti" s odvolaním sa na konkrétne ustanovenia zákona o dani z príjmov.
Podľa toho, ako je to formulované v návrhu zákona, by sa museli oznamovať napríklad aj
 výplata zálohy na nákup materiálu a služieb z pokladne zamestnancom, konateľom, spoločníkom spoločnosti a pod.,
 výplata preddavku na cestovné výdavky v hotovosti pred uskutočnením pracovnej cesty zamestnancom, konateľom, spoločníkom spoločnosti a pod.,
 výplata cestovných náhrad v hotovosti zamestnancom, konateľom, spoločníkom spoločnosti a pod.,
 výplata podielov na zisku v hotovosti spoločníkom, konateľom, akcionárom a pod.

Teda nielen úhrady, ktoré sú u prijímateľa hotovosti zdaniteľným príjmom, ale všetky platby. Ak som na niečo zabudla, pomôžte mi a doplňte ďalšie prípady. Ja som na portáli už dávnejšie registrovaná, ale ešte som pripomienky neposielala. Ale ak sa viacerí neozveme, znova bude prijaté nezmyselné, nejasné a mätúce znenie zákona, ktoré nám bude iba pridávať robotu. Toto je taký pokus ovplyvniť znenie aspoň jedného nezmyselného odseku v jednom paragrafe jedného zákona. Ale bez žiadnej snahy nebývajú ani žiadne výsledky.
Naposledy upravil AnnaK : 08.04.11 at 12:54
12 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

ja dám pripomienku k 563/2009 cez portál dnes a poštou aj niektorým dotknutým úradom
2 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Registrácia používateľa na Portáli právnych predpisov https://lt.justice.gov.sk/Default.as...D=-1&langEID=1 prináša dve základné výhody:

Aktívny prístup k legislatívnemu procesu
Registrácia umožňuje aktívne zasiahnuť do legislatívneho procesu, a to formou vznesenia individuálnej pripomienky k materiálu, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní alebo formou pripojenia sa k existujúcej hromadnej pripomienky verejnosti.

Registrovaný používateľ môže súčasne vytvoriť vlastnú hromadnú pripomienku.

Hromadnou pripomienkou je predkladateľ materiálu povinný zaoberať sa, ak ju podporí aspoň 500 osôb, v tomto prípade registrovaných používateľov, a ďalej, predkladateľ nemôže takto podporenú pripomienku zamietnuť bez jej predchádzajúceho prerokovania so zástupcami verejnosti.
1 0
dana99 dana99

dana99 je offline (nepripojený) dana99

našla som na www.skdp.sk

Oznam o začatí pripomienkového konania
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Rezortné číslo: MF/10684/2011-76

Dátum začatia MPK: 24. 3. 2011

Dátum ukončenia MPK: 13. 4. 2011

Postup a lehota MPK: bežný, 15 pracovných dní

Kontaktná osoba v SKDP : Ing. Mária Molnárová

Pripomienky k materiálu: zasielajú daňoví poradcovia do SKDP v elektronickej podobe najneskôr do 11.4.2011 do 8 hod.


Materiál z 24.3.2011 na pripomienkovanie
Materiál z 24.3.2011 na pripomienkovanieMy nemôžeme poslať niekam pripomienku?
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

srska Pozri príspevok
Registrácia používateľa na Portáli právnych predpisov https://lt.justice.gov.sk/Default.as...D=-1&langEID=1 prináša dve základné výhody:

Aktívny prístup k legislatívnemu procesu
Registrácia umožňuje aktívne zasiahnuť do legislatívneho procesu, a to formou vznesenia individuálnej pripomienky k materiálu, ktorý sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní alebo formou pripojenia sa k existujúcej hromadnej pripomienky verejnosti.

Registrovaný používateľ môže súčasne vytvoriť vlastnú hromadnú pripomienku.

Hromadnou pripomienkou je predkladateľ materiálu povinný zaoberať sa, ak ju podporí aspoň 500 osôb, v tomto prípade registrovaných používateľov, a ďalej, predkladateľ nemôže takto podporenú pripomienku zamietnuť bez jej predchádzajúceho prerokovania so zástupcami verejnosti.
pripomienka verejnosti pridaná 08.04.2011: https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169178
podporte túto pripomienku - podporíte zmenu legislatívy
2 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

dana99 Pozri príspevok
našla som na www.skdp.sk

Oznam o začatí pripomienkového konania
Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Rezortné číslo: MF/10684/2011-76

Dátum začatia MPK: 24. 3. 2011

Dátum ukončenia MPK: 13. 4. 2011

Postup a lehota MPK: bežný, 15 pracovných dní

Kontaktná osoba v SKDP : Ing. Mária Molnárová

Pripomienky k materiálu: zasielajú daňoví poradcovia do SKDP v elektronickej podobe najneskôr do 11.4.2011 do 8 hod.


Materiál z 24.3.2011 na pripomienkovanie
Materiál z 24.3.2011 na pripomienkovanieMy nemôžeme poslať niekam pripomienku?
áno tu (nutná registrácia na portáli):https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169178
1 0
dana99 dana99

dana99 je offline (nepripojený) dana99

zaregistrovaná - potvrdené

zatiaľ sme len dvaja
0 0
dana99 dana99

dana99 je offline (nepripojený) dana99

posúvam
0 0
Melnick Melnick

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu.
Preštudujem si najskôr príspevok od "srska" a potom sa aj zaregistrujem.. Uniklo mi, že sa chystá novela . Vďaka.
0 0
AnnaK AnnaK

AnnaK je offline (nepripojený) AnnaK

Hromadnú pripomienku som podporila, už sme traja.

Novú hromadnú pripomienku verejnosti ohľadne oznamovacej povinnosti som pridala dnes 08.04.2011:https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169185
prosím podporte túto pripomienku - môžete pomôcť zmeniť legislatívu
2 0
AnnaK AnnaK

AnnaK je offline (nepripojený) AnnaK

AnnaK Pozri príspevok
Hromadnú pripomienku som podporila, už sme traja.

Novú hromadnú pripomienku verejnosti ohľadne oznamovacej povinnosti som pridala dnes 08.04.2011:https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169185
prosím podporte túto pripomienku - môžete pomôcť zmeniť legislatívu
Posúvam. Podporte obidve hromadné pripomienky, pokúsime sa ovplyvniť legislatívny proces. Pripomienkové konanie končí 13.4.2011.
0 0
dana99 dana99

dana99 je offline (nepripojený) dana99

posúvam
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

Podarilo sa mi podporiť pripomienku Už je nás šesť
1 0
AnnaK AnnaK

AnnaK je offline (nepripojený) AnnaK

truch Pozri príspevok
Podarilo sa mi podporiť pripomienku Už je nás šesť
Už nás je sedem. Ide to pomaličky, ale bojujeme.
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

Hromadné pripomienky sú dve, takže sa skúste pozrieť na obe.
0 0
truch truch

truch je offline (nepripojený) truch

kde je tá druhá, kde ju nájdem?
0 0
JankaO JankaO

JankaO je offline (nepripojený) JankaO

jedna: definicia prjmu hotovosť: https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169185
druhá: diskriminačný odsek: https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169178
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

1. pripomienka: https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169178

2. pripomienka: https://lt.justice.gov.sk/Public/Mas...7&mrEID=169185


podporte tieto pripomienky stav 09.04.2011 o 17:01- 1. pripomienka 8 hlasov 2. pripomienka 10 hlasov
Naposledy upravil srska : 09.04.11 at 15:04
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať