Zavrieť

Porady

je mozne zmenit danovy urad?

Dobry vecer,

chcem sa opytat ci je mozne zmenit danovy urad. ako s.r.o alebo SZCO patrim podla sidla pod danovy urad "AB". Je mozne (ziadost, alebo nejaky iny sposob) zmenit aby som patril pod danovy urad "XY" bez toho aby som musel menit sidlo alebo ine dolezite ukony?

dakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  marina8 je offline (nepripojený) marina8

  marina8
  yaro Pozri príspevok
  Dobry vecer,

  chcem sa opytat ci je mozne zmenit danovy urad. ako s.r.o alebo SZCO patrim podla sidla pod danovy urad "AB". Je mozne (ziadost, alebo nejaky iny sposob) zmenit aby som patril pod danovy urad "XY" bez toho aby som musel menit sidlo alebo ine dolezite ukony?

  dakujem
  § 3
  Miestna príslušnosť

  Na začiatok

  (1) Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, u právnickej osoby jej sídlom, inak miestom skutočného vedenia 6ec) a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom, 2) inak miestom, kde sa obvykle zdržuje. 3)

  (2) U fyzickej osoby, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, pričom sa tu obvykle zdržuje, sa miestna príslušnosť riadi miestom, kde sa táto osoba obvykle zdržuje po prevažnú dobu, t.j. v ktorom sa zdržuje najviac dní v roku. U fyzickej osoby, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ani sa tu obvykle nezdržuje, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.

  (3) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, riadi sa miestom, kde má daňový subjekt stálu prevádzkáreň, alebo miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva hlavnú časť svojej činnosti, ktorej výsledky sú predmetom zdanenia, prípadne miestom, v ktorom sa nachádza na území Slovenskej republiky prevažná časť jeho nehnuteľného majetku.

  (4) Ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odsekov 1 a 2, príslušný Daňový úrad Bratislava I, ak ide o daň, na správu ktorej sú príslušné daňové úrady.

  (5) Ak vznikne daňová povinnosť okamihom prechodu štátnej hranice, riadi sa miestna príslušnosť miestom prechodu štátnej hranice, ak osobitný zákon4) neustanovuje inak.

  (6) Pri poplatkoch sa riadi miestna príslušnosť správcu dane podľa osobitných predpisov.

  (7) Pri daniach, kde predmetom zdanenia je nehnuteľnosť, je miestne príslušný správca dane, v ktorého územnom obvode sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

  (8) Pri dani z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov je miestne príslušný správca dane, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka, v ktorej platiteľ dane vykonáva výpočet mzdy, zostavuje a vedie mzdové listy, mzdu vypláca alebo pripisuje k dobru. Táto organizačná jednotka má rovnaké oprávnenia a povinnosti podľa tohto zákona ako platiteľ dane.

  (9) Pri daniach vyberaných zrážkou z príjmov, ktorú vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky (ďalej len banka ) a poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne (ďalej len poisťovňa ), je miestne príslušný správca dane podľa osobitného zákona. 4a)

  (10) Na určenie miestnej príslušnosti pri dani

  a) z nehnuteľností vyrubovanej na zdaňovacie obdobie je rozhodujúci stav k prvému dňu zdaňovacieho obdobia,
  b) vyberanej zrážkou je rozhodujúci stav v čase vykonania zrážky.

  (11) Ak je miestne príslušných niekoľko správcov dane, konanie vykoná ten z nich, ktorý ho začal ako prvý, ak sa príslušní správcovia nedohodnú inak. Spory o miestnu príslušnosť medzi daňovými úradmi, ako aj medzi colnými úradmi rozhoduje orgán im najbližšie nadriadený; spory medzi daňovým úradom a colným úradom rozhoduje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

  (12) Ak dôjde u daňového subjektu k zmene miestnej príslušnosti, dovtedy príslušný správca dane vykoná len neodkladné úkony a odstúpi spisový materiál daňového subjektu za dobu, za ktorú dosiaľ nezaniklo právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane alebo právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok tomu správcovi dane, ktorý sa stal miestne príslušným. Za rovnaké obdobie sa pripojí k spisovému materiálu i výpis z osobného účtu daňového subjektu. Ak sa u daňového subjektu vykonáva daňová kontrola alebo opakovaná daňová kontrola, dokončí daňovú kontrolu alebo opakovanú daňovú kontrolu ten správca dane, ktorý ju začal. Do ukončenia daňovej kontroly je miestne príslušným správcom dane ten, ktorý ju začal. Správca dane odstúpi spisový materiál podľa prvej a druhej vety až po ukončení daňovej kontroly alebo opakovanej daňovej kontroly. Ak sa vykonáva proti daňovému subjektu daňová exekúcia, doterajší správca dane oznámi osobám, u ktorých je vykonávaná, zmenu správcu dane s uvedením príslušného čísla účtu správcu dane v banke. Už zaplatená daň, zaplatené preddavky na daň a zaplatené splátky dane sa novému správcovi dane neprevádzajú.

  (13) Každý správca dane je v obvode svojej územnej pôsobnosti príslušný vykonať miestne zisťovanie podľa § 14. Miestne zisťovanie mimo obvodu územnej pôsobnosti, a to aj bez delegovania (§ 4), môže správca dane vykonať na základe písomného poverenia daňového riaditeľstva na účely dodržiavania osobitného predpisu, 4aa) ako aj v mieste, v ktorom daňový subjekt, u ktorého nedošlo k zmene miestnej príslušnosti, podniká mimo svojho sídla alebo trvalého pobytu. Rovnako bez delegovania môže správca dane vykonať úkony súvisiace so zabezpečením a prepadnutím tovaru a veci (§ 14a) a v súvislosti s výkonom správy daní podľa § 14c.

  (14) Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť správcu dane podľa tohto alebo osobitného zákona, určí ju ministerstvo.

  DanielaSL je offline (nepripojený) DanielaSL

  Mama troch dospelých detí DanielaSL
  Miestna príslušnosť k správcovi dane (daňovému úradu)
  podľa zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
  Miestna príslušnosť k príslušnému daňovému úradu sa riadi ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak u právnickej osoby jej sídlom, inak miestom skutočného vedenia a u fyzickej osoby jej trvalým pobytom, inak miestom, kde sa obvykle zdržuje.
  V prípade, že právnická osoba nemá na území Slovenskej republiky sídlo, riadi sa jej miestna príslušnosť miestom kde má stálu prevádzkareň, alebo miestom, v ktorom vykonáva hlavnú časť svojej činnosti, ktorej výsledky sú predmetom zdanenia, prípadne miestom, kde sa nachádza prevažná časť jej nehnuteľného majetku na území SR.
  U fyzických osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, pričom sa tu obvykle zdržujú, sa ich miestna príslušnosť riadi miestom, kde sa táto osoba zdržuje prevažnú dobu (t. j. najviac dní v roku). Fyzické osoby, ktoré sa obvykle zdržiavajú na území SR, sú tie, ktoré sa tu zdržiavajú aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach (výnimkou sú tie osoby, ktoré sa tu zdržiavajú za účelom liečenia alebo štúdia).

  U fyzických osôb, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, ani sa tu obvykle nezdržujú, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.
  Ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa sídla alebo trvalého pobytu osoby, je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava I.
  Pri daniach, kde je predmetom zdanenia nehnuteľnosť, je miestne príslušný ten daňový úrad, v ktorého územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
  Ak vznikne daňová povinnosť okamihom prechodu štátnej hranice, riadi sa miestna príslušnosť miestom prechodu štátnej hranice, ak osobitný zákon (napr. zákon o DPH) neustanovuje inak.
  Pri dani z príjmov zo závislej činnosti je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka, v ktorej platiteľ dane vykonáva výpočet mzdy, zostavuje a vedie mzdové listy, mzdu vypláca alebo pripisuje k dobru.
  Pri daniach vyberaných zrážkou z príjmov, ktorú vykonáva banka alebo pobočka zahraničnej banky a poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne a zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne, je miestne príslušný daňový úrad podľa zákona č. 150/2001 Z.z. o daňových orgánoch v znení zákona č. 182/2002 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z.

  je mozne zmenit danovy urad?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.