Zavrieť

Porady

Publikácia

Prosím o radu, kde by sa dalo stiahnut z internetu opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92. Vyšlo to v edícii HN. Je to sprievodca postupmi účtovania 2005
Súrne to potrebujem ku skúškam. Ďakujem .
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  daska64
  Prosím o radu, kde by sa dalo stiahnut z internetu opatrenie MF SR č. 23 054/2002-92. Vyšlo to v edícii HN. Je to sprievodca postupmi účtovania 2005
  Súrne to potrebujem ku skúškam. Ďakujem .
  Skús pozrieť :
  http://www.suvaha.sk/novinky.html

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Dúfam, že ti to pomôže :
  Postupy účtovania

  Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
  § 1 Základné ustanovenie
  (1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
  a) právnické osoby, ktoré podnikajú podľa osobitných predpisov1),
  b) pre fyzické osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona (ďalej len „fyzická osoba – podnikateľ“), ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,
  c) zahraničné osoby podľa § 1 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona.
  (2) Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby uvedené v odseku 1, na ktoré sa vzťahujú postupy účtovania a rámcová účtová osnova ustanovená osobitnými predpismi2).
  (3) Rámcová účtová osnova pre osoby uvedené v odseku 1 tvorí prílohu k tomuto opatreniu.
  § 2 Deň uskutočnenia účtovného prípadu
  § 3 Účtový rozvrh
  § 4 Vytváranie analytických účtov k syntetickým účtom
  § 5 Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
  § 6 Vnútroorganizačné účtovníctvo
  § 7 Otvorenie účtovných kníh
  § 8 Uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka
  § 9 Zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
  § 10 Účtovanie dane z príjmov
  § 11 Účtovanie inventarizačných rozdielov
  § 12 Všeobecné zásady pre členenie majetku a záväzkov
  § 13 Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie
  § 14 Zásady pre členenie cenných papierov a podielov a ich účtovanie
  § 15 Zásady pre členenie zmeniek a ich účtovanie
  § 16 Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie
  § 17 Zásady pre členenie krátkodobého majetku a jeho účtovanie
  § 18 Zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
  § 19 Zásady pre tvorbu a použitie rezerv
  § 20 Odpisovanie dlhodobého majetku
  § 21 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého finančného majetku
  § 22 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob
  § 23 Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob ku dňu inventarizácie a pri uzavieraní účtovných kníh
  § 24 Účtovanie kurzových rozdielov
  § 25 Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu
  § 26 Účtovanie pri splynutí a rozdelení
  § 27 Účtovanie predaja podniku
  § 28 Účtovanie pri zrušení obchodných spoločností, družstiev alebo štátnych podnikov s likvidáciou
  § 29 Účtovanie v konkurze a vyrovnaní
  § 30 Účtovanie zákazkovej výroby
  OSOBITNÉ USTANOVENIA O POSTUPOCH ÚČTOVANIA
  § 31
  V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtuje na účtoch týchto účtových tried:
  a) účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok,
  b) účtová trieda 1 - Zásoby,
  c) účtová trieda 2 - Finančné účty,
  d) účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy,
  e) účtová trieda 4 - Kapitálové účty a dlhodobé záväzky,
  f) účtová trieda 5 - Náklady,
  g) účtová trieda 6 - Výnosy,
  h) účtová trieda 7- Uzavierkové účty a podsúvahové účty.
  § 32
  § 33 Účtovanie obstarania dlhodobého majetku
  § 34 Účtovanie obstarávania dlhodobého nehmotného majetku
  § 35 Účtovanie obstarávania dlhodobého hmotného majetku
  § 36 Účtovanie pri vyraďovaní dlhodobého majetku
  § 37 Účtovanie dlhodobého nehmotného majetku
  § 38 Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
  § 39 Účtovanie opravnej položky k nadobudnutému majetku
  § 40 Účtovanie nájmu majetku
  § 41 Účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom
  § 42 Účtovanie dlhodobého majetku na analytických účtoch
  § 43 Účtovanie zásob
  § 44 Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 1
  § 45 Účtovanie zásob v analytickej evidencii
  § 46 Obsahové vymedzenie účtových skupín
  § 47 Účtovanie na syntetických účtoch v účtovej triede 2
  § 48
  § 49 Účtovanie pohľadávok
  § 50 Účtovanie záväzkov
  § 51 Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
  § 52 Zúčtovanie daní a dotácií
  § 53 Účtovanie pohľadávok voči spoločníkom, členom družstiev a účastníkom združenia
  § 54 Účtovanie záväzkov voči spoločníkom, členom družstiev a účastníkom združenia
  § 55 Účtovanie iných pohľadávok a iných záväzkov
  § 56 Účty časového rozlišovania
  § 57 Účtovanie opravnej položky k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie
  § 58
  § 59 Účtovanie vlastného imania
  § 60 Účtovanie rezerv
  § 61 Účtovanie dlhodobých záväzkov
  § 62 Účtovanie vlastného imania fyzickej osoby - podnikateľa
  § 63
  § 64 Obsahové vymedzenie účtových skupín nákladov na hospodársku činnosť
  § 65 Účtová skupina 51 - Služby
  § 66 Účtová skupina 52 - Osobné náklady
  § 67 Účtová skupina 53 - Dane a poplatky
  § 68 Účtová skupina 54 - Iné náklady na hospodársku činnosť
  § 69 Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hospodársku činnosť
  § 70 Účtová skupina 56 - Finančné náklady
  § 71 Účtová skupina 57 - Rezervy a opravné položky finančných nákladov
  § 72 Účtová skupina 58 - Mimoriadne náklady
  § 73 Účtová skupina 59 - Dane z príjmov a prevodové účty
  § 74
  § 75 Účtová skupina 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
  § 76 Účtová skupina 61 - Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
  § 77 Účtová skupina 62 - Aktivácia
  § 78 Účtová skupina 64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti
  § 79 Účtová skupina 65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z hospodárskej činnosti
  § 80 Účtová skupina 66 - Finančné výnosy
  § 81 Účtová skupina 67 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek finančných výnosov
  § 82 Účtová skupina 68 - Mimoriadne výnosy
  § 83 Účtová skupina 69 - Prevodové účty
  Uzavierkovými účtami sú
  a) 701 - Začiatočný účet súvahový,
  b) 702 - Konečný účet súvahový,
  c) 710 - Účet ziskov a strát.
  § 85 Podsúvahové účty
  (1) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách a ktorých znalosť je podstatná na posúdenie majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť.
  (2) Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä
  a) prijaté depozitá a hypotéky,
  b) prenajatý majetok,
  c) majetok prijatý do úschovy,
  d) zásoby prijaté na spracovanie,
  e) zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti,
  f) prísne zúčtovateľné tlačivá,
  g) materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál špecifického použitia,
  h) program 222,
  i) záväzky z lízingu,
  j) pohľadávky z lízingu,
  k) pohľadávky z opcií,
  l) záväzky z opcií,
  m) odpísané pohľadávky.
  (3) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie účtovného záznamu na podsúvahových účtoch.
  § 86
  § 87
  § 88
  Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
  Ivan Mikloš, v. r.
  podpredseda vlády a minister financií
  © 1998 - 2004 EKUSOFT s.r.o.

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Daska64 stačí ti to? Ak nie môžem ešte reagovať.

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Predsa ma to len posunulo vpred, druhýkrát nebyť taká promptná! Aj to je niečo.

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Vlasti, dúfam, že pre tých, ktorí sa aj poďakujeme, to neplatí. Daška sa asi ešte stále učí.

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Marína
  Vlasti, dúfam, že pre tých, ktorí sa aj poďakujeme, to neplatí. Daška sa asi ešte stále učí.
  Marína, ty veľmi dobre vieš, že poradím, aj keď je to cez SS, ak ovládam danú problematiku, a v tomto prípade skutočne nejde o poďakovanie. Ale keď si niekto zadá problém k riešeniu a potom sa ani nepozrie, či mu ho niekto pomôže vyriešiť..., tak to ozaj nemusím!

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.